doktoratsCentrālā finanšu un līgumu aģentūra ir apstiprinājusi Gulbenes novada pašvaldības projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā”, kura īstenošanas rezultātā tiks veikti ieguldījumi vairākos infrastruktūras objektos, izveidojot sabiedrībā balstītus pakalpojumus, kas būtiski uzlabos cilvēku iespēju dzīvot un iekļauties sabiedrībā, veicinot to neatkarību un patstāvību. Vienošanās par projekta īstenošanu parakstīta 2020. gada 10. janvārī.

Pirms vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas ir iegādāts nekustamais īpašums "Stāķi 11" Stradu pagastā, kā arī veikts iepirkums būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai četriem objektiem.

Projekta īstenošanas rezultātā līdz 2021. gada decembrim plānots:

  • Dzirnavu ielā 7A (Gulbene) izveidot dienas aprūpes centru un specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • "Doktorāts" (Tirzas pagasts) izveidot grupu dzīvokļa pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • "Stāķi 11" (Stradu pagasts) izveidot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu;
  • "Brīnumi" (Litenes pagasts) plānots izveidot sociālās rehabilitācijas centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. 

Projekta (Nr. 9.3.1.1/19/I/044) kopējās attiecināmās izmaksas plānotas 1 200 000,00 EUR apmērā, no tām ERAF finansējums 613 853,85 EUR, valsts budžeta finansējums 27 081,79 EUR, pašvaldības finansējums 559 064,36 EUR.

log al

Monika Prokofjeva,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstītības un projektu nodaļas projektu vadītāja