Valstī sadārdzinās eneroresu izmaksas, savukārt ienākumu apjoms iedzīvotājiem paliek līdzšinējais, daudzas mājsaimniecības vairs nespēj norēķināties par izdevumiem, kas saistīti ar mājokļa lietošanu.

Tādēļ ir iespēja vērsties sociālajā dienestā, lai izvērtētu, vai ir iespējams saņemt palīdzību no pašvaldības.

Kā rīkoties, lai saprastu, vai pienākas atbalsts mājokļa izdevumu segšanai?

Jāvēršas sociālajā dienestā, lai izvērtētu personas (mājsaimniecības) materiālo situāciju.

Mājokļa pabalsts pienākas, ja izdevumi par mājokli lielāki par ienākumiem vai tie pilnībā nesedz izdevumus par mājokli.

Mājokļa pabalstu var pieprasīt mājsaimniecība, kura dzīvo īpašumā esošā vai īrētā mājoklī konkrētajā pašvaldībā un tur ir deklarējusi savu dzīves vietu. Ja mājoklis tiek īrēts, ir jābūt noslēgtam īres līgumam par nekustamā īpašuma lietošanu.

Aprēķinot mājokļa pabalstu, tiek ņemts vērā:

  • Mājokļa platība;
  • Īres/apsaimniekošanas izdevumi;
  • Izdevumi par gāzi, elektroenerģiju, karsto un auksto ūdeni, apkuri, tai skaitā par cieto kurināmo, atkritumu izvešanu, asenizāciju, nekustamā īpašuma nodokli
  • Izdevumi par telekomunikāciju un interneta lietošanu, par ūdensskaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju, gāzes balonu (ja pavardam izmanto balonu gāzi) u.c.

Plašāks skaidrojums par mājokļa pabalstu-https://www.lm.gov.lv/lv/majokla-pabalsts