solo soliGulbenes novada pašvaldība aicina jauniešu organizācijas piedalīties jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā. Konkursā atbalstāmās aktivitātes – pasākumi, kas vērsti uz skolēnu (ar risku nepabeigt skolu) mācību motivācijas palielināšanu un aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Pieteikumi jāiesniedz līdz 2018.gada 22.oktobrim. Konkursa ietvaros iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas īstenošanai.

Kontaktinformācija: Lauris Šķenders, Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas jaunatnes lietu speciālists (e-pasts: , t. 28742807).

1. Atklāta projektu konkursa "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunantes inciatību projektos" nolikums

2. 3. 4. pielikums Iesnieguma veidlapa un pielikumi iesniegumam

3. 4. pielikums Apliecinājums par projektā iesaistītajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jauniešiem

4. 5. pielikums Atbilstības kritēriji

5. Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai Gulbenes pašvaldībā

6. Metodika „Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros”

7. Metodoloģiskās vadlīnijas darbam projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Jauniešu iniciatīvu projekti PuMPuRS ietvaros

8. Informatīvs materiāls par jaunatnes iniciatīvu projektu konkursiem

Video iedvesmai: https://www.youtube.com/watch?v=RNmRN8oMguY

Ministru Kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi”- https://likumi.lv/ta/id/283625-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-4-specifiska-atbalsta-merka-samazinat-priekslaicigu-macibu-partrauksanu

soli pa solim jauniešiemmazs

Projektu konkurss tiek rīkots projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (Nr.8.3.4.0/16/I/001) ietvaros.

Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus"  projekts Nr.8.3.4.0./16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai".

ans logo