2010.gada 28.janvārī

Protokols NR.1

 1.  Par zemes nomas līguma slēgšanu ar A.Dzērvi.
 2.  Par samaksas samazinājumu izpērkamajai zemei.
 3.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 4.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 5.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 6.  Par nomas līguma pagarināšanu.
 7.  Par  nekustamo īpašumu pārņemšanu.
 8.  Par adreses noteikšanu.
 9.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.
 10.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 11.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 12.  Par platību precizēšanu.
 13.  Par kadastra datu aktualizāciju.
 14.  Par zemes gabalu lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu ar ēku īpašniekiem.
 15.  Par servitūta noteikšanu.
 16.  Par zemes gabalu iznomāšanu Beļavas pagasta teritorijā.
 17.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
 18.  Par projekta „Galgauskas sporta zāles būvniecība un palīgtelpu rekonstrukcija un aprīkošana” iesnieguma izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 19.  Par projekta „Sveķu speciālās internātpamatskolas sporta infrastruktūras sakārtošana” iesnieguma izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 20.  Par  nekustamā īpašuma apvienošanu.
 21.  Par  atbrīvojumu no komunālo maksājumu kavējuma naudas.
 22.  Par  nedzīvojamo telpu nomas maksas apstiprināšanu.
 23.  Par mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) sadales kārtību 2010. gadā.
 24.  Par Gulbenes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda pārvaldīšanas un izlietošanas noteikumu apstiprināšanu.
 25.  Par pieteikto projektu finansēšanu 2010.gadā no pašvaldību autoceļiem(ielām) piešķirtās mērķdotācijas.
 26.  Par grozījumiem Gulbenes novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas nolikumā.
 27.  Par grozījumiem Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā.
 28.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 29.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 30.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 31.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 32.  Par Sociālā dienesta vadītājas S.Kuļikovas iesnieguma izskatīšanu.
 33.  Par Lejasciema bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.
 34.  Par Gulbenes novada 2010.gada budžeta apstiprināšanu.
 35. Par saistošo noteikumu Nr.2 „Par grozījumiem Gulbenes novada  2009.gada 13.augusta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par kārtību, kādā Gulbenes novada domes amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus” apstiprināšanu.
 36.  Par grozījumiem interešu izglītības mērķdotācijas sadalē interešu izglītības programmu īstenošanai Gulbenes novadā 2010.gadā no 1.februāra līdz 31.augustam.
 37.  Par valsts finansējuma sadali  mācību literatūras iegādei 2010.gadā Gulbenes novada skolās.
 38. Par izmaiņām 2009.gada 30.aprīļa Gulbenes pilsētas domes sēdes Nr.4, 25.& „Par projekta „Gulbenes pilsētas ielu seguma rekonstrukcija 2.kārta” atbalstīšanu un tālāku virzīšanu atbalsta saņemšanai ERAF līdzfinansētās pilsētvides prioritātes „Policentriska attīstība” ietvaros”.
 39.  Par projekta „Gulbenes pilsētas ielu seguma rekonstrukcija 2.kārta” atbalstīšanu un tālāku virzīšanu atbalsta saņemšanai ERAF līdzfinansētās pilsētvides prioritātes „Policentriska attīstība” ietvaros.
 40.  Par Gulbenes novada domes iestāšanos biedrībā „Septiņi soļi”.
 41.  Par Gulbenes novada domes iestāšanos biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija”.
 42.  Par telpu nomas maksas apmēru.
 43.  Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
 44.  Par saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Gulbenes novada 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” apstiprināšanu.
 45.  Par saistošo noteikumu Nr.4 „ Grozījumi Gulbenes novada 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.17 „Par  sociālo palīdzību un pašvaldības sociālajiem pabalstiem Gulbenes novadā”” apstiprināšanu.
 46.  Par Gulbenes novada domes Atzinības rakstu.
 47.  Par Jaungulbenes sociālās aprūpes centra vadītāju.

2010.gada 25.februārī

Protokols NR.2

 1.  Par nomas līguma slēgšanu ar SIA „ALBA”.
 2.  Par Gulbenes novada domes 2010.gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr.5  „Grozījumi Gulbenes pilsētas 2005.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Gulbenes pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” apstiprināšanu.
 3.  Par dzīvojamo māju Stradu pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu apsaimniekošanā.
 4.  Par SIA „ActusQ” fermu kompleksa rekonstrukcijas, jaunas mēslu krātuves būvniecības un ūdensapgādes ierīkošanas būvniecības ieceri.
 5.  Par Gulbenes novada domes 2010.gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr.6  „Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Gulbenes novada teritorijā” apstiprināšanu.
 6.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.
 7.  Par  zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Daukstu pagastā ar nosaukumu „Vikingi” apstiprināšanu.
 8.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 9.  Par grozījumu izdarīšanu 2006.gada 15.septembra zemes nomas līgumā Nr.86.
 10.  Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
 11.  Par  nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 12.  Par nekustamo īpašumu atsavināšanas cenu apstiprināšanu.
 13.  Par Gulbenes pilsētas teritorijas plānojuma 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinuma saņemšanu.
 14.  Par atļauju turpināt ēku būvniecību.
 15.  Par zemes pārskata apstiprināšanu.
 16.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes nekustamajam īpašumam Līgo pagastā ar nosaukumu „Matīsi” uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 17.  Par zemes gabala lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.
 18.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 19.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 20.  Par dzīvokļa īpašumam Skolas ielā 5 k-6-7, Gulbenē, piekrītošās zemes kopīpašuma domājamās daļas privatizāciju.
 21.  Par dzīvojamo māju  pārvaldīšanas tiesību nodošanu  dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.
 22.  Par zemes gabala lietošanas mērķa maiņu.
 23.  Par adrešu maiņu un precizēšanu.
 24.  Par līdzvērtīgas zemes piešķiršanu.
 25.  Par zemes gabalu nodošanu uzturēšanā.
 26.  Par grozījumiem Stāķu pamatskolas nolikumā.
 27.  Par Latvijas Futbola federācijas 2010. gada 4. februāra vēstuli un dāvinājuma līguma ar uzlikumu projekta izskatīšanu.
 28.  Par Gulbenes novada vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs uzņemamo izglītojamo skaitu 1.klasē, 7.klasē ( Gulbenes novada Valsts ģimnāzija) un 10.klasē 2010./2011.mācību gadā.
 29.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 30.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldību administratīvajās teritorijās.
 31.  Par īres līguma slēgšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem
 32.  Par īres līguma pārformēšanu Gulbenes pilsētas iedzīvotājiem
 33.  Par Artas Bērziņas iesnieguma izskatīšanu
 34.  Par grozījumiem Gulbenes novada  2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”.
 35.  Par noteikumiem „Gulbenes novada domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”.
 36.  Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā.
 37.  Par personu uzturēšanās maksas Jaungulbenes sociālās aprūpes centrā apstiprināšanu.
 38.  Par personu uzturēšanās maksas Tirzas sociālās un veselības aprūpes namā „Doktorāts”  apstiprināšanu.
 39.  Par pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietojuma programmas 2010.gadam apstiprināšanu.
 40.  Par projekta „Tranzītielu rekonstrukcija Gulbenē” iesnieguma izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu .
 41.  Par izmaiņām Gulbenes novada domes Administratīvajā komisijā.
 42.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra lēmumā „Par Gulbenes novada sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Gulbenes nami” statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu”.
 43.  Par platību precizēšanu.
 44.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes nekustamajam īpašumam Rankas pagastā ar nosaukumu „Lācītes” uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.

2010.gada 17.martā

Protokols NR.3

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par projekta „Galgauskas sporta zāles būvniecība un palīgtelpu rekonstrukcija un aprīkošana” līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 2.  Par Gulbenes pilsētas tranzītielu posmu pārņemšanu.

2010.gada 26.martā

Protokols Nr. 4

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par Gulbenes novada sociālā dienesta vadītāja iecelšanu.
 2.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 3.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldību administratīvajās teritorijās.
 4.  Par īres līguma slēgšanu ar Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 5.  Par īres līguma pārformēšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 6.  Par Daigas Milaknes iesnieguma izskatīšanu .
 7.  Par Viktora Bogdanova iesnieguma izskatīšanu.
 8.  Par Gulbenes novada Jaungulbenes sociālās aprūpes centra nolikuma apstiprināšanu.
 9.  Par Gulbenes novada Tirzas sociālās un veselības aprūpes nama nolikuma apstiprināšanu.
 10.  Par gadatirgiem Gulbenes pilsētā.
 11.  Par nedzīvojamo telpu nomu  .
 12.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.
 13.  Par SIA „BB Biogāze” biogāzes koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri.
 14.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 15.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 16.  Par zemes gabala lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.
 17.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 18.  Par  dzīvojamo māju  pārvaldīšanas tiesību nodošanu  dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.
 19.  Par Gulbenes novada domes 2010.gada 26. marta saistošo noteikumu Nr. 8 „Grozījumi  Gulbenes novada domes 2009.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.23 „Gulbenes novada kapsētu apsaimniekošanas   noteikumi”” apstiprināšanu.
 20.  Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu.
 21.  Par platību precizēšanu.
 22.  Par  Gulbenes novada domes 2010.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.9 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Gulbenes novadā” apstiprināšanu.
 23.  Par telpu grupu numuru precizēšanu.
 24.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes nekustamajam īpašumam Beļavas pagastā ar nosaukumu „Bērziņi” uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 25.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 26.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 27.  Par daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemes gabala samazināšanu.
 28.  Par zemes gabala lietošanas tiesību izbeigšanu un ēku (būvju) uzturēšanai nepieciešamā zemes gabala nodalīšanu.
 29.  Par lēmuma atcelšanu.
 30.  Par ēku (būvju) uzturēšanai nepieciešamā zemes gabala nodalīšanu.
 31.  Par masas ierobežojumu noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības ceļiem.
 32. Par nekustamā īpašuma „81,8 km ēka”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, atsavināšanu.
 33.  Par kavējumu naudas par kavētiem maksājumiem neaprēķināšanu.
 34.  Par projekta „Jaungulbenes tautas nama rekonstrukcija un aprīkošana” iesnieguma izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu .
 35.  Par projekta „Skolas sporta zāle Stāmerienas pagasta Stāmerienas pamatskolā” iesnieguma izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 36.  Par projekta „Līgo pagasta aktīvās atpūtas teritorijas labiekārtošana un aprīkošana” iesnieguma izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 37.  Par projekta „Galgauskas sporta zāles būvniecību un palīgtelpu rekonstrukcija un aprīkošana” līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 38.  Par Gulbenes novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Gulbenes slimnīca” slēguma gada pārskata uz 2009.gada 31.decembri apstiprināšanu
 39.  Par saistošo noteikumu Nr.10 „Gulbenes novada pašvaldības administratīvās atbildības noteikumi” apstiprināšanu.
 40.  Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā.
 41.  Par Gulbenes novada Vēstures un mākslas muzeja nolikuma apstiprināšanu.
 42.  Par izmaiņām Gulbenes novada domes komisijās.
 43.  Par iestāšanos Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā.
 44.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 45.  Par nomas maksas parādu piedziņu.
 46.  Par Daukstu pagasta pārvaldes iesniegumu.
 47.  Par licences izsniegšanu interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai.
 48.  Par Gulbenes novada domes saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas kārtība Gulbenes novadā” apstiprināšanu.
 49.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 50.  Par atļauju organizēt azartspēles.
 51.  Par adreses noteikšanu
 52.  Par adreses piešķiršanu
 53.  Par Gulbīša vidusskolas filiāles „Siltāju pamatskola” likvidāciju.
 54.  Par atbalstu ERAF līdzekļu piešķiršanai Jaungulbenes arodvidusskolai.
 55.  Par pārstāvja ievēlēšanu valdē. Papildinājumi darba kārtībā
 56.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām – papildināt ar 10., 11., 12., 13. un 14.punktu.
 57.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. – papildināt ar 6.punktu.
 58.  Par pārstāvja ievēlēšanu valdē. – papildināt ar 2.punktu.
 59.  Par SIA „Gulbenes Baltā pils” valdes locekļa E.Pituras iesnieguma izskatīšanu
 60.  Par adreses maiņu.
 61.  Par atļauju rīkot gadatirgu.
 62.  Par nekustamo īpašumu pievienošanu.
 63.  Par grozījumiem Ministru kabineta rīkojumā.
 64.  Par Mālmuižas muižas ēkas pārņemšanu novada domes īpašumā.

2010.gada 23.aprīlī

NR.5

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par atļauju organizēt azartspēles.
 2.  Par SIA „Gulbenes zvērsaimniecība” ūdensvada pārņemšanu Beļavas pagasta, Letes ciemā.
 3.  Par Musajeva  iesnieguma  atkārtotu izskatīšanu.
 4.  Par „Siladzirnavu” ezera pašvaldības pilnvarotajām personām.
 5.  Par materiālo zaudējumu kompensēšanu.
 6.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 7.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.
 8.  Par  nekustamā īpašuma „Silakapi”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, pārņemšanu.
 9.  Par dzīvokļu īpašumu pieņemšanas komisiju.
 10.  Par Gulbenes novada teritorijas attīstības programmas (2011. - 2020.) izstrādes uzsākšanu.
 11.  Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.
 12.  Par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu un apstiprināšanu.
 13.  Par Solvitas Kirkenšteines iesnieguma izskatīšanu.
 14.  Par bezmantinieka mantas pārņemšanu Gulbenes novada domes īpašumā.
 15.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 16.  Par atļauju turpināt ēku būvniecību.
 17.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 18.  Par Gulbenes novada pašvaldības ceļu(ielu) sakārtošanas vidējā termiņa programmas 2011.-2013.gadam apstiprināšanu.
 19.  Par projekta „Beļavas tautas nama rekonstrukcija un aprīkošana” iesnieguma izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 20.  Par ūdens piegādes maksas parāda piedziņu no Anitas Vāveres.
 21.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 22.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 23.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldību administratīvajās teritorijās.
 24.  Par īres līguma slēgšanu ar Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 25.  Par Ināras Indričas iesnieguma izskatīšanu.
 26.  Par grozījumiem Gulbīša vidusskolas un Tirzas pamatskolas nolikumos.
 27.  Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Gulbenes autobuss” 2009.gada pārskata  apstiprināšanu.
 28.  Par Gulbenes novada sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Gulbenes nami” 2009.gada pārskata apstiprināšanu.
 29.  Par Gulbenes novada pašvaldības 2009.gada pārskata apstiprināšanu.
 30.  Par Gulbenes novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Gulbenes novada ziņas”  maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
 31.  Par nodokļu piedziņas rīkojuma atsaukšanu .
 32.  Par sadarbības līgumu ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldi.
 33.  Par dāvinājuma pieņemšanu.
 34.  Par Gulbenes novada domes administratīvā pārkāpuma protokola veidlapas apstiprināšanu.
 35.  Par adreses noteikšanu.
 36.  Par nedzīvojamo telpu nomu Beļavas pagastā.
 37.  Par zemes gabala piekritību valstij.
 38.  Par platības precizēšanu.
 39.  Par Gulbenes novada Rankas bāriņtiesas priekšsēdētājas S.Tonnes darbu bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. Papildinājumi darba kārtībā
 40.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām – ar 8.punktu.
 41.  Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai. – ar 6.punktu.
 42.  Par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu un apstiprināšanu. – ar 2.punktu.
 43.  Par Gulbenes novada pašvaldības 2009.gada pārskata apstiprināšanu. – precizēta redakcija
 44.  Par adreses noteikšanu. –  ar 4.punktu.
 45.  Par platības precizēšanu. –  ar 2.punktu.

2010.gada 30.aprīlī

NR.6

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par sadarbības līgumu ar valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldi.
 2.  Par zemes gabalu sadali, robežu un platību precizēšanu.

2010.gada 27.maijā

NR.7

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.
 2.  Par samaksas samazinājumu izpērkamajai zemei „Subri”, Tirzas pagasts, Gulbenes novads.
 3.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.
 4.  Par Sabiedriskā transporta komisijas nolikuma izteikšanu jaunā redakcijā.
 5.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 6.  Par E.Pumpura I.U.”Kaupēns” atļauju izbraukuma tirdzniecībai.
 7.  Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
 8.  Par  U.Kornetas iesnieguma izskatīšanu.
 9.  Par nekustamā īpašuma „Akoti”, Rankas pagasts, Gulbenes novads, sadalīšanu.
 10.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 11.  Par projekta „Tirzas pagasta pašvaldības ceļa „Skola – Dārtiņa” rekonstrukcija” iesnieguma izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 12.  Par  projekta „Lejasciema pagasta Lejasciema ielu rekonstrukcija” iesnieguma izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 13.  Par projekta „Daukstu pagasta ceļa „Daukstes veikals - Augstsalnieki” rekonstrukcija” iesnieguma izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 14.  Par projekta „Druvienas pagasta ceļa „Pērle- Aldari- Aizvēji- Ziemeļi” rekonstrukcija” iesnieguma izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 15.  Par projekta „Litenes pagasta ceļa „Kordona – Sils- Silmalas ” rekonstrukcija” iesnieguma izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 16.  Par servitūta ceļa izveidi nekustamajā īpašumā „Augulienas meži”, Beļavas pagasts, Gulbenes novads.
 17.  Par M.Maksimova iesnieguma izskatīšanu.
 18.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
 19.  Par  zemes gabalu iznomāšanu.
 20.  Par adreses noteikšanu.
 21.  Par servitūta ceļa noteikšanu zemes vienībai Līgo pagastā ar nosaukumu „Līgo pagasta personīgās palīgsaimniecības”.
 22.  Par dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu daudzdzīvokļu mājās Skolas iela 1A, Gulbenē, Gulbenes novads un Pamatu iela 10, Gulbene, Gulbenes novads.
 23.  Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajiem īpašumiem Druvienas pagastā.
 24.  Par Gulbenes novada Gulbīša vidusskolas direktora iesnieguma izskatīšanu.
 25.  Par Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājas iesnieguma izskatīšanu.
 26.  Par nekustamā īpašuma pārņemšanu Jaungulbenes pagastā.
 27.  Par atļauju turpināt ēkas būvniecību.
 28.  Par zemes gabala daļas iznomāšanu .
 29.  Par platību precizēšanu.
 30.  Par Gulbenes bibliotēkas direktores iesnieguma izskatīšanu.
 31.  Par biedrības „Stāmeriena” iesnieguma izskatīšanu.
 32.  Par Litenes pagasta pārvaldes vadītāja iesnieguma izskatīšanu.
 33.  Par deputāta I.Liepiņa iesnieguma izskatīšanu.
 34.  Par Druvienas pagasta attīstības biedrības „Pērļu zvejnieki” iesnieguma izskatīšanu.
 35.  Par Gulbenes sporta centra direktora iesniegumu izskatīšanu.
 36.  Par  autostacijas palīgēkas nojaukšanu.
 37.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 38.  Par projekta „Sabiedrības iekļaušanas veicināšana kultūrvides veidošanā Vidzemes reģionā” iesniegšanu Vidzemes kultūras programmas 2010. gada Kultūras projektu konkursam.
 39.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 40.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldību administratīvajās teritorijās.
 41.  Par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu.
 42.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 43.  Par A.Kokareviča iesnieguma izskatīšanu.
 44.  Par Gulbenes novada domes Saistošo noteikumu Nr.12 „Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu” apstiprināšanu.
 45.  Par Gulbenes novada 2010.gada budžeta grozījumu apstiprināšanu.
 46.  Par iepriekš ņemto aizņēmumu nosacījumu maiņu.
 47.  Par papildinājumiem 2010.gada 26.marta Gulbenes novada domes sēdes Nr.4  40.§ „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā”.
 48.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.
 49.  Par izmaiņām Gulbenes novada domes komisijās.
 50.  Par SIA „Gulbenes autobuss” iesnieguma izskatīšanu.
 51.  Par pabalsta piešķiršanu deputātam M.Raģelim.
 52.  Par Gulbenes novada domes priekšsēdētaja, priekšsēdētāja vietnieka, domes iestāžu vadītāju, bāriņntiesu priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vetnieka sociālajām garantijām.
 53.  Par prasības sniegšanu tiesā pret SIA „Valjans”.
 54.  Par kārtējo nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu un nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksas termiņu sadalīšanu a/s „Eneko”.
 55.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 56.  Par Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītāja iesniegumu izskatīšanu.
 57.  Par Gulbenes novada Jauniešu centra „Bāze” vadītājas iesnieguma izskatīšanu.
 58.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 59.  Par īres tiesību uz dzīvojamo platību atzīšanu par spēkā neesošām un izlikšanu no īres objekta. Papildinājumi darba kārtībā:
 60.  Par  atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām. – papildināt  ar 9.,10. un 11.punktiem.
 61.  Par nedzīvojamo telpu nomu - papildināt  ar 2.punktu.
 62.  Par zemes gabalu iznomāšanu. - papildināt  ar 13.,14., 15., 16. un 17.punktiem.
 63.  Par atvaļinājuma piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājai.
 64.  Par atvaļinājuma piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājas vietniekam.

