2011. gada 27. janvāris

Nr. 1.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 5.  Par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Beļavas pagasta Letes ciema teritorijā.
 6.  Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu ciema teritorijā.
 7.  Par ūdenssaimniecības projekta realizāciju Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu ciema teritorijā.
 8.  Par Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011. - 2017.gada 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskai apspriešanai.
 9.  Par Gulbenes novada jaunatnes politikas stratēģijas 2011.-2017.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.
 10.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 11.  Par  zemes gabalu lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līgumu slēgšanu.
 12.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 13.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 14.  Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
 15.  Par zemes gabalu lietošanas mērķiem.
 16.  Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
 17.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 18.  Par pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem.
 19.  Par nekustamo īpašumu adreses maiņu.
 20.  Par SIA „Gulbenes nami” iesnieguma izskatīšanu.
 21.  Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.
 22.  Par statusa noteikšanu ēkai „Mežrijas”, Beļavas pagasts, Gulbenes novadā.
 23.  Par siltumapgādes tarifu Gulbenes pilsētā.
 24.  Par novada gatavību nodrošināt minimālās vajadzības elektroapgādes piegādes pārtraukumu gadījumos.
 25.  Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
 26.  Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli Beļavas pagasts, Gulbenes novads.
 27.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes  2010.gada 26.marta  sēdes lēmumā „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā” (protokols Nr.4, 40.§).
 28.  Par valsts nodevas atvieglojumu piemērošanu.
 29.  Par atļauju savienot amatus.
 30.  Par maksas par bērnu uzturēšanu pirmsskolas izglītības iestādē samazinājumu.
 31.  Par īrnieka remonta izdevumu ieskaiti īres maksā.
 32.  Par dāvinājuma pieņemšanu.
 33.  Par atbalstu Eiropas Savienības struktūrfondu projektam.
 34.  Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu.
 35.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 36.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei Gulbenes vidusskolā un Gulbenes 2.vidusskolā” ieviešanai.
 37.  Par aizņēmuma ņemšanu programmas „Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošana” līdzfinansējuma nodrošināšanai.
 38.  Par izmaiņām 2007.gada 1.jūlija līgumā starp Gulbenes pilsētas domi un SIA „Alba” par sadarbību projekta „Gulbenes Ūdenssaimniecības attīstības II kārta” realizācijā.
 39.  Par Gulbenes novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Gulbenes novada simboliku”apstiprināšanu.
 40.  Par mērķdotācijas sadali novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu   pedagogu darba samaksai no 2011. gada 1.janvāra līdz 31.augustam.
 41.  Par interešu izglītības mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanai Gulbenes novadā no 2011. gada 1. janvāra līdz 31. augustam.
 42.  Par valsts budžeta līdzekļu finansējuma sadali  5-6 gadīgiem bērniem Gulbenes novada pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs no  2011. gada 1.janvāra līdz 31.augustam.
 43.  Par amatalgas noteikšanu vispārējās pamata un vidējās izglītības iestāžu direktoriem un speciālās izglītības iestādes direktoram  no 2011. gada 1. janvāra  līdz 31.augustam.
 44.  Par mērķdotācijas sadali Gulbenes novada Sveķu speciālās internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku darba algām no 2011.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.
 45.  Par mērķdotācijas sadali profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un sporta izglītības programmu finansēšanai Gulbenes novadā 2011.gadam.
 46.  Par SIA „Gulbenes autobuss” iesnieguma izskatīšanu.
 47.  Par izlīgumu civillietā.
 48.  Par Gulbenes novada jauniešu centra „Bāze” vadītāja iecelšanu uz noteiktu laiku.
 49.  Par Gulbenes novada domes  2011.gada 27.janvāra Noteikumu Nr.1 „Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” apstiprināšanu.
 50.  Par Gulbenes novada domes Atzinības rakstu piešķiršanu.
 51.  Par grozījumu veikšanu Gulbenes bibliotēkas nolikumā.
 52.  Par Gulbenes novada domes 2010.gada 29.decembra sēdes lēmuma Nr.21, 20.& „Par zemes gabalu lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līgumu slēgšanu” precizēšanu .
 53.   Par Gulbenes novada domes 2011.gada 27.janvāra Noteikumu Nr.2 „Dokumentu aprites kārtību Gulbenes novada domē un domes izveidotajās iestādēs” apstiprināšanu.
 54.  Par SIA „ActusQ” fermu kompleksa rekonstrukcijas, jaunas mēslu krātuves būvniecības un ūdensapgādes ierīkošanas būvniecības ieceres akceptēšanu.
 55.  Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai.
 56.  Par Lejasciema pagasta pārvaldes iesniegtā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā” finansējuma piešķiršanu .
 57.  Par valsts dzīvojamās mājas neprivatizētās daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

2011. gada 24. februāris

Nr. 2.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par dzīvojamās telpas  īres līguma pārformēšanu.
 5.  Par personas pārreģistrēšanu dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 6.  Par Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr.2 „ Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.17 „Par sociālo palīdzību un pašvaldības sociālajiem pabalstiem Gulbenes novadā”” apstiprināšanu.
 7.  Par Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr.3 „ Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.18 „ Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Gulbenes novadā”” apstiprināšanu.
 8.  Par Lejasciema bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieces Sandras Zušas iesniegumu.
 9.  Par Gulbenes novada vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības  iestādēs uzņemamo izglītojamo un klašu skaitu 1.klasē, 7.klasē (Gulbenes novada valsts  ģimnāzijai) un 10.klasē 2011./2012.mācību gadā.
 10.  Par grozījumu veikšanu Druvienas pamatskolas nolikumā.
 11.  Par grozījumu veikšanu Stāķu pamatskolas nolikumā.
 12.  Par grozījumu veikšanu Gulbenes Vakara (maiņu) vidusskolas nolikumā.
 13.  Par grozījumu veikšanu Rankas pamatskolas nolikumā.
 14.  Par grozījumu veikšanu Gulbīša vidusskolas nolikumā.
 15.  Par grozījumu veikšanu Galgauskas pamatskola nolikumā.
 16.  Par grozījumu veikšanu Lizuma vidusskolas nolikumā.
 17.  Par Stāmerienas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
 18.  Par Ozolkalna pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
 19.  Par Sveķu speciālās internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
 20.  Par atļauju savienot amatu.
 21.  Par telpu nomu  biedrībai „Gulbenes lauksaimnieku biedrība”.
 22.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 23.  Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
 24.  Par siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
 25.  Par projekta „Gulbenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija 3.kārta” atbalstīšanu un tālāku virzīšanu.
 26.  Par projekta „Gulbenes pilsētas ielu seguma rekonstrukcija 3.kārta” atbalstīšanu un tālāku virzīšanu atbalsta saņemšanai  ERAF līdzfinansētās prioritātes „Policentriska attīstība” ietvaros.
 27.  Par nekustamā īpašuma nosaukumu un adrešu piešķiršanu un  maiņu.
 28.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 29.  Par Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr.4 „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai” apstiprināšanu.
 30.  Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
 31.  Par Gulbenes novada domes Civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 32.  Par zemes piekritību.
 33.  Par zemes pārskata apstiprināšanu.
 34.  Par Latvijas Skolotāju korporācijas iesnieguma izskatīšanu par nedzīvojamo telpu nomu.
 35.  Par atļauju turpināt būvniecību.
 36.  Par Gulbenes novada teritoriālo vienību robežu grozīšanu.
 37.  Par kustamās mantas pircēja apstiprināšanu.
 38.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes zemes vienībai Rankas pagastā ar nosaukumu „Ķelmēni” uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 39.  Par zemes gabala lietošanas tiesību izbeigšanu .
 40.  Par Gulbenes novada 2011.gada budžeta apstiprināšanu.
 41.  Par valsts finansējuma sadali  mācību literatūras iegādei 2011.gadā Gulbenes   novada skolās.
 42.  Par viena bērna uzturēšanās maksas Litenes bērnu patversmē apstiprināšanu.
 43.  Par īrnieka remonta izdevumu ieskaiti īres maksā.
 44.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
 45.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
 46.  Par zemes robežu uzmērīšanas izdevumu segšanu.
 47.  Par līdzfinansējuma piešķiršanu Stāmerienas pagasta pārvaldei projektam „Zivju aizsardzība Stāmerienas pagastā” .
 48.  Par līdzfinansējuma piešķiršanu Stāmerienas pagasta pārvaldei projektam „Zivju resursu papildināšana Stāmerienas pagasta ezeros”.
 49.  Par komunālo maksājumu parāda dzēšanu.
 50.  Par īres un komunālo maksājumu parāda piedziņu un īres līguma laušanu.
 51.  Par zemes gabalu lietošanas mērķiem.
 52.  Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu.
 53.  Par Gulbenes novada domes priekšsēdētājas komandējumu.
 54.  Par grozījumu veikšanu K.Valdemāra pamatskolas nolikumā.
 55.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 56.  Par  dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu pārvaldīšanā pilnvarotai personai .
 57.  Par Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr.6 ”Grozījumi Gulbenes novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Gulbenes novada simboliku”” apstiprināšanu.

Par 2011.g. 10.marta un 11.marta plānotajām domes sēdēm

2011. gada 10. martā plānotā ārkārtas Gulbenes novada domes sēde nenotika. Nenotika arī 11. martā plānotā atkārtotā ārkārtas domes sēde. Abām viens iemesls – ieradās mazāk kā puse no visiem deputātiem. 10. martā bija ieradušies 8 deputāti. 11. martā – 7 deputāti. Lai Gulbenes novada domes deputātu sēde notiktu, jāierodas vismaz 9 deputātiem.

