jaunais projekta logo

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Gulbenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Projekts "Parks without borders" Nr. LV-RU-023.

Gulbenes novada pašvaldība kā vadošais partneris ir uzsākusi projekta “Parki bez robežām” īstenošanu. Par projekta partneriem ir piesaistīti Daugavpils novada dome, Preiļu novada dome, Pleskavas rajona administrācija, Porhovas rajona administrācija, Veļikije Luki pilsētas administrācija, Kuņjas rajona administrācija. Katrā no partnera teritorijām tiks veikti ieguldījumi parku izveidē un atjaunošanā, kā arī īstenoti sadarbības stiprināšanas un pieredzes apmaiņas pasākumi starp parku un dārzu speciālistiem, paaugstināta izpratne un zināšanas par vidi, izmantojot zaļās klases, dabas takas un pasākumus, kas tiks rīkoti projekta ietvaros.

Kā viena no pirmajām aktivitātēm Gulbenes novadā tiks uzsākta Spārītes parka daļas labiekārtošana – esošo celiņu atjaunošana, apgaismojuma nodrošināšana, grāvju un dīķu tīrīšana, kā arī aktīvās atpūtas zonas izveide.

parki shema

 

parki shema2

 

Vita Lāčkāja,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas
vecākā projektu vadītāja