2010.gada 29.jūnijā

NR.8

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par SIA „Vidzemes enerģija” iesnieguma izskatīšanu.
 2.  Par SIA „Bioeninvest” iesnieguma izskatīšanu.
 3.  Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.
 4.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.
 5.  Par iestāšanos Vidzemes Reģionālajā Enerģētikas aģentūrā.
 6.  Par Ušura ezera nodošanu nomā.
 7.  Par samaksas samazinājumu izpērkamajai zemei.
 8.  Par  zemes nomas līguma izbeigšanu.
 9.  nPar zemes gabalu iznomāšanu.
 10.  Par adrešu un nosaukumu piešķiršanu.
 11.  Par zemes gabala lietošanas tiesību izbeigšanu un ēku (būvju) uzturēšanai nepieciešamā zemes gabala nodalīšanu.
 12.  Par  zemes ierīcības projekta zemes gabalam „Lejaslieldukuļi”, Rankas pagasts, Gulbenes novads, apstiprināšanu.
 13.  Par nekustamā  īpašuma atsavināšanu.
 14.  Par Gulbenes novada domes 2010.gada 29.jūnija saistošo noteikumu Nr. 13 „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Gulbenes novadā” apstiprināšanu.
 15.  Par  Gulbenes pilsētas teritorijas plānojuma apstiprināšanu galīgajā redakcijā un nosūtīšanu Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai.
 16.  Par sakņu dārza lietošanas tiesību izbeigšanu.
 17.  Par zemes nomas līguma pārslēgšanu.
 18.  Par zemes ierīcības projekta zemes gabalam „Slazdi”, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, apstiprināšanu.
 19.  Par servitūta ceļa noteikšanu zemes gabalam „Zemītes pļavas”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads.
 20.  Par finansējumu Lizuma muižas pils saglabāšanai.
 21.  Par ceļa servitūta nodibināšanu uz zemes gabala Lazdu iela 3A, Gulbene, Gulbenes novads.
 22.  Par nedzīvojamo telpu nomu Jaungulbenes pagastā.
 23.  Par projekta „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta” realizācijas rezultātā radušos materiālo vērtību uzskaiti.
 24.  Par valsts dzīvojamās mājas, neprivatizētās daļas, pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
 25.  Par nedzīvojamo telpu nomu Staru kultūras nama ēkā.
 26.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 27.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 28.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldību administratīvajās teritorijās.
 29.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
 30.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 31.  Par noteikumiem „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Gulbenes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”.
 32.  Par grozījumu veikšanu Gulbenes 2. pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” nolikumā.
 33.  Par Gulbenes novada domes Atzinības rakstu piešķiršanu Daukstes pamatskolas pedagogiem.
 34.  Par Gulbenes novada 2009.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 35.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
 36.  Par īres un komunālo maksājumu piedziņu
 37.  Par papildinājumiem 2010.gada 26.marta Domes sēdes Nr.4  40.§ „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā”
 38.  Par Daukstu pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu.
 39.  Par Stāmerienas pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu.
 40.  Par maksājuma termiņa pagarināšanu.
 41.  Par projekta „Jauniešu līdzdalība ilgtspējīgai attīstībai” iesnieguma izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 42.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Gulbenes pilsētas  pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija 2.kārta” realizēšanai.
 43.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Stradu pagasta Krustalīces tilta rekonstrukcija” realizēšanai
 44.  Par Gulbenes novada domes noteikumu „Par pusdienu izdevumu segšanu Gulbenes novada vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas izglītības iestāžu obligātā vecuma bērniem, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām” apstiprināšanu.
 45.  Par ēdināšanas atlaides piešķiršanu.
 46.  Par amatalgas noteikšanu Gulbenes novada bāriņtiesu priekšsēdētājiem un vietniekiem izteikšanu jaunā redakcijā.
 47.  Par Gulbenes novada domes 2010.gada 29.jūnija saistošo noteikumu Nr.14 ”Grozījumi Gulbenes novada domes 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 „Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Gulbenes novadā”” apstiprināšanu.
 48. Par novada domes 2010.gada 29.jūnija saistošo noteikumu Nr. 15 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2010.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par administratīvo atbildību Gulbenes novada pašvaldības teritorijā”” apstiprināšanu.
 49.  Par deputāta V.Kraukļa iesnieguma izskatīšanu. Papildinājumi darba kārtībā
 50.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām. – papildināt ar 15 un 16.punktu
 51.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. – papildināt ar 2.punktu
 52.  Par izmaiņām Gulbenes novada domes Iepirkumu komisijā.
 53.  Par nedzīvojamo telpu nomu Lizuma pagastā.
 54.  Par SIA „Kalmes 5” iesnieguma izskatīšanu.

