Strauji tuvojas noslēgumam būvdarbi topošajā grupu dzīvokļa pakalpojumā Tirzas pagasta “Doktorāta” ēkā, kas būs pieejams 16 personām ar garīga rakstura traucējumiem, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšanai.

Objektā ir noslēgušies iekštelpu apdares darbi, izbūvētas ēkas iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, tajā skaitā, sanitārie mezgli, ēkai uzstādīta mehāniskās ventilācijas sistēma, izmantojot esošos ventilācijas kanālus, kā arī izbūvētas jaunas elektroinstalācijas. Visā ēkas 1. stāvā un iekļūšanā ēkā nodrošināta vides pieejamība, izbūvējot jaunu pandusu pie ēkas ieejas, atbilstoši vides pieejamības prasībām. Plānots, ka būvniecības darbi pilnībā tiks pabeigti un objekts sagatavots nodošanai ekspluatācijā februārī.

Paralēli būvniecības darbiem pašvaldības administrācijas darbinieki sadarbībā ar Gulbenes novada sociālo dienestu strādā pie tehnisko specifikāciju izstrādes sadzīves tehnikas, elektropreču un mēbeļu iegādei, lai nodrošinātu kvalitatīvus un atbilstošus, individuālajām vajadzībām pielāgotus, sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus.

Ņemot vērā, ka darbs pie grupu dzīvokļa pakalpojuma izveides vēl turpināsies, aprīkojot telpas ar atbilstošām mēbelēm un elektroprecēm, izstrādājot iestādes nolikumu, kā arī nokomplektējot darbinieku sastāvu pakalpojuma sniegšanai, tiek plānots, ka  ēkas iemītniekus varētu sākt uzņemt 2021.gada vasarā.

Šobrīd būvdarbi turpinās ēkā Dzirnavu ielā 7a, Gulbenē, lai izveidotu dienas aprūpes centru un specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, un ēkā Stāķi 11 Stradu pagastā, piemērojot to ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam.

Aktivitātes notiek projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā” Nr. 9.3.1.1/19/I/044 ietvaros, ar mērķi palīdzēt ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, kā arī cilvēkiem ar garīga rakstura un funkcionāliem traucējumiem iekļauties sabiedrībā, saņemot sabiedrībā balstītus pakalpojumus.

projekta logo

Monika Prokofjeva,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja