jaunais projekta logo

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Gulbenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Projekts "Parks without borders" Nr. LV-RU-023.

caurteka sp mNoteikti esat pamanījuši, ka Spārītes parkā aktīvi norisinās labiekārtošanas darbi. Tiek veidotas taciņas, norisinās dīķa un grāvju tīrīšana, izbūvētas caurtekas. Sekojot līdzi būvniecības gaitai, regulāri tiek organizētas sapulces ar būvniekiem, autoruzraugu, būvuzraugu un pašvaldības pārstāvjiem, kuru laikā meklēti labākie risinājumi Spārītes parka uzlabošanai. Attiecīgi iesaistītās puses ir vienojušās par dekoratīvu risinājumu caurteku galu apdarei, kas sasauktos ar parka kopējo tēlu – caurteku galus apsegt ar sarkanajiem ķieģeļiem, veidojot līdzīgu izskatu, kā tas ir vecajām caurtekām, kas joprojām apskatāmas un darbojas parkā.

Gulbenes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus dāvināt labā stāvoklī esošus sarkanus māla ķieģeļus, lai uzlabotu Spārītes parka vizuālo stāvokli. Kopumā nepieciešami aptuveni 200 ķieģeli, kurus izmantos caurteku galu apdarei. Kontaktinformācija: Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja Elīna Strode, t. 64473249, e-pasts: .

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste