2020. gada rudenī tika apstiprināts starptautiskais projekts “BEST FRIENDS against Ageism –  Intergenerational workshops between Old people and children to break the Isolation of elderly people and Support theyr social inclusion” jeb “Labākie draugi”, kas vēsts uz starppaaudžu izglītības un sadarbības pozitīvo ietekmi uz senioriem un bērniem. Projekta numurs: 2020-1-UK01-KA204-079111.

Ievērojams skaits senioru dzīvo vientuļi. Daļai no viņiem nav pieejamas socializēšanās iespējas. Projekts “Labākie draugi” fokusējas tieši uz šo faktoru ar mērķi samazināt izolāciju un iesaistīt seniorus dažādās aktivitātēs, vēršot viņu uzmanību, ka var socializēties ne tikai savā vidē, bet to darot ar jaunāko paaudzi – bērniem. Turklāt šādi tiek nodotas senioru zināšanas un dzīves pieredze.  Projekta mērķi ir:

  • attīstīt inovatīvu metodoloģiju sociālās aprūpes darbiniekiem, brīvprātīgajiem un izglītotājiem;
  • samazināt senioru sociālo izolāciju caur iekļaujošām aktivitātēm sabiedrībā;
  • uzlabot fizisko un garīgo veselību caur sadarbību ar senioriem;
  • senioru iekļaušana mazu bērnu mācību procesa laikā.

Lai izmēģinātu dažādas inovatīvas pieejas un materiālus, projektā tiks iesaistīti sociālās aprūpes darbinieki, kā arī pirmsskolas izglītības iestādes. Visi iesaistītie pieaugušie būs vecāki par 65 gadiem, bet no pirmsskolas izglītības iestādes tie būs 4-5 gadus veci bērni.

 Projekta vadošais partneris ir Lielbritānija, pārējās dalībvalstis: Latvija, Francija, Grieķija, Austrija un Itālija.

24 mēnešu laikā projekta partneriem jāsasniedz šādi rezultāti:

  • jāizstrādā pētījums par sociālās aprūpes darbinieku un senioru vajadzībām;
  • jāizstrādā projekta starppaaudžu mācību programma;
  • jāizstrādā instrumenti, kuri veicinātu starppaaudžu izglītības aktivitātes;
  • jāmotivē seniori augstākai aktivitātei sabiedrībā un mācīšanās procesos;
  • jāattīsta starppaaudžu sadarbība, mazinot stereotipus.

Projekta realizēšanai Gulbenes novadam atvēlēti 23 000 EUR.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

ErasmuslogoJ

Lauris Šķenders,
Izglītības pārvaldes projektu vadītājs