2013.gada 10.janvāris

Nr. 1.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atbilstības kritērijiem Gulbenes novada Beļavas pagasta teritorijā.
 2.  Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atbilstības kritērijiem Gulbenes novada Daukstu pagasta teritorijā.
 3.  Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atbilstības kritērijiem Gulbenes novada Druvienas pagasta teritorijā.
 4.  Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atbilstības kritērijiem Gulbenes novada Galgauskas pagasta teritorijā.
 5.  Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atbilstības kritērijiem Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta teritorijā.
 6.  Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atbilstības kritērijiem Gulbenes novada Lejasciema pagasta teritorijā.
 7.  Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atbilstības kritērijiem Gulbenes novada Litenes pagasta teritorijā.
 8.  Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atbilstības kritērijiem Gulbenes novada Lizuma pagasta teritorijā.
 9.  Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atbilstības kritērijiem Gulbenes novada Līgo pagasta teritorijā.
 10.  Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atbilstības kritērijiem Gulbenes novada Rankas pagasta teritorijā.
 11.  Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atbilstības kritērijiem Gulbenes novada Stāmerienas pagasta teritorijā.
 12.  Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atbilstības kritērijiem Gulbenes novada Stradu pagasta teritorijā.
 13.  Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atbilstības kritērijiem Gulbenes novada Tirzas pagasta teritorijā.
 14.  Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta   „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Tirzas pagasta Tirzas ciemā” īstenošanai.
 15.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2010.gada 26.marta sēdes lēmumā „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā” (protokols Nr.4, 40.§)
 16.  Par Gulbīša un Jaungulbenes ciema robežu shēmas un apraksta apstiprināšanu.
 17.  Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai Jaungulbenes pagasta Jaungulbenes ciemā.
 18.  Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai Jaungulbenes pagasta Gulbīša ciemā.
 19.  Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai Lejasciema pagsta Lejasciema ciemā.
 20.  Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Stāmerienas pagasta Vecstāmerienas ciemā” īstenošanai.
 21.  Par zemes gabala lietošanas mērķa noteikšanu.
 22.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 23.  Par slimnīcu apvienības turpmāko attīstību.

2013.gada 24.janvāris

Nr. 2.

DARBA KĀRTĪBA

Izpilddirektores informācija.

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 5.  Par izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 6.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 7.  Par grozījumu veikšanu Gulbīša vidusskolas nolikumā.
 8.  Par Beļavas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” reorganizāciju.
 9.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 10.  Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu.
 11.  Par platību precizēšanu.
 12.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 13.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 14.  Par pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem.
 15.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 16.  Par operatīvā ziņojuma par „Gulbenes novada Investīciju plāna izpildi 2012.gadā” apstiprināšanu.
 17.  Par Gulbenes novada Investīciju plāna 2013. – 2015. gadam apstiprināšanu.
 18.  Par „Akācijas” telpas Nr.44, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, nomas tiesību izsoli.
 19.  Par Gulbenes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1”Par koku ciršanu ārpus meža zemes” apstiprināšanu.
 20.  Par adresēm.
 21.  Par ceļu uzturēšanu Gulbenes novada teritorijā.
 22.  Par tehniski ekonomiskais pamatojuma „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Rankas pagasta Rēveļu ciemā” apstiprināšanu.
 23.  Par zemes nomas līguma slēgšanu.
 24.  Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Beļavas pagasta Beļavas ciemā” īstenošanai.
 25.  Par komunālo maksājumu parādu piedziņas termiņu.
 26.  Par nekustamā īpašuma nodokli.
 27.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2010.gada 26.marta sēdes lēmumā „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā” (protokols Nr.4, 40.§).
 28.  Par Gulbenes novada 2013.gada budžeta apstiprināšanu.
 29.  Par mērķdotācijas sadali novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai no 2013.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.
 30.  Par interešu izglītības mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanai Gulbenes novadā 2013.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.
 31.  Par valsts budžeta līdzekļu finansējuma sadali 5–6.gadīgiem bērniem Gulbenes novada pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs no 2013.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.
 32.  Par amatalgas noteikšanu vispārējās pamata un vidējās izglītības iestāžu direktoriem un speciālās izglītības iestādes direktoram no 2013.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.
 33.  Par mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem(ielām) sadales kārtību 2013.gadā.
 34.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Lizuma vidusskolas fasāžu un jumta renovācija” īstenošanai.
 35.  Par Gulbenes novada pašvaldības 2012.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.27 „Par dzīvnieku turēšanas noteikumiem Gulbenes pilsētā” redakcionālo precizēšanu.
 36.  Par atļauju savienot amatus.
 37. Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu.
 38.  Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu un aktuālā nekustamā īpašuma nodokļa parāda sadalīšanu termiņos.
 39.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 40.  Par komunālo maksājumu parādu piedziņu.
 41.  Par debitoru parādu norakstīšanu.
 42.  Par Lizuma bāriņtiesas locekles Dairas Vīksniņas iesnieguma izskatīšanu.
 43.  Par novada domes apbalvojumu piešķiršanu.
 44.  Par zemes vienības daļas lietošanas mērķa noteikšanu.
 45.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes noteikumos Nr.3 „Par pusdienu izdevumu segšanu Gulbenes novada vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas izglītības iestāžu obligātā vecuma bērniem”.
 46.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 47.  Par 2012.gada 25.oktobra domes sēdes Nr.17, 45.§ „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Rankas pagasta Rankas ciemā” īstenošanai” papildināšanu.
 48.  Par Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes ERAF projekta iesnieguma „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Daukstu pagasta Staru ciemā„ apstiprināšanu.
 49.  Par Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes ERAF projekta iesnieguma „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Lizuma pagasta Lizuma ciemā „ apstiprināšanu.
 50.  Par atteikumu darījumam zemes iegūšanai īpašumā.
 51.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.

2013.gada 28.februāris

Nr. 3.

DARBA KĀRTĪBA

Izpilddirektores informācija.

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par iesniegumu izskatīšanu.
 5.  Par sociālās dzīvojamās mājas „Blomīte” nolikuma apstiprināšanu.
 6.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
 7.  Par projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Rankas pagastā” atbalstīšanu un finansējuma nodrošināšanu.
 8.  Par projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Jaungulbenes pagastā” atbalstīšanu un finansējuma nodrošināšanu.
 9.  Par platību precizēšanu.
 10.  Par lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.
 11.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 12.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 13.  Par pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem.
 14.  Par zemes pārskata apstiprināšanu.
 15.  Par adresēm.
 16.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 17.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 18.  Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu.
 19.  Par atļauju turpināt būvniecību.
 20.  Par sadarbības līguma slēgšanu Eiropas Savienības projekta īstenošanā.
 21.  Par atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
 22.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 23.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 24.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 25.  Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu „P36 Stradiņi” nodošanu valstij bez atlīdzības.
 26.  Par Gulbenes novada pašvaldības 2013.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr.4„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu” apstiprināšanu
 27.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2009.gada 8.oktobra sēdes Nr.11, 21.§ „Par Gulbenes novada būvvaldes maksas pakalpojumu apstiprināšanu”.
 28.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2012.gada 27.septembra sēdes Nr.15, 35.§ „Par Gulbenes novada domei lietošanā esošo transporta līdzekļu nodošanu individuālā lietošanā, nobraukuma limitiem un degvielas normām”.
 29.  Par projekta „Gulbenes pilsētas centrālās daļas infrastruktūras sakārtošana” atbalstīšanu.
 30.  Par iepriekš ņemto aizņēmumu nosacījumu maiņu.
 31.  Par amatalgas noteikšanu Gulbenes sporta centra direktoram Ziedonim Lazdiņam.
 32.  Par īres un komunālo maksājumu parādu piedziņu.
 33.  Par komunālo maksājumu parāda piedziņu un īres līguma laušanu.
 34.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 35.  Par zemes nomas parāda piedziņu.
 36.  Par dzīvojamo telpu īres maksas samazināšanu.
 37.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 38.  Par Māra Čakara apstiprināšanu Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora amatā.
 39.  Par Sveķu speciālās internātpamatskolas nosaukuma maiņu.
 40.  Par Gulbenes novada domes 2013.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
 41.  Par atkritumu apsaimniekošanas līguma termiņa pagarināšanu.
 42.  Par novada domes Atzinības rakstu piešķiršanu.
 43.  Par siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām.
 44.  Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
 45.  Par atbalstu Lejasciema pagasta pārvaldes projektam „Fizisko aktivitāšu laukuma izveide Lejasciema jauniešu centra pieguļošajā teritorijā”.

2013.gada 28.marts

Nr. 4.

DARBA KĀRTĪBA

Izpilddirektores informācija

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par īres līguma pārformēšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 5.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 6.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 7.  Par satiksmes ierobežojumiem pa Gulbenes novada pašvaldības autoceļiem 2013.gada pavasara periodā.
 8.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 9.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 10.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
 11.  Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.
 12.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 13.  Par zemes gabala lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.
 14.  Par pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem.
 15.  Par atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
 16.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 17.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 18.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 19.  Par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas organizatorisko pasākumu plānu Gulbenes novada teritorijā.
 20.  Par adresēm.
 21.  Par Gulbenes novada sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Gulbenes nami” 2012.gada pārskata apstiprināšanu.
 22.  Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Gulbenes autobuss” 2012.gada pārskata apstiprināšanu.
 23.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2010.gada 26.marta sēdes lēmumā „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā” (protokols Nr.4, 40.§).
 24.  Par Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr.6 ”Grozījumi Gulbenes novada domes 2012.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra” maksas pakalpojumiem”” apstiprināšanu.
 25.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Sociālās aprūpes centra izveidošana” īstenošanai
 26.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā” īstenošanai
 27.  Par pirkuma maksas daļas un procentu maksājumu samaksas termiņa pagarināšanu
 28.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 29.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 30.  Par remonta izdevumu ieskaitu īres maksas parāda dzēšanai.
 31.  Par grozījumu veikšanu Sveķu speciālās internātpamatskolas nolikumā.
 32.  Par Gulbenes novada konkursa „Gada skolotājs” nolikuma apstiprināšanu.
 33.  Par Atzinības rakstu piešķiršanu.
 34.  Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu novada domes priekšsēdētājas vietniekam Dainim Švikam.
 35.  Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu novada domes priekšsēdētājai Sandrai Daudziņai.
 36.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
 37.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 38.  Par atļauju turpināt būvniecību.
 39.  Par Litenes pagasta pārvaldes vadītāja V.Lapiņa iesnieguma izskatīšanu.
 40.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 41.  Par projekta „Sporta inventāra iegāde Gulbenes 2.vidusskolā mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 42.  Par zemes gabalu lietošanas mērķiem.
 43.  Par K.Valdemāra pamatskolas iesnieguma izskatīšanu.
 44.  Par Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu.
 45.  Par projekta „Slēpošanas inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai Gulbenes vidusskolā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 46.  Par aizņēmuma ņemšanu jauna traktora un aprīkojuma iegādei Gulbenes labiekārtošanas iestādei.
 47.  Par Druvienas pamatskolas iesnieguma izskatīšanu.
 48.  Par Lejasciema vidusskolas iesnieguma izskatīšanu.
 49.  Par Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu.
 50.  Par Gulbenes novada valsts ģimnāzijas iesnieguma izskatīšanu.
 51.  Par Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu.
 52.  Par Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu.
 53.  Par Stāķu pamatskolas iesnieguma izskatīšanu.
 54.  Par Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu.

2013.gada 25.aprīlis

Nr. 5.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par īres līguma pārformēšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 5.  Par savstarpēju dzīvojamo telpu maiņu.
 6.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 7.  Par …. iesnieguma izskatīšanu.
 8.  Par Gulbenes novada domes 2013.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Gulbenes novada 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par veselības aprūpes pabalstu Gulbenes novadā”” apstiprināšanu.
 9.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
 10.  Par nekustamā īpašuma izsoli.
 11.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 12.  Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
 13.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 14.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 15.  Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.
 16.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 17.  Par zemes gabala lietošanas tiesību izbeigšanu.
 18.  Par nekustamā īpašuma sadali.
 19.  Par adresēm.
 20.  Par zemes vienību nodošanu apakšnomā.
 21.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 22.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 23.  Par zemes gabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
 24.  Par pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem.
 25.  Par projekta „Tirzas pagasta bibliotēkas telpu renovācija un grāmatu plauktu iegāde” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 26.  Par Gulbenes kultūras centra izstrādātā projekta atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 27.  Par projekta „Pārvietojamo izstāžu sienu ar apgaismojumu iegāde” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 28.  Par projekta „E-lasītāju iegāde kultūras un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 29.  Par projekta „Krēslu iegāde Rankas kultūras nama skatītāju zālei” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 30.  Par projekta „Materiāli tehniskā aprīkojuma pilnveide brīvā laika pavadīšanas dažādošanai Druvienas bibliotēkā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 31.  Par projekta „Druvienas pagasta administratīvajā ēkā sniegto pakalpojumu pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 32.  Par projekta „Mūzikas instrumentu iegāde Līgo kultūras namam iedzīvotāju brīvā laika iespēju dažādošanai” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 33.  Par projekta „Mobilā pacēlāja iegāde Līgo feldšeru – vecmāšu punkta un pagasta pārvaldes ēkas pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 34.  Par projekta „Tautas tērpu un mūzikas instrumentu iegāde folkloras kopai „Līgo”” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
 35.  Par projekta „Mobilā pacēlāja iegāde Daukstu feldšeru – vecmāšu punkta un bibliotēkas pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 36.  Par projekta „Sporta inventāra iegāde Daukstes pamatskolas skolēnu un iedzīvotāju brīvā laika iespēju dažādošanai” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 37.  Par projekta „Staru kultūras nama skaņas aparatūras iegāde kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 38.  Par projekta „Mūzikas instrumentu un apskaņošanas iekārtas iegāde Jaungulbenes tautas namam” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 39.  Par projekta „Gulbīša vidusskolas sporta laukuma labiekārtošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 40.  Par projekta „Sporta inventāra iegāde Rankas pamatskolā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 41.  Par projekta „Latvju zīmju vēstījumu takas labiekārtošana” izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu. priekšsēdētāja
 42.  Par projekta „Sporta laukuma un blakus esošās teritorijas labiekārtošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 43.  Par projekta „Stāķu pamatskolas aktu zāles sienu vienkāršotā renovācija” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 44.  Par projekta „Gulbenes Mūzikas skolas pasākumu un koncertu pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām, renovējot ieeju skolā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 45.  Par projekta „Publiski pieejama interneta punkta izveide Gulbenes pilsētas centrā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 46.  Par biedrības „Sporta un medību klubs „Savējie”” izstrādātā projekta līdzfinansēšanu.
 47.  Par projekta „Vides objektu, norāžu un informatīvo stendu uzstādīšana Litenes pagastā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 48.  Par projekta „Sociālo un krīzes istabu izveide Litenes pagastā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 49.  Par Biedrības „Tirzas pagasta attīstības biedrība” iesnieguma izskatīšanu.
 50.  Par Gulbenes novada pašvaldības konsolidētā 2012.gada pārskata apstiprināšanu.
 51.  Par Gulbenes novada domes 2013.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
 52.  Par Gulbenes novada domes 2013.gada 24.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par koku ciršanu ārpus meža zemes” redakcionālo precizēšanu.
 53.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2010.gada 26.marta sēdes lēmumā „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā” (protokols Nr.4, 40.§).
 54.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 55.  Par iestāšanos biedrībā „Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO”.
 56.  Par zaudējumu segšanu sabiedriskā transporta maršrutā Gulbene-Lejasciems-Pērle.
 57.  Par Gulbenes novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 58.  Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai izlietojuma programmas 2013.gadam apstiprināšanu.
 59.  Par projekta „Brīvā laika telpu izveide” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 60.  Par biedrības „Stāmeriena” izstrādātā projekta līdzfinansēšanu.
 61.  Par projekta „Sociālo un sadzīves pakalpojumu pilnveidošana Stāmerienas pagastā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 62.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 63.  Par atļauju savienot amatus.
 64.  Par biedrības „Ziemeļvidzemes Putnu pētniecības biedrība” izstrādātā projekta līdzfinansēšanu.
 65.  Par Atzinības raksta piešķiršanu.
 66.  Par aizņēmuma ņemšanu skolēnu autobusa iegādei Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldei.
 67.  Par projekta „Pilnveidosim un attīstīsim slēpošanas trasi Gulbenē” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Informācija par situāciju SIA „Balvu – Gulbenes slimnīca”.

2013.gada 23.maijs

Nr. 6

DARBA KĀRTĪBA

Izpilddirektores informācija

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par īres līguma pārformēšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 5.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 6.  Par 2008.gada 15.maija līguma par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Nr. 10.7./08/111 pagarināšanu.
 7.  Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.
 8.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 9.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 10.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 11.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 12.  Par pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem.
 13.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.
 14.  Par adresēm un nosaukumiem.
 15.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 16.  Par „Pārskats par Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011. - 2017.gadam ieviešanas gaitu 2012.gadā” apstiprināšanu.
 17.  Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
 18.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 19.  Par Aigara Ostrovska iesnieguma izskatīšanu.
 20.  Par atļauju cirst mežu.
 21.  Par zemes gabala lietošanas mērķiem
 22.  Par projekta „Vecgulbenes muižas klēts – lauku mantojuma glabātāja” izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 23.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 24.  Par Tirzas pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu.
 25.  Par Gulbenes novada domes 2013.gada 23.maija saistošo noteikumu Nr.9 ”Grozījumi Gulbenes novada domes 2011.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.8 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā” apstiprināšanu.
 26.  Par Gulbenes novada 2013.gada budžeta grozījumu apstiprināšanu
 27.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2010.gada 26.marta sēdes lēmumā „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā” (protokols Nr.4, 40.§)
 28.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2012. gada 27. decembra sēdes lēmumā „Par projekta „Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” kapacitātes paaugstināšana” atbalstīšanu“ (protokols Nr. 21, 30.§)
 29.  Par Gulbenes novada SIA “Gulbenes nami” iesnieguma izskatīšanu
 30.  Par iestāšanos biedrībā „ALTA”
 31.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
 32.  Par Gulbenes novada domes sēdes lēmumu par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu atcelšanu
 33.  Par komunālo maksājumu parāda piedziņu
 34.  Par komunālo maksājumu parādu piedziņu un īres līguma laušanu
 35.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā
 36.  Par Biedrības „Sporta klubs „Lejasciems”” iesnieguma izskatīšanu
 37.  Par valsts finansējuma sadali mācību literatūras iegādei 2013.gadā Gulbenes novada skolās
 38.  Par Gulbenes novada pašvaldības 2012.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
 39.  Par noteikumiem „Kārtība sportistu un sporta pasākumu atbalstam Gulbenes novadā”
 40.  Par atļauju savienot amatus
 41.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja vienkāršotā renovācija un teritorijas labiekārtošana” īstenošanai
 42.  Par konsolidētās redakcijas apstiprināšanu Gulbenes novada domes 2012.gada 28.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Grozījumi Gulbenes novada 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”
 43.  Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
 44.  Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu.
 45.  Par nedzīvojamo telpu nomas līguma laušanu .

2013.gada 13.jūnijs

Nr. 7

DARBA KĀRTĪBA

 1. Par Gulbenes novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.

2013.gada 13.jūnijs

Nr. 8

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.
 2.  Par pastāvīgo komiteju izveidošanu.
 3.  Par Gulbenes novada domes deputātu ievēlēšanu domes pastāvīgo komiteju sastāvā.
 4.  Par Administratīvās komisijas, Novērtēšanas un izsoļu komisijas un Iepirkuma komisijas izveidošanu.
 5.  Par atļauju savienot amatus.

2013.gada 27.jūnijs

Nr. 9

DARBA KĀRTĪBA

Izpilddirektores informācija

 1.  Par Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā iekļauto datu precizēšanu.
 2.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 3.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 4.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 5.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 6.  Par izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 7.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 8.  Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu.
 9.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 10.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 11.  Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.
 12.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes iepirkumu komisijas nolikumā.
 13.  Par pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem.
 14.  Par adresēm un nosaukumiem.
 15.  Par Gulbenes novada domes 2010.gada 26. augusta sēdes Nr.13, 13.§ „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Beļavas pagasta teritorijā” izteikšanu jaunā redakcijā.
 16.  Par Gulbenes novada domes 2010.gada 26. augusta sēdes Nr.13, 14.§ „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Daukstu pagasta teritorijā” izteikšanu jaunā redakcijā.
 17.  Par Gulbenes novada domes 2010.gada 26. augusta sēdes Nr.13, 15.§ „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Druvienas pagasta teritorijā” izteikšanu jaunā redakcijā.
 18.  Par Gulbenes novada domes 2010.gada 26. augusta sēdes Nr.13, 16.§ „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Galgauskas pagasta teritorijā” izteikšanu jaunā redakcijā.
 19.  Par Gulbenes novada domes 2010.gada 26. augusta sēdes Nr.13, 17.§ „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta teritorijā” izteikšanu jaunā redakcijā.
 20.  Par Gulbenes novada domes 2010.gada 26. augusta sēdes Nr.13., 18.§ „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Lejasciema pagasta teritorijā” izteikšanu jaunā redakcijā.
 21.  Par Gulbenes novada domes 2010.gada 26. augusta sēdes Nr.13, 19.§ „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Litenes pagasta teritorijā” izteikšanu jaunā redakcijā.
 22.  Par Gulbenes novada domes 2010.gada 26. augusta sēdes Nr.13, 20.§ „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Lizuma pagasta teritorijā” izteikšanu jaunā redakcijā.
 23.  Par Gulbenes novada domes 2010.gada 26. augusta sēdes Nr.13, 21.§ „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Līgo pagasta teritorijā” izteikšanu jaunā redakcijā.
 24.  Par Gulbenes novada domes 2010.gada 26. augusta sēdes Nr.13, 22.§ „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Rankas pagasta teritorijā” izteikšanu jaunā redakcijā.
 25.  Par Gulbenes novada domes 2010.gada 26. augusta sēdes Nr.13, 23.§ „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Stāmerienas pagasta teritorijā” izteikšanu jaunā redakcijā.
 26.  Par Gulbenes novada domes 2010.gada 26. augusta sēdes Nr.13, 24.§ „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Stradu pagasta teritorijā” izteikšanu jaunā redakcijā.
 27.  Par Gulbenes novada domes 2010.gada 26. augusta sēdes Nr.13, 25.§ „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Tirzas pagasta teritorijā” izteikšanu jaunā redakcijā.
 28.  Par siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciema dzīvojamām mājām.
 29.  Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu konkursā.
 30.  Par zemes gabala lietošanas mērķiem.
 31.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 32.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 33.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 34.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
 35.  Par Gulbenes 2.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
 36.  Par grozījumiem Sporta komisijas nolikumā.
 37.  Par nekustamā īpašuma nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai.
 38.  Par nekustamā īpašuma apvienošanu.
 39.  Par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Gulbenes autobuss”.
 40.  Par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu Gulbenes novada sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Gulbenes nami”.
 41.  Par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Alba”.
 42.  Par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Gulbenes-Alūksnes bānītis”.
 43.  Par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Zeltaleja”.
 44.  Par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „AP Kaudzītes”.
 45.  Par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”.
 46.  Par deputāta Uģa Aigara deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.
 47.  Par Anda Caunīša atbrīvošanu no Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītāja amata.
 48.  Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” 2012.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
 49.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Galgauskas pagasta Galgauskas ciemā” īstenošanai
 50.  Par lēmuma par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu atcelšanu
 51.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
 52.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā
 53.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2010.gada 26.marta sēdes lēmumā „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā” (protokols Nr.4, 40.§)
 54.  Par komisiju izveidošanu.
 55.  Par zemes gabala lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.
 56.  Par Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītāja iecelšanu.
 57.  Par Gulbenes novada domes pārstāvja deleģēšanu.
 58.  Par Druvienas pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu.
 59.  Par platības precizēšanu.
 60.  Par Gulbenes novada domes priekšsēdētāja komandējumu.
 61.  Par Jaungulbenes pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu.
 62.  Par Gulbenes novada domes 2013.gada 24.janvāra sēdes Nr.2, 49. § „Par Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes ERAF projekta iesnieguma „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Daukstu pagasta Staru ciemā” precizēšanu.
 63.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 10.janvāra sēdes Nr.1, 18.§ lēmumā „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai Jaungulbenes pagasta Gulbīšu ciemā”.
 64.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2012.gada 22.novembra sēdes Nr.19, 24.§ ”Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta „„Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Stradu pagasta Stradu ciemā” īstenošanai”.
 65.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2012.gada 25.oktobra sēdes Nr. 17, 45.§ ”Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta „„Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Rankas pagasta Rankas ciemā” īstenošanai”.
 66.  Par Gulbenes novada domes 2013.gada 24. janvāra sēdes Nr. 2, 22.§ ”Par tehniski ekonomiskā pamatojuma „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Rankas pagasta Rēveļu ciemā” apstiprināšanu” izteikšanu jaunā redakcijā.
 67.  Par Gulbenes novada domei lietošanā esošo transporta līdzekļu nodošanu individuālā lietošanā, nobraukuma limitiem un degvielas normām.

2013.gada 25.jūlijs

Nr. 10

DARBA KĀRTĪBA

Izpilddirektores informācija

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par īres līguma pārformēšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 5.  Par izmaiņām Tūrisma komisijas nolikumā.
 6.  Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu.
 7.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 8.  Par nekustamā īpašuma nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai.
 9.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 10.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 11.  Par adresēm un nosaukumiem.
 12.  Par pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem.
 13.  Par platību precizēšanu.
 14.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 15.  Par Gulbenes novada latvāņu izplatības ierobežošanas darba grupu.
 16.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 17.  Par aukstā ūdens patēriņa normu apstiprināšanu Gulbenes novada pagastu administratīvajā teritorijā.
 18.  Par nekustamā īpašuma „Atpūtas” pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
 19.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 20.  Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu.
 21.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 22.  Par mobilo tālruņu izmaksu limitu noteikšanu.
 23.  Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Sporta aktivitāšu trases izveidošana Lejasciemā”
 24.  Par debitoru parādu izslēgšanu no uzskaites
 25.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
 26.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
 27.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2010.gada 26.marta sēdes lēmumā „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā” (protokols Nr.4, 40.§).
 28.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
 29.  Par grozījumu veikšanu K.Valdemāra pamatskolas nolikumā.
 30.  Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu.
 31.  Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu.
 32.  Par projektu finansēšanu 2013.gadā no valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas.
 33.  Par grozījumiem 2013.gada 25.aprīļa sēdes Nr.5, 58. § “Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai izlietojuma programmas 2013.gadam apstiprināšanu”.
 34.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.
 35.  Par SIA „Zeltaleja” kapitāla daļām.
 36.  Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zeltaleja” kapitāla daļu pārdošanu.
 37.  Par J.Graumaņa iesnieguma izskatīšanu.
 38.  Par U.Aigara izslēgšanu no Sociālo un veselības jautājumu komitejas sastāva.

2013.gada 20.augusts

Nr. 11

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par komandējumu Andim Caunītim uz Kenčinas pašvaldību Polijā
 2.  Par komandējumu Nikolajam Stepanovam uz Sanktpēterburgu , Krievijas Federācijā
 3.  Par apbalvošanu ar Atzinības rakstu
 4.  Par meža cirsmas sanitārās izlases cirti nekustamajā īpašumā „Siliņš’, Stāmerienas pagastā
 5.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdu kārtībā
 6.  Par Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” energoefektivitātes uzlabošanas projekta atbalstīšanu
 7.  Par Tirzas pamatskolas un sporta zāles ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta atbalstīšanu
 8.  Par Gulbenes Bērzu pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta atbalstīšanu
 9.  Par Stāķu pamatskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta atbalstīšanu
 10.  Par Gulbenes vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana projekta atbalstīšanu
 11.  Par Gulbenes bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta atbalstīšanu
 12.  Par pilnvarojumu Beļavas pagasta pārvaldes vadītājam Aivaram Rakstiņam projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Beļavas pagasta Beļavas ciemā” ietvaros
 13.  Par pilnvarojumu Druvienas pagasta pārvaldes vadītājam Jurim GRAUMANIM projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Druvienas pagasta Druvienas ciemā” ietvaros
 14. 14. Par pilnvarojumu Daukstu pagasta pārvaldes vadītājam Uldim Doņukam projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Daukstu pagasta Staru ciemā” ietvaros
 15.  Par pilnvarojumu Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes vadītājam Aleksandram Vasiļjevam projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta Gulbīšu ciemā” ietvaros
 16.  Par pilnvarojumu Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes vadītājam Aleksandram Vasiļjevam projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta Jaungulbenes ciemā” ietvaros
 17.  Par pilnvarojumu Litenes pagasta pārvaldes vadītājam Vilnim Lapiņam projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Litenes ciemā” ietvaros
 18.  Par pilnvarojumu Lizuma pagasta pārvaldes vadītājam Uģim Aigaram projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Lizuma pagasta Lizuma ciemā” ietvaros
 19.  Par pilnvarojumu Lejasciema pagasta pārvaldes vadītājam Mārim Milnam projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā – II kārta” ietvaros
 20.  Par pilnvarojumu Rankas pagasta pārvaldes vadītājam Mārim Jansonam projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Rankas pagasta Rēveļu ciemā” ietvaros
 21.  Par pilnvarojumu Tirzas pagasta pārvaldes vadītājam Česlovam Barkovskim projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Tirzas pagasta Tirzas ciemā” ietvaros
 22.  Par pilnvarojumu Stradu pagasta pārvaldes vadītājam Jurim Duļbinskim projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Stradu ciemā” ietvaros
 23.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

2013.gada 29.augusts

Nr. 12

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par īres līguma pārformēšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 5.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 6.  Par Gulbenes mākslas skolas direktores Silvijas Šķipsnas atbrīvošanu no darba.
 7.  Par Sandras Dikmanes iecelšanu par Gulbenes mākslas skolas direktori.
 8.  Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu Mārim Čakaram.
 9.  Par atļauju amatu savienošanai Nikolajam Stepanovam.
 10.  Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu.
 11.  Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
 12.  Par Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2030.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai.
 13.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.
 14.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 15.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 16.  Par precizējumu Gulbenes novada domes 2013.gada 25.jūlija sēdes Nr.10, 17.§ „Par aukstā ūdens patēriņa normu apstiprināšanu Gulbenes novada pagastu administratīvajā teritorijā.
 17.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 18.  Par adresēm un nosaukumiem.
 19.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
 20.  Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu.
 21.  Par pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem.
 22.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 23.  Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem.
 24.  Par sanitārās izlases cirtes nekustamajā īpašumā „Sils”, Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā, pārdošanu izsolē.
 25.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 26.  Par platības precizēšanu.
 27.  Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
 28.  Par Gulbenes novada pagastu pārvalžu maksas pakalpojumiem komunālās saimniecības jomā
 29.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 30.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
 31.  Par lēmuma par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu atcelšanu.
 32.  Par īres un komunālo maksājumu parāda piedziņu.
 33.  Par komunālo maksājumu parāda piedziņu.
 34.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 35.  Par dzīvojamo telpu īres maksas samazināšanu.
 36.  Par projekta „Biroja aprīkojuma iegāde biedrības KAPO kapacitātes stiprināšanai” līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 37.  Par atvaļinājuma piešķiršanu Andim Caunītim.
 38.  Par Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora Māra Čakara iesnieguma izskatīšanu.
 39.  Par biedrības „Gulces Gēns” iesnieguma izskatīšanu.
 40.  Par komandas Gulbenes BJSS/ „BUKI” piedalīšanos Latvijas basketbola 2.līgas 2013./2014.gada sezonā.
 41.  Par skolēnu peldēt apmācību.
 42.  Par dāvinājuma pieņemšanu.
 43.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Gulbenes bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai.
 44.  Par Atzinības rakstu piešķiršanu.

2013.gada 10.septembris

Nr. 13

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
 2.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

2013.gada 26.septembris

Nr. 14

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par īres līguma pārformēšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 5.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 6.  Par mikroautobusa iegādi, cilvēku pārvadāšanai ar īpašām vajadzībām.
 7.  Par grozījumu veikšanu Gulbenes Mūzikas skolas nolikumā.
 8.  Par grozījumu veikšanu Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumā
 9.  Par grozījumu veikšanu Gulbenes novada domes 2010.gada 29.jūnija noteikumos „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Gulbenes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”.
 10.  Par izmaiņām Kultūras komisijas sastāvā.
 11.  Par biedrības „Gulbenes K.S.P.” Sporta kluba iesnieguma izskatīšanu.
 12.  Par izmaiņām iepirkumu komisijā.
 13.  Par Māra Brenča ievēlēšanu Sociālo un veselības jautājumu komitejas sastāvā.
 14.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 15.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 16.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 17.  Par Vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 18.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 19.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.
 20.  Par adresēm un nosaukumiem.
 21.  Par zemes gabala lietošanas mērķiem.
 22.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 23.  Par projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu rekonstrukcija Gulbenes pilsētā” papildinājuma atbalstīšanu.
 24.  Par Gulbenes novada 2013.gada budžeta grozījumu apstiprināšanu.
 25.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.
 26.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 27.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2010.gada 26.marta sēdes Nr.4, 40.§ „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā”.
 28.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 29.augusta sēdes Nr.12, 28.§ „Par Gulbenes novada pagastu pārvalžu maksas pakalpojumiem komunālās saimniecības jomā”.
 29.  Par Gulbenes novada domes 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.12 „Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra” maksas pakalpojumiem” apstiprināšanu.
 30.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 31.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
 32.  Par komunālo maksājumu parāda piedziņu.
 33.  Par komunālo maksājumu parāda piedziņu un īres tiesisko attiecību izbeigšanu.
 34.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 35.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Gulbenes bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai.
 36.  Par Andreja Andževa iecelšanu par Gulbenes Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora pienākumu izpildītāju.
 37.  Par Gulbenes novada sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Gulbenes nami” valdes locekļa iecelšanu.
 38.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Blaumaņa ielas rekonstrukcija Gulbenē” īstenošanai.
 39.  Par mērķdotācijas sadali novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai no 2013.gada 1.septembra līdz 30.novembrim.
 40.  Par valsts budžeta līdzekļu finansējuma sadali 5–6.gadīgiem bērniem Gulbenes novada pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs no 2013.gada 1.septembra līdz 30.novembrim.
 41.  Par amatalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem no 2013.gada 1. septembra līdz 31.decembrim.
 42.  Par mērķdotācijas sadali Gulbenes novada Sveķu speciālās internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku darba algām no 2013.gada 1. septembra līdz 30.novembrim.
 43.  Par Gulbenes novada domes 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.13 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā 2014.gadā” apstiprināšanu.

2013.gada 4.oktobris

Nr. 15

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par Gulbenes 3. Pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” energoefektivitātes paaugstināšanas projekta atbalstīšanu.
 2.  Par Gulbenes vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta atbalstīšanu.
 3.  Par Gulbenes bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta atbalstīšanu.
 4.  Par projekta „Meliorācijas sistēmu renovācija Jaungulbenes pagastā” tālāko virzību.
 5.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 6.  Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Gulbenes vidusskolai.
 7.  Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādei „Auseklītis”.
 8.  Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Gulbenes bibliotēkai.
 9.  Par sanitārās izlases cirtes cirsmu nekustamajā īpašumā „Sils”, Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā pircēja apstiprināšanu.
 10.  Par SIA „Gulbenes autobuss” iesnieguma izskatīšanu.
 11.  Par Gulbenes novada domes priekšsēdētāja komandējumu.
 12.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā.
 13.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.

2013.gada 24.oktobris

Nr. 16

DARBA KĀRTĪBA

Izpilddirektores informācija

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 5.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 6.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 7.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 8.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 9.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 10.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 11.  Par pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem.
 12.  Par atļauju turpināt ēku būvniecību.
 13.  Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu.
 14.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 15.  Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.
 16.  Par Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2030.gadam gala redakcijas projekta apstiprināšanu un iesniegšanu atzinuma saņemšanai.
 17.  Par zemes gabala lietošanas mērķiem.
 18.  Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
 19.  Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Gulbenes novada SIA „Gulbenes nami”.
 20.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
 21.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes iepirkumu komisijas nolikumā.
 22.  Par grozījumu veikšanu noteikumos "Gulbenes novada sportistu un viņu treneru apbalvošana par sasniegumiem sportā".
 23.  Par Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Gulbenes novada 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”” apstiprināšanu.
 24.  Par Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Gulbenes novada 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.21 „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību”” apstiprināšanu.
 25.  Par Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Gulbenes novada 2009.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.23 „Gulbenes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”” apstiprināšanu.
 26.  Par Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Gulbenes novada 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību ”” apstiprināšanu.
 27.  Par Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Gulbenes novada 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par kārtību, kādā Gulbenes novada domes amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”” apstiprināšanu.
 28.  Par Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Gulbenes novada 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.17 „Par sociālo palīdzību un pašvaldības sociālajiem pabalstiem Gulbenes novadā”” apstiprināšanu.
 29.  Par Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi Gulbenes novada 2012.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par vienreizējo pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” apstiprināšanu.
 30.  Par Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi Gulbenes novada 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Licencēšanas kārtība un maksimālā maksa (tarifi) pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem”” apstiprināšanu.
 31.  Par Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi Gulbenes novada 2010.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par administratīvo atbildību Gulbenes novada pašvaldības teritorijā”” apstiprināšanu.
 32.  Par Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījumi Gulbenes novada 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.30 „Par veselības aprūpes pabalstu Gulbenes novadā”” apstiprināšanu.
 33.  Par Gulbenes novada domes un pagastu pārvalžu maksas pakalpojumiem.
 34.  Par Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem.
 35.  Par Gulbenes novada pašvaldības tehnikas un transporta izmantošanas maksas pakalpojumiem.
 36.  Par Gulbenes labiekārtošanas iestādes maksas pakalpojumiem.
 37.  Par kapsētu maksas pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā.
 38.  Par feldšeru - vecmāšu punktu maksas pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā.
 39.  Par sporta zāļu, vingrošanas centru un stadionu maksas pakalpojumiem Gulbenes novada pagastos.
 40.  Par Gulbenes sporta centra maksas pakalpojumiem.
 41.  Par Gulbenes novada bibliotēku maksas pakalpojumiem.
 42.  Par Gulbenes novada muzeju maksas pakalpojumiem.
 43.  Par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem.
 44.  Par Gulbenes novada sociālo dienestu maksas pakalpojumiem.
 45.  Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada kultūras namos, tautas namos un estrādēs
 46.  Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem.
 47.  Par Gulbenes novada profesionālās ievirzes izglītības iestāžu un jauniešu centru maksas pakalpojumiem.
 48.  Par Gulbenes novada tūrisma maksas pakalpojumiem.
 49.  Par viena bērna uzturēšanās maksas apstiprināšanu Litenes bērnu patversmē.
 50.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Beļavas pagasta Ozolkalna ciemā” īstenošanai.
 51.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Rankas pagasta Gaujasrēveļu ciemā” īstenošanai.
 52.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 53.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu .
 54.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 55.  Par komunālo maksājumu parāda piedziņu.
 56.  Par īres maksas parāda segšanu.
 57.  Par Biedrības „FB Gulbene 2005” iesnieguma izskatīšanu.
 58.  Par Maijas Loķes pieteikuma izskatīšanu.
 59.  Par adresēm un nosaukumiem.
 60.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
 61.  Par licences izsniegšanu interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai.
 62.  Par inženierbūves – dzelzceļa tilta nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
 63.  Par Gulbenes veco ļaužu dzīvojamās mājas reorganizāciju.
 64.  Par Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes struktūrvienības „Sociālā dzīvojamā māja „Blomīte”” reorganizāciju.
 65.  Par Goda diploma un Atzinības raksta piešķiršanu.

2013.gada 31.oktobris

Nr. 17

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 2.  Par platības precizēšanu.
 3.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 4.  Par dāvinājuma pieņemšanu.
 5.  Par Atzinības rakstu piešķiršanu.
 6.  Par Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.24 „Par Gulbenes novada domes 2012.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “ Kritēriji bezdarbnieku nodarbināšanai pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu.
 7.  Par Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.25 „Gulbenes novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.

2013.gada 28.novembris

Nr. 18

DARBA KĀRTĪBA

Izpilddirektores informācija

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par īres līguma pārformēšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 5.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 6.  Par izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 7.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes noteikumos Nr.3 „Par pusdienu izdevumu segšanu Gulbenes novada vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas izglītības iestāžu obligātā vecuma bērniem”
 8.  Par Lizuma vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
 9.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 10.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 11.  Par adresēm un nosaukumiem.
 12.  Par pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem.
 13.  Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
 14.  Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.
 15.  Par nekustamā īpašuma sadali.
 16.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 17.  Par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā.
 18.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 19.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 20.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 21.  Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu.
 22.  Par Gulbenes novada pašvaldības administrācijas reorganizāciju.
 23.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2010.gada 26.marta sēdes Nr.4, 40.§ „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā”.
 24.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdes Nr.16, 44.§ „Par Gulbenes novada sociālo dienestu maksas pakalpojumiem”.
 25.  Par Gulbenes novada pašvaldības Grāmatvedības politikas apstiprināšanu.
 26.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
 27.  Par debitoru parādu norakstīšanu.
 28.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 29.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 30.  Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanas atcelšanu.
 31.  Par pirkuma maksas daļas un procentu maksājumu samaksas termiņa pagarināšanu.
 32.  Par komunālo maksājumu parāda piedziņu.
 33.  Par komunālo maksājumu parāda piedziņu un īres līguma laušanu.
 34.  Par Akciju „100 gulbji Latvijas simtgadei”.
 35.  Par pārvalžu nolikumu apstiprināšanu.
 36.  Par nekustamā īpašuma nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai.
 37.  Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” direktorei un Gulbenes kultūras centra direktoram.
 38.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādē „Auseklītis”” īstenošanai.
 39.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Gulbenes vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai.
 40.  Par platības precizēšanu.
 41.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 42.  Par Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.26 „Grozījumi Gulbenes novada 2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par koku ciršanu ārpus meža zemes”” apstiprināšanu.
 43.  Par zemes gabala lietošanas mērķiem.

2013.gada 19.decembris

Nr. 19

DARBA KĀRTĪBA

Izpilddirektores informācija.

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 5.  Par izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 6.  Par Gulbenes novada sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu.
 7.  Par grozījumiem Jaungulbenes sociālās aprūpes centra nolikumā.
 8.  Par grozījumiem Tirzas sociālā un veselības aprūpes nama „Doktorāts” nolikumā.
 9.  Par Gulbenes novada sociālā dienesta veco ļaužu dzīvojamās mājas nolikuma apstiprināšanu.
 10.  Par grozījumiem Sociālās dzīvojamās mājas „Blomīte” nolikumā.
 11.  Par grozījumu veikšanu Gulbenes Mākslas skolas nolikumā.
 12.  Par grozījumu apstiprināšanu Gulbenes novada domes 2013.gada 23.maija noteikumos Nr.4 „Kārtība sportistu un sporta pasākumu atbalstam Gulbenes novadā”.
 13.  Par Gulbenes novada pašvaldības 2013.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.27 „Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” apstiprināšanu.
 14.  Par Gulbenes novada domes Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 15.  Par Gulbenes novada domes Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas izveidošanu.
 16.  Par būvniecības radīto seku novēršanu.
 17.  Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēra apstiprināšanu Gulbenes novada Gulbenes pilsētas un pagastu teritorijā.
 18.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 19.  Par Gulbenes novada domes 2013.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.28 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2010.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.13 „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Gulbenes novadā”, apstiprināšanu.
 20.  Par Gulbenes novada domes 2011.gada 27.janvāra sēdes Nr.1., 53.§ „Par Gulbenes novada domes 2011.gada 27.janvāra Noteikumu Nr.2 „Dokumentu aprites kārtību Gulbenes novada domē un domes izveidotajās iestādēs” apstiprināšanu”, atcelšanu.
 21.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 22.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 23.  Par pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem.
 24.  Par platību precizēšanu.
 25.  Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
 26.  Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” darba plāna apstiprināšanu.
 27.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 28.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 29.  Par adresēm un nosaukumiem.
 30.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa izbeigšanu.
 31.  Par nedzīvojamo telpu nomas līguma laušanu.
 32.  Par biedrības „Radošā apvienība „Piektā Māja”” iesnieguma izskatīšanu.
 33.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 34.  Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu.
 35.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 36.  Par Gulbenes novada domes 2013.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr. 29 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 „Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
 37.  Par mērķdotācijas sadali novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai no 2013.gada 1.decembra līdz 31.decembrim.
 38.  Par interešu izglītības mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanai no 2013.gada 1.decembra līdz 31.decembrim.
 39.  Par valsts budžeta līdzekļu finansējuma sadali 5-6.gadīgajiem bērniem Gulbenes novada pirmskolas un vispārējās izglītības iestādēs no 2013.gada 1.decembra līdz 31.decembrim.
 40.  Par mērķdotācijas sadali Gulbenes novada Sveķu internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku darba algām no 2013.gada 1.decembra līdz 31.decembrim.
 41.  Par valsts finansējuma sadali mācību līdzekļu iegādei 2013.gadā Gulbenes novada skolās un pirmskolas izglītības iestādēs.
 42.  Par maksas pakalpojumiem Tirzas sociālās un veselības aprūpes namā „Doktorāts”.
 43.  Par maksas pakalpojumiem ģeotelpiskās informācijas apritei Gulbenes novadā.
 44.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 25.aprīļa sēdes Nr.5, 61.§ „Par projekta „Sociālo un sadzīves pakalpojumu pilnveidošana Stāmerienas pagastā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu”.
 45.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 46.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 47.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
 48.  Par debitoru parādu norakstīšanu.
 49.  Par Gulbenes novada pagasta pārvalžu struktūrvienību reorganizāciju.
 50.  Par Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes struktūrvienības „Litenes bērnu patversme” reorganizāciju.
 51.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.
 52.  Par zemes gabala lietošanas mērķiem.

2013.gada 27.decembris

Nr. 20

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Gulbenes Mūzikas skolai.
 2.  Par SIA „S.Mednes SIA SANTA” iesnieguma izskatīšanu
 3.  Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zeltaleja” kapitāla daļu pārdošanas cenu
 4.  Par zemes vienības daļas lietošanas mērķi
 5.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā
 6.  Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nolikumā.
 7.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 8.  Par Gulbenes bibliotēkas nosaukuma maiņu.
 9.  Par projekta ieceres atbalstīšanu.
 10.  Par Gulbenes novada 2013.gada budžeta grozījumu apstiprināšanu.
 11.  Par „Kārtības par Gulbenes novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem” apstiprināšanu.
 12.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.