2009.gada 1.jūlijā

Nr. 1

DARBA KĀRTĪBA:

 1.  Par Gulbenes novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.
 2.  Par Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.
 3.  Par Gulbenes novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu.
 4.  Par Gulbenes novada domes izpilddirektora iecelšanu.

2009.gada 1.jūlijā

Nr. 2

DARBA KĀRTĪBA:

 1.  Par Gulbenes novada administratīvā centra noteikšanu.
 2.  Par Gulbenes novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām.
 3.  Par Gulbenes novadā ietilpstošo bijušo vietējo un rajona pašvaldību budžetu apvienošanu.
 4.  Par Gulbenes novada domes priekšsēdētāja darba samaksu.
 5.  Par Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieka darba samaksu.
 6.  Par Gulbenes novada domes deputātu darba samaksu.
 7.  Par Gulbenes novada domes izpilddirektora darba samaksu.
 8.  Par Gulbenes novada domes administrācijas kā budžeta iestādes izveidošanu.
 9.  Par Gulbenes novada pašvaldības nolikuma projekta izskatīšanu.

2009.gada 7.jūlijā

Nr. 3

DARBA KĀRTĪBA:

 1.  Par Gulbenes novada domes izpilddirektora iecelšanu.
 2.  Par Gulbenes novada deputātu ievēlēšanu domes pastāvīgo komiteju sastāvā.
 3.  Par Gulbenes novada domes Administratīvās komisijas ievēlēšanu un nolikuma apstiprināšanu.
 4.  Par Gulbenes novada domes priekšsēdētājas Sandras DUĻBINSKAS iesnieguma izskatīšanu.
 5.  Par Stāmerienas pagasta padomes ēku nekustamā īpašuma «Stāmerienas dzirnavas" pircēja apstiprināšanu.
 6.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Rankas pagasta „Kalnajaunpavāriņi".
 7.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Lejasciema pagasta „Lāči".

2009.gada 17.jūlijā

Nr. 4

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par Gulbenes novada pašvaldības nolikuma apstiprināšanu.
 2.  Par amatalgas noteikšanu novada domes vadībai un administrācijai.
 3.  Par Gulbenes novada domes deputātu darba samaksu.
 4.  Par Gulbenes novada domes grāmatvedības struktūras apstiprināšanu.
 5.  Par mērķdotācijas sadali pašdarbības kolektīvu vadītājiem.
 6.  Par Gulbenes novada domes Iepirkuma komisijas izveidošanu.
 7.  Par pašvaldības kapitālsabiedrību kapitāla daļu īpašnieka maiņu.
 8.  Par projekta pieteikuma izstrādi 3.1.3.3.1.apakšaktivitātei „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”.
 9.  Par līdzfinansējuma apstiprināšanu Litenes pagasta pārvaldei.
 10.  Par Lejasciema pagasta padomes dzīvokļu īpašuma Nr.12, Lejasciemā, Rīgas ielā 19A pārdošanu atkārtotā izsolē.
 11.  Par zemes gabala Dzirnavu ielā 34, Gulbenē, atsavināšanu.
 12.  Par platības precizēšanu īpašumam „Vecāmuiža – 1”, Rankas pagastā.
 13.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Lizuma pagasta „Rodzupi”.
 14.  Par Jāņa TUPURĪŠA iesnieguma izskatīšanu par jauna nosaukuma piešķiršanu atdalītajam zemes īpašumam „Pļavas Rodzupi”, Lizuma pagasts.
 15.  Par Gulbenes novada Līgo pagasta saimniecību „Mindaugas” un „Priedaines” pievienošanu Lubānas novadam.
 16.  Par iekļaušanu pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā Gulbenes pilsētā.
 17.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes pilsētā.
 18.  Par īres līguma slēgšanu Gulbenes pilsētā.
 19.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu Gulbenes pilsētā.
 20.  Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem Gulbenes pilsētas iedzīvotājiem.
 21.  Par sociālajiem pakalpojumiem Gulbenes pilsētas iedzīvotājiem.
 22.  Par pabalsta piešķiršanu Litenes pagasta iedzīvotājai.
 23.  Par maksas apmēra apstiprināšanu dalībai Gulbenes pilsētas iestāžu un uzņēmumu sporta spēlēm 2009.gada septembrī.
 24.  Par Gulbenes novada domes priekšsēdētājas vietnieka Daiņa ŠVIKAS iesnieguma izskatīšanu.
 25.  Par Gulbenes novada pilsētas un pagastu pārvalžu vadītāju apstiprināšanu.

PAPILDU DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par zemes ierīcības projekta Jaungulbenes pagasta nekustamajam īpašumam „Jaungulbenes Lauksaimniecības skola” apstiprināšanu.
 2.  Par zemes ierīcības projekta Lizuma pagasta nekustamajam īpašumam „Labieši” apstiprināšanu.

2009.gada 31.jūlijā

NR.5

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par Gulbenes novada konsolidēto budžetu 2009. gadam.
 2.  Par amatalgas noteikšanu novada domes izpilddirektora vietniekam, nodaļu un  pārvalžu vadītājiem.
 3.  Par Gulbenes novada domes „Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma” apstiprināšanu.
 4.  Par Gulbenes novada domes Iepirkuma komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 5.  Par līdzekļu piešķiršanu  Velēnas Evaņģēliski luteriskai draudzei.
 6.  Par projekta pieteikumu Comenius skolu partnerībām.
 7.  Par SIA „Vidzemes enerģija” un Gulbenes pilsētas SIA „Gulbenes nami” iesniegto rēķinu atmaksu.
 8.  Par Gulbenes bibliotēkas direktores iesnieguma izskatīšanu.
 9.  Par Rankas pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu.
 10.  Par Gulbenes novada pilsētas un pagastu pārvalžu nolikumu apstiprināšanu.
 11.  Par pašvaldības kapitālsabiedrības kapitāla daļu īpašnieka maiņu.
 12.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes zemes gabalam Brīvības ielā 22, Gulbenē, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu .
 13.  Par zemes gabala daļas Brīvības ielā 22, Gulbenē, atsavināšanu.
 14.  Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zemniecība” iesnieguma izskatīšanu.
 15.  Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Vanagi”, Beļavas pagasts apstiprināšanu.
 16.  Par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumā "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" pašvaldību uzņemto saistību pārņemšanu.
 17.  Par Jāņa Gipšļa iesniegumu par nekustamā īpašuma „Brīvzemnieki” sadalīšanu.
 18.  Par adreses noteikšanu Bišu iela 5, Gulbenē.
 19.  Par zemes gabala daļas Brīvības ielā 66A, Gulbenē, atsavināšanu.
 20.  Par platības precizēšanu īpašumam  „Osēni”, Stāmerienas pagastā.
 21.  Par nosaukuma un adreses piešķiršanu zemes vienībām „Sējējs” un „Sējējs 1”, Rankas pagastā.
 22.  Par iekļaušanu pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā.
 23.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.
 24.  Par īres līguma slēgšanu.
 25.  Par pabalstu piešķiršanu.
 26.  Par  pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai.
 27.  Par trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu.
 28.  Par sociālās palīdzības pabalsta apstiprināšanu Beļavas pagasta audžu ģimenei.
 29.  Par deklarēto dzīvesvietu.
 30.  Par attiekšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Lejasciema pagasta „Grantsbedres”.
 31.  Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu.
 32.  Par Gulbenes novada domes komisiju apstiprināšanu.
 33.  Par Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes un Gulbīša vidusskolas iesnieguma izskatīšanu.
 34.  Par Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu.

Papildjautājumi

 1.  Par pašvaldības SIA „Gulbenes slimnīca” un tiešās valsts pārvaldes iestādes „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests” Nodomu protokola apstiprināšanu.
 2.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Vidzemnieki”.
 3.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu O.Kalpaka ielā 90, Gulbenē.
 4.  Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu zemesgabalam „Ceriņi”, Galgauskas pagasts.
 5.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Daukstu pagasta „Skaistlauki”.
 6.  Par izmaiņām Gulbenes mūzikas skolas amatu sarakstā.
 7.  Par Gulbenes novada pašvaldības autonomās funkcijas deleģēšanu.
 8.  Par Gulbenes novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu  atbildību „Gulbenes slimnīca” reorganizāciju.
 9.  Par Gulbenes novada Tirzas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
 10.  Par Galgauskas pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu veikšanu.
 11.  Par Gulbenes novada Ozolkalna pamatskolas direktora iecelšanu.

2009.gada 13.augustā

Nr.6

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par Gulbenes novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Gulbenes slimnīca”  iesnieguma izskatīšanu.
 2.  Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Gulbenes novada pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Gulbenes slimnīca”.
 3.  Par kārtību, kādā Gulbenes novada domes amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus.
 4.  Par izmaiņām Gulbenes novada domes 2009.gada 17.jūlija sēdes lēmumā „Par mērķdotācijas sadali pašvaldības kolektīvu vadītājiem”.
 5.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Gulbenes pilsētas ielu seguma rekonstrukcija 1.kārta” līdzfinansējuma nodrošināšanai.
 6.  Par izmaiņām pašvaldības sociālās palīdzības sniegšanā līdz jaunu novada Saistošo noteikumu „Par Gulbenes novada sociālajiem pabalstiem un sociālo palīdzību” apstiprināšanai.
 7.  Par Marutas Locānes iesnieguma izskatīšanu.
 8.  Par Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nolikumu.
 9.  Par nekustamā īpašuma Rankas pagasta „Kalnalieldukuļi” sadalīšanu.
 10.  Par Gulbenes novada SIA „Gulbenes nami” iesnieguma par piekrišanu aizdevuma līguma slēgšanai izskatīšanu.
 11.  Par Litenes pagasta pārvaldes iesniegumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Inventāra iegāde Litenes pirmsskolas izglītības iestādes patversmes pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana”.
 12.  Par Galgauskas pagasta pārvaldes iesniegumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Sabiedrisko aktivitāšu centra aprīkošana Galgauskas kultūras namā”.
 13.  Par Lizuma pagasta pārvaldes iesniegumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Infrastruktūras izveide neatliekamās medicīniskās palīdzības atbalsta punkta darbības nodrošināšanai”.
 14.  Par Lizuma pagasta pārvaldes iesniegumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Sakopta un droša vide Lizuma muižas kompleksā” .
 15.  Par Lizuma pagasta pārvaldes iesniegumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Pianīna iegāde Lizuma kultūras nama darbības nodrošināšanai un telpas pielāgošana mūzikas instrumenta uzturēšanai”.
 16.  Par SIA „ActusQ” ierosināto darbību Litenes pagastā.
 17.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lapsukalns” Beļavas pagastā.
 18.  Par platības precizēšanu īpašumam „Sprīvuļi”, Beļavas pagastā.
 19.  Par platības precizēšanu īpašumam „Vienvārstes”, Daukstu pagastā.
 20.  Par platības precizēšanu īpašumam „Priedāji”, Daukstu pagastā.
 21.  Par platības precizēšanu īpašumam „Aizpurieši-1”, Stradu pagastā.
 22.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Vizbuļi”,  Stāmerienas pagastā.
 23.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Veldzes”, Gulbenē.
 24.  Par atteikšanos  no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Bērziņi”, Līgo pagastā .
 25.  Par  atlaides piešķiršanu zemes  „Liedskalniņi” izpirkšanai Beļavas pagastā.
 26.  Par  atlaides piešķiršanu zemes  „Cīrulīši” izpirkšanai Beļavas pagastā.
 27.  Par Ilzes Galejas iesniegumu par nekustamā īpašuma „Jaunstāmeri”, Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā, sadalīšanu
 28.  Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem.
 29.  Par sociālajiem pakalpojumiem Tirzas pagasta iedzīvotājiem
 30.  Par valsts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Rankas pagasta iedzīvotājam.
 31.  Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2009.gada 17.jūlija  Saistošajos noteikumos Nr.1  „Gulbenes novada pašvaldības nolikums”.
 32.  Par nozīmēšanu komandējumā.
 33.  Par Daukstu pagasta pārvaldes iesniegumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Sporta un atpūtas zonas labiekārtošana Daukstu pagastā”.
 34.  Par Gulbenes novada domes pārstāvja deleģēšanu.
 35.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Jaunlīcis”, Gulbenes novada Lejasciema pagastā.
 36.  Par platības precizēšanu īpašumam „Priedkalni”, Lizuma  pagastā.
 37.  Par komisijas apstiprināšanu Interešu izglītības programmu izvērtēšanai un mērķdotācijas sadalei.
 38.  Par Gulbenes novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu nolikuma apstiprināšanu.
 39.  Par kārtības par valsts budžeta mērķdotācijas aprēķinu un sadali Gulbenes novada vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai apstiprināšanu.
 40.  Par Stāķu attīstības biedrības iesniegumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Stāķu pamatskolas ēkas bēniņu piemērošana novadpētniecības ekspozīcijas iekārtošanai” .
 41.  Par projekta iesnieguma „Energoefektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada Gulbenes 2.vidusskolā, Lejasciema vidusskolā un Rankas pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte”” izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Papildu jautājumi:

 1.  Par apgrūtinājuma noteikšanu ceļa servitūta teritorijai īpašumam "Krasta iela 9" Līgo pagastā.
 2.  Par apgrūtinājuma piešķiršanu ceļa servitūta teritorijai īpašumam "Līvānu iela 8" Līgo pagastā.
 3.  Par samaksas samazinājumu zemes izpirkšanai „Skolas 8” Lejasciema pagastā
 4.  Par samaksas samazinājumu zemes izpirkšanai  "Smiltāji" Beļavas pagastā.
 5.  Par izmaiņām Gulbenes novada domes 2009.gada 31.jūlija lēmumā „Par Gulbenes novada Tirzas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu”.
 6.  Par izmaiņām 2009.gada 31.jūlija domes sēdes 16.& „Par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumā "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" pašvaldību uzņemto saistību pārņemšanu.”

2009.gada 20.augustā

NR.7

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par projekta iesnieguma „Energoefektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada Gulbenes 2.vidusskolā, Lejasciema vidusskolā un Rankas pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte”” izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

2009.gada 26.augustā

NR.8

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par amatalgas noteikšanu pašvaldību iestāžu vadītājiem.
 2.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2009.gada 31.jūlija sēdes protokola Nr.5, 1.& „Par Gulbenes novada konsolidēto budžetu 2009.gadam”.
 3.  Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Gulbenes novada domes pakļautajās iestādēs.
 4.  Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Gulbenes novada pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Gulbenes slimnīca”.
 5.  Par Gulbenes novada Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas komisijas nolikumu.
 6.  Par Gulbenes novada domei lietošanā esošo transporta līdzekļu nodošanu individuālā lietošanā, nobraukuma limitiem un degvielas normām.
 7.  Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.
 8.  Par Gulbenes novadā ietilpstošo Gulbenes pilsētas un Jaungulbenes pagasta būvvalžu likvidāciju.
 9.  Par Gulbenes novada būvvaldes izveidošanu.
 10.  Par Gulbenes novada būvvaldes vadītāja iecelšanu un amatalgas noteikšanu.
 11.  Par galvojumu no pašvaldības studiju kredīta saņemšanai.
 12.  Par Māra Raģeļa  iesnieguma izskatīšanu.
 13.  Par bezīpašnieka mantas - nekustamā īpašuma „Malēji”, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, pārņemšanu .
 14.  Par bezīpašnieka mantas - nekustamā īpašuma „Mežameiši 1”, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, pārņemšanu.
 15.  Par valsts dzīvojamās mājas „Ceļmalas -2”, Stradu pagasts, Gulbenes novads, neprivatizētās daļas pārņemšanu.
 16.  Par nekustamā īpašuma „Gaujlīči”,  Rankas pagasts, Gulbenes novads, sadalīšanu.
 17.  Par zemes gabala „Čipati”, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu ar ēku īpašnieku.
 18.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Lielstrēbeles 1”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads.
 19.  Par Gulbenes pilsētas ielu pārņemšanu.
 20.  Par zemes gabala Dzirnavu ielā 34, Gulbenē, izsoles nosacītās cenas apstiprināšanu.
 21.  Par adreses noteikšanu.
 22.  Par samaksas samazinājumu izpērkamajai zemei „Gundegas”, Daukstu pagasts, Gulbenes novads .
 23.  Par telpu grupu numuru precizēšanu.
 24.  Par zemes gabala lietošanas mērķa maiņu.
 25.  Par patvaļīgu būvniecību.
 26.  Par autoveikala statusa piešķiršanu.
 27.  Par Gulbenes novada pašvaldības SIA „Gulbenes slimnīca” īpašumā esošās mantas nodošanu Valsts Neatliekamās palīdzības dienestam.
 28.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Kalnaķilpani 1”, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads.
 29.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Zellenes”, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads.
 30.  Par platības precizēšanu.
 31.  Par zemes gabala Līkā ielā 6, Gulbenē, lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu ar ēkas 1/3 domājamās daļas īpašnieku.
 32.  Par zemes gabalu Upes iela 1, Gulbene, un Brīvības iela 2, Gulbene, ieguldīšanu Gulbenes novada pašvaldības SIA „Gulbenes slimnīca” pamatkapitālā.
 33.  Par nekustamā īpašuma „Avenāji”, Stradu pagasts, Gulbenes novads, sadalīšanu.
 34.  Par iekļaušanu pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā
 35.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.
 36.  Par īres līguma slēgšanu.
 37.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 38.  Par dzīvojamās platības piešķiršanu Tirzas pagastā.
 39.  Par Gulbenes novadā ietilpstošo pagastu bāriņtiesu likvidāciju.
 40.  Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem.
 41.  Par sociālajām garantijām Stāmerienas pagasta iedzīvotājam.
 42.  Par atteikumu piešķirt pašvaldības sociālo pabalstu audžuģimenei Alūksnes novadā.
 43.  Par atteikumu piešķirt pašvaldības sociālo pabalstu Galgauskas pagasta iedzīvotājam.
 44.  Par pašvaldības pabalstu – brīvpusdienu piešķiršanu Rankas pamatskolas skolēniem.
 45.  Par pašvaldības pabalstu – brīvpusdienu piešķiršanu Lizuma pagasta skolēniem.
 46.  Par Gulbenes novada vispārējās izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu.
 47.  Par zemākās mēneša darba algas likmes apstiprināšana pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem
 48.  Par „Noteikumu par audzēkņu vecāku dalības maksas iekasēšanu un izlietošanu Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā” apstiprināšanu.
 49.  Par Tirzas pagasta pārvaldes 2009.gada 19.augusta vēstules Nr.3-11/347 „Par atbalstu projektam ”Pārmaiņu iespēja skolām”  izskatīšanu
 50.  Par Sabiedriskā transporta komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 51.  Par grozījumu apstiprināšanu Gulbenes rajona reģionālās vietējās nozīmes pamata maršrutu tīklā.
 52.  Par Vienošanās Nr.2 apstiprināšanu izmaiņām 2009.gada 15.jūnija Koncesijas līgumā Nr. 01/2009 „Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem Gulbenes rajonā”.
 53.  Par apliecinājumu izsniegšanu pārvadājumu veikšanai Gulbenes rajona reģionālo vietējās   un pilsētas nozīmes maršrutu tīklā sakarā ar grozījumiem maršrutu tīklā.
 54.  Par Gulbenes novada Vēlēšanu komisijas ievēlēšanu.

