Gerbonis mazs30.jūnijā plkst.10.00 norisināsies Gulbenes novada domes sēde. Ikviens interesents var sekot līdzi tās norisei tiešraidē Gulbenes novada pašvaldības Youtube.com kanālā.

Saistošo noteikumu projekti

Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.28 “Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Gulbenes novadā”

Par Gulbenes novada domes 2022.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.13 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

0. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

1. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Strautiņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

2. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Gravas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

3. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Jānuži” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

4. Par Litenes pagasta nekustamā īpašuma “Strautmaļi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

5. Par Litenes pagasta nekustamā īpašuma “Ošmales – Salas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

6. Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Plieņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

7. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Āres” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

8. Par Tirzas pagasta nekustamā īpašuma “Vīndedzāres” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta  nekustamajam īpašumam “Jaunkamaldiņi”

ZIŅO: Guna Švika

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta  nekustamajam īpašumam “Ozolmeži”

ZIŅO: Guna Švika

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta  nekustamajam īpašumam “Ozolkalni 1”

ZIŅO: Guna Švika

12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stradu pagasta  nekustamajam īpašumam “Tanslavas”

ZIŅO: Guna Švika

13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stradu pagasta nekustamajam īpašumam “SIA Vārpa”

ZIŅO: Guna Švika

14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Tirzas pagasta  nekustamajam īpašumam “Smildziņi”

ZIŅO: Guna Švika

15. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 15”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

16. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Blaumaņa iela 48A – garāža nr.79-80” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

17. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Brīvības iela 69A”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

18. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Liepu iela 11”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

19. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Purva iela 4”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

20. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ziemeļu iela 18”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

21. Par nekustamā īpašuma Vienības iela 5 – 10, Beļava, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

22. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Attīrīšanas stacija Beļava” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

23. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Gosupes lauks”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

24. Par nekustamā īpašuma “Rēveļi 8” – 5, Rēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

25. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Ķīšukrasts”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

26. Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 3” – 2, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

27. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Raiņa iela 39”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

28. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Raiņa iela 51”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

29. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Ievugrava 62” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

30. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Nākotnes iela 2 k – 9 – 44 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

31. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Raiņa iela 44 - 6 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

32. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 70 - 7 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

33. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Skolas iela 5 k – 5 – 16 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

34. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Sīļu mala” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

35. Par nekustamā īpašuma Līkā iela 25A – 67, Gulbene, Gulbenes novads, atsavināšanas izbeigšanu

ZIŅO: Guna Švika

36. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 47 – 2, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

37. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā  ar nosaukumu “Naglenes iela 42A” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

38. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Berģi” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

39. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Akoti 1” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

40. Par servitūta ceļa noteikšanu

ZIŅO: Guna Švika

41. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu

ZIŅO: Guna Švika

42. Par Gulbenes novada domes 2016.gada 31.marta lēmuma “Par Gulbenes novada latvāņu izplatības ierobežošanas darba grupu” (protokols Nr.4, 22.§) atzīšanu par spēku zaudējušu

ZIŅO: Guna Švika

43. Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

ZIŅO: Guna Švika

44. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu

ZIŅO: Guna Švika

45. Par zemes nomas ar izpirkuma tiesībām līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Piebalgas Avoti”

ZIŅO: Guna Švika

46. Par zemes nomas ar izpirkuma tiesībām līguma slēgšanu

ZIŅO: Guna Švika

47. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.28 “Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Gulbenes novadā”

ZIŅO: Guna Švika

48. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 28.oktobra lēmumā Nr.GND/2021/1230 “Par Gulbenes novada kultūras attīstības plāna 2023.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”

ZIŅO: Anatolijs Savickis

49. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2021.gada 27.maija noteikumos Nr.GND/IEK/2021/27 “Interešu izglītības programmu īstenošanas principi, kārtība un kritēriji valsts mērķdotācijas un pašvaldības dotācijas finansējuma sadalei Gulbenes novada pašvaldībā”” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

50. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 29.novembra noteikumos Nr.14 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

51. Par iekšējā normatīvā akta “Lejasciema pamatskolas nolikums” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

52. Par iekšējā normatīvā akta “Lizuma pamatskolas nolikums” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

53. Par stipendiju piešķiršanai atbalstāmo profesionālo studiju specialitātēm un maksimālo stipendiātu skaitu katrā atbalstāmajā specialitātē 2022.gadā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

54. Par I. G. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

55. Par R. B. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

56. Par Z. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

57. Par I. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

58. Par Z. F. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

59. Par A. Z. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

60. Par dienesta dzīvojamās telpas Līkā iela 25A-44, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

61. Par dzīvojamās telpas “Ceļmalas”-10, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

62. Par sociālā dzīvokļa Nr.5, izīrēšanu,  sociālajā dzīvojamajā mājā „Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads

ZIŅO: Anatolijs Savickis

63. Par dzīvokļa Brīvības iela 16-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

64. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

65. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-4-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

66. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-4-17, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

67. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

68. Par dzīvokļa Rīgas iela 56-29, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

69. Par dzīvokļa Upes iela 3-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

70. Par dzīvokļa Upes iela 3-9, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

71. Par dzīvojamās telpas Nr.2 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

72. Par dzīvojamās telpas Nr.6A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

73. Par dzīvojamās telpas Nr.12 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

74. Par dzīvojamās telpas Nr.12A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

75. Par dzīvojamās telpas Nr.17 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

76. Par dzīvojamās telpas Nr.26A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

77. Par dzīvokļa “Veiši”-17, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

78. Par dzīvokļa “Vietaskrasts”-5, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

79. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-3, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

80. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 7-1, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

81. Par dzīvokļa “Rozītes-3”, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

82. Par dzīvokļa “Vītoli”-3, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

83. Par dzīvokļa “Vītoli-8”, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

84. Par dzīvokļa “Rēveļi 8”-16, Rēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

85. Par dzīvokļa “Stāķi 4-10, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

86. Par dzīvokļa “Stāķi 4”-13, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

87. Par dzīvokļa “Šķieneri 1”-8, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

88. Par dzīvokļa “Pededze”-12, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

89. Par dzīvokļa “Ozoliņi”-4, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

90. Par dzīvokļa “Stāķi 19”-5, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

91. Par I. G. iesnieguma izskatīšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

92. Par Gulbenes novada Bērnu tiesību aizsardzības programmas 2023.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

93. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2013.gada 19.decembra nolikumā “Gulbenes novada sociālā dienesta nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

94. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” 2021.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

95. Par Gulbenes novada domes 2022.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.13 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

ZIŅO: Andis Caunītis

96. Par iekšējā normatīvā akta “Gulbenes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

97. Par iekšējā normatīvā akta “Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nolikums” apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

98. Par Gulbenes novada pašvaldības 2021.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

99. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā

ZIŅO: Andis Caunītis