2010.gada 12.jūlijā

NR. 9

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.

2010.gada 22.jūlijā

NR.10

DARBA KĀRTĪBA:

 1.  Par servitūta ceļa noteikšanu zemes gabalam „Zemītes pļavas”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads.
 2.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 3.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.
 4.  Par adreses noteikšanu.
 5.  Par nedzīvojamo telpu nomu Lizuma pagastā.
 6.  Par iestāšanos biedrībā „Vidzemes reģiona uzņēmējdarbības atbalsta centrs”.
 7.  Par  dzīvojamo māju nodošanu apsaimniekošanā pilnvarotajai personai.
 8.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
 9.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 10.   Par  zemes ierīcības projekta izstrādes nekustamajam īpašumam Litenes pagastā ar nosaukumu „Meldernieki” uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 11.  Par  zemes ierīcības projekta zemes vienībām „Kalēji”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, un „Avoti”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, apstiprināšanu.
 12.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 13.  Par būves nojaukšanu .
 14.  Par nomas līguma pārslēgšanu ar SIA „Rainis”.
 15.  Par platības precizēšanu.
 16.  Par Gulbīša vidusskolas direktora Jāņa Ļoļāna atbrīvošanu no direktora amata.
 17.  Par noteikumu „Izglītojamo uzņemšanas kārtība Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” apstiprināšanu.
 18.  Par Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā iekļauto datu precizēšanu.
 19.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 20.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldību administratīvajās teritorijās.
 21.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
 22.  Par grozījumiem 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.12 „Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu”
 23.  Par Rankas bāriņtiesas locekles Birutas Verneres atbrīvošanu
 24.  Par Ausmas Gusāres ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu.
 25.  Par Daigas Glāznieces iesnieguma izskatīšanu.
 26.  Par Gulbenes novada 2010.gada budžeta grozījumu apstiprināšanu.
 27.  Par papildinājumiem 2010.gada 26.marta Domes sēdes Nr. 4, 40 .§ „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā”.
 28.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Gulbenes 2.vidusskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar kustību traucējumiem” realizēšanai.
 29.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Gulbenes kultūras centra renovācija” realizēšanai.
 30.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2010.gada 25.februāra lēmumā „Par projekta „Tranzītielu rekonstrukcija Gulbenē” iesnieguma izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu”.
 31.  Par projekta „Speciālistu piesaiste Gulbenes novada kapacitātes paaugstināšanai” priekšfinansējuma nodrošināšanu.
 32.  Par  licences izsniegšanu pasažieru  komercpārvadājumu veikšanai  ar vieglajiem taksometriem Gulbenes novadā.
 33.  Par atvaļinājuma piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājas vietniekam. Papildu darba kārtības jautājumi
 34.  Par  atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām. – papildināt ar 8., 9., 10. un 11.punktu
 35.  Par  dzīvojamo māju nodošanu apsaimniekošanā pilnvarotajai personai - papildināt ar 3.punktu
 36.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu – papildināt ar 8.punktu.
 37.  Par valsts budžeta vienreizējās dotācijas Litenes pagasta infrastruktūras attīstībai mērķa maiņu.
 38.  Par Sarmītes Puriņas pieņemšanu Gulbīša vidusskolas direktores amatā.
 39.  Par saistošo noteikumu Nr.18 „Par grozījumiem Gulbenes novada 2009.gada 13.augusta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par kārtību, kādā Gulbenes novada domes amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”” apstiprināšanu.
 40.  Par Gulbenes novada domes Atzinības raksta piešķiršanu.

2010.gada 18.augustā

NR. 11

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada Gulbenes 2.vidusskolā, Lejasciema vidusskolā un Rankas pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte” realizēšanai.
 2.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Gulbenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija 2.kārta” realizēšanai.
 3.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Sveķu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” realizēšanai.
 4.  Par Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku atbilstībai (ELFLA) pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta vērtēšanas  apturēšanu.

2010.gada 19.augustā

NR. 12

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku atbilstībai (ELFLA) pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta vērtēšanas  apturēšanu.

2010.gada 26.augustā

NR. 13

DARBA KĀRTĪBA:

 1.  Par projekta iesnieguma „Energoefektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada pašvaldības ēkās 2.kārta” izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 2.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes zemes vienībai Lizuma pagastā ar nosaukumu „Birztiņas” uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 3.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 4.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.
 5.  Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
 6.  Par zemes gabala lietošanas mērķa maiņu Rankas pagastā.
 7.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 8.  Par  Gulbenes novada domes 2009.gada 8.oktobra sēdes lēmuma papildināšanu.
 9.  Par „Akācijas” telpas Nr.10, Lizuma pagasts. Gulbenes novads, nomas tiesību izsoles  norises kārtību.
 10.  Par Nikolaja Vavilina iesnieguma izskatīšanu.
 11.  Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu skolēnu autobusu iegādei.
 12.   2.varianti: 1.variants -Par  izmaiņām 2010.gada 25.marta nomas līgumā ar SIA „Alba”. 2.variants- Par 2010.gada 25.marta nomas līguma ar SIA „Alba” pārtraukšanu.
 13.  Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Beļavas pagasta  teritorijā.
 14.  Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Daukstu pagasta  teritorijā.
 15.  Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Druvienas pagasta  teritorijā.
 16.  Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Galgauskas pagasta  teritorijā.
 17.  Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta  teritorijā.
 18.  Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Lejasciema pagasta  teritorijā.
 19.  Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Litenes pagasta  teritorijā.
 20.  Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Lizuma pagasta  teritorijā.
 21.  Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Līgo pagasta  teritorijā.
 22.  Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Rankas pagasta  teritorijā.
 23.  Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Stāmerienas pagasta  teritorijā.
 24.  Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Stradu pagasta  teritorijā.
 25.  Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Tirzas pagasta  teritorijā.
 26.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 27.  Par zemes vienības Lizuma pagastā ar nosaukumu „Kalējiņi” piekritību.
 28.  Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai.
 29.  Par ūdens apgādes sistēmas pārņemšanu Gulbenes novada domes īpašumā.
 30.  Par Gulbenes novada domes 2010.gada 26.marta sēdes lēmuma papildināšanu.
 31.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes zemes vienībai Lejasciema pagastā ar nosaukumu „Alkšņupes” uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
 32.  Par zemes gabalu lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu ar ēku īpašniekiem.
 33.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 34.  Par zemes ierīcības projekta zemes gabalam „Lazdas”, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, apstiprināšanu.
 35.  Par  „Noteikumi  par  minimālo  un  maksimālo  izglītojamo  skaitu Gulbenes  novada   izglītības  iestāžu  pirmsskolas  grupās” apstiprināšanu.
 36.  Par Tirzas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
 37.  Par Gulbenes novada domes Atzinības rakstu piešķiršanu.
 38.  Par grozījumiem noteikumos „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Gulbenes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”.
 39.  Par grozījumiem Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā.
 40.  Par Gulbenes bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam.
 41.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 42.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 43.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
 44.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 45.  Par ēdināšanas atlaižu piešķiršanu.
 46.  Par Rankas bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.
 47.  Par atļauju savienot amatus.
 48.  Par Gulbenes novada domes iestāšanos Latvijas pašvaldību darba devēju asociācijā.
 49.  Par komisijas nozīmēšanu būvju pieņemšanai ekspluatācijā.
 50.  Par adreses noteikšanu.
 51.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 52.  Par zemes ierīcības projekta zemes vienībai „Saulieši”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 53.  Par zemes gabala Lejasciema pagastā ar nosaukumu „Peldvieta” iznomāšanu.
 54.  Par Daukstes pamatskolas direktores Edītes Kanaviņas  iesnieguma izskatīšanu.

2010.gada 23.septembrī

NR. 14

DARBA KĀRTĪBA:

 1.  Par Gulbenes novada domes  2010.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.19 „Gulbenes novada atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” apstiprināšanu.
 2.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 3.  Par nekustamo īpašumu atsavināšanas cenu apstiprināšanu.
 4.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.
 5.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 6.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 7.  Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 8.  Par  dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai.
 9.  Par telpu nomas līguma pagarināšanu.
 10.  Par SIA „Kalmes -5” iesnieguma izskatīšanu.
 11.  Par Gulbenes pilsētas teritorijas plānojuma apstiprināšanu un Gulbenes novada domes 2010.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.20 “Gulbenes novada Gulbenes pilsētas teritorijas  plānojuma  grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves  noteikumi  2010. - 2022. gads” apstiprināšanu.
 12.  Par Gulbenes novada domes 2010.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr. 21 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 10.septembra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Gulbenes novada teritorijas plānojumiem”” apstiprināšanu.
 13.  Par Gulbenes novada domes 2010.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr. 22 „Par grozījumiem 2010.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.13 “Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Gulbenes novadā” apstiprināšanu.
 14.  Par  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 15.  Par adreses noteikšanu.
 16.  Par Gulbenes novada sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Gulbenes nami” valdes locekļa iecelšanu.
 17.  Par zemes gabala lietošanas mērķa maiņu Rankas pagastā.
 18.  Par zemes gabala lietošanas tiesību izbeigšanu un ēku (būvju) uzturēšanai nepieciešamā zemes gabala nodalīšanu.
 19.  Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu.
 20.  Par zemes gabala lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.
 21.  Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai.
 22.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 23.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 24.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
 25.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 26.  Par galvojumu no pašvaldības studiju kredīta saņemšanai.
 27.  Par Rankas arodvidusskolas pārņemšanu.
 28.  Par  Gulbenes bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu.
 29.  Par Galgauskas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
 30.  Par grozījumiem Gulbenes novada 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”.
 31.  Par amatalgas noteikšanu pašvaldību iestāžu vadītājiem.
 32.  Par aizņēmuma ņemšanu individuālā projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumos ” ieviešanai.
 33.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes Grāmatvedības politikas aprakstā.
 34.  Par pirkuma maksas samaksas termiņa pagarināšanu.
 35.  Par komunālo maksājumu parāda piedziņu no Igora Heiseļa.
 36.  Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un īres un komunālo maksājumu parāda piedziņu.
 37.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 38.  Par nekustamā īpašuma  parāda dzēšanu.
 39.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2009.gada 26.augusta sēdes Nr.8, 6.& „Par Gulbenes novada domei lietošanā esošo transporta līdzekļu nodošanu individuālā lietošanā, nobraukuma limitiem un degvielas normām”.
 40.  Par atvaļinājuma piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājai.
 41.  Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
 42.  Par deputāta Voldemāra Mezīša deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.
 43.  Par telpu lietošanas mērķa maiņu .
 44.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes nekustamajam īpašumam Rankas pagastā ar nosaukumu „Jaunvisteri” un adresi „Jaunvisteri”, Rankas pagasts, Gulbenes novads, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 45.  Par amatalgas noteikšanu  vispārējās pamata un vidējās izglītības iestāžu direktoriem un speciālās izglītības iestādes  direktoram  no 2010.gada 1.septembra līdz 31.decembrim.

2010.gada 30.septembrī

NR. 15

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par mērķdotācijas sadali novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai no 2010. gada 1. septembra līdz 31.decembrim.
 2.  Par interešu izglītības mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanai Gulbenes novadā 2010. gadā no 1. septembra līdz 31. decembrim.
 3.  Par valsts budžeta līdzekļu finansējuma sadali  5 - 6 gadīgiem bērniem Gulbenes novada pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs no  2010. gada 1. septembra līdz 31. decembrim.
 4.  Par mērķdotācijas sadali Gulbenes novada Sveķu speciālās internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku darba algām no 2010.gada 1. septembra līdz 31. decembrim.
 5.  Par  atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.
 6.  Par Gulbenes novada 2010.gada budžeta grozījumu apstiprināšanu.
 7.  Par komandējumu uz Gruziju.

2010.gada 6.oktobrī

NR. 16

ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par projekta „Skolas sporta zāle Stāmerienas pamatskolā” tālāko virzību.
 2.  Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu.
 3.  Par nedzīvojamo telpu nomu O.Kalpaka iela 60, Gulbene, Gulbenes novads.
 4.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes nekustamajam īpašumam Līgo pagastā ar nosaukumu “Ozolsalas” un adresi “Ozolsalas”, Līgo pagasts, Gulbenes novads, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.

2010.gada 28.oktobrī

NR. 17

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par zemes gabalu nomas tiesību izsoles rīkošanu.
 2.  Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads.
 3.  Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli Beļavas pagasts, Gulbenes novads.
 4.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.
 5.  Par amatpersonu pilnvarojumu.
 6.  Par samaksas samazinājumu izpērkamajai zemei.
 7.  Par adreses noteikšanu.
 8.  Par  dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai.
 9.  Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
 10.  Par  nedzīvojamo telpu nomu.
 11.  Par  nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu.
 12.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 13.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 14.  Par  zemes gabala lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.
 15.  Par nekustamo īpašumu atsavināšanu.
 16.  Par nekustamā īpašuma “Stāmerienas pils parks” nomas tiesību izsoli.
 17.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes nekustamajam īpašumam Miera iela 17, Gulbene, Gulbenes novads, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 18.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 19.  Par nekustamā īpašuma „Cīrulīši” pārņemšanu.
 20.  Par atteikšanos no nomas tiesībām.
 21.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 22.  Par ūdenssaimniecības attīstības projektu Lejasciema pagasta Lejasciema un Sinoles ciematos.
 23.  Par zemes gabala lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.
 24.  Par grozījumiem Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā.
 25.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 26.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 27.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
 28.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 29.  Par papildinājumiem 2010.gada 26.marta Gulbenes novada domes sēdes Nr.4, 40.§ „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā”.
 30.  Par deputātes Saulcerītes Indričevas iesnieguma izskatīšanu.
 31.  Par iestāšanos biedrībā „Gulbenes Velo fans”.
 32.  Par Sintijas Ločmanes iesnieguma izskatīšanu.
 33.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 34.  Par Sandras Daudziņas komandējumu.
 35.  Par galvojumu no pašvaldības studiju kredīta saņemšanai.
 36.  Par Gulbenes novada Litenes bērnu patversmes nolikuma apstiprināšanu.
 37.  Par Atzinības rakstu piešķiršanu.
 38.  Par projekta iesniegšanu EST –LAT – RUS programmai un sadarbību ar biedrību „Vidzemes reģiona uzņēmējdarbības atbalsta centrs” projekta ieviešanā projekta finansējuma apstiprināšanas gadījumā.
 39.  Par ēkas iznomāšanu.
 40.  Par Gulbenes novada uzņēmēju Konsultatīvās padomes izveidošanu.
 41.  Par autoceļa P36 Rēzekne-Gulbene km 76.30-86.12 rekonstrukcijas projektu.

2010.gada 12.novembrī

NR. 18

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par projekta “Improvement of museums as promoters of cultural and historical heritage”  iesniegšanu.
 2.  Par dalību projektā.
 3.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 4.  Par  adreses noteikšanu.
 5.  Par Gulbenes novada domes Atzinības rakstu piešķiršanu.
 6.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 7.  Par NVO „Fonds Gulbenes vēsturiskā centra atjaunošana” valdes locekļa iesnieguma izskatīšanu
 8.  Par Gulbenes bibliotēkas dalību projektā.
 9.  Par Gulbenes novada domes 2010.gada 28.oktobra sēdes Nr.17, 39.§ atcelšanu.
 10.  Par siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Ceļmalu ciema dzīvojamās mājai „Ceļmalas 2” .
 11.  Par deputāta Anda Caunīša deputāta pilnvaru nolikšanu uz laiku.
 12.  Par Rankas arodvidusskolu.

2010.gada 25.novembrī

NR. 19

DARBA KĀRTĪBA:

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par Gulbenes Veco ļaužu dzīvojamās mājas nolikuma apstiprināšanu.
 5.  Par grozījumiem Litenes bāriņtiesas nolikumā.
 6.  Par Litenes bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.
 7.  Par grozījumu veikšanu Stāmerienas pamatskolas nolikumā.
 8.  Par grozījumu veikšanu Tirzas pamatskolas nolikumā.
 9.  Par grozījumu veikšanu Lizuma vidusskolas nolikumā.
 10.  Par Druvienas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
 11.  Par nekustamā īpašuma „Lāčauss” nomu.
 12.  Par nekustamo īpašumu apvienošanu.
 13.  Par pilnvarojumu pilsētas un pagastu pārvalžu vadītājiem Gulbenes novada domes funkciju izpildei.
 14.  Par grozījumiem 2010.gada 23.aprīļa lēmumā „Par Gulbenes novada teritorijas attīstības programmas (2011. - 2020.) izstrādes uzsākšanu”.
 15.  Par  SIA „Gulbenes Zvērsaimniecība” iesnieguma izskatīšanu.
 16.  Par zemes gabalu lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līgumu slēgšanu.
 17.  Par  nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 18.  Par  platību precizēšanu.
 19.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 20.  Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu „Vālodzes – Kadiķi” nodošanu valstij bez atlīdzības.
 21.  Par  Gulbenes novada domes 2010.gada 26.augusta sēdes lēmuma atcelšanu.
 22.  Par valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes iesnieguma izskatīšanu.
 23.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 24.  Par Gulbenes novada domes 2010.gada 25.novembra saistošo noteikumu Nr.25 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2010.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.19 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Gulbenes novadā”” apstiprināšanu.
 25.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes zemes vienībai Lejasciema pagastā ar nosaukumu „Svikļuciems” un adresi „Svikļuciems”, Sinole, Lejasciema pag., Gulbenes nov., uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 26.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu. Zemes gabala Lejasciema pagastā ar nosaukumu „Jaundaņmārki 1” izmantošanu.
 27.  Par  pirkuma maksas daļas un procentu maksājumu samaksas termiņa pagarināšanu.
 28.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 29.  Par īrnieka remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 30.  Par izmaiņām Gulbenes novada domes Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas komisijā.
 31.  Par atbalstu Gulbenes novads jauniešu centra “Bāze” projektam “Labs ķēriens”.
 32.  Par Lejasciema pagasta pārvaldes jauniešu centra „Pluss” līdzdalību projektu konkursā
 33.  Par Rankas pagasta pārvaldes jauniešu centra „B.u.M.s.” līdzdalību projektu konkursā
 34.  Par Marutas Locānes iesnieguma izskatīšanu
 35.  Par Gulbenes novada domes Atzinības rakstu piešķiršanu.
 36.  Par  Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas FORD TRANSIT pārdošanu.
 37.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes zemes vienībai Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu „Ventiņi” un adresi „Ventiņi”, Jaungulbenes pag., Gulbenes nov., uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
 38.  Par zemes ierīcības projekta zemes gabalam „Jaunvisteri”, Rankas pag., Gulbenes nov., apstiprināšanu.
 39.  Par SIA „Gulbenes zvērsaimniecība” piederošās elektrolīnijas Letes ciemā, Beļavas pag., Gulbenes nov. pārņemšanu.
 40.  Par grozījumiem 26.08.2010. Gulbenes novada domes sēdes Nr.13, 1.§ „Par projekta iesnieguma „Energoefektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada pašvaldības ēkās 2.kārta” izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu”.
 41.  Par zemes nomas līguma slēgšanu.
 42.  Par projekta „Gulbenes pilsētas ielu seguma rekonstrukcija 3.kārta” atbalstīšanu un tālāku virzīšanu atbalsta saņemšanai ERAF līdzfinansētās pilsētvides prioritātes „Policentriska attīstība” ietvaros.
 43.  Par adreses noteikšanu.
 44.  Par SIA „Ilva I” iesnieguma izskatīšanu.

2010.gada 6.decembrī

NR. 20

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par adreses piešķiršanu.
 2.  Par Gulbenes novada domes 2010.gada 26.augusta sēdes lēmuma atcelšanu.
 3.  Par  nomas līguma slēgšanu.
 4.  Par  vienošanos slēgšanu
 5.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu
 6.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes zemes vienībai Lejasciema pagastā ar nosaukumu „Viģubi 3” uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 7.  Par biedrības „KāpNes” iesnieguma izskatīšanu.

2010.gada 29.decembrī

NR. 21

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par īres līguma noslēgšanu Gulbenes novada iedzīvotājai.
 5.  Par izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 6.  Par Ingas Strazdes iesnieguma izskatīšanu.
 7.  Par Beļavas pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.
 8.  Par Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.
 9.  Par Gulbenes 2.pirmskolas izglītības iestādes „Rūķītis" nolikuma apstiprināšanu.
 10.  Par Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis" nolikuma apstiprināšanu.
 11.  Par Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte" nolikuma apstiprināšanu.
 12.  Par Litenes pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.
 13.  Par Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.
 14.  Par Rankas pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte" nolikuma apstiprināšanu.
 15.  Par Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādes „Kamenīte" nolikuma apstiprināšanu.
 16.  Par vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2011.-2015.gadam.
 17.  Par Gulbīša vidusskolas filiāles „Siltāju pamatskolas" likvidāciju.
 18.  Par SIA „ALFOR" iesnieguma izskatīšanu.
 19.  Par īpašumu sadalīšanu, lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līgumu slēgšanu.
 20.  Par zemes gabalu lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līgumu slēgšanu.
 21.  Par zemes nomas līguma slēgšanu ar Aivaru Dzērvi.
 22.  Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu pagarināšanu.
 23.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 24.  Par Gulbenes Labiekārtošanas iestādes Nolikuma apstiprināšanu.
 25.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes zemes vienībai Lizuma pagastā ar nosaukumu „Lejieši" uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 26.  Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
 27.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 28.  Par Gulbenes novada domes 2010.gada 25.novembra sēdes lēmuma Nr.19, 16.§ „Par zemes gabalu lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līgumu slēgšanu" precizēšanu.
 29.  Par zemes gabala lietošanas mērķa maiņu.
 30.  Par zemes gabalu lietošanas mērķiem.
 31.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas noteikšanu.
 32.  Par SIA „Kalmes" iesnieguma izskatīšanu.
 33.  Par nekustamo īpašumu atsavināšanu.
 34.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes zemes vienībai Stradu pagastā ar nosaukumu „Ceļmalas" un adresi „Ceļmalas", Ceļmalas, Stradu pagasts, Gulbenes novads, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 35.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes zemes vienībai Litenes pagastā ar nosaukumu „Cemeri" uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 36.  Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
 37.  Par zemes nomas līguma slēgšanu ar Jāni Palameiku.
 38.  Par pasākumiem uzņēmējdarbības veicināšanai novadā.
 39.  Par zemes gabalu nomas tiesību izsoles rīkošanu.
 40.  Par nekustamo īpašumu apvienošanu
 41.  Par atļauju turpināt ēku būvniecību.
 42.  Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu „Tērces" atkārtotas izsoles rīkošanu.
 43.  Par adrešu un nosaukumu piešķiršanu.
 44.  Par SIA „TU VIDLATAUTO" iesniegumu .
 45.  Par izmaiņām Sabiedriskā transporta komisijas sastāvā.
 46.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2010.gada 26.marta sēdes lēmumā „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā" (protokols Nr.4, 40.§)
 47.  Par maksas par bērnu uzturēšanu pirmsskolas izglītības iestādē samazinājumu
 48.  Par parādu piedziņu
 49.  Par īrnieka remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 50.  Par nekustamā īpašuma parāda dzēšanu.
 51.  Par maksājuma termiņa pagarināšanu.
 52.  Par Gulbenes pilsētas pārvaldes kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas AUDI 80 pārdošanu.
 53.  Par autotransporta izmantošanu Gulbenes novada pašvaldībā.
 54.  Par nomas maksas parāda dzēšanu.
 55.  Par komunālo pakalpojumu maksas parāda dzēšanu.
 56.  Par Gulbenes novada 2010.gada budžeta grozījumu apstiprināšanu.
 57.  Par grozījumiem novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmumā „Par pieteikto projektu finansēšanu 2010.gadā no pašvaldību autoceļiem (ielām) piešķirtās mērķdotācijas".
 58.  Par izmaiņām Gulbenes novada domes pastāvīgo komiteju sastāvā.