pumpurs logoGulbenes novada pašvaldība kopš 2017.gada ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā projektā, kura ietvaros plānots samazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kuri pārtrauc mācības un nepabeidz skolu, kā arī veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības, un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Laika posmā no 2017./2018.m.g. līdz 2020./2021.m.g. tika izstrādāti 707 individuālie atbalsta plāni, sniegtas dažādas konsultācijas un atbalsts vairāk nekā 12 000 stundu apjomā, kā arī 9600 eiro apmērā segti ēdināšanas izdevumi, bet 576 eiro apmērā – transporta izdevumi.

Aptaujājot skolēnus, kā vislielākos “Pumpura” ieguvumus viņi atzina izpratnes palielināšanos par mācību vielu, sekmju uzlabošanos un pārliecības pieaugumu par savām spējām. Savukārt kā traucēkļi, kas neļāva pilnībā izmantot piedāvāto atbalstu, tika nosaukta, piemēram, nevēlēšanās pieņemt atbalstu, nepiemērots konsultāciju laiks, paša slinkums.

Dalībskolu pieredze

Lejasciema vidusskolā individuālais konsultatīvais atbalsts mācību priekšmetos ļoti palīdzēja skolēniem gan motivējot mācību darbam, gan regulāri palīdzot nostiprināt un uzlabot zināšanas, saprast neskaidro, kā arī pabeigt skolu sekmīgi. Supervīzijas pedagogiem ir palīdzējušas iziet no ļoti grūtām situācijām, kad vairs nekas nav līdzējis nekādas metodes vai paņēmieni, jo psiholoģiskais atbalsts skolēniem un skolotājiem arī ir bijis ļoti nozīmīgs, nebaidoties runāt atklāti par ikdienas problēmām, un tās kopīgi atrisinot vai rodot risinājumu. 

Projektā iesaistīto Lejasciema skolēnu domas par projektu:

  • “Esmu apguvis zināšanas, kā mācīties un neizvairīties no mācībām. Man patīk, ka kāds man palīdz un uzrauga mani. Varu uzjautāt, ja es kaut ko nesaprotu.
  • ““Pumpurs” ir lietderīgs mācībām, tas ir vajadzīgs!”

 Projektā iesaistīto Lejasciema skolotāju sajūtas par projektu:

  • “Lielisks atbalsts skolēniem, kuriem nepieciešams papildus darbs un uzmanība. Pedagogam dod sajūtu, ka spēj palīdzēt, iedziļināties situācijās, kuras ikdienā paliktu nepamanītas. Lieliska sajūta, ka kādam vari palīdzēt, nepalaist garām skolēnam svarīgus brīžus viņa attīstībā.”
  • “Pamatīgums, uzņēmība, mierīgums, prieks, uzdrīkstēšanās, risks, sadarbība. “Pumpurs” var dot vairāk, nekā šobrīd izmantojam!”
  •  “Atrast ceļu uz bērna sirdi, iegūt uzticēšanos kopīgi, iet uz mērķi un  panākumiem! Iedot ceļa vēju!”

Tirzas pamatskolā vairāki skolēni kopā ar konsultatīvā atbalsta pedagogu attālināto mācību laikā mācījās plānot darbu, organizēt savu darbu, tika sniegts emocionāls atbalsts. Skolēniem uzlabojās komunikācijas prasmes ar skolotājiem. Pedagoga palīgi individuālajās konsultācijās palīdzēja apgūt gan iekavēto, gan jauno saturu. Tika izpildīti plānotie pārbaudes darbi, visi riska grupas skolēni ir pārcelti nākamajā klasē, pārvarēts otrgadniecības risks. Turpmāk sasniegtais jānostiprina, t.sk. palīdzot pārvarēt atsvešinātību no klases biedriem.

Savukārt Gulbenes novada vidusskola projekts veicināja sadarbību starp pašvaldību, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem. Ir identificēti izglītojamie ar risku pārtraukt mācības, sniegts personalizēts atbalsts gan mācību satura apguvei, gan mācību motivācijas veicināšanai. Ar pašvaldības starpniecību tika nodrošināts individuālais atbalsts izglītojamiem –  kompensēti izdevumi par ēdināšanu. Projekts atbalsta arī jauniešu NVO. Gulbenes novada jauniešu centrs "Bāze" piedāvā iniciatīvas,  tika uzrunāti jaunieši un iesaistīti aktivitātēs. Pedagogiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties darbnīcās, semināros un kursos, lai stiprinātu prasmes darbā ar izglītojamiem.

Stāķu pamatskolā kopumā neattaisnotu kavējumu skaitu sniegtais atbalsts neietekmēja. Arī attālināto mācību laikā 5. un 6. klasei kavējumi nemainījās, bet 7.- 9. klasē – kavējumi nedaudz palielinājās, jo atsevišķi skolēni nepieslēdzās tiešsaistes stundām un uz skolotāju un pedagoga palīgu telefonu zvaniem neatsaucās, tāpēc pedagogu palīgi centās sazināties ar skolēniem visas dienas garumā, lai palīdzētu apgūt stundas tematus pēcpusdienā vai vakarā.

Sasniegumu dinamika pārsvarā ir pozitīva, izņemot atsevišķus gadījumus.

Samazinājies to skolēnu skaits, kuriem noteikti papildu mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi – 2018./2019.m.g. tādi bija 19% skolēnu, 2020./2021.m.g. – 14%. Laika posmā no 2017./2018. m.g. līdz 2020./2021.m.g. projektā iesaistījās 48 skolēni: 1 skolēns – visus četrus mācību gadus, 7 skolēni – 3 gadus, 17 skolēni – 2 gadus, pārējie – īslaicīgi. Noslēdzot dalību projektā 18 no 48 skolēniem izglītojamo problēmas ir samazinājušās.
Ir skolēni, kuri labprāt sadarbojās ar pedagoga palīgu, bet dažu uzticību nācās iekarot ilgstošākā laikā. Pozitīvas atsauksmes saņemtas no skolēnu vecākiem un skolēniem pašiem. Skolotājiem arī ir gandarījums par rezultātiem. Ar atsevišķiem skolēniem izveidojušās savstarpējās uzticēšanās attiecības. 17% gadījumu ieguldītais darbs neatbilst skolēnu sasniegtajam rezultātam, skolēnu sasniegumi varētu būt augstāki.

Lizuma vidusskolā un Gulbīša pamatskolā projektā iekļautie nosacījumi ļāva strādāt ar skolēnu individuāli, līdz ar to samazinājās risks būt nesekmīgam, labāk apguva vielu un nostiprināja pamatzināšanas. Tie skolēni, kuri darbojās, ir ļoti apmierināti. Viņi stāsta arī citiem skolēniem par tām iespējām, ko izmanto projektā. Pedagogus priecē, ka skolēns var būt drošs un atklāts, ka viņš netiks apsmiets nepareizu atbildi. Skolotājs, kurš ir iesaistījies projektā, strādā ar lielu atbildības sajūtu.

Kā vēstīts projekta “Pumpurs” mājaslapā www.pumpurs.lv, tad līdz šim atbalstu varēja saņemt 5.-12. klases skolēni, kā arī profesionālās izglītības iestāžu 1.–4. kursa audzēkņi. Tomēr Covid-19 pandēmijas laikā secināts, ka attālināto mācību laikā grūtības sekmīgā mācību satura apguvē var rasties arī jaunākiem skolēniem, jo viņiem vēl nav attīstītas un nostiprinātas pašvadības mācīšanās prasmes, t.i., spējas patstāvīgi organizēties mācībām, saprast uzdevumus un tos izpildīt. Līdz ar to arī 1.-4. klases skolēniem var veidoties psihoemocionālas problēmas un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski. Lai preventīvi mazinātu stresu un mācīšanās diskomfortu, kā arī lai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšana būtu vēl efektīvāka, valdība nolēma paplašināt projekta “Pumpurs” mērķauditoriju. Līdz ar to no 2021. gada 1. septembra atbalstu projektā saņems visi skolēni, kam tas būs nepieciešams, sākot no 1. klases.

Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus"  projekts Nr.8.3.4.0./16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai".

ans logo

Gunta Krevica,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste