Gulbenes novada pašvaldība īsteno projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas (DI) plānu īstenošanai Gulbenes novadā”, kura ietvaros, saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.-2020. gadam, Gulbenes novada pašvaldība bija ieplānojusi šādu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveidi:

  1. grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide adresē “Doktorāts”, Tirzā, Tirzas pagastā, Gulbenes novadā, LV – 4424;
  2. dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu izveide pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem adresē Dzirnavu ielā 7A, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV – 4401;
  3. ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveide adresē “Stāķi 11”, Stāķos, Stradu pagastā, Gulbenes novadā, LV – 4417;
  4. sociālā rehabilitācijas centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem izveide adresē “Brīnumi”, Litenes pagastā, Gulbenes novadā, LV – 4405.

Pamatojoties uz Vidzemes plānošanas reģiona aicinājumu Gulbenes novada pašvaldībai izvērtēt sociālās rehabilitācijas centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem izveides nepieciešamību un, ņemot vērā to, ka Gulbenes novada pašvaldība saskata riskus sociālā rehabilitācijas centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem izveidei Litenes pagasta “Brīnumos”, kas saistīti ar augstajām pakalpojuma izveides izmaksām, ģeogrāfisko novietojumu, nepietiekamu pieprasījumu pēc pakalpojuma un atbilstošas kvalifikācijas speciālistu piesaistes trūkumu kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai, ir informējusi Vidzemes plānošanas reģionu, ka ir pieņemts lēmums neveidot šādu centru. Šajā sakarā tika lūgts veikt grozījumus DI plānā.

Bērniem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, kuriem atbilstoši DI plānam tika paredzēts izveidot sociālās rehabilitācijas centru “Brīnumos”, tiks nodrošināts analogs pakalpojums, piesaistot citu pakalpojuma sniedzēju, kas nekādā mērā neietekmēs bērnu un viņu likumisko pārstāvju iespējas uz pakalpojuma saņemšanu.

Projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/044 kopējās attiecināmās izmaksas plānotas 1 200 000,00 EUR apmērā, no tām ERAF finansējums 613 853,85 EUR, valsts budžeta finansējums 27 081,79 EUR, pašvaldības finansējums 559 064,36 EUR.

log al

Monika Prokofjeva,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstītības un projektu nodaļas projektu vadītāja