2012. gada 19. janvāris

Nr. 1.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par Gulbenes novada domes 2012.gada 19.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru zemei un dzīvojamo ēku palīgēkām 2012.gadā Gulbenes novadā” apstiprināšanu.
 2.  Par nekustamo īpašumu adresēm.
 3.  Par ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu.
 4.  Par mēnešalgu noteikšanu domes iestāžu vadītājiem.
 5.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Jauniešu iniciatīva ilgtspējīgai attīstībai” īstenošanai.
 6.  Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.6.prioritātē „Policentriska attīstība” pieejamo līdzekļu izlietojumu.

2012. gada 31. janvāris

Nr. 2.

DARBA KĀRTĪBA

Izpilddirektores informācija

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 5.  Par Lejasciema bāriņtiesas locekles Sandras Liepiņas iesnieguma izskatīšanu.
 6.  Par Lejasciema bāriņtiesas locekļa apstiprināšanu.
 7.  Par Gulbenes novada domes 2012.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 „Kritēriji bezdarbnieku nodarbināšanai pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”” apstiprināšanu.
 8.  Par Sociālā dienesta reorganizāciju.
 9.  Par SIA „Gulbenes autobuss” iesnieguma izskatīšanu.
 10.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 11.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 12.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 13.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 14.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 15.  Par lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.
 16.  Par nekustamā īpašuma adresi.
 17.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 18.  Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.
 19.  Par platību precizēšanu.
 20.  Par­ atļauju piedalīties nekustamā īpašuma „Krejotava”, Lizuma pagasts, izsolē.
 21.  Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu.
 22.  Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
 23.  Par pašvaldībai piekritīgiem zemes gabaliem.
 24.  Par „Gulbenes novada Lejasciema pagasta teritorijas plānojuma (grozījumi) 2008. - 2020.gadam” grozījumu sabiedriskās apspriešanas ziņojuma un galīgās redakcijas apstiprināšanu.
 25.  Par nekustamo īpašumu atsavināšanas cenu apstiprināšanu.
 26.  Par Gulbenes novada Investīciju plāna 2012.- 2013.gadam apstiprināšanu.
 27.  Par VAS Latvijas valsts meži nekustamā īpašuma daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
 28.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 29.  Par mērķdotācijas sadali Gulbenes novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai no 2012.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.
 30.  Par interešu izglītības mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanai Gulbenes novadā 2012.gadā no 1.janvāra līdz 31.augustam.
 31.  Par valsts budžeta līdzekļu finansējuma sadali 5-6 gadīgiem bērniem Gulbenes novada pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs no 2012.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.
 32.  Par amatalgas noteikšanu Gulbenes novada vispārējās pamata un vidējās izglītības iestāžu direktoriem un speciālās izglītības iestādes direktoram no 2012.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.
 33.  Par mērķdotācijas sadali Gulbenes novada Sveķu speciālās internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku darba algām no 2012.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.
 34.  Par mērķdotācijas sadali profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un sporta izglītības programmu finansēšanai Gulbenes novadā 2012.gadam.
 35.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas komisijas nolikumā.
 36.  Par Stāķu attīstības biedrības iesnieguma izskatīšanu.
 37.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 38.  Par īres un komunālo maksājumu parādu piedziņu.
 39.  Par Gulbenes novada domes 2012.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr. 3 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
 40.  Par vienreizēja pabalsta izmaksu jaundzimušo ģimenēm.
 41.  Par projekta „Culture and Heritage Added value to Regional policies for Tourism Sustainability” (CHARTS) (“Kultūras un mantojuma pievienotā vērtība tūrisma ilgtspējībai reģionā)” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 42.  Par projekta „Developing Confident Global Learning Communities” (Globālās izglītības sabiedrības veidošana) izstrādi programmā „Non – State Actors and Local Authorities in Development” (Sabiedrības un vietējās pašvaldības attīstībai).
 43.  Par projekta „Spread the News” (Dalies ar informāciju) izstrādi.
 44.  Par Atzinības rakstu piešķiršanu.
 45.  Par Ozolkalna pamatskolas likvidāciju.
 46.  Par izmaiņām Gulbenes novada domes 2009.gada 31.jūlija lēmumā „Par Gulbenes novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Gulbenes slimnīca” reorganizāciju.
 47.  Par atļauju savienot amatus.
 48.  Par izmaiņu apstiprināšanu Gulbenes novada pašvaldības ceļu un ielu reģistrā.
 49.  Par atļauju turpināt būvniecību.

2012.gada 23.februāris

Nr. 3.

DARBA KĀRTĪBA

Izpilddirektores informācija.

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par īres līguma pārformēšanu.
 5.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 6.  Par Gulbenes novada domes 2012.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Gulbenes novada 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.17 „Par sociālo palīdzību un pašvaldības sociālajiem pabalstiem Gulbenes novadā”” apstiprināšanu.
 7.  Par grozījumiem Tirzas sociālās un veselības aprūpes nama „Doktorāts” nolikumā.
 8.  Par lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.
 9.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 10.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 11.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 12.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 13.  Par pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem.
 14.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 15.  Par pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzību 2014.-2020.gadam apstiprināšanu.
 16.  Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.
 17.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 18.  Par zemes pārskata apstiprināšanu.
 19.  Par adreses noteikšanu.
 20.  Par Gulbenes novada vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs uzņemamo izglītojamo un klašu skaitu 1.klasē, 7.klasē (Gulbenes novada valsts ģimnāzija) un 10.klasē 2012./2013.mācību gadā.
 21.  Par Gulbenes novada 2012.gada budžeta apstiprināšanu.
 22.  Par Gulbenes novada domes 2012.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” apstiprināšanu.
 23.  Par izmaiņām Civilās aizsardzības komisijā.
 24.  Par apakšprojekta „Jauniešu iniciatīva ilgtspējīgai attīstībai” līdzfinansējuma palielināšanu.
 25.  Par pirkuma maksas daļas un procentu maksājumu samaksas termiņa pagarināšanu.
 26.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
 27.  Par SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” paziņojumu
 28.  Par nekustamo īpašumu atsavināšanu.
 29.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
 30.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Gulbenes pilsētas ielu seguma rekonstrukcija, 2.kārta” realizēšanai.
 31.  Par pieteikto projektu finansēšanu 2012.gadā no pašvaldību autoceļiem(ielām) piešķirtās mērķdotācijas.
 32.  Par pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietojuma programmas 2012.gadam apstiprināšanu.
 33.  Par Gulbenes novada domes iepirkuma komisiju
 34.  Par atļauju veikt būvniecību nekustamajā īpašumā „Rainis”, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads.
 35.  Par papildinājumiem 2010.gada 26.marta domes sēdes Nr.4, 40.§„Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā”
 36.  Par aģentūras „Gulbenes Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” direktora iecelšanu
 37.  Par „Akācijas” telpas Nr.10 daļas, Lizuma pagasta, Gulbenes novada, nomas tiesību izsoles norises kārtību.

2012.gada 27.februāris

Nr. 4.

DARBA KĀRTĪBA

 1. Par SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” paziņojumu.

2012.gada 22.marts

Nr. 5.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par savstarpēju dzīvojamo telpu maiņu.
 5.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 6.  Par SIA „Vidzemes enerģija iesnieguma izskatīšanu”.
 7.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 8.  Par pašvaldībai piekritīgiem zemes gabaliem.
 9.  Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.
 10.  Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
 11.  Par lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līgumu slēgšanu.
 12.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 13.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 14.  Par pašvaldībai piederīgajiem zemes gabaliem.
 15.  Par adrešu likvidēšanu.
 16.  Par satiksmes ierobežojumiem pa Gulbenes novada pašvaldības autoceļiem 2012.gada pavasara periodā.
 17.  Par Gulbenes novada domes 2012.gada 22.marta Saistošo noteikumu Nr. 7 „ Par Gulbenes novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām vasaras sezonā” apstiprināšanu.
 18.  Par Gulbenes novada Lejasciema pagasta teritorijas plānojuma (grozījumi) 2008. - 2020.gadam grozījumu apstiprināšanu un Gulbenes novada domes 2012.gada 22.marta saistošo noteikumu Nr.8 „Gulbenes novada Lejasciema pagasta teritorijas plānojuma (grozījumi) 2008. - 2020.gadam grozījumu grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" izdošanu.
 19.  Par Gulbenes novada domes 2012.gada 22.marta saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 10.septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par Gulbenes novada teritorijas plānojumiem”” izdošanu.
 20.  Par Gulbenes novada domes 2012.gada 22.marta saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2010.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.19 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Gulbenes novadā”” apstiprināšanu.
 21.  Par Gulbenes novada domes 2012.gada 22.marta saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2011.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.8 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā”” apstiprināšanu.
 22.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 23.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 24.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2010.gada 26.marta sēdes lēmumā „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā” .
 25.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2011.gada 21.aprīļa sēdes lēmumā „Par personu uzturēšanās maksas Jaungulbenes sociālās aprūpes centrā apstiprināšanu”.
 26.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2011.gada 21.aprīļa sēdes lēmumā „Par personu uzturēšanās maksas Tirzas sociālās un veselības aprūpes namā „Doktorāts” apstiprināšanu” .
 27.  Par Gulbenes novada domes 2012.gada 22.marta saistošo noteikumu Nr.12 „Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra” maksas pakalpojumiem”” apstiprināšanu.
 28.  Par Gulbenes novada domes 2012.gada 22.marta saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2012.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Kritēriji bezdarbnieku nodarbināšanai pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”” apstiprināšanu.
 29.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Rankas pagasta autoceļa „Lācītes-Ranka” A-1   rekonstrukcija” īstenošanai.
 30.  Par Gulbenes novada domes deputāta Ivara Kupča iesnieguma „Par veselības apdrošināšanu” izskatīšanu.
 31.  Par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 2012.gadam.
 32.  Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu.
 33.  Par īres maksas parāda segšanu.
 34.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda   kārtībā.
 35.  Par nekustamā īpašuma nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai.
 36.  Par kustamās mantas –konteinertipa katlumājas atsavināšanu.
 37.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Stāmerienas pamatskolas infrastruktūras uzlabošana” īstenošanai.
 38.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 39.  Par saskaņojumu par projekta īstenošanu.
 40.  Par atteikšanos iegādāties nekustamo īpašumu.
 41.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
 42.  Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lauksaimnieks” kapitāla daļu pārdošanas cenu.
 43.  Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
 44.  Par Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītāja O.Lucāna iesnieguma izskatīšanu.

2012.gada 3.aprīlis

Nr. 6.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītāja iecelšanu.
 2.  Par ziņojuma „Robežu noteikšana aglomerācijām 3.5.1.1 aktivitātes „Ūdensssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” ietvaros (Nr.38/70.05)” apstiprināšanu.
 3.  Par Jaungulbenes sociālās aprūpes centra vadītājas iesnieguma izskatīšanu.
 4.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 5.  Par nekustamā īpašuma adresi.

2012.gada 25.aprīlis

Nr. 7.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par īres līguma pārformēšanu.
 5.  Par personu izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 6.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 7.  Par nekustamā īpašuma nosaukumu.
 8.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 9.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 10.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 11.  Par pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem.
 12.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 13.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 14.  Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.
 15.  Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
 16.  Par lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līgumu slēgšanu.
 17.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 18.  Par adresēm.
 19.  Par atļauju turpināt ēku būvniecību.
 20.  Par zemes nomas līguma slēgšanu ar Aivaru Dzērvi.
 21.  Par pārskata „Pārskats par Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011. - 2017. gadam ieviešanas gaitu 2011.gadā” apstiprināšanu.
 22.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 23.  Par pilnvarojumu Rankas pagasta pārvaldes vadītājam Mārim Jansonam.
 24.  Par pilnvarojumu Beļavas pagasta pārvaldes vadītājam Aivaram Rakstiņam.
 25.  Par pilnvarojumu Galgauskas pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Biezajam.
 26.  Par Gulbenes novada domes 2012.gada 22. marta saistošo noteikumu Nr. 7 „Par Gulbenes novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām vasaras sezonā” precizēšanu.
 27.  Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
 28.  Par nekustamā īpašuma nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai „Tirzas pagasta attīstības biedrība” bezatlīdzības lietošanā uz noteiktu laiku.
 29.  Par Sveķu speciālās internāta pamatskolas iesnieguma izskatīšanu.
 30.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
 31.  Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Gulbenes autobuss” 2011.gada pārskata apstiprināšanu.
 32.  Par Gulbenes novada sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Gulbenes nami” 2011.gada pārskata apstiprināšanu.
 33.  Par Gulbenes novada pašvaldības konsolidētā 2011.gada pārskata apstiprināšanu
 34.  Par Gulbenes novada domes 2012.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
 35.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2011.gada 29.decembra noteikumos Nr.9 „Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku 2012.gada atlīdzības nolikums”
 36.  Par grozījumiem 2010.gada 29.decembra noteikumos „Par autotransporta izmantošanu Gulbenes novada pašvaldībā”
 37.  Par Gulbenes novada domes 2012.gada 22.marta saistošo noteikumu Nr.12 „Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumiem”” redakcionālo precizēšanu
 38.  Par izmaiņām komisijās
 39.  Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājai Sandrai Daudziņa
 40.  Par komunālo maksājumu parāda piedziņu.
 41.  Par īres maksājumu parāda piedziņu.
 42.  Par nomas maksas parādu.
 43.  Par Gulbenes novada valsts ģimnāzijas atbalsta biedrības „Savējie” iesnieguma izskatīšanu.
 44.  Par atļauju savienot amatus.
 45.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 46.  Par Gulbenes novada domes 2012.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Licencēšanas kārtība un maksimālā maksa (tarifi) pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Gulbenes novadā”” apstiprināšanu.
 47.  Par projekta „Atbalsta centra izveide Gulbenes novada sociālajā dienestā” izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 48.  Par projekta „Dalīto atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Gulbenes novada lauku teritorijās” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 49.  Par projekta „Inventāra iegāde Jaungulbenes pagasta ģimenēm ar bērniem atbalsta pasākumu nodrošināšanai” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 50.  Par projekta „Latvju zīmju vēstījumu taka” izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 51.  Par Gulbenes novada valsts ģimnāzijas atbalsta biedrības „SAVĒJIE” iesnieguma izskatīšanu par projektu „Mūžu dzīvo, mūžu mācies”.
 52.  Par projekta „Stāķu pamatskolas aktu zāles sienu vienkāršotā renovācija” izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 53.  Par projekta „Līgo pagasta Asarupes ūdenstilpnes menika rekonstrukcija” izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 54.  Par projekta „Staru kultūras nama skaņas aparatūras un Staru sporta zāles trenažieru telpas aprīkojuma iegāde” izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 55.  Par projekta „Novada publisko bibliotēku kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un pieejamības nodrošināšana Gulbenes novada iedzīvotājiem” izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 56.  Par projekta „Inovatīvo tehnoloģiju izmantošana Gulbenes novada iedzīvotāju apmācību nodrošināšanā un iniciatīvas veicināšanā” izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 57.  Par projekta „Krēslu iegāde Rankas kultūras nama skatītāju zālei” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 58.  Par projekta „PII „ĀBELĪTE” rotaļu laukuma labiekārtošana ” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 59.  Par projekta „Sporta inventāra iegāde Rankas pamatskolā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 60.  Par projekta „Tautas tērpu iegāde Lejasciema kultūras nama pašdarbības kolektīviem” izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 61.  Par projekta „Iedzīvotāju apmācības un iniciatīvas centra telpu renovācija un inventāra iegāde” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 62.  Par projekta „Litenes pagasta kapu centrālā laukuma labiekārtošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 63.  Par projekta „Latviskās kultūridentitātes izkopšana Gulbenes novadā” izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 64.  Par projekta „Sporta inventāra un kokapstrādes iekārtu iegāde Daukstes pamatskolas” izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 65.  Par projekta „Tirzas pagasta bibliotēkas telpu renovācija un grāmatu plauktu iegāde” izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 66.  Par projekta „Gulbīša vidusskolas sporta laukuma labiekārtošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 67.  Par projekta „Zāles pļāvēja – raidera ar aprīkojumu iegāde Rankas pagasta teritorijas sakopšanai un uzturēšanai” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 68.  Par projekta „Trenažieru iegāde Beļavas pagasta Ozolkalna sporta zālei „Zīļuks”” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 69.  Par projekta „Beļavas tautas nama aprīkojuma iegāde pašdarbniekiem, amatniekiem un apmeklētājiem” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 70.  Par projekta „Sadejosim, sadziedāsim!” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 71.  Par projekta „Slēpotāju paradīze” izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 72.  Par projekta „Dzimtu saieta laukuma rekonstrukcija Rēveļu pamatskolā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 73.  Par nedzīvojamo telpu - kafejnīcas „Lāčauss” nomas tiesību izsoli .
 74.  Par vispārējās izglītības dokumentu veidlapu saņemšanas, glabāšanas un iznīcināšanas kārtību Gulbenes novada domē.
 75.  Par projekta „Vidzemes novada Lejasciema pagasta tautas tērpu un apavu izgatavošana skolēnu deju kolektīviem”.
 76.  Par nekustamā īpašuma apvienošanu.

2012. gada 11. maijs

Nr. 8.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par atbalstu Lizuma pagasta pārvaldes projektam „Jauniešu centra darbības pilnveidošana Lizuma pagastā”.
 2.  Par izmaiņām Gulbenes novada domes 2010.gada 26.augusta sēdes Nr.13, 20.§ „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Lizuma pagasta teritorijā”.
 3.  Par pilnvarojumu novada domes priekšsēdētājas vietniekam D.Švikam.

2012. gada 24. maijs

Nr. 9.

DARBA KĀRTĪBA

Izpilddirektores informācija.

 1.  Par Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā iekļauto datu precizēšanu.
 2.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 3.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 4.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 5.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 6.  Par personas izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 7.  Par Gulbenes novada domes noteikumu Nr.2 „Par pusdienu izdevumu segšanu Gulbenes novada vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas izglītības iestāžu obligātā vecuma bērniem” apstiprināšanu.
 8.  Par Gulbenes novada Litenes bērnu patversmes nolikuma apstiprināšanu.
 9.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 10.  Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
 11.  Par lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līgumu slēgšanu.
 12.  Par adresēm.
 13.  Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.
 14.  Par siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciema dzīvojamām mājām.
 15.  Par Gulbenes novada domes lēmuma atcelšanu.
 16.  Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu.
 17.  Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai Daukstu pagasta Staru ciemā.
 18.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 19.  Par biedrības ”Tautskola Vijata” iesnieguma izskatīšanu.
 20.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 21.  Par pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem.
 22.  Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
 23.  Par Gulbenes pilsētas pārvaldes iesnieguma izskatīšanu.
 24.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 25.  Par īres maksas samazinājumu.
 26.  Par Gulbenes novada domes 2012.gada 24.maija saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2010.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.19 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Gulbenes novadā”” apstiprināšanu.
 27.  Par piekrišanu sadalīt nekustamo īpašumu „Dzintari”, Daukstu pagasts, Gulbenes novads.
 28.  Par nekustamā īpašuma nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai.
 29.  Par nekustamā īpašuma savešanu kārtībā.
 30.  Par projekta „Latviešu tautas etnogrāfisko un kultūras tradīciju saglabāšana, tautiskās dejas mākslas attīstības sekmēšana Gulbenes novadā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 31.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 32.  Par projekta „Gulbenes pilsētas centrālās daļas infrastruktūras sakārtošana” atbalstīšanu.
 33.  Par Gulbenes novada 2012.gada budžeta grozījumu apstiprināšanu.
 34.  Par valsts finansējuma sadali mācību literatūras iegādei 2012.gadā Gulbenes novada skolās.
 35.  Par galvojuma sniegšanu projekta „Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktūras attīstība” īstenošanai.
 36.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2010.gada 26.marta sēdes Nr.4, 40.§ „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā”.
 37.  Par valsts nodevas atvieglojuma piemērošanu par mantojuma saraksta sastādīšanu.
 38.  Par Gulbenes novada domes Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 39.  Par atļauju Gulbenes novada simbolikas izmantošanai.
 40.  Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lauksaimnieks” kapitāla daļu pārdošanu.
 41.  Par nakts grupas atvēršanu Lizuma vidusskolas telpās ar 2013.gadu un attiecīgo telpu iekļaušanu Latvijas un Šveices sadarbības projektā „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs
 42.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 43.  Par Gulbenes novada domes priekšsēdētājas komandējumu.
 44.  Par platību precizēšanu.
 45.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 46.  Par zemes nomas līguma grozījumiem.
 47.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 48.  Par zemes vienības izņemšanu no zemes reformas pabeigšanas fonda.
 49.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.

2012. gada 7. jūnijs

Nr. 10.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par projekta „PRIEKS MUZICĒT!” atbalstīšanu.

2012. gada 14. jūnijs

Nr. 11.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par projekta „Ceļu infrastruktūras uzlabošana Līgo pagastā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
 2.  Par projekta atbalstīšanu iesniegšanai Izglītības un zinātnes ministrijai atklātā projektu konkursā „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni”.

2012. gada 27. jūnijs

Nr. 12.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par personas izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 5.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 6.  Par pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem.
 7.  Par kārtību, kādā valsts meža zemes vienībā Litenes pagastā izpildāma novada pašvaldības autonomā funkcija – parka ierīkošana un uzturēšanu.
 8.  Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
 9.  Par adresēm.
 10.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
 11.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 12.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 13.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 14.  Par lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līgumu slēgšanu.
 15.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 16.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 17.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 18.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 19.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2012.gada 25.aprīļa sēdes Nr.7, 29.§ „Par Sveķu speciālās internātpamatskolas iesnieguma izskatīšanu”.
 20.  Par atļauju turpināt ēku būvniecību.
 21.  Par nekustamā īpašuma savešanu kārtībā.
 22.  Par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā.
 23.  Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.
 24.  Par zemes gabala nomas tiesību izsoles rīkošanu.
 25.  Par „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra” darba plāna apstiprināšanu.
 26.  Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu.
 27.  Par Gulbenes novada SIA “Gulbenes nami” iesnieguma izskatīšanu
 28.  Par dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem
 29.  Par Gulbenes novada pašvaldības 2011.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
 30.  Par izmaiņām komisijās
 31.  Par K.Ļeontjevas atlaišanu no darba
 32.  Par I.Garjānes atlaišanu no darba
 33.  Par nekustāmā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā.
 34.  Par komunālo maksājumu parāda piedziņu.
 35.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
 36.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā
 37.  Par papildinājumiem Gulbenes novada domes 2010.gada 26.marta sēdes lēmumā „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā”
 38.  Par SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” pamatkapitāla palielināšanu.

2012. gada 26. jūlijs

Nr. 13.

DARBA KĀRTĪBA

Izpilddirektores informācija

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 5.  Par vispārēja tipa diennakts aptiekas izveidošanas ierosināšanu
 6.  Par personas pārreģistrēšanu dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 7.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 8.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 9.  Par lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.
 10.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 11.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 12.  Par adresēm.
 13.  Par nekustamā īpašuma iegādi.
 14.  Par nosaukuma piešķiršanu.
 15.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 16.  Par pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem.
 17.  Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
 18.  Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu.
 19.  Par atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
 20.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 21.  Par Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja attīstības un darbības stratēģijas 2012. – 2017. gadam apstiprināšanu.
 22.  Par Oniksas Balodes iesnieguma izskatīšanu.
 23.  Par licences pārreģistrēšanu pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Gulbenes novadā.
 24.  Par zemes gabala lietošanas mērķa maiņu.
 25.  Par Tirzas pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu.
 26.  Par Gulbenes novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošo noteikumu Nr.18 „Par kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas avārijas stāvoklī esošas būves Gulbenes novadā” apstiprināšanu.
 27.  Par avārijas stāvoklī un pamestu būvju apzināšanas komisijas izveidošanu.
 28.  Par latvāņu apkarošanas pasākumiem Gulbenes novadā.
 29.  Par Gulbenes novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
 30.  Par galvojuma sniegšanu projekta „Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktūras attīstība” īstenošanai.
 31.  Par Gulbenes sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rainis” iesnieguma izskatīšanu.
 32.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
 33.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 34.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 35.  Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma atcelšanu.
 36.  Par dzīvojamo telpu īres maksas samazināšanu.
 37.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2010.gada 26.marta sēdes lēmumā „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā” (protokols Nr.4, 40.§).
 38.  Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājas vietniekam Dainim Švikam.
 39.  Par Ā.Stuckas atbrīvošanu no darba.
 40.  Par T.Briedes atbrīvošanu no darba.
 41.  Par nekustamā īpašuma nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai.
 42.  Par kustamās mantas – konteinertipa katlumājas pārdošanas cenu.
 43.  Par grozījumiem Gulbenes Vakara ( maiņu) vidusskolas nolikumā.
 44.  Par Gulbenes 2.vidusskolas direktora apstiprināšanu.
 45.  Par Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” vadītāja apstiprināšanu.
 46.  Par Gulbenes novada jauniešu centra „Bāze” vadītāja apstiprināšanu.
 47.  Par izmaiņām Gulbenes novada domes 2010.gada 26.augusta sēdes Nr.13, 17.§ „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta teritorijā”.

2012. gada 23. augusts

Nr. 14.

DARBA KĀRTĪBA

Izpilddirektores informācija

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 5.  Par izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 6.  Par Gulbenes novada domes 2012.gada 23.augusta saistošo noteikumu Nr.20 „Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam” apstiprināšanu.
 7.  Par pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem.
 8.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 9.  Par kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības.
 10.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 11.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 12.  Par adresēm.
 13.  Par lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līgumu slēgšanu.
 14.  Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu.
 15.  Par zemes vienības piekritību.
 16.  Par projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu rekonstrukcija Gulbenes pilsētā” atbalstīšanu.
 17.  Par atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
 18.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 19.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 20.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 21.  Par grozījumiem 2010.gada 26.marta domes sēdes Nr.4, 40.§ „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā”.
 22.  Par Gulbenes novada domes noteikumu Nr.3 „Par pusdienu izdevumu segšanu Gulbenes novada vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas izglītības iestāžu obligātā vecuma bērniem, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām” apstiprināšanu.
 23.  Par projekta „Regeneration of parks as integral parts of historical heritage” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 24.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Beļavas tautas nama rekonstrukcija un aprīkošana II. kārta” īstenošanai.
 25.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 26.  Par Gulbenes novada domes priekšsēdētājas komandējumu.
 27.  Par atļauju savienot amatus.
 28.  Par dāvinājuma pieņemšanu.
 29.  Par konfiscētās mantas vērtības atlīdzināšanu nepamatoti represētas personas mantiniekam.
 30.  Par grozījumiem Tirzas pamatskolas nolikumā.
 31.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes noteikumos „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Gulbenes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”.
 32.  Par Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora Normunda Aizpura atbrīvošanu no darba.
 33.  Par Atzinības raksta piešķiršanu.
 34.  Par Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja apstiprināšanu.
 35.  Par ēku (būvju) īpašuma sadalīšanu.

2012. gada 27. septembris

Nr. 15.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 5.  Par izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 6.  Par Sociālās dzīvojamās mājas izveidi.
 7.  Par pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem.
 8.  Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu.
 9.  Par Gulbenes novada domes lēmuma atcelšanu.
 10.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 11.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 12.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 13.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 14.  Par platību precizēšanu.
 15.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 16.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 17.  Par grozījumiem 2010.gada 25.novembra Gulbenes novada domes sēdes Nr. 19, 13.§ „Par pilnvarojumu pilsētas un pagastu pārvalžu vadītājiem Gulbenes novada domes funkciju izpildei”.
 18.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
 19.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 20.  Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu.
 21.  Par grozījumiem noteikumos „Gulbenes novada sportistu un viņu treneru apbalvošana par izciliem sasniegumiem sportā”.
 22.  Par grozījumiem noteikumos „Gulbenes novada Gada balva kultūrā”.
 23.  Par Gulbenes novada 2012.gada budžeta grozījumu apstiprināšanu.
 24.  Par Gulbenes novada domes 2012.gada 27.septembra saistošo noteikumu Nr.22 „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Gulbenes novadā” apstiprināšanu.
 25.  Par kapitāla daļu pārvaldīšanas noteikumu apstiprināšanu.
 26.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2010.gada 26.marta sēdes lēmumā „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā” (protokols Nr.4, 40.§)
 27.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 28.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 29.  Par komunālo maksājumu parāda piedziņu.
 30.  Par komunālo maksājumu parāda piedziņu un īres līguma laušanu.
 31.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
 32.  Par debitoru parādu norakstīšanu.
 33.  Par projekta „Sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana Lejasciema pagastā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 34.  Par projekta „Tautas tērpu iegāde Litenes pagasta iedzīvotājiem latvisko tradīciju saglabāšanai un kopšanai savā pagastā un novadā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 35.  Par Gulbenes novada domei lietošanā esošo transporta līdzekļu nodošanu individuālā lietošanā, nobraukuma limitiem un degvielas normām.
 36.  Par skolēnu peldēt apmācību.
 37.  Par vienošanās slēgšanu ar SIA „Alba”.
 38.  Par daudzdzīvokļu mājas Stāķi-15 pārvaldnieces iesnieguma izskatīšanu.
 39.  Par atļauju turpināt būvniecību.
 40.  Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu.
 41.  Par Gulbenes novada domes 2012.gada 26. jūlija lēmuma „Par Gulbenes novada domes 2012.gada 26. jūlija saistošo noteikumu Nr.18 „Par kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas avārijas stāvoklī esošas būves Gulbenes novadā” apstiprināšanu” atcelšanu.
 42.  Par līdzdalību Latvijas – Šveices sadarbības programmas projektā ”Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”.
 43.  Par domes priekšsēdētājas komandējumu uz Rietavu.
 44.  Par atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
 45.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes noteikumos Nr.2 „Par pusdienu izdevumu segšanu Gulbenes novada vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas izglītības iestāžu obligātā vecuma bērniem”.
 46.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes noteikumos „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Gulbenes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”.
 47.  Par mērķdotācijas sadali novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai no 2012.gada 1.septembra līdz 30.novembrim.
 48.  Par interešu izglītības mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanai Gulbenes novadā 2012.gadā no 1.septembra līdz 30.novembrim.
 49.  Par valsts budžeta līdzekļu finansējuma sadali 5 – 6 gadīgiem bērniem Gulbenes novada pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs no 2012.gada 1.septembra līdz 30.novembrim.
 50.  Par mērķdotācijas sadali Gulbenes novada Sveķu speciālās internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku algām no 2012.gada 1.septembra līdz 30.novembrim.
 51.  Par amatalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem no 2012.gada 1.septembra līdz 31.decembrim.

2012. gada 17. oktobris

Nr. 16.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par „Nolikums par Gulbenes novada pašvaldības apbalvojumiem” apstiprināšanu.
 2.  Par Gulbenes novada domes Apbalvošanas komisijas izveidošanu.
 3.  Par novada domes priekšsēdētājas komandējumu uz Pleskavu, Krievijas Federācijā.

2012. gada 25. oktobris

Nr. 17.

DARBA KĀRTĪBA

9.00 Izpilddirektores informācija.

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 5.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 6.  Par Ingas Strazdas iesnieguma izskatīšanu.
 7.  Par SIA „Alba 5” iesnieguma izskatīšanu.
 8.  Par SIA „Gaujas Koks” iesnieguma izskatīšanu.
 9.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 10.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 11.  Par platību precizēšanu.
 12.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 13.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 14.  Par adresēm.
 15.  Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu.
 16.  Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.
 17.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 18.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 19.  Par pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem.
 20.  Par Gulbenes novada domes lēmuma atcelšanu.
 21.  Par lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līgumu slēgšanu.
 22.  Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2013.-2015.gadam apstiprināšanu.
 23.  Par atļauju turpināt būvniecību.
 24.  Par tehniski ekonomiskā pamatojuma „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā – II kārta” apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai.
 25.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 26.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2010.gada 26.marta sēdes lēmumā „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā” (protokols Nr.4, 40.§)
 27.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes noteikumos „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Gulbenes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējā pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”
 28.  Par dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu daudzdzīvokļu mājai.
 29.  Par projekta „Galgauskas pagasta sadzīves pakalpojumu centra „Možums” izveide” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 30.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 31.  Par komunālo maksājumu parāda piedziņu.
 32.  Par komunālo maksājumu parāda piedziņu un īres līguma laušanu.
 33.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
 34.  Par debitoru parādu norakstīšanu.
 35.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 36.  Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu.
 37.  Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu un aktuālā nekustamā īpašuma nodokļa parāda sadalīšanu termiņos.
 38.  Par grozījumiem Lejasciema vidusskolas nolikumā.
 39.  Par Tirzas pamatskolas iesaisti Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām ” projektu konkursa iniciatīvas 2. kārtā „Skola kā kopienas attīstības resurss”.
 40.  Par Jevgēnijas Fiļipovas ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu.
 41.  Par komunālo maksājumu parāda daļas dzēšanu.
 42.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 43.  Par novada domes apbalvojumu piešķiršanu.
 44.  Par nekustamo īpašumu „Lejas 1”, Lizuma pagastā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

2012. gada 30. oktobris

Nr. 18.

DARBA KĀRTĪBA

 1. Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā 1.kārta”tālāko virzību
 2. Par iepirkumu līgumu slēgšanu projekta „ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā”1. daļas un 2. daļas būvuzraudzībai.

2012. gada 22. novembris

Nr. 19.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par īres līguma pārformēšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 5.  Par izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 6.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 7.  Par veselības aprūpes pabalstu Gulbenes novadā.
 8.  Par ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu.
 9.  Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Druvienas pagasta Druvienas ciemā” īstenošanai.
 10.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 11.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 12.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 13.  Par platību precizēšanu.
 14.  Par pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem.
 15.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 16.  Par adresēm.
 17.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes lēmumā.
 18.  Par lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.
 19.  Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu.
 20.  Par Gulbenes novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam izstrādāšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 21.  Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 22.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 23.  Par atļauju turpināt būvniecību.
 24.  Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Stradu pagasta Stradu ciemā” īstenošanai.
 25.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 26.  Par atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
 27.  Par Gulbenes novada sporta attīstības pamatnostādnēm 2013. – 2017.gadā.
 28.  Par Gulbenes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”” apstiprināšanu.
 29.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Remotdarbu veikšana ēkā Līkajā ielā 19A, Gulbenē – internāta izveidošana” īstenošanai.
 30.  Par Biedrības „Radošā apvienība „Piektā Māja”” projektu atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 31.  Par Lizuma vidusskolas attīstības biedrības projekta atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 32.  Par Gulbenes evaņģēliski luteriskās draudzes iesnieguma izskatīšanu.
 33.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 34.  Par remonta izdevumu ieskaitu īres maksas parāda dzēšanai.
 35.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
 36.  Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu.
 37.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 38.  Par īres un komunālo maksājumu parādu piedziņu.
 39.  Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu un aktuālā nekustamā īpašuma nodokļa parāda sadalīšanu termiņos.
 40.  Par projekta „Gulbenes Mūzikas skolas pasākumu un koncertu pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām, renovējot ieeju skolā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 41.  Par nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Gulbenes Zvērsaimniecība” .
 42.  Par izmaiņām Civilās aizsardzības komisijā.
 43.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 44.  Par debitoru parādu norakstīšanu.
 45.  Par ēku un būvju uzturēšanai piesaistīto zemes gabalu.
 46.  Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Beļavas pagasta Beļavas ciemā” īstenošanai.
 47.  Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Stāmerienas pagasta Vecstāmerienas ciemā” īstenošanai.
 48. 48. Par projekta „Sociālo pakalpojumu dažādošana Litenes pagastā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

2012. gada 13. decembris

Nr. 20.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par grozījumiem 2012.gada 25.oktobra domes sēdes Nr. 17, 46.§ „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Litenes pagasta Litenes ciemā” īstenošanai”.

2012. gada 27. decembris

Nr. 21.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 5.  Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 6.  Par pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem.
 7.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 8.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 9.  Par zemes nomas līguma slēgšanu.
 10.  Par nekustamā īpašuma „Krastmalas – Liepkalni” pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
 11.  Par Vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 12.  Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.
 13.  Par nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības.
 14.  Par lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.
 15.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 16.  Par adresēm.
 17.  Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
 18.  Par servitūta ceļa noteikšanu.
 19.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 20.  Par grozījumiem 2008.gada 21.janvāra Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.10.4./08/18.
 21.  Par platību precizēšanu.
 22.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 23.  Par „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra” darba plāna apstiprināšanu.
 24.  Par atļauju turpināt ēku būvniecību.
 25.  Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar Aivaru Dzērvi.
 26.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2010.gada 26.augusta lēmumā „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Rankas pagasta teritorijā”.
 27.  Par nekustamā īpašuma iegādi.
 28.  Par nekustamo īpašumu apvienošanu.
 29.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 30.  Par projekta „Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” kapacitātes paaugstināšana” atbalstīšanu.
 31.  Par atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
 32.  Par atļauju reģistrēt zemesgrāmatā jaunbūvi nekustamajā īpašumā „Rainis” Lejasciema pagastā.
 33.  Par Lizuma pagasta pārvaldes iestāšanos biedrībā „ERADMoto”.
 34.  Par grozījumu veikšanu Gulbenes sporta centra nolikumā
 35.  Par grozījumu „Noteikumi par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Gulbenes novada   izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” apstiprināšanu.
 36.  Par Gulbenes novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 37.  Par izmaiņām Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā.
 38.  Par Rankas profesionālās vidusskolas un Jaungulbenes profesionālās vidusskolas pārņemšanu pašvaldības pārziņā.
 39.  Par Gulbenes novada domes 2012.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.25 ”Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”” apstiprināšanu.
 40.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2010.gada 26.marta sēdes lēmumā „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā” (protokols Nr.4, 40.§.
 41.  Par Gulbenes novada domes 2012.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.26 „Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu 2013.gadā” apstiprināšanu.
 42.  Par Gulbenes novada domes 2012.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.27 ”Par dzīvnieku turēšanas noteikumiem Gulbenes pilsētā” apstiprināšanu.
 43.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes Administratīvās komisijas nolikumā.
 44.  Par grozījumiem Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikumā.
 45.  Par atļauju savienot amatus.
 46.  Par SIA „Gulbenes autobuss” iesnieguma izskatīšanu.
 47.  Par mērķdotācijas sadali novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai no 2012.gada 1.decembra līdz 31.decembrim.
 48.  Par interešu izglītības mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanai Gulbenes novadā 2012. gadā no 1.decembra līdz 31.decembrim.
 49.  Par mērķdotācijas sadali Gulbenes novada Sveķu speciālās internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku darba algām no 2012.gada 1.decembra līdz 31.decembrim.
 50.  Par valsts budžeta līdzekļu finansējuma sadali 5.–6.gadīgiem bērniem Gulbenes novada pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs no 2012.gada 1.decembra līdz 31.decembrim.
 51.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2012.gada 24.maija sēdes Nr.9, 28.§ „Par nekustamā īpašuma nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai”.
 52.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 53.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
 54.  Par debitoru parādu norakstīšanu.
 55.  Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu.
 56.  Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu un aktuālā nekustamā īpašuma nodokļa parāda sadalīšanu termiņos
 57.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 58.  Par īres un komunālo maksājumu parādu piedziņu.
 59.  Par telpu nomas parāda piedziņu.
 60.  Par Gulbenes novada domes 2012.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.28 ”Grozījumi Gulbenes novada domes 2012.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra” maksas pakalpojumiem”” apstiprināšanu.
 61.  Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” direktorei.
 62.  Par zādzības rezultātā nodarīto zaudējumu norakstīšanu.
 63.  Par Gulbenes novada 2012.gada budžeta grozījumu apstiprināšanu.
 64.  Par Gulbenes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošo noteikumu Nr.23 „Par veselības aprūpes pabalstu Gulbenes novadā” redakcionālo precizēšanu.
 65.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku 2012.gada atlīdzības nolikumā.
 66.  Par atalgojumu Gulbenes novadu vēlēšanu komisijas un iecirkņu vēlēšanu komisiju locekļiem 2013.gada pašvaldības vēlēšanu organizēšanā.
 67.  Par Gulbīša un Jaungulbenes ciemu izveidi Jaungulbenes pagastā.