LatRus horizontal extented cmyk 2

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Gulbenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Projekts "Parks without borders" Nr. LV-RU-023. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Projekta “Parki bez robežām” aktivitātes tika uzsāktas 2019. gadā ar partneru kopīgu atklāšanas pasākumu Gulbenē. Lai arī bija plānots organizēt regulāras klātienes tikšanās, situācija pasaulē ir ieviesusi savas korekcijas. Tomēr partneri pielāgojas situācijai un organizē tiešsaistes tikšanās pat biežāk, kā sākotnēji plānots. Covid-19 un ierobežojumi gan Latvijā, gan Krievijā ietekmējuši arī projekta īstenošanu – vairākiem partneriem nācās pārcelt 2020. gada pavasarī un vasarā ieplānotos festivālus, seminārus, zaļo klašu aktivitātes un citus pasākumus. Partneri šobrīd plāno īstenot visus nerealizētos un pārceltos pasākumus šī gada pavasarī un vasarā – pielāgojoties iespējām un meklējot jaunus risinājumus. Darbs pie parku labiekārtošanas nav apstājies, un katrā no tiešsaistes sanāksmēm partneri dalās ar rezultātiem.

publicitate marts

Foto no tiešsaistes sanāksmes 02.03.2021.

Preili 03 3021Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja Sanda Čingule-Vinogradova sanāksmes laikā informēja par būvniecības progresu Preiļu parkā. Parkā sekmīgi tiek atjaunots celiņa segums starp četru rindu liepu aleju, kas atrodas paralēli A.Paulāna ielai, atjaunoti 2 parka tiltiņi, tiks uzstādītas papildus miskastes un soliņi, ierīkota Zaļās klases vieta.

Atgādinām, ka projekta īstenošanā iesaistītas 7 pašvaldības no Latvijas un Krievijas: Daugavpils novada dome, Preiļu novada dome, Pleskavas rajona administrācija, Porhovas rajona administrācija, Veļikije Luki pilsētas administrācija, Kuņjas rajona administrācija. Projekta rezultātā tiks pilnveidoti un attīstīti 7 dabas objekti-parki, uzlabojot programmas teritorijas pievilcību, pieejamību un ilgtspēju, trīskāršojot parku apmeklētāju skaitu.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Elīna Strode,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas vecākā projektu vadītāja