LR Extended horizontal RGB 1

caurteka sp mNoteikti esat pamanījuši, ka Spārītes parkā aktīvi norisinās labiekārtošanas darbi. Tiek veidotas taciņas, norisinās dīķa un grāvju tīrīšana, izbūvētas caurtekas. Sekojot līdzi būvniecības gaitai, regulāri tiek organizētas sapulces ar būvniekiem, autoruzraugu, būvuzraugu un pašvaldības pārstāvjiem, kuru laikā meklēti labākie risinājumi Spārītes parka uzlabošanai. Attiecīgi iesaistītās puses ir vienojušās par dekoratīvu risinājumu caurteku galu apdarei, kas sasauktos ar parka kopējo tēlu – caurteku galus apsegt ar sarkanajiem ķieģeļiem, veidojot līdzīgu izskatu, kā tas ir vecajām caurtekām, kas joprojām apskatāmas un darbojas parkā.

Gulbenes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus dāvināt labā stāvoklī esošus sarkanus māla ķieģeļus, lai uzlabotu Spārītes parka vizuālo stāvokli. Kopumā nepieciešami aptuveni 200 ķieģeli, kurus izmantos caurteku galu apdarei. Kontaktinformācija: Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja Elīna Strode, t. 64473249, e-pasts: .

Aktivitātes notiek projekta "Parks without borders" (Nr. LV-RU-023) ietvaros.

Šī  publikācija ir sagatavota Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta ietvaros. Par tās saturu pilnībā atbild Gulbenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste