DivansGulbenes novada pašvaldības atbildīgie darbinieki apsekojot pilsētas teritorijas 2022.gada maija mēnesī ir konstatējuši, ka vairākās Gulbenes pilsētas nekustamo īpašumu pieguļošajās teritorijās izveidotas zaru kaudzes, iznesti no īpašumiem maisi ar atkritumiem, ielu malās sakrautas kaudzēs nopļautā zāle ielu malās.

Pašvaldība informē, ka Gulbenes pilsētā Gulbenes labiekārtošanas iestāde veic pašvaldībai piederošu teritoriju, ietvju, laukumu, skvēru, zaļās zonas, Veco un Tanslavu kapu uzturēšanu un apsaimniekošanu, bet no privātpersonām, ēku īpašniekiem nepieņem un nenogādā kompostēšanas laukumā zarus, lapas, zāli un cita veida atkritumus par maksu vai bez maksas. Lūgums pilsētas un novada iedzīvotājiem ievērot normatīvos aktus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā, rūpēties par tīru un sakārtotu vidi savam īpašumam pieguļošajā teritorijā, nenovietot atkritums ielu, ceļu, grāvju, ietvju malā.

maisini

  • Pašvaldība atgādina, ka no 2021.gada 1.janvāra SIA “Pilsētvides serviss” ir uzsācis BIO atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā. Detalizētāka informācija pieejama šeit https://www.gulbene.lv/lv/jomas/sj/8282-sia-pilsetvides-serviss-uzsak-bio-atkritumu-apsaimniekosanu-gulbenes-novada
  • Gulbenes pilsētā divas reizes gadā - oktobra mēnesī un Lielās talkas laikā (aprīlī) tiks organizēta savākto lapu un izsniegto talkas maisu centralizēta
    izvešana, ko apmaksās pašvaldība. Papildus informācija sekos.
  • Gulbenes labiekārtošanas iestāde informē, ka mājsaimniecības nodot savāktās kritušās lapas bez maksas varēs kompostēšanas laukumā Rēzeknes ielā 13B, Gulbenē, saskaņojot vešanas laiku ar Labiekārtošanas iestādes vadītāju. Jāatvainojas, bet šobrīd kompostēšanas laukums ir slēgts uz pārbūvi, līdz ar to pakalpojums nav pieejams. Tiklīdz tas būs pieejams, informācija sekos.

Gulbenes novada pašvaldība lūdz ievērot 2021.gada 30.jūnijā izdotos Gulbenes novada domes saistošos noteikumus “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā”, kas nosaka, ka:

Atkritumu radītājiem un valdītājiem Gulbenes novada administratīvajā teritorijā ir aizliegts:

  • izvietot (izmest) sadzīves atkritumus tam neparedzētās un nepiemērotās vietās;
  • iznest no nekustamā īpašuma pagalma un novietot ceļa braucamās daļas malā visa veida sadzīves atkritumus (piemēram, lapas, zarus), izņemot gadījumus, ja tiek rīkotas ar Gulbenes novada pašvaldību saskaņotas talkas.

Gulbenes novada pašvaldība norāda, ka nekustamā īpašuma īpašnieka un nekustamā
īpašuma apsaimniekotāja pienākumi ir:

  • segt visas izmaksas, kas saistītas ar sev piederošajā, valdījumā, lietojumā vai apsaimniekošanā esošajā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu, ietverot dalīti savāktu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;
  • nodrošināt noteiktu sadzīves atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumi, būvniecības, mājsaimniecībā radītos būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, arī koku nobiru, lapu un zāles savākšanu (ja netiek veidots komposts)) nogādāšanu pārstrādes vai apglabāšanas vietās – ar savu transportu vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus, sedzot attiecīgi radītās izmaksas. 

Gulbenes novada pašvaldība