dzirnavu7aGulbenes novada pašvaldība ir saņēmusi apstiprinājumu projektam, kas ļaus paaugstināt dienas aprūpes centra Dzirnavu ielā 7A, Gulbenē, energoefektivitāti, un veicinās šīs ēkas efektīvu uzturēšanu, samazinās primārās enerģijas patēriņu un sekmēs pašvaldības izdevumu samazināšanu par siltumapgādi.

Tātad ir paredzēti šādi ēkas energoefektivitāti veicinoši pasākumi: ēkas ārsienu siltināšana, ēkas pagraba sienu siltināšana zem zemes līmeņa, cokola siltināšana, bēniņu grīdas siltināšana, grīdas uz grunts siltināšana, logu nomaiņa, ārdurvju  nomaiņa, mehāniskās ventilācijas uzstādīšana, apkures sistēmas nomaiņa no viencauruļu uz divcauruļu apkures sistēmu.

Projekta Nr. 4.2.2.0/20/I/023 “Gulbenes novada pašvaldības dienas aprūpes centra energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanas rezultātā tiks sasniegts primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums  no 118 847,04 kWh/gadā pirms projekta īstenošanas uz  67 314 kWh/gadā pēc projekta pabeigšanas un siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu samazinājums no 27,89 CO2 ekvivalenta tonnām gadā pirms projekta īstenošanas uz 17,991 CO2 ekvivalenta tonnām gadā pēc projekta pabeigšanas.

Energoefektivitāti veicinošo pasākumu ieviešanas termiņš ir 2021.gada 29. oktobris.

Specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2 "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās" projekta kopējās izmaksas ir 158229,83 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 152002,35 EUR (85.00% jeb 129202,00 EUR ir ERAF finansējums, 3.75% jeb 5700,09 EUR valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 11.25% jeb 17100,26 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums). Projekta neattiecināmās izmaksas 6227,48 EUR ir pašvaldības finansējums.

Energoefektivitātes pasākumu ieviešana papildina projekta Nr.9.3.1.1/19/I/044 "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā" ietvaros veiktos pārbūves darbus, kas nodrošinās ēkas (Dzirnavu ielā 7A, Gulbenē) pielāgošanu dienas aprūpes centra izveidei ar specializēto darbnīcu pakalpojumu pieejamību pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Abu augstākminēto projektu ieviešanu uzrauga Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

projekta logo

Baiba Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas
vecākā projektu vadītāja