Muzikas terapija 07 2021 mLai paaugstinātu iedzīvotāju izpratni par garīgo veselību un veicinātu veselīgu paradumu veidošanos, Gulbenes novada sociālās aprūpes centra „Jaungulbenes Alejas", Gulbenes novada sociālās aprūpes centra „Siltais" un tā struktūrvienības "Dzērves" klientiem 8. jūlijā, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, notika šī gada pirmā Gulbenes novada pašvaldības organizētā mūzikas terapijas nodarbība, mākslas terapeita ar maģistra grādu mākslas terapijā un ar specializāciju mūzikas terapijā vadībā. Plānots, ka nodarbības 2021. gadā notiks vismaz vienu reizi mēnesī.

Garīgo veselību un kognitīvo funkciju veicinošas mūzikas terapijas nodarbības sociālās aprūpes centros tiek organizētas ar mērķi aktivizēt un veicināt iedzīvotāju garīgās spējas, kā arī uzlabot smadzeņu darbību, atmiņas, domāšanas un komunikācijas procesus. Nodarbību ietvaros tiek izmantotas pasīvās un aktīvās mūzikas terapijas metodes, t.i., mūzikas klausīšanās, vokālas un instrumentālas improvizācijas un kustības.

Būtisks ieguvums ir arī  socializēšanās iemaņu pilnveidošana, sociālās atstumtības un vientulības sajūtu mazināšana sociālo aprūpes centru klientiem, jo, īpaši gados vecākiem cilvēkiem, ir nepieciešams pozitīvs skats uz dzīvi un apstiprinājums savām spējām.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

projekta logo

Monika Prokofjeva,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas
projektu vadītāja