Gerbonis mazs28.aprīlī plkst.10.00 norisināsies Gulbenes novada domes sēde. Ikviens interesents var sekot līdzi tās norisei tiešraidē Gulbenes novada pašvaldības Youtube.com kanālā.

Saistošo noteikumu projekti

Par Gulbenes novada domes 2022.gada 28.aprīļa saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījums Gulbenes novada domes 2021.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.21 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā”” izdošanu

Par Gulbenes novada domes 2022.gada 28.aprīla saistošo noteikumu Nr.9“ Grozījums Gulbenes novada domes 2016.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”” izdošanu

Par Gulbenes novada domes 2022.gada 28.aprīļa saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” izdošanu

Darba kārtība:

1. Par darba kārtības apstiprināšanu
ZIŅO: Andis Caunītis
2. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Liepu iela 11” atsavināšanu
ZIŅO: Guna Švika
3. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Litenes iela 19” atsavināšanu
ZIŅO: Guna Švika
4. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Miera iela 15 - 3 atsavināšanu
ZIŅO: Guna Švika
5. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Skolas iela 5 k – 1 – 54 atsavināšanu
ZIŅO: Guna Švika
6. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Aķukakts” atsavināšanu
ZIŅO: Guna Švika
7. Par Lejasciema pagasta dzīvokļa īpašuma “Gaujmalas” - 16 atsavināšanu
ZIŅO: Guna Švika
8. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Poikas” atsavināšanu
ZIŅO: Guna Švika
9. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Žagatas” atsavināšanu
ZIŅO: Guna Švika
10. Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma “Šķieneri 2” – 11 atsavināšanu
ZIŅO: Guna Švika
11. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 5 k-1 – 4, Gulbene, Gulbenes novads, atsavināšanas izbeigšanu
ZIŅO: Guna Švika
12. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Rīgas iela 12” atsavināšanas izbeigšanu
ZIŅO: Guna Švika
13. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Ošupes” sastāva grozīšanu
ZIŅO: Guna Švika
14. Par Daukstu pagasta nekustamā īpašuma “Ozolkalni” sastāva grozīšanu
ZIŅO: Guna Švika
15. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Suži - 1” sastāva grozīšanu
ZIŅO: Guna Švika
16. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Pauri 2” sastāva grozīšanu
ZIŅO: Guna Švika
17. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Jaunbirži” sastāva grozīšanu
ZIŅO: Guna Švika
18. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Kalnapsītes” sastāva grozīšanu
ZIŅO: Guna Švika

19. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Upmaļi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika
20. Par zemes ierīcības projekta grozījumu apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Mētras”
ZIŅO: Guna Švika
21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lizuma pagasta nekustamajam īpašumam “Vidussaltupi”
ZIŅO: Guna Švika
22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Rankas pagasta nekustamajiem īpašumiem “Alejas” un “Alejas-1”
ZIŅO: Guna Švika
23. Par specializētā tūristu transportlīdzekļa kustības maršruta Gulbenes pilsētā apstiprināšanu
ZIŅO: Guna Švika
24. Par nekustamā īpašuma Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Obrovas zeme” pircēja apstiprināšanu
ZIŅO: Guna Švika
25. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 20, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
ZIŅO: Guna Švika
26. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Zaļumi” pircēja apstiprināšanu
ZIŅO: Guna Švika
27. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 15” – 9, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
ZIŅO: Guna Švika
28. Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 1” – 9, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
ZIŅO: Guna Švika
29. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Parka 11” pircēja
apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika
30. Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 7” – 7, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
ZIŅO: Guna Švika
31. Par Gulbenes novada domes 2022.gada 28.aprīļa saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījums Gulbenes novada domes 2021.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.21 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā”” izdošanu
ZIŅO: Guna Švika
32. Par Gulbenes novada domes 2022.gada 28.aprīla saistošo noteikumu Nr. 9 “Grozījums Gulbenes novada domes 2016.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”” izdošanu
ZIŅO: Guna Švika
33. Par iekšējā normatīvā akta “Gulbenes novada pašvaldības 2022.gada līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa nolikums” apstiprināšanu
ZIŅO: Guna Švika

34. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Akoti 1” nosacītās cenas
apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika
35. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 47 – 2, Gulbene, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
ZIŅO: Guna Švika
36. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Naglenes iela 42A”, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
ZIŅO: Guna Švika
37. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Berģi”, trešās izsoles
rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika
38. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un valsts mērķdotācijas un pašvaldības dotācijas finansējuma sadales
komisijas sastāvā

ZIŅO: Anatolijs Savickis
39. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta “Mācīšanās pieredžu attīstīšana:
radošie centri bez robežām” Nr. 2021-2-LV01-KA210-ADU-000050394 īstenošanai

ZIŅO: Anatolijs Savickis
40. Par M. A. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
ZIŅO: Anatolijs Savickis
41. Par J. M. iesnieguma izskatīšanu
ZIŅO: Anatolijs Savickis
42. Par dzīvojamās istabas Nr.17, izīrēšanu veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2,
Gulbene, Gulbenes novads

ZIŅO: Anatolijs Savickis
43. Par dzīvojamās telpas Dārza iela 2-8, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads,
izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis
44. Par dzīvojamās telpas “Kartona Fabrika 8”-6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu
ZIŅO: Anatolijs Savickis
45. Par dzīvojamās telpas “Šķieneri 8”-21, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads,
izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis
46. Par M. S. izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
ZIŅO: Anatolijs Savickis
47. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-43, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
ZIŅO: Anatolijs Savickis
48. Par dzīvokļa Rīgas iela 68A-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa
pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis
49. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
ZIŅO: Anatolijs Savickis

50. Par dzīvokļa Upes iela 2-22, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa
pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis
51. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-5, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
ZIŅO: Anatolijs Savickis
52. Par dzīvokļa Kļavkalnu iela 16-8, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
ZIŅO: Anatolijs Savickis
53. Par dzīvokļa “Stacija” - 4, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
ZIŅO: Anatolijs Savickis
54. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20”-10, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
ZIŅO: Anatolijs Savickis
55. Par dzīvokļa “Gaujmalas”-18, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
ZIŅO: Anatolijs Savickis
56. Par dzīvojamās telpas “Gravas 4”-2, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu
ZIŅO: Anatolijs Savickis
57. Par dzīvojamās mājas “Krasta iela 4”, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
ZIŅO: Anatolijs Savickis
58. Par dzīvokļa “Gatves 7” - 6, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu
ZIŅO: Anatolijs Savickis
59. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 3”-6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
ZIŅO: Anatolijs Savickis
60. Par dzīvokļa “Stāķi 2”-14, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu
ZIŅO: Anatolijs Savickis
61. Par dzīvokļa “Šķieneri 4”-6, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
ZIŅO: Anatolijs Savickis
62. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-16, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu
ZIŅO: Anatolijs Savickis
63. Par dzīvokļa “Kļavkalni”-8, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma
termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis
64. Par dzīvokļa “Virānes skola”-1, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
ZIŅO: Anatolijs Savickis
65. Par Gulbenes novada domes 2022.gada 28.aprīļa saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” izdošanu
ZIŅO: Anatolijs Savickis

66. Par aizņēmumu Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai projektam “Brīvības ielas no Rīgas ielas līdz Bērzu ielai pārbūve Gulbenē”
ZIŅO: Andis Caunītis
67. Par pilnvarojumu
ZIŅO: Andis Caunītis
68. Par izmaiņām Gulbenes novada domes Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas
komisijas sastāvā

ZIŅO: Andis Caunītis
69. Par amatu savienošanas atļauju Antrai Sprudzānei
ZIŅO: Andis Caunītis
70. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas un papildatvaļinājuma piešķiršanu
Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Andim Caunītim

ZIŅO: Guna Švika