LR Extended horizontal RGB 1

Gulbenes novada pašvaldība kā vadošais partneris ir uzsākusi projekta “Parki bez robežām” īstenošanu. Par projekta partneriem ir piesaistīti Daugavpils novada dome, Preiļu novada dome, Pleskavas rajona administrācija, Porhovas rajona administrācija, Veļikije Luki pilsētas administrācija, Kuņjas rajona administrācija. Katrā no partnera teritorijām tiks veikti ieguldījumi parku izveidē un atjaunošanā, kā arī īstenoti sadarbības stiprināšanas un pieredzes apmaiņas pasākumi starp parku un dārzu speciālistiem, paaugstināta izpratne un zināšanas par vidi, izmantojot zaļās klases, dabas takas un pasākumus, kas tiks rīkoti projekta ietvaros.

Kā viena no pirmajām aktivitātēm Gulbenes novadā tiks uzsākta Spārītes parka daļas labiekārtošana – esošo celiņu atjaunošana, apgaismojuma nodrošināšana, grāvju un dīķu tīrīšana, kā arī aktīvās atpūtas zonas izveide.

parki shema

 

parki shema2

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadamfinansiāli  atbalsta  vienotas  pārrobežu  attīstības  aktivitātes  ar  mērķi uzlabot  reģionu konkurētspēju,  izmantojot  to potenciālu  un  atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa irwww.latruscbc.eu

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Šī  publikācija ir sagatavota Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta ietvaros. Par tās saturu pilnībā atbild Gulbenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Projekts "Parks without borders" Nr. LV-RU-023.

Vita Lāčkāja,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas
vecākā projektu vadītāja