Pirmajā semestrī nodarbības individuālo kompetenču attīstībai notika matemātikā, dabaszinātnēs un angļu valodā. Aktīvākie un zinātkārākie bija 1.- 6.klašu izglītojamie, taču interese ir arī 7.- 9.klasēs. Gatavojot nodarbības, skolotāji paši daudz mācījās un kopā meklēja arvien jaunas iespējas un pieejas individuālo kompetenču attīstībai. Notika viena mācību vizīte uz AHHAA Zinātnes centru Tartu, Igaunijā, kur notika interaktīvas nodarbības dabaszinātnēs 45 izglītojamajiem. Brauciens bija arī iespēja attīstīt sarunvalodas prasmes angļu valodā. Speciālais pedagogs strādāja individuāli ar skolēniem, izstrādāja individuālus plānus un ieteikumus.

Nodarbībās individualizētam darbam pēc mācību stundām matemātikā (pedagogs Ilze Vajevska)

 1.-2.klases skolēni konstruēja ģeometriskas figūras, mācījās tās analizēt un meklēt sakarības. Otrs uzdevumu bloks bija kombinēšana. Kopīga darbošanās grupās skolēnos attīsta sadarbības prasmes, kritisko domāšanu un drosmi izteikt savu viedokli, rada interesi par matemātiku kā sadzīves daļu.

3.-9. klases skolēni risināja dažādus uzdevumus loģisko spēju attīstīšanai, trenēja uzmanību un atmiņu. Doto uzdevumu nosacījumu izpēte rosināja skolēnus, lai viņi pamana dažādas doto struktūru īpašības un atrod piemērotu uzdevumu risināšanas algoritmu. Meklēja dažādus atrisinājuma ceļus.

Rezultatīvie radītāji: trīs 4.klases meitenes Elīza, Rota un Katrīna piedalās starptautiskajā 4.klašu konkursā „Tik vai.. Cik?”. Ir aizvadītas 2 kārtas. Esam iesaistījušies arī Jauno matemātiķu konkursā, kas domāts 3.–7.kl. skolēniem – ir aizvadītas 2 kārtas.

Skolotāja Ilze apmeklēja 24 stundu kursu programmu „Matemātikas olimpiāžu uzdevumu risināšana pamatskolā” un ieguva jaunas idejas atgādnēm, lai vieglāk būtu noteikt uzdevuma risināšanas stratēģijas un algoritmus.

Multidisciplināras nodarbības dabaszinātnēs (pedagogi Gunta Gruņiere un Iveta Ziepniece)

Nodarbībās tika veikta skolēnu prasmju diagnosticēšana, pētnieciskā darbība un pētnieciska rakstura uzdevumi apvienojumā ar praktisku darbošanos un eksperimentiem, izmantojot starpdisciplināru pieeju. Nodarbībās integrēja fiziku, ķīmiju, ģeogrāfiju, bioloģiju.

Skolēni attīstīja pētnieciskās, informācijas ieguves, kritiskās domāšanas, sadarbības un problēmsituāciju risināšanas kompetences.

Visaktīvākie nodarbību apmeklētāji (4.-6.klašu grupā) izrādīja milzu interesi izprast un atklāt dabas parādību likumsakarības un modelēt tās. Bieži izrāda savu iniciatīvu un izspēlē dažādus pētījuma variantus. Grūtības sagādāja sadarboties grupās, jo vecuma īpatnību dēļ grūti pieņemt uz uzklausīt citu viedokli. 7.-8. klašu grupā jāmotivē nodarbības apmeklēt regulāri. Prot sadarboties komandā, veiksmīga darba dalīšana, veiksmīga problēmu risināšana. Dažkārt daži no pētījumiem nešķita saistoši un aktuāli.

Skolotājām izdevās atrast saistošas pētnieciskās tēmas un ar tām saistītus eksperimentus, lai tās būtu interesantas gan jaunākajai grupai(4.-6.klase), gan vecākajai grupai (7.-8.klase). Izvēlēties metodes, kuras paredz apvienot dažādas kompetences un pielietot tās vienlaicīgi, ko arī izdevās panākt nodarbībās.

2.semestrī plāno veltīt īpašu uzmanību eksperimentu rezultātu  atspoguļošanai vizuālas informācijas veidā, kā arī veikt skolēnu zinātniski pētnieciskus darbus un piedalīties konkursā.

Nodarbības individualizētam darbam pēc mācību stundām angļu valodā

Skolēni veiksmīgi darbojas e-Twinning projektā “Don’t forget what really matters. Let’s get to know each other”, sūtot vēstules angļu valodā vienaudžiem no ES valstīm. Angļu valodas prasmes izmantoja mācību braucienā uz AHHAA centru Igaunijā. 1.-6. klašu grupā tiek iestudēta luga angļu valodā. Ļoti aktīvi nodarbībās ir  1.-3. klases skolēni, pamudinājumi ir vajadzīgi 4.-9. klasēs.

Skolēni paši iesaka vēlamās tēmas un nodarbību formu, kas tiem liekas saistošāks, tādejādi veicinot līdzdarbošanos ne tikai pašā nodarbībā, bet jau sagatavošanās procesā.

Saistošas skolēniem  ir filmu pēcpusdienas. Saziņa angļu valodā tiek praktizēta, komunicējot ar Eiropas brīvprātīgo jaunieti, kurš ieradās skolā decembra sākumā.

Skolotāja meklē netradicionālus mācību materiālus un jaunus darba paņēmienus. Ir atrasti 6 video materiāli, izstrādātas darba lapas darbam ar tiem. Ir izveidoti ilustratīvi materiāli  - sarunvalodas piemēri angļu valodā. Ir iegūti E-Twinning kontakti, lai veidotu turpmāku starptautisku sadarbību.

Turpmāk iecerēts nodarbībās iesaistīt Eiropas brīvprātīgo jaunieti. Vairāk izmantot IKT rīkus. Rast jaunas metodes angļu valodas apguvei, lai veicinātu vārdu krājuma paplašināšanu, piemēram, tulkot rakstus skolas mājaslapai angļu valodā un veidot starpdisciplināras nodarbības angļu valodā, atbilstoši skolēnu interesēm.

Attēls

 Pedagogu pašvērtējumus apkopoja
projekta koordinatore direktore Svetlana Ziepniece