Plānotā darba kārtība

 1.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Stāmerienas pagasta ceļu rekonstrukcija" ieviešanai.
 2.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Sporta un atpūtas teritorijas labiekārtošana publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai Lizuma pagastā" ieviešanai
 3.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Līgo pagasta aktīvās teritorijas labiekārtošana un aprīkošana" ieviešanai.
 4.  Par Gulbenes novada domes projekta „Skolas sporta zāle Stāmerienas pagasta Stāmerienas pamatskolā" ieviešanas apturēšanu.
 5.  Par projekta „Mācību – saimnieciskā korpusa Skolas ielā 10/12 pabeigšana" iesniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.6.1.1.aktivitātē.
 6.  Par projekta „Lejasciema pagasta Lejasciema ielu rekonstrukcija" iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 7.  Par projekta „Daukstu pagasta ceļa „Daukstu veikals – Augstsalnieki" rekonstrukcija" iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 8.  Par projekta „Druvienas pagasta ceļa „Pērle – Aldari - Aizvēji – Ziemeļi" rekonstrukcija" iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 9.  Par projekta „Litenes pagasta ceļa „Kordona – Sils – Silmalas" rekonstrukcija" iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 10.  Par projekta „Tirzas pagasta ceļa „Skola – Dārtiņa" rekonstrukcija" iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 11.  Par ēku (būvju) īpašuma „Cīrulīši", Kalniena, Stāmerienas pagasts, uzturēšanai nepieciešamā zemes gabala noteikšanu
 12.  Par projekta pieteikuma iesniegšanu programmā „ Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšanai līdzsvarotas valsts attīstībai".

2011. gada 24. februāris

Nr. 5.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 5.  Par Lejasciema bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.
 6.  Par saskaņojuma izsniegšanu erotiska un pornogrāfiska rakstura filmu tirdzniecībai.
 7.  Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
 8.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 9.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 10.  Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotai personai.
 11.  Par zemes gabalu lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līgumu slēgšanu.
 12.  Par zemes gabalu lietošanas mērķiem.
 13.  Par izsoles rīkošanu.
 14.  Par satiksmes ierobežojumiem pa Gulbenes novada pašvaldības ceļiem pavasara periodā.
 15.  Par Gulbenes novada domes projekta „Skolas sporta zāle  Stāmerienas  pagasta Stāmerienas pamatskolā” ieviešanas apturēšanu.
 16.  Par projekta „Lejasciema pagasta Lejasciema ielu rekonstrukcija” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 17.  Par projekta „Daukstu pagasta ceļa „Daukstu veikals – Augstsalnieki” rekonstrukcija” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 18.  Par projekta „Druvienas pagasta ceļa „Pērle – Aldari - Aizvēji – Ziemeļi” rekonstrukcija” virzību.
 19.  Par projekta „Litenes pagasta ceļa „Kordona – Sils – Silmalas” rekonstrukcija” virzību.
 20.  Par projekta „Tirzas pagasta ceļa „Skola – Dārtiņa” rekonstrukcija” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 21.  Par ēku (būvju) īpašuma „Cīrulīši”, Kalniena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, uzturēšanai nepieciešamā zemes gabala noteikšanu.
 22.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 23.  Par Gulbenes novada domes 2011.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.7 ”Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”” apstiprināšanu.
 24.  Par Gulbenes novada domes 2011.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.8 ” Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Gulbenes  novadā” apstiprināšanu.
 25.  Par SIA „Alba” iesnieguma izskatīšanu.
 26.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 27.  Par nekustamā īpašuma apvienošanu.
 28.  Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Gulbenes novada jauniešu centram „Bāze”.
 29.  Par projekta „Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktūras attīstība II   kārta” tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un galvojuma sniegšanu.
 30.  Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēra apstiprināšanu Gulbenes novada Gulbenes pilsētas un pagastu teritorijās.
 31.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Stāmerienas pagasta ceļu rekonstrukcija” ieviešanai.
 32.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Sporta un atpūtas teritorijas labiekārtošana publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai Lizuma pagastā” ieviešanai.
 33.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Līgo pagasta aktīvās teritorijas labiekārtošana un aprīkošana” ieviešanai.
 34.  Par atbalstu Gulbenes novada domes projektam „Visiem kopā”.
 35.  Par atļauju savienot amatus.
 36.  Par debitoru parādu norakstīšanu.
 37.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
 38.  Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu.
 39.  Par mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem(ielām) sadales kārtību 2011.gadā.
 40.  Par pieteikto projektu finansēšanu 2011.gadā no pašvaldību autoceļiem(ielām) piešķirtās mērķdotācijas.
 41.  Par pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietojuma programmas 2011.gadam apstiprināšanu.
 42.  Par nomas maksas parāda dzēšanu.
 43.  Par Gulbenes novada domes priekšsēdētājas komandējumu.
 44.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei Gulbīša vidusskolā” ieviešanai.
 45.  Par Atzinības rakstu piešķiršanu.
 46.  Par projekta „Galgauskas sporta zāles būvniecība un palīgtelpu rekonstrukcija un aprīkošana” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 47.  Par nekustamā īpašuma nosaukumu un adrešu piešķiršanu un maiņu.
 48.  Par zemes vienības izņemšanu no zemes reformas pabeigšanas fonda.
 49.  Par zemes ierīcības projekta zemes gabalam Rankas pagastā ar nosaukumu „Ķelmēni” apstiprināšanu.
 50.  Par atļauju savienot amatu Sveķu speciālās internātpamatskolas direktoram A.Lasim.
 51.  Par grozījumu veikšanu Gulbenes novada jauniešu centra „Bāze” nolikumā.
 52.  Par grozījumu veikšanu Gulbenes 2.vidusskolas nolikumā.
 53.  Par Lejasciema vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
 54.  Par grozījumu veikšanu Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumā.

2011. gada 21. aprīlis

Nr. 6.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Gulbenes autobuss” 2010.gada pārskata apstiprināšanu.
 2.  Par Gulbenes novada sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Gulbenes nami” 2010.gada pārskata apstiprināšanu.
 3.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes Grāmatvedības politikas aprakstā.
 4.  Par Gulbenes novada pašvaldības 2010.gada pārskata apstiprināšanu.
 5.  Par Gulbenes novada domes 2011.gada 21.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 9 ”Grozījumi Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai”” apstiprināšanu
 6.  Par Gulbenes novada domes 2011.gada 21.aprīļa saistošo noteikumu Nr.10 ”Grozījumi Gulbenes novada domes 2011.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.7 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”” apstiprināšanu.
 7.  Par Gulbenes novada domes 2011.gada 21.aprīļa saistošo noteikumu Nr.11 ”Grozījumi Gulbenes novada domes 2011.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.8 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā” apstiprināšanu.
 8.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.
 9.  Par deputāta Māra Raģeļa deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.
 10.  Par projekta „Stāmerienas pamatskolas infrastruktūras uzlabošana” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 11.  Par projekta „Rankas pagasta autoceļa „Lācītes–Ranka” A-1 rekonstrukcija” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 12.  Par projekta „Klavieru iegāde Gulbenes Mūzikas skolas Klavierspēles programmas audzēkņu profesionālā līmeņa celšanai” izstrādi.
 13.  Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lauksaimnieks” kapitāla daļu pārdošanu.
 14.  Par projekta „Nāc priecāties !” izstrādi.
 15.  Par projekta „Jauns koncertflīģelis Gulbenē” izstrādi.
 16.  Par Biedrības „Tirzas pagasta attīstības biedrība” iesnieguma izskatīšanu.
 17.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda   kārtībā.
 18.  Par personu uzturēšanās maksas Jaungulbenes sociālās aprūpes centrā apstiprināšanu.
 19.  Par personu uzturēšanās maksas Tirzas sociālās un veselības aprūpes namā „Doktorāts” apstiprināšanu.
 20.  Par papildinājumiem Gulbenes novada domes 2010.gada 26.marta lēmumā (protokols Nr.4, 40.§) „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā”.
 21.  Par grozījumiem Gulbenes novada pagasta pārvalžu nolikumos.
 22.  Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu.
 23.  Par  elektropārvades līnijas Beļavas pagasta Letes ciemā nodošanu.
 24.  Par Gulbenes novada jaunatnes politikas stratēģijas 2011.-2017.gadam sabiedriskās apspriešanas pārskata un Gulbenes novada jaunatnes politikas stratēģijas 2011.-2017.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu.
 25.  Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
 26.  Par zemes gabalu lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līgumu slēgšanu.
 27.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 28.  Par zemes gabalu lietošanas mērķiem.
 29.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 30.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 31.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 32.  Par nekustamā īpašuma nosaukumu un adrešu piešķiršanu un maiņu.
 33.  Par atļauju turpināt ēku būvniecību.
 34.  Par zemes vienības izņemšanu no zemes reformas pabeigšanas fonda.
 35.  Par zemes ierīcības projekta izstrādi.
 36.  Par nedzīvojamo telpu nomu Beļavas pagastā Gulbenes novadā.
 37.  Par Gulbenes Mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu
 38.  Par Gulbenes Mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu
 39.  Par Tirzas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
 40.  Par Gulbenes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
 41.  Par Daukstes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
 42.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 43.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 44.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 45.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 46.  Par Gulbenes novada domes lēmuma atcelšanu.
 47.  Par Rankas bāriņtiesas locekļa Andra Graumaņa atbrīvošanu.
 48.  Par līgumattiecību izbeigšanu.
 49.  Par atvaļinājuma piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājai.
 50.  Par Biedrības ““KāpNes””” iesnieguma izskatīšanu.
 51.  Par atļauju SIA „AGRO 3” slēgt apakšnomas līgumu ar SIA „Ecoprint”.

2011. gada 27. aprīlis

Nr. 7.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par atļauju SIA „AGRO 3” slēgt apakšnomas līgumu ar SIA „Ecoprint”.

2011. gada 26. maijs

Nr. 8.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par īres līguma pārformēšanu.
 5.  Par izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 6.  Par Rankas bāriņtiesas locekles ievēlēšanu.
 7.  Par Varaidota Baugas sūdzības izskatīšanu.
 8.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 9.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 10.  Par zemes ierīcības projektu izstrādi, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 11.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 12.  Par nekustamā īpašuma nosaukuma apstiprināšanu.
 13.  Par platību precizēšanu.
 14.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 15.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 16.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 17.  Par Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011. - 2017.gadam galīgās redakcijas projekta  apstiprināšanu un iesniegšanu atzinuma sniegšanai Vidzemes plānošanas reģionam.
 18.  Par SIA „ALBA” iesnieguma izskatīšanu.
 19.  Par atļauju turpināt būvniecību.
 20.  Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
 21.  Par zemes gabala lietošanas mērķa maiņu.
 22.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu .
 23.  Par Gulbenes novada 2011.gada budžeta grozījumu apstiprināšanu.
 24.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Beļavas tautas nama rekonstrukcija un aprīkošana” ieviešanai.
 25.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Jaungulbenes tautas nama rekonstrukcija un aprīkošana” ieviešanai.
 26.  Par projekta „Aktīvās atpūtas iespēju paplašināšana Gulbenes novadā” atbalstīšanu.
 27.  Par Gulbenes bibliotēkas direktores iesnieguma izskatīšanu.
 28.  Par Gulbenes novada jauniešu centra „Bāze” vadītājas iesnieguma izskatīšanu
 29.  Par Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes vadītāja iesnieguma izskatīšanu
 30.  Par projekta iesnieguma „Stāķu pamatskolas aktu zāles vienkāršotā renovācija”  atbalstīšanu.
 31.  Par projekta „Tautastērpu iegāde deju kolektīvam „Ega”” izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 32.  Par projekta „Krāsainais dzīpars Beļavai” izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 33.  Par projektu „Atbalsta pasākumu nodrošināšana Gulbenes novada izglītības iestāžu  bērniem un jauniešiem”.
 34.  Par mērķdotāciju piešķiršanu interešu izglītībā bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai.
 35.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2010.gada 26.marta sēdes lēmumā „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā” (protokols Nr.4, 40.§.
 36.  Par atļauju savienot amatu.
 37.  Par Lejasciema jauniešu centra „Pulss” nolikuma apstiprināšanu.
 38.  Par Intas Driķes iesnieguma izskatīšanu.
 39.  Par nekustāmā īpašuma  nodokļa parāda dzēšanu.
 40.  Par Ligitas Kļaviņas iesnieguma izskatīšanu.
 41.  Par zemes uzmērīšanas izdevumu segšanu.
 42.  Par īres maksājumu parāda piedziņu.
 43.  Par Gulbenes pilsētas pārvaldes kustamās mantas –vieglās pasažieru automašīnas Chrysler Voyager atsavināšanu.
 44.  Par projekta „K.Valdemāra pamatskolas sporta laukuma atjaunošana” izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 45.  Par projekta „Tautastērpu iegāde K.Valdemāra pamatskolas 5.-9.klašu deju  kolektīvam „Jampadracis”” izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 46.  Par projekta „Tautas tērpu iegāde Lejasciema vidusskolas jauniešu deju kolektīvam” izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 47.  Par projekta „Vidzemes novada sieviešu tautas tērps un bērnu tautas tērpi” izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 48.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2010.gada 29.decembra lēmumā.
 49.  Par Gulbenes novada valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu.
 50.  Par izmaiņām Gulbenes novada domes pastāvīgo komiteju sastāvā.
 51.  Par pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem.
 52.  Par zemes vienības izņemšanu no zemes reformas pabeigšanas fonda.
 53.  Par Gulbenes novada domes priekšsēdētājas komandējumu.
 54.  Par projekta „Jaungulbenes Tautas nama lielās zāles aprīkojuma iegāde” izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 55.  Par grozījumu Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”” apstiprināšanu.
 56.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2011.gada 27.janvāra sēdes lēmumā Nr.55 „Par Tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai” un Nr.56 „Par Lejasciema pagasta pārvaldes iesniegtā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā” finansējuma piešķiršanu”.
 57.  Par Gulbenes 2. vidusskolas direktores iesnieguma izskatīšanu.

2011. gada 9. jūnijs

Nr. 9.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par Gulbenes novada domes izpilddirektora iecelšanu.
 2.  Par Ozolkalna pamatskolas direktores Aigas Ramanes atbrīvošanu no darba.
 3.  Par atļauju turpināt būvniecību.
 4.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 5.  Par nekustamā īpašuma adreses noteikšanu.
 6.  Par nekustamo īpašumu atsavināšanu.
 7.  Par  dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotai personai .
 8.  Par valsts dzīvojamās mājas neprivatizētās daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
 9.  Par  nedzīvojamo telpu nomas izsoli „Pamati 1” Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads.
 10.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 11.  Par nekustamā īpašuma nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai „Tirzas pagasta attīstības biedrība” bezatlīdzības lietošanā uz noteiktu laiku.
 12.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Tirzas pagasta pašvaldības ceļa „Skola-Dārtiņa” rekonstrukcija realizācijai.
 13.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Druvienas pagasta ceļa „Pērle-Aldari-Aizvēji-Ziemeļi” rekonstrukcija” realizācijai.
 14.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Litenes pagasta ceļa „Kordona-Sils-Silmalas” rekonstrukcija” realizācijai.
 15.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Lejasciema pagasta Lejasciema ielu rekonstrukcija” realizācijai.
 16.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Daukstu pagasta ceļa „Daukstu veikals-Augstsalnieki” rekonstrukcija” realizācijai.
 17.  Par piemaksas noteikšanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Dainim Švikam.
 18.  Par piemaksas noteikšanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājai Sandrai Daudziņai.
 19.  Par atvaļinājuma piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājas vietniekam.

2011. gada 30. jūnijs

Nr. 10

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā iekļauto datu precizēšanu.
 2.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 3.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 4.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 5.  Par īres līguma pārformēšanu.
 6.  Par Olgas Vincevičas iesnieguma izskatīšanu.
 7.  Par Litenes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
 8.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 9.  Par lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līgumu slēgšanu.
 10.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 11.  Par pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem.
 12.  Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
 13.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 14.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 15.  Par SIA „Gaujas Koks” iesnieguma izskatīšanu.
 16.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 17.  Par zemes gabala lietošanas mērķa maiņu.
 18.  Par nekustamo īpašumu adresēm.
 19.  Par platību precizēšanu.
 20.  Par siltumenerģijas nodrošināšanas organizēšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā.
 21.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 22.  Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu un apstiprināšanu
 23.  Par Gulbenes novada 2010.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 24.  Par Gulbenes novada domes 2011.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.14„Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
 25.  Par dāvinājumu pieņemšanu.
 26.  Par atļauju savienot amatus.
 27.  Par nekustamo īpašumu adresēm.
 28.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Gulbenes pilsētas ielu seguma rekonstrukcija, 2.kārta” realizēšanai.
 29.  Par atbalstu nodibinājumam „Vidzemes Bānīša parks”.
 30.  Par Gulbenes novada domes sēdes lēmuma atcelšanu
 31.  Par maksas par bērnu uzturēšanu pirmsskolas izglītības iestādē samazinājumu.

2011. gada 28. jūlijs

Nr. 11

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par Jaungulbenes bāriņtiesas locekles Vēsmas Bisenieces iesniegumu.
 5.  Rezolūcija par azartspēlēm.
 6.  Par dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu daudzdzīvokļu mājai.
 7.  Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
 8.  Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
 9.  Par nekustamo īpašumu apvienošanu un sadalīšanu.
 10.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 11.  Par lietošanas tiesību izbeigšanu.
 12.  Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
 13.  Par izmaiņām „Vienošanās Nr.2 par 2008.gada 15.maija līgumam par ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu Nr. 10.7./08./111.”.
 14.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 15.  Par nekustamo īpašumu adresēm.
 16.  Par Gulbenes novada Lejasciema pagasta teritorijas plānojuma 2008. - 2020.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu.
 17.  Par Gulbenes novada domes 2011.gada 28.jūlija saistošo noteikumu Nr.15 ”Grozījumi  Gulbenes novada domes 2011.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.8 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā” apstiprināšanu.
 18.  Par Gulbenes novada domes projekta „Gulbenes sporta centra distanču slēpošanas-biatlona bāzes būvniecība un rekonstrukcija” ieviešanas apturēšanu.
 19.  Par Druvienas pagasta biedrības „Pērļu Zvejnieki” iesnieguma izskatīšanu .
 20.  Par maksājumu termiņa pagarināšanu.
 21.  Par nekustāmā īpašuma  nodokļa parādu dzēšanu.
 22.  Par nekustamā īpašuma parādu piedziņu.
 23.  Par kustamās mantas- Traktora T 25 pārdošanu.
 24.  Par atbalstu Lizuma vidusskolai projektā „Inovatīvās pieredzes ( Ekselences) skolu tīkls”.
 25.  Par Gulbenes Bērzu sākumskolas nolikuma apstiprināšanu.
 26.  Par Gulbenes novada SIA “Gulbenes nami” iesnieguma izskatīšanu
 27.  Par izmaiņām Gulbenes novada domes komisijās.
 28.  Par dāvinājuma pieņemšanu.
 29.  Par atvaļinājuma piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājas vietniekam
 30.  Par projekta „Gulbenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija 3.kārta” atbalstīšanu un tālāku virzīšanu.
 31.  Par nekustamā īpašuma pircēja un nomnieka apstiprināšanu.
 32. . Par nekustamo īpašumu atsavināšanu .

2011. gada 25. augusts

Nr. 12

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes noteikumos „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Gulbenes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”.
 2.  Par grozījumu veikšanu Gulbīša vidusskolas nolikumā
 3.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 4.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 5.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 6.  Par savstarpēju dzīvojamo telpu maiņu
 7.  Par īres līguma pārformēšanu
 8.  Par Jaungulbenes bāriņtiesas locekļa apstiprināšanu.
 9.  Par sociālā statusu noņemšanu dzīvojamām mājām „Silenieki” un „Muižas kalpu māja”, Litenes pag.
 10.  Par noteikumu „Par pusdienu izdevumu segšanu Gulbenes novada vispārējās izglītības iestāžu un pirmskolas izglītības iestāžu obligātā vecuma bērniem, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām” apstiprināšanu.
 11.  Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
 12.  Par nekustamo īpašumu atsavināšanu.
 13.  Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
 14.  Par nekustamo īpašumu atsavināšanas cenu apstiprināšanu.
 15.  Par zemes gabalu iznomāšanu .
 16.  Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un apvienošanu.
 17.  Par kustamās mantas pircēja apstiprināšanu.
 18.  Par atļauju turpināt ēku būvniecību.
 19.  Par Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011. - 2017.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu.
 20.  Par adresēm un nosaukumiem.
 21.  Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu.
 22.  Par dzīvojamo telpu īres maksas samazināšanu.
 23.  Par meža izstrādi Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes vajadzībām.
 24.  Par Ojāra Mežkuta iesnieguma izskatīšanu.
 25.  Par zemes gabala lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līgumu slēgšanu.
 26.  Par pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem.
 27.  Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli Litenes pagasts, Gulbenes novads.
 28.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Galgauskas sporta zāles būvniecība un palīgtelpu rekonstrukcija un aprīkošana” realizācijai.
 29.  Par dāvinājuma pieņemšanu.
 30.  Par Gulbenes novada pašvaldības apbalvojumiem.
 31.  Par projekta „Tautastērpu iegāde deju kolektīvam „Ega” izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 32.  Par finansējuma piešķiršanu nakts grupas atvēršanai Stāķu pirmsskolas izglītības iestādē ar 2011.gada 1.septembri.
 33.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 34.  Par Gulbenes Mūzikas skolas iesnieguma izskatīšanu.
 35.  Par grozījumiem un papildinājumiem 2010.gada 26.marta sēdes Nr. 4, 40.§ „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā”.
 36.  Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājai.
 37.  Par  finansiālu atbalstu trūcīgām personām mācību (skolas) līdzekļu iegādei .
 38.  Par  nedzīvojamo telpu nomu.
 39.  Par siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciema dzīvojamās mājās .
 40.  Par projekta „Gulbenes pilsētas ielu seguma rekonstrukcija, 2.kārta” īstenošanu.
 41.  Par skolēnu peldēt apmācību.

2011. gada 25. augusts

Nr. 13

DARBA KĀRTĪBA:

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par īres līguma pārformēšanu.
 5.  Par personu izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 6.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 7.  Par izlikšanu no dzīvojamās telpas.
 8.  Par īres un komunālo maksājumu parāda piedziņu un īres līguma laušanu.
 9.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 10.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 11.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 12.  Par īres maksas samazinājumu.
 13.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 14.  Par zemes gabala lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līgumu slēgšanu.
 15.  Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
 16.  Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību.
 17.  Par nekustamo īpašumu atsavināšanu.
 18.  Par Gulbenes novada domes instrukcijas ”Par izīrētāju pienākumiem dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) remontēšanā un uzturēšanā” apstiprināšanu.
 19.  Par noteikumu „Skolēnu autobusu izmantošanas noteikumi” apstiprināšanu.
 20.  Par Saistošo noteikumu Nr.16 „Par Gulbenes novada  pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām ziemas sezonā” apstiprināšanu.
 21.  Par Nodomu protokola slēgšanu.
 22.  Par atļauju turpināt ēku būvniecību.
 23.  Par grozījumu veikšanu Gulbenes vakara (maiņu) vidusskolas nolikumā.
 24.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes noteikumos „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Gulbenes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”.
 25.  Par Gulbenes novada 2011.gada budžeta grozījumu apstiprināšanu.
 26.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2010.gada 26.marta sēdes lēmumā  „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā”(protokols Nr.4, 40.§).
 27.  Par maksas par bērnu uzturēšanu pirmsskolas iestādē samazinājumu.
 28.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 29.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
 30.  Par debitoru parādu norakstīšanu.
 31.  Par  Gulbenes novada bāriņtiesu iesnieguma izskatīšanu.
 32.  Par Rankas pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu.
 33.  Par  mācību līdzekļu iegādi izglītības programmu īstenošanai.
 34.  Par amatalgas noteikšanu vispārējās pamata un vidējās izglītības iestāžu direktoriem un speciālās izglītības iestādes direktoram no 2011.gada 1.septembra līdz 31.decembrim.
 35.   Par mērķdotācijas sadali novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai no 2011.gada 1.septembra līdz 31.decembrim.
 36.  Par interešu izglītības mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanai Gulbenes novadā no 2011.gada 1.septembra līdz 31.decembrim.
 37.  Par valsts budžeta līdzekļu finansējuma sadali  5.-6.gadīgiem bērniem Gulbenes novada pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs no  2011.gada 1.septembra līdz 31.decembrim.
 38.  Par mērķdotācijas sadali Gulbenes novada Sveķu speciālās internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku darba algām no 2011.gada 1.septembra līdz 31.decembrim.
 39.  Par nekustamo īpašumu atsavināšanas cenu apstiprināšanu.
 40.  Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Sveķu speciālai internātpamatskolai.
 41.  Par Gulbenes novada domes priekšsēdētājas komandējumu.
 42.  Par Gulbenes novada domes Atzinības raksta piešķiršanu.
 43.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu
 44.  Par M.Kalvānes atlaišanu no darba.
 45.  Par pašvaldības autoceļa Ranka-Lācītes nodošanu uzturēšanai uz noteiktu laiku.
 46.  Par adresēm un nosaukumiem.
 47.  Par projekta „Krāsainais dzīpars Beļavai” izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 48.  Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.

2011. gada 24.novembris

Nr. 16

DARBA KĀRTĪBA:

Izpilddirektores informācija.

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 5.  Par bezsaimnieka mantas pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
 6.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 7.  Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu.
 8.  Par  zemes nomas līguma slēgšanu ar Aivaru Dzērvi.
 9.  Par nekustamo īpašumu adresēm.
 10.  Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
 11.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 12.  Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
 13.  Par pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” izveidi
 14.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 15.  Par SIA „Gulbenes autobuss” valdes locekļa apstiprināšanu.
 16.  Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai Beļavas pagasta Ozolkalna ciemā.
 17.  Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai Galgauskas pagasta Galgauskas ciemā.
 18.  Par nekustamo īpašumu atsavināšanu.
 19.  Par pircēja apstiprināšanu.
 20.  Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
 21.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2010.gada 26.marta sēdes lēmumā  „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā”(protokols Nr.4, 40.§).
 22.  Par elektropārvades gaisvadu līniju Beļavas pagasta Letes ciemā.
 23.  Par maksas par bērnu uzturēšanu pirmsskolas iestādē samazinājumu.
 24.  Par Biedrības „Krustalīces mantojums” iesnieguma izskatīšanu.
 25.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 26.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
 27.  Par debitoru parādu norakstīšanu.
 28.  Par saņemto pakalpojumu parādu nomaksu pakalpojumu sniedzējiem par pašvaldībai piederošo dzīvokli Nākotnes ielā 2/9-75, Gulbenē.
 29.  Par M.Danieka atbrīvošanu no Gulbenes novada domes izpilddirektora amata.
 30.  Par Gulbenes novada domes izpilddirektora iecelšanu.
 31.  Par zemes gabala lietošanas mērķa maiņu.
 32.  Par nekustamo īpašumu atsavināšanas cenu apstiprināšanu
 33.  Par zemes gabala lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līgumu slēgšanu
 34.  Par pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem.
 35.  Par aizņēmuma ņemšanu budžeta un finanšu vadībai nepieciešamo apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai.
 36.  Par galvojuma piešķiršanu.

2011.gada 29.decembris

Nr. 18

DARBA KĀRTĪBA:

Izpilddirektores informācija.

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 5.  Par Ināras Čakanes iesnieguma izskatīšanu.
 6.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 7.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 8.  Par pirkuma līguma slēgšanu.
 9.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 10.  Par  zemes gabalu iznomāšanu.
 11.  Par platību precizēšanu.
 12.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 13.  Par nekustamo īpašumu atsavināšanu.
 14.  Par samaksas samazinājumu zemes izpirkšanai.
 15.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 16.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 17.  Par zemes gabala lietošanas mērķa maiņu.
 18.  Par operatīvā ziņojuma par „Gulbenes novada Investīciju plāna izpildi 2011.gadā” apstiprināšanu.
 19.  Par atļauju turpināt būvniecību.
 20.  Par atļauju piedalīties nekustamā īpašuma Līkā iela 1A, Gulbenē, izsolē.
 21.  Par nekustamā īpašuma adresi.
 22.  Par ziņojuma „Robežu noteikšana aglomerācijām 3.5.1.1 aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” ietvaros (Nr.38/70.05)”apstiprināšanu.
 23.  Par zemes nomas līguma slēgšanu ar A.Dzērvi.
 24.  Par nekustamo īpašumu atsavināšanas cenu apstiprināšanu.
 25.  Par Gulbenes novada 2011.gada budžeta grozījumu apstiprināšanu.
 26.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2010.gada 26.marta sēdes lēmumā „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā” (protokols Nr.4, 40.§).
 27.  Par Gulbenes novada domes noteikumu Nr.5 „Gulbenes novada vispārizglītojošo skolu skolēnu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas kārtība”  apstiprināšanu.
 28.  Par Gulbenes novada domes noteikumu Nr.6 „Gulbenes novada sportistu un viņu treneru apbalvošana par sasniegumiem sportā” apstiprināšanu.
 29.  Par Gulbenes novada domes noteikumu Nr.7 „Gulbenes novada mākslinieku, audzēkņu, to pedagogu un kolektīvu, to vadītāju apbalvošana par sasniegumiem mūzikā, mākslā un kultūrā” apstiprināšanu.
 30.  Par Gulbenes novada domes noteikumu Nr.8 „Gulbenes  novada Gada balva  kultūrā” apstiprināšanu.
 31.  Par algas likmes palielināšanu pirmsskolas izglītības pedagogiem.
 32.  Par projekta „Blaumaņa ielas rekonstrukcija Gulbenē” atbalstīšanu un tālāku virzīšanu.
 33.  Par dāvinājuma pieņemšanu.
 34.  Par vienreizēju materiālo palīdzību.
 35.  Par Gulbenes novada domes 2011.gada 24.novembra lēmuma atcelšanu.
 36.  Par maksas par bērnu uzturēšanu pirmsskolas iestādē samazinājumu.
 37.  Par debitoru parādu norakstīšanu.
 38.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 39.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 40.  Par komunālo maksājumu parādu piedziņu.
 41.  Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavējuma naudas dzēšanu.
 42.  Par Gulbenes novada domes 2011.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.20 ”Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes  tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra nolikums” apstiprināšanu.
 43.  Par izmaiņām Gulbenes novada domes autoceļu (ielu) fonda  komisijas sastāvā
 44.  Par aizņēmuma ņemšanu budžeta un finanšu vadībai nepieciešamo apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai.
 45.  Par pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem.
 46.  Par Gulbenes  novada domes priekšsēdētājas Sandras Daudziņas dalību projektā „ES fondu apguvē iesaistīto speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana” Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/026.
 47.  Par mēnešalgu noteikšanu domes iestāžu vadītājiem.
 48.  Par nekustamā īpašuma adresi.
 49.  Par cietušā statusu kriminālprocesā.
 50.  Par Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku 2012.gada atlīdzības nolikuma apstiprināšanu.
 51.  Par Atzinības raksta piešķiršanu.