Termiņš viedokļa izteikšanai

Saistošo noteikumu projekta nosaukums

Datne

Piezīmes
10.06.2024. - 23.06.2024.

Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes  2023.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.23 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”

 
03.06.2024. - 16.06.2024.

Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes 2023.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.24 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”

Termiņš beidzies
07.05.2024 - 20.05.2024.

Par Gulbenes novada simboliku

Termiņš beidzies
29.04.2024 - 12.05.2024.

Par Gulbenes novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas un ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, un audžuģimenei vai specializētajai audžuģimenei

Termiņš beidzies
03.04.2024. - 16.04.2024. Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā Termiņš beidzies
06.03.2024. - 19.03.2024. Par sociālajiem pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā Termiņš beidzies
23.02.2024. - 07.03.2024. Par materiālo palīdzību Gulbenes novada pašvaldībā Termiņš beidzies
16.02.2024. - 29.02.2024. Gulbenes novada kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi Termiņš beidzies
08.02.2024. - 21.02.2024. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Termiņš beidzies
25.01.2024. - 08.02.2024.

Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Gulbenes novadā

Termiņš beidzies
23.01.2024. - 05.02.2024. Par materiālo palīdzību Gulbenes novada pašvaldībā Termiņš beidzies
       

Termiņš viedokļa izteikšanai

Saistošo noteikumu projekta nosaukums

Datne

Piezīmes
04.12.2023.-17.12.2023. Par sociālajiem pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā Termiņš beidzies
30.11.2023.-13.12.2023.

Par Gulbenes novada domes 2009.gada 10.septembra saistošo noteikumu Nr.7 “Kārtība, kādā tiek sniegts Gulbenes novada domes galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Termiņš beidzies
10.11.2023.-23.11.2023. Gulbenes novada pašvaldības nolikums Termiņš beidzies
06.11.2023. - 19.11.2023.

Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis

Termiņš beidzies
03.11.2023.-16.11.2023. "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" Termiņš beidzies
03.11.2023.-16.11.2023.

Par interešu izglītības programmu licencēšanu”

Termiņš beidzies
30.10.2023.-12.11.2023.

Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2023.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.8 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” nolikums

 

Termiņš beidzies

18.10.2023. - 31.10.2023.

Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Gulbenes novada pašvaldībā

Termiņš beidzies
04.04.2023.-17.04.2023.

Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas

Termiņš beidzies
28.04.2023.-16.05.2023.

Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” nolikums

Termiņš beidzies
23.05.2023. - 16.06.2023.

Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.11 “ Par Gulbenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Termiņš beidzies
23.05.2023. - 16.06.2023.

Par Gulbenes novada domes 2021.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.22 “Par pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību Gulbenes novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Termiņš beidzies
23.05.2023. - 16.06.2023.

Par Gulbenes novada domes 2020.gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr.24 “Par ēdināšanas atbalstu izglītojamajiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Termiņš beidzies
31.05.2023.- 13.06.2023.

Par sociālo palīdzību Gulbenes novada pašvaldībā

Termiņš beidzies
07.06.2023. - 20.06.2023. Grozījums Gulbenes novada domes 2019.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.23 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Gulbenes novadā” Termiņš beidzies
26.06.2023. - 09.07.2023. Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Gulbenes novadā Termiņš beidzies
08.08.2023. - 22.08.2023.  “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Gulbenes novadā” Termiņš beidzies
29.09.2023. - 12.10.2023. Par Gulbenes novada pašvaldībai piederošo un tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību Termiņš beidzies

Savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem Jūs varat izteikt brīvā formā vai izmantojot sagatavotās veidlapas:

Viedokli par saistošo noteikumu projektu izziņotajā termiņā Jūs varat iesniegt kādā no šiem veidiem:

  • elektroniski iesniedzot iesniegumu pašvaldības e adresē
  • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pasta adresi priekslikumi@gulbene.lv
  • nosūtot pa pastu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401 (pasta zīmogam uz aploksnes jāsakrīt ar attiecīgo saistošo noteikumu projekta viedokļu izteikšanai izsludinātā termiņa pēdējo dienu)
  • pašrocīgi parakstītu iesniegumu nogādājot personīgi vai aizpildot pašvaldības klientu apkalpošanas centros Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Ābeļu ielā 2, Gulbenē vai pagastu pārvaldēs un bibliotēkās.

Pašvaldību likuma 46. panta trešā daļa nosaka, ka saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts tiek publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām.

Saņemtos viedokļus par saistošo noteikumu projektu pašvaldība apkopo un atspoguļo šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā, virzot tālāk izskatīšanai pašvaldības domes komitejās un domes sēdē.

Šo kārtību nepiemēro saistošo noteikumu projektam par pašvaldības budžetu un šo noteikumu projektam teritorijas plānošanas jomā.