Pieņemtie papildinājumi darba kārtībā

 1.  Par amatalgas noteikšanu pašvaldību iestāžu vadītājiem.- DEPUTĀTA V.KRAUKĻA IESNIEGTIE LABOJUMI.
 2.  Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Gulbenes novada domes pakļautajās iestādēs. – AR 2.PUNKTU.
 3.  Par Gulbenes novada domei lietošanā esošo transporta līdzekļu nodošanu individuālā lietošanā, nobraukuma un degvielas patēriņa limitiem. – AR PAPILDINĀJUMU
 4. . Par galvojumu no pašvaldības studiju kredīta saņemšanai. - AR 2.VARIANTU.
 5.  Par zemes gabalu Upes iela 1, Gulbene, un Brīvības iela 2, Gulbene, ieguldīšanu Gulbenes novada pašvaldības SIA „Gulbenes slimnīca” pamatkapitālā. – PAPILDINĀTĀ REDAKCIJĀ
 6.  Par iekļaušanu pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā. - AR 5.PUNKTU.
 7.  Par īres līguma slēgšanu.- DEPUTĀTA V.KRAUKĻA IESNIEGTIE LABOJUMI.
 8.  Par sociālās palīdzības pabalstiem.- AR 5.UN 6.PUNKTU.
 9.  Par noteikumiem par audzēkņu vecāku dalības maksas iekasēšanai Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā.¬ - DEPUTĀTA V.KRAUKĻA IESNIEGTIE LABOJUMI.
 10.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Ķieģeļceplis”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads.
 11.  Par samaksas samazinājumu izpērkamajai zemei „Ķempi 1”, Druvienas pagasts, Gulbenes novads.
 12.  Par samaksas samazinājumu izpērkamajai zemei „Saulaiņi”, Druvienas pagasts, Gulbenes novads.
 13.  Par samaksas samazinājumu izpērkamajai zemei „Vidusbirzuļi”, Rankas pagasts, Gulbenes novads.
 14.  Par samaksas samazinājumu izpērkamajai zemei „Vanagi”, Druvienas pagasts, Gulbenes novads.
 15.  Par brīvpusdienu piešķiršanu Stradu pagasta skolēniem.
 16.  Par  atlaides piešķiršanu zemes  Litenes pagasta „Purviņi 1” izpirkšanai.
 17.  Par izmaiņām Gulbenes novada domes 2009.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Gulbenes novada pašvaldības nolikuma apstiprināšanu”.
 18.  Par  platības precizēšanu.

2009.gada 10.septembrī

NR.9

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par Gulbenes novada interešu programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 2.  Par Gulbenes novada interešu izglītības mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu un profesionālās ievirzes sporta programmu īstenošanai no 2009.gada 1.septembra.
 3.  Par mērķdotācijas sadali pedagoģisko darbinieku darba algām Gulbenes novadā no 2009.gada 1.septembra.
 4.  Par mērķdotācijas sadali profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanai Gulbenes novadā no 2009.gada 1.septembra.
 5.  Par mērķdotācijas sadali Gulbenes novada Sveķu speciālās internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku darba algām no 2009.gada 1.septembra.
 6.  Par mērķdotācijas sadali profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu finansēšanai Gulbenes novadā no 2009.gada 1.septembra.
 7.  Par amatalgas noteikšanu pašvaldību iestāžu vadītājiem.
 8.  Par maksas  pakalpojumiem  Gulbenes  novada  pārvaldēs
 9.  Par Gulbenes novada domes saistošo noteikumu Nr.7 „Kārtība, kādā tiek sniegts Gulbenes novada domes galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai” apstiprināšanu.
 10.  Par nekustamā īpašuma „Šķieneri”, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, iznomāšanu.
 11.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Bišu iela 10, Daukstu pagasts, Gulbenes novads.
 12.  Par servitūta tiesību nodrošināšanu.
 13.  Par samaksas samazinājumu izpērkamajai zemei „Zandas”, Stradu pagasts, Gulbenes novads.
 14.  Par zemes ierīcības projekta zemes gabalam „Vikingi”, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 15.  Par nekustamā īpašuma „Lazdiņi”, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, sadalīšanu.
 16.  Par nekustamā īpašuma „Rožkalni”, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, sadalīšanu.
 17.  Par Gulbenes pilsētas teritorijas plānojuma izstrādi.
 18.  Par Gulbenes novada vietējo pašvaldību  teritorijas plānojumu izvērtēšanu.
 19.  Par Gulbenes novada domes saistošo noteikumu Nr. 8 „Par Gulbenes novada teritorijas plānojumiem” izdošanu.
 20.  Par Gulbenes novada domes saistošo noteikumu Nr.9 „Par Gulbenes novada teritoriālo vienību detālplānojumu apstiprināšanu” izdošanu.
 21.  Par Gulbenes novada domes Maršrutu (reisu) apsekošanas komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 22.  Par Gulbenes novada domes Vides aizsardzības jautājumu komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 23.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 24.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 25.  Par zemes gabala „Bindari”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, nomas līguma izbeigšanu.
 26.  Par zemes gabala Dzirnavu ielā 34, Gulbenē, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 27.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Kaijas”, Beļavas pagasts, Gulbenes novads.
 28.  Par samaksas samazinājumu izpērkamajai zemei „Latiņas”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads.
 29.  Par samaksas samazinājumu izpērkamajai zemei  „Skujas”, Litenes pagasts, Gulbenes novads.
 30.  Par Gulbenes novada domes Licencēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 31.  Par Gulbenes novada saistošo noteikumu Nr.10 „Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas kārtība” izdošanu.
 32.  Par telpu iznomāšanu biedrībai „KAPO”.
 33.  Par samaksas samazinājumu izpērkamajai zemei „Ilgas”, Litenes pagasts, Gulbenes novads.
 34.  Par samaksas samazinājumu izpērkamajai zemei „Purviņi -2”, Litenes pagasts, Gulbenes novads.
 35.  Par samaksas samazinājumu izpērkamajai zemei.
 36.  Par zemes gabala „Spārīte – 388”, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, izpirkšanu.
 37.  Par Gulbenes novada domes Autoceļu (ielu) fonda komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 38.  Par dalību projektu konkursa programmā „Pārmaiņu iespējas skolām”.
 39.  Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 40.  Par sociālās rehabilitācijas kursu Rankas pagasta iedzīvotājai.
 41.  Par iekļaušanu pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā.

Papildjautājumi :

 1.  Par Gulbenes novada interešu izglītības mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu un profesionālās ievirzes sporta programmu īstenošanai no 2009.gada 1.septembra. – pievienots likmju skaidrojums
 2.  Par Gulbenes novada saistošo noteikumu Nr. 7 „Par Gulbenes novada teritorijas plānojumiem” izdošanu- precizēta redakcija
 3.  Par dalību projektu konkursa programmā „Pārmaiņu iespējas skolām” – papildināt ar 3., 4., 5. un 6.punktu.
 4.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Alksnīši – 1”, Beļavas pagasts, Gulbenes novads
 5.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Ezeriņi D”, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads
 6.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Saulcerītes”, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads
 7.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Liepu iela 15, Gulbene
 8.  Par zemes gabala „ Gaujas 7”, Rankas pagasts, Gulbenes novads nomas līguma slēgšanu ar ēku mantinieku.
 9.  Par nekustamā īpašuma „Ezerlejas”, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pārdošanu izsolē.
 10.  Par pirkuma maksas daļas un procentu maksājumu termiņa pagarinājumu.
 11.  Par nekustamā īpašuma „Andrupi - 1”, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, iznomāšanu.

2009.gada 24.septembrī

NR.10

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par saistošo noteikumu Nr.11 „Par pašvaldību nodevām Gulbenes novadā” apstiprināšanu.
 2.  Par izmaiņām Gulbenes novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā.
 3.  Par amatalgas noteikšanu Gulbenes novada bāriņtiesu priekšsēdētājiem un vietniekiem.
 4.  Par Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļas izveidošanu.
 5.  Par amatalgas noteikšanu pašvaldības iestādes vadītājai.
 6.  Par pieteikto projektu finansēšanu no pašvaldību autoceļu (ielu)  finansēšanai un attīstībai piešķirtās mērķdotācijas rezervētajiem līdzekļiem 2009.gadā.
 7.  Par Gulbenes novada Grāmatvedības politikas  apraksta apstiprināšanu.
 8.  Par Gulbenes novada būvvaldes nolikuma apstiprināšanu.
 9.  Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gulbenes autobuss” statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu.
 10.  Par Gulbenes novada sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gulbenes  nami” statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu.
 11.  Par „Vācijas biedrības „Palīdzība Baltijas valstīm” bērnu naudas ziedojuma pieņemšanu un izlietošanu Gulbenes novada pašvaldībā” nolikuma apstiprināšanu.
 12.  Par „Vācijas biedrības „Palīdzība Baltijas valstīm” bērnu naudas ziedojuma pieņemšanu un izlietošanu Gulbenes novada pašvaldībā” izvērtēšanas komisijas izveidošanu.
 13.  Par apliecinājumu līdzfinansējuma nodrošināšanai Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” realizācijai.
 14.  Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2009.gada 17.jūlija Saistošajos noteikumos Nr.1 „Gulbenes novada pašvaldības nolikums”.
 15.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu  „Krēsliņi 1”, Beļavas  pagasts, Gulbenes novads.
 16.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu  Brīvības ielā 82A, Gulbenē .
 17.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Brīvības ielā 24, Stāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads.
 18.  Par zemes ierīcības projekta zemes gabalam „Kalnalieldukuļi”, Rankas pagasts, Gulbenes novads, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 19.  Par zemes ierīcības projekta zemes gabalam „Jaunvērdiņas”, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 20.  Par zemes gabala „Ausmas” , Pilskalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads iznomāšanu.
 21.  Par samaksas samazinājumu izpērkamajai zemei „Jāņukalns”, Līgo pagasts, Gulbenes novads.
 22.  Par samaksas samazinājumu izpērkamajai zemei „Silmalas”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads.
 23.  Par zemes gabala maiņu.
 24.  Par zemes gabala  „Spārīte – 382”, Beļavas pag., Gulbenes novads iznomāšanu.
 25.  Par zemes gabala „Spārīte – 330”, Beļavas pag., Gulbenes novads  iznomāšanu.
 26.  Par zemes gabala „ Spārītes – 2A”, Beļavas pagasts, Gulbenes novads  iznomāšanu.
 27.  Par zemes gabala Ausekļa ielā 7, Gulbenē, lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu ar ēku īpašnieku.
 28.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „ Dedestiņas – 1” Daukstu pagasts, Gulbenes novads.
 29.  Par zemes gabala „Šķieneri”, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, daļas nomu.
 30.  Par zemes gabala „Runči”, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.
 31.  Par zemes gabala „Ausekļi”, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu ar ēku īpašnieku.
 32.  Par nekustamā īpašuma „Zīles”, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, sadalīšanu un atdalītās zemes vienības pievienošanu zemes gabalam „Kalmes”, Daukstu pagasts, Gulbenes novads.
 33.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „ Musteri” Galgauskas pagasts, Gulbenes novads.
 34.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „ Jaunkalniņi” Galgauskas pagasts, Gulbenes novads.
 35.  Par zemes gabala daļas Alkšņu ielā 4A, Gulbene, iznomāšanu.
 36.  Par zemes gabala „Zīlītes”, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, iznomāšanu.
 37.  Par zemes gabala  „Spārīte – 78”, Beļavas pagasts, Gulbenes novads  iznomāšanu.
 38.  Par nekustamā īpašuma „Bērzulejas 1”, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, sadalīšanu.
 39.  Par zemes gabala „Vecstāmeriena”, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, nomas līguma izbeigšanu.
 40.  Par atļauju turpināt ēku būvniecību Līkā iela 43, Gulbene.
 41.  Par zemes gabala „Dzintari”, Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā, lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.
 42.  Par Gulbenes pilsētas būvvaldes lēmumu.
 43.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām  uz nekustamo īpašumu „Sēta”, Litenes pagasts, Gulbenes novads.
 44.  Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 45.  Par sociālajiem pakalpojumiem Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 46.  Par Gulbenes novada iedzīvotāju reģistrēšanu dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 47.  Par dzīvojamo telpu izīrēšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 48.  Par Gulbenes novada bāriņtiesu nolikumu apstiprināšanu.
 49.  Par Gulbenes novada administratīvajā teritorijā darbojošos bāriņtiesu priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku un locekļu ievēlēšanu.
 50.  Par Gulbenes novada Sporta komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 51.  Par Gulbenes novada Kultūras komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 52.  Par Gulbenes novada domes Kultūras komisijas sastāva apstiprināšanu.
 53.  Par Gulbenes sporta centra nolikuma apstiprināšanu.
 54.  Par Gulbenes novada Atzinības rakstu.
 55.  Par Gulbenes novada ģerboņa izveidi.
 56.  Par Gulbenes novada logo izveidi.
 57.  Par Gulbenes novada izdevuma „Gulbenes novada ziņas” izdošanu.
 58.  Par Gulbenes novada Tūrisma komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 59.  Par Gulbenes  novada sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  “Gulbenes nami” statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu. –  PRECIZĒTA REDAKCIJA
 60.  Par deputāta Alda STRADA deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.
 61.  Par Gulbenes novada domes priekšsēdētājas Sandras DAUDZIŅAS bezalgas atvaļinājumu.
 62.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.
 63.  Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Rankas pagasta Rankas ciemā” aktualizētā tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu.
 64.  Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Daukstu pagasta Staru ciemā” aktualizētā tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu.
 65.  Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Galgauskas pagasta Galgauskas ciemā” aktualizētā tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu.
 66.  Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta Gulbīša ciemā” aktualizētā tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu.
 67.  Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta Jaungulbenes ciemā” aktualizētā tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu.
 68.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu.
 69.  Par nekustamā īpašuma „Miķīšukakts”, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads nodokļa parāda piedziņu.
 70.  Par atļauju savienot amatus.

2009.gada 8.oktobrī

NR.11

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu zemes gabalam Spārīte 208, Beļavas pagasts, Gulbenes novads.
 2.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 3.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 4.  Par dzīvojamās mājas Rīgas ielā 68, Gulbenē nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
 5.  Par samaksas samazinājumu izpērkamajai zemei „Atpūtas”, Rankas pagasts, Gulbenes novads.
 6.  Par samaksas samazinājumu izpērkamajai zemei „Āboliņi”, Beļavas pagasts, Gulbenes novads.
 7.  Par SIA „Rainis” lietošanā esošo zemes vienību lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.
 8.  Par adreses noteikšanu.
 9.  Par atļauju turpināt ēku būvniecību Tirzas ielā 4, Lejasciemā, Lejasciema pagastā Gulbenes novadā.
 10.  Par nekustamā īpašuma „Jaunsētas”, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads sadalīšanu.
 11.  Par nekustamā īpašuma „Tiltalejas”, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads sadalīšanu.
 12.  Par robežu plānu būvju ierakstīšanai zemesgrāmatā apstiprināšanu.
 13.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.
 14.  Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Rankas ciema teritorijā.
 15.  Par Gulbenes novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 16.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 17.  Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība Gulbenes novadā”.
 18.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Gulbenes pilsētas ielu seguma   rekonstrukcija 2.kārta” līdzfinansējuma nodrošināšanai.
 19.  Par Gulbenes novada SIA “Gulbenes nami” iesnieguma  izskatīšanu.
 20.  Par Stradu pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu.
 21.  Par Gulbenes novada būvvaldes maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
 22.  Par grozījumiem Gulbenes novada interešu izglītības mērķdotācijas sadalē interešu izglītības programmu un profesionālās ievirzes sporta programmu īstenošanai.
 23.  Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 24.  Par sociālajiem pakalpojumiem Gulbenes pilsētas iedzīvotājiem.
 25.  Par iekļaušanu pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 26.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldību administratīvajās teritorijās.
 27.  Par īres līguma slēgšanu.
 28.  Par dzīvojamās telpas  īres līguma pārformēšanu.
 29.  Par grozījumiem Gulbenes mūzikas skolas nolikumā.
 30.  Par līdzdalību Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekta īstenošanā.
 31.  Par Beļavas pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu par valsts budžeta dotācijas Beļavas pagasta infrastruktūras attīstībai izlietojumu citam objektam.
 32.  Par Druvienas pagasta teritorijas plānojuma precizētās gala redakcijas apstiprināšanu un nodošanu atkārtota atzinuma saņemšanai.
 33.  Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Daukstu pagasta Staru ciema teritorijā.
 34.  Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Galgauskas ciema teritorijā.
 35.  Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta Gulbīša ciema teritorijā.
 36.  Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta Jaungulbenes ciema teritorijā.
 37.  Par Atzinības raksta piešķiršanu.
 38.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Cepurkalni”, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads.
 39.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Robežu ielā 29, Gulbenē.
 40.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Sauleskalni”, Daukstu pagasts, Gulbenes novads.
 41.  Par zemes ierīcības projekta zemes vienībai Brīvības iela 97, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 42.  Par zemes gabala „Vēversviķi”, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, atsavināšanu
 43.  Par SIA „Ikteri” iesnieguma izskatīšanu.
 44.  Par  slēgtās dzelzceļa līnijas "Ieriķi - Gulbene" un "Gulbene - Vecumi" infrastruktūras objektu un zemes pārņemšanu.

2009.gada 22.oktobrī

NR.12

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par valsts budžeta līdzekļu sadalījumu Gulbenes novada vispārējās izglītības iestādēm mācību literatūras iegādei 2009. gadā.
 2.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2009.gada 26.augusta sēdes Saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Gulbenes novada konsolidēto budžetu 2009.gadam”.
 3.  Par galvojumu pašvaldības studiju kredīta saņemšanai.
 4.  Par  projekta „Es te esmu …vēl!” jeb „Jaunatnes politikas stratēģijas priekšlikumu izstrāde Gulbenes novadā” izstrādāšanu, iesniegšanu un līdzfinansēšanu.
 5.  Par atlīdzības apmēra noteikšanu Gulbenes novada SIA „Gulbenes slimnīca”  valdes loceklim.
 6.  Par atlīdzības apmēra noteikšanu Gulbenes novada SIA „Gulbenes nami” valdes loceklim.
 7.  Par atlīdzības apmēra noteikšanu  SIA „Gulbenes autobuss” valdes loceklim.
 8.  Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma „Indrāni 1”, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, atsavināšanu.
 9.  Par samaksas samazinājumu izpērkamajai zemei Liepu iela 2 – 7,  Beļavas pagasts, Gulbenes novads.
 10.  Par samaksas samazinājumu izpērkamajai zemei „Pļavu 3”, Stāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads.
 11.  Par nekustamā īpašuma „Mehanizācija”, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, sadalīšanu .
 12.  Par zemes vienības pievienošanu nekustamajam īpašumam ”Kalnāji”, Beļavas pagasts, Gulbenes novads.
 13.  Par zemes gabala Asarupes iela 6, Gulbene, sadalīšanu un atdalītās daļas iznomāšanu.
 14.  Par nekustamā īpašuma „Dumpji”, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, sadalīšanu.
 15.  Par ielas statusa piešķiršanu.
 16.  Par Gulbenes novada pašvaldības ceļu un ielu reģistrāciju.
 17.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 18.  Par Gulbenes Labiekārtošanas iestādes nolikuma apstiprināšanu.
 19.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
 20.  Par energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldību ēkās.
 21.  Par nekustamā īpašuma „Smilšu – 2A”, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, sadalīšanu.
 22.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Priedītes”, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads.
 23.  Par adreses piešķiršanu.
 24.  Par nekustamo īpašumu atsavināšanu.
 25.  Par bezmantinieka mantas pārņemšanu Gulbenes novada domes īpašumā.
 26.  Par zemes gabalu atsavināšanas cenu apstiprināšanu.
 27.  Par zemes gabalu lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu ar ēku īpašniekiem.
 28.  Par atļauju rīkot gadatirgu.
 29.  Par nedzīvojamo telpu nomu Lizuma pagastā.
 30.  Par nedzīvojamo telpu nomu Gulbenes pilsētā.
 31.  Par  Beļavas pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu par valsts budžeta dotācijas Beļavas pagasta infrastruktūras attīstībai izlietojumu citam objektam.
 32.  Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 33.  Par sociālajiem pakalpojumiem Gulbenes pilsētas iedzīvotājiem.
 34.  Par iekļaušanu pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā Gulbenes pilsētā.
 35.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 36.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu Gulbenes pilsētas iedzīvotājiem.
 37.  Par Artas Bērziņas iesnieguma izskatīšanu .
 38.  Par Gulbenes novada Atzinības raksta piešķiršanu.
 39.  Par Gulbenes Kultūras centra nolikuma apstiprināšanu.
 40.  Par grozījumu veikšanu Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes nolikumā.
 41.  Par grozījumu veikšanu Litenes pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā.
 42.  Par civilās aizsardzības komisijas sastāvu.
 43.  Par nekustamā īpašuma „Līgotnes – 2”, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, sadalīšanu.
 44.  Par grozījumu apstiprināšanu Gulbenes novada  reģionālajā  vietējās nozīmes maršrutu tīklā.
 45.  Par Vienošanās Nr.3 apstiprināšanu izmaiņām 2009.gada 15.jūnija Koncesijas līgumā Nr. 01/2009 „Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem Gulbenes rajonā”.
 46.  Par apliecinājumu izsniegšanu pārvadājumu veikšanai Gulbenes rajona reģionālo vietējās   un pilsētas nozīmes maršrutu tīklā sakarā ar grozījumiem maršrutu tīklā.
 47.  Par licences izsniegšanu interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai.

Papildinājumi

 1.  Par Gulbenes novada Atzinības raksta piešķiršanu. – papildināts ar 2.punktu
 2.  Par grozījumu veikšanu Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes nolikumā – papildināts ar 1.punktu.
 3.  Par Vienošanās Nr.3 apstiprināšanu izmaiņām 2009.gada 15.jūnija Koncesijas līgumā Nr. 01/2009 „Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem Gulbenes rajonā” - precizēta redakcija
 4.  Par atļauju savienot amatus.
 5.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām .
 6.  Par dzīvokļa īpašuma „RKF – 6” – 5, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu.
 7.  Par Gulbenes novada domes īpašumā esošo saziņas līdzekļu izmantošanu.
 8.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 9.  Par izmaiņām 2009.gada 31.jūlija domes sēdes 16.& „Par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem pašvaldību uzņemto saistību pārņemšanu”.
 10.  Par V.Mezīša ievēlēšanu izglītības, kultūras un sporta pastāvīgajā komitejā.
 11.  Par SIA „Gulbenes autobuss” iesnieguma izskatīšanu.
 12.  Par Gulbenes uzņēmēju iesnieguma izskatīšanu.
 13.  Par zemes nomas līguma slēgšanu.
 14.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
 15.  Par nomas līguma izbeigšanu.
 16.  Par projekta „ Gulbenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija 2.kārta” iesnieguma izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

2009. gada 2. novembrī

NR.13

DARBA KĀRTĪBA

Par SIA „Vidzemes enerģija” iesnieguma izskatīšanu

2009.gada 9.novembrī

NR.14

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Gulbenes pilsētas ielu seguma rekonstrukcija 1.kārta” pabeigšanai .
 2.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Satiksmes drošības uzlabojumi Gulbenes pilsētā”  līdzfinansējuma nodrošināšanai un realizēšanai.
 3.  Par izmaiņām Gulbenes pilsētas integrētās attīstības programmas 2008.-2014.gadam investīciju plānā.

2009. gada 9. novembrī

NR.15

DARBA KĀRTĪBA

Par Gulbenes novada domes Atzinības raksta piešķiršanu.

2009.gada 26.novembrī

NR.16

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par Gulbenes novada vietējo pašvaldību un rajona padomes plānošanas dokumentu izvērtēšanu.
 2.  Par zemes gabala „Lūši”, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, lietošanas tiesību izbeigšanu.
 3.  Par zemes gabala lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.
 4.  Par  nosaukumu piešķiršanu
 5.  Par atbrīvojumu no komunālo maksājumu kavējuma naudas maksas.
 6.  Par  dzīvokļu īpašumu apvienošanu un adreses noteikšanu.
 7.  Par adreses maiņu.
 8.  Par  nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 9.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām .
 10.  Par dzīvojamās mājas Brīvības iela 24, Gulbenē, nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
 11.  Par zemes gabalu piekritību valstij.
 12.  Par nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Gulbenes – Alūksnes bānītis”.
 13.  Par zemes gabala lietošanas mērķa maiņu.
 14.  Par zemes gabala „Šķieneri”, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, daļas nomu.
 15.  Par nekustamo īpašumu pārņemšanu.
 16.  Par  zemes ierīcības projekta zemes gabalam „Birzmaļi – 2”, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, apstiprināšanu.
 17.  Par zemes gabala Brīvības ielā 69A, Gulbenē, iznomāšanu.
 18.  Par zemes ierīcības projekta zemes vienībai Brīvības iela 97, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads,  apstiprināšanu.
 19.  Par zemes gabala atsavināšanu.
 20.  Par nekustamā īpašuma „Branti”, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, atkārtotas izsoles rīkošanu.
 21.  Par zemes ierīcības projekta zemes vienībai „Lejnieki”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 22.  Par zemes nomas līguma slēgšanu.
 23.  Par zemes gabalu piederību zem ielām un ceļiem Litenes un Druvienas pagasta teritorijā.
 24.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 25.  Par zemes ierīcības projekta zemes gabalam „Kalnalieldukuļi”, Rankas pagasts, Gulbenes novads, apstiprināšanu.
 26.  Par nekustamā īpašuma „Miķelīši”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, sadalīšanu.
 27.  Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 28.  Par iekļaušanu pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā Gulbenes novada pašvaldību administratīvajās teritorijās.
 29.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldību administratīvajās teritorijās.
 30.  Par īres līguma slēgšanu.
 31.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 32.  Par Daigas Milaknes iesnieguma izskatīšanu .
 33.  Par Saistošo noteikumu Nr.15 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” apstiprināšanu.
 34.  Par Saistošo noteikumu Nr.16 „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Gulbenes novadā” apstiprināšanu.
 35.  Par Saistošo noteikumu Nr.17 „Par sociālo palīdzību un pašvaldības sociālajiem pabalstiem” Gulbenes novadā apstiprināšanu.
 36.  Par Saistošo noteikumu Nr.18 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Gulbenes novadā” apstiprināšanu.
 37.  Par Gulbenes novada sociālā dienesta izveidošanu.
 38.  Par Gulbenes novada sociālā dienesta vadītāja iecelšanu.
 39.  Par Gulbenes novada Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu.
 40.  Par Gulbenes novada domes Atzinības rakstu piešķiršanu.
 41.  Par zemes gabalu piekritību valstij.
 42.  Par saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 13.augusta saistošajos noteikumos Nr.3 „ Par kārtību, kādā Gulbenes novada domes amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”” apstiprināšanu.
 43.  Par Gulbenes novada domes 2009.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.20 „Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas kārtība Gulbenes novadā” apstiprināšanu.
 44.  Par Gulbenes novada domes 2009.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.21 „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Gulbenes novadā” apstiprināšanu.
 45.  Par Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļas  nolikuma apstiprināšanu.
 46.  Par Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja iecelšanu.
 47.  Par valsts budžeta līdzekļu papildus finansējuma un rezerves fonda sadali Gulbenes novada vispārējās vidējās un pamatizglītības iestādēs.
 48.  Par valsts budžeta līdzekļu finansējuma sadali 5.-6.gadīgiem bērniem   Gulbenes novada pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības iestādēs.
 49.  Par Gulbenes novada domes iestāšanos biedrībā „Gulbenes Buki”.
 50.  Par pabalsta piešķiršanu Annai VĪGANTEI.
 51.  Par atļauju savienot amatus.
 52.  Par izmaiņām komisijas sastāvā.
 53.  Par zemes ierīcības projekta zemes vienībām „Kalēji”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, un „Avoti”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 54.  Par arhīva un lietvedības jautājumu Ekspertu komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu.

PAPILDUS JAUTĀJUMI

 1.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām. – papildināts ar 15., 16., 17., 18.un 19.apakšpunktiem
 2.  Par dokumentu aprites kārtības apstiprināšanu Gulbenes novada domē.
 3.  Par sociālajiem pakalpojumiem .

2009.gada 28.decembrī

Protokols NR.17

 1.  Par noteikumu „Par kārtību, kādā tiek izskatīti pieteikumi par gadatirgus rīkošanu Gulbenes pilsētas pārvaldes administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu.
 2.  Par 2009.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr. 22 „Grozījumi Gulbenes novada 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”
 3.  Par gadatirgiem Gulbenes pilsētā.
 4.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.
 5.  Par Gulbenes novada domes Uzņēmēju sadarbības komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 6.  Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 7.  Par zemes gabala Zvaigžņu iela 35, Gulbene, Gulbenes novads, atkārtotas izsoles rīkošanu.
 8.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 9.  Par SIA ”Gulbenes zvērsaimniecība”, Letes , Beļavas pagasts, Gulbenes novads, ēku neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli.
 10.  Par darba grupas izveidošanu.
 11.  Par atbrīvojumu no komunālo maksājumu kavējumu naudas
 12.  Par A.Dzērves iesnieguma izskatīšanu.
 13.  Par nedzīvojamo telpu nomu Beļavas pagastā.
 14.  Par nomas līguma uzteikumu.
 15.  Par 2009.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr. 23 „Gulbenes novada Kapsētu apsaimniekošanas noteikumi” apstiprināšanu.
 16.  Par Druvienas pagasta teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.24 “Gulbenes novada Druvienas pagasta teritorijas plānojuma  grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves  noteikumi  2009. - 2021. gads” izdošanu.
 17.  Par saistošo noteikumu Nr.25 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 10.septembra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Gulbenes novada teritorijas plānojumiem” izdošanu.
 18.  Par maksājuma termiņa pagarināšanu.
 19.  Par nekustamo īpašumu nesekmīgām izsolēm .
 20.  Par zemes gabala Daukstu pagastā ar nosaukumu „Liepiņas” nomu.
 21.  Par no ģenētiski modificēto organismu brīvas teritorijas noteikšanu un ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanas aizliegumu.
 22.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
 23.  Par zemes nomas līguma slēgšanu.
 24.  Par zemes gabalu piekritību.
 25.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 26.  Par grozījumu izdarīšanu 2007.gada 29.augusta zemes nomas līgumā Nr.82.
 27.  Par grozījumu apstiprināšanu Gulbenes novada  reģionālajā  vietējās nozīmes maršrutu tīklā.
 28.  Par tarifu apstiprināšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos Gulbenes novadā.
 29.  Par Vienošanās Nr.4 apstiprināšanu izmaiņām 2009.gada 15.jūnija Koncesijas līgumā Nr. 01/2009 „Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem Gulbenes rajonā”.
 30.  Par apliecinājumu izsniegšanu pārvadājumu veikšanai Gulbenes novada reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīklā sakarā ar grozījumiem maršrutu tīklā.
 31.  Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 32.  Par personu iekļaušanu pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā Gulbenes novada pašvaldību administratīvajās teritorijās.
 33.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldību administratīvajās teritorijās.
 34.  Par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 35.  Par dzīvojamās telpas  īres līguma pārformēšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 36.  Par komunālo pakalpojumu apmaksu Beļavas pagasta iedzīvotājam.
 37.  Par Rankas pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu.
 38.  Par Saistošo noteikumu Nr.26 „Grozījumi Gulbenes novada  domes 2009.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
 39.  Par grozījumiem Gulbenes novada pilsētas un pagastu pārvalžu nolikumos.
 40.  Par saistošo noteikumu Nr. 27 „Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2009.gada 22.oktobra Saistošajos noteikumos Nr.14 „Par Gulbenes novada konsolidēto 2009.gada budžetu”.
 41.  Par Gulbenes novada domes pamatlīdzekļu un inventāra norakstīšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 42.  Par Gulbenes novada Jauniešu centra “BĀZE”  nolikuma apstiprināšanu.
 43.  Par pilnvarojumu pilsētas un pagastu pārvalžu vadītājiem Gulbenes novada domes funkciju izpildei.
 44.  Par interešu izglītības mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanai Gulbenes novadā no 2010.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.
 45.  Par valsts budžeta līdzekļu finansējuma sadali 5 gadīgiem un 6 gadīgiem bērniem Gulbenes novada vispārējās izglītības iestādēs no 2010.gada 1.janvāra līdz 31.augustam
 46.  Par mērķdotācijas sadali Gulbenes novada Sveķu speciālās internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku darba algām no 2010.gada 1.janvāra.
 47.  Par mērķdotācijas sadali profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un sporta izglītības  programmu finansēšanai Gulbenes novadā 2010.gadam.
 48.  Par amatalgas noteikšanu pamata, vispārējās vidējās izglītības iestāžu un Sveķu speciālās internātpamatskolas direktoriem no 2010.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.
 49.  Par mērķdotācijas sadali novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām no 2010.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.
 50.  Par grozījumiem kārtībā „Kārtība par valsts budžeta mērķdotācijas aprēķinu un sadali Gulbenes novada vispērējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”.
 51.  Par grozījumiem atsevišķos Gulbenes novada domes lēmumos.
 52.  Par atļauju savienot amatus.
 53.  Par pabalsta piešķiršanu Sīmanim HOMČENKO.
 54.  Par SIA „AG nami” iesnieguma izskatīšanu.
 55.  Par telpu nomas maksas apmēru.
 56.  Par komunālo pakalpojumu kavējuma naudas neaprēķināšanu.
 57.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 58.  Par A/S „Troicis & Partneri” nekustamā īpašuma parāda dzēšanu pagastu pārvaldēs.
 59.  Par atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
 60.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 61.  Par nomas līguma pagarināšanu.
 62.  Par  Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu.