2014.gada 9.janvāris

Nr. 1.

DARBA KĀRTĪBA

 

 1. Par atļauju piedalīties nekustamā īpašuma Parka iela 11-11, Lizuma pag., Gulbenes nov., LV-4425, izsolē

2014.gada 23.janvāris

Nr. 2.

DARBA KĀRTĪBA

Izpilddirektores informācija

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās platības izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 5.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 6.  Par izslēgšanu no Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 7.  Par Gulbenes novada domes 2014.gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi Gulbenes novada 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību”” apstiprināšanu.
 8.  Par Gulbenes novada bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu.
 9.  Par Gulbenes novada domes 2013.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.27„Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” redakcionālo precizēšanu.
 10.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 11.  Par zemes gabalu piekritību.
 12.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 13.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 14.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 15.  Par adresēm un nosaukumiem.
 16.  Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
 17.  Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu ar Aivaru Dzērvi.
 18.  Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.
 19.  Par kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Gulbenes novada pašvaldības aģentūrai „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”.
 20.  Par nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Gulbenes Zvērsaimniecība”.
 21.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 22.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 23.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 24.  Par būves nojaukšanu nekustamajā īpašumā Litenes iela 56, Gulbene, Gulbenes novads.
 25.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 26.  Par operatīvā ziņojuma „Par Gulbenes novada Investīciju plāna izpildi 2013.gadā” apstiprināšanu.
 27.  Par Gulbenes novada precizētā Investīciju plāna 2014. - 2015.gadam apstiprināšanu.
 28.  Par Gulbenes novada domes 2014.gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi Gulbenes novada 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikums” apstiprināšanu.
 29.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas izbeigšanu.
 30.  Par mērķdotācijas sadali novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.
 31.  Par interešu izglītības mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanai no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.
 32.  Par valsts budžeta līdzekļu finansējuma sadali 5.-6.gadīgajiem bērniem Gulbenes novada pirmskolas un vispārējās izglītības iestādēs no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.
 33.  Par mērķdotācijas sadali Gulbenes novada Sveķu internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku darba algām no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.
 34.  Par amatalgas noteikšanu izglītības iestāžu vadītājiem no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.
 35.  Par mēnešalgu noteikšanu domes iestāžu vadītājiem.
 36.  Par Gulbenes novada 2014.gada budžeta apstiprināšanu.
 37.  Par izmaiņām Gulbenes novada domes Administratīvajā komisijā.
 38.  Par Gulbenes novada domes 2010.gada 29.decembra (protokols Nr.21, 53.§.) Noteikumu „Par autotransporta izmantošanu Gulbenes novada pašvaldībā” izteikšanu jaunā redakcijā.
 39.  Par dāvinājuma pieņemšanu.
 40.  Par parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 41.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 42.  Par nekustamā īpašuma nodokli.
 43.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Gulbenes vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai.
 44.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādē „Auseklītis”” īstenošanai.
 45.  Par zemes vienības daļas lietošanas mērķi.
 46.  Par grozījumiem pilsētas un pagastu pārvalžu nolikumos.
 47.  Par Gulbenes novada Litenes bērnu patversmes vadītāja iecelšanu.
 48.  Par platības precizēšanu.
 49.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 50.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2010.gada 29.decembra Nr.21, 31.§ „Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas noteikšanu”.
 51.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.
 52.  Par izmaiņām Civilās aizsardzības komisijas sastāvā.
 53.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes Civilās aizsardzības komisijas nolikumā.
 54.  Par Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas iesnieguma izskatīšanu.

2014.gada 27.februāris

Nr. 3.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 5.  Par izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 6.  Par Gulbenes novada Litenes bērnu patversmes nolikumu.
 7.  Par grozījumiem Gulbenes novada sociālā dienesta nolikumā.
 8.  Par Gulbenes novada domes 2014.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Gulbenes novada 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.30 „Par veselības aprūpes pabalstu Gulbenes novadā”” apstiprināšanu.
 9.  Par Gulbenes novada domes 2014.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Gulbenes novada 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.17 „Par sociālo palīdzību un pašvaldības sociālajiem pabalstiem Gulbenes novadā”” apstiprināšanu.
 10.  Par grozījumu veikšanu Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumā.
 11.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 12.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 13.  Par adresēm un nosaukumiem.
 14.  Par amatpersonu pilnvarojumu.
 15.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 16.  Par zemes gabala lietošanas mērķiem.
 17.  Par platību precizēšanu.
 18.  Par transportlīdzekļu satiksmes aizlieguma un ierobežojuma noteikšanas tiesībām.
 19.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 20.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.
 21.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 22.  Par specializēto tūrisma transportlīdzekļu izmantošanu Gulbenes pilsētā.
 23.  Par Gulbenes novada domes 2014.gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi Gulbenes novada 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” nolikums” redakcionālo precizēšanu.
 24.  Par līguma slēgšanu ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” par valsts autoceļa P36 Rēzekne-Gulbene nodalījuma joslas posma nodošanu pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā.
 25.  Par būvniecības radīto seku novēršanu.
 26.  Par zemes pārskata apstiprināšanu.
 27.  Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu.
 28.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
 29.  Par zemes nomas līguma slēgšanu.
 30.  Par ieceres atbalstīšanu tehnikas iegādei.
 31.  Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles rīkošanu.
 32.  Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 33.  Par servitūta ceļa noteikšanu.
 34.  Par pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem.
 35.  Par nekustamā īpašuma nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai.
 36.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdes Nr.16, 44.§ „Par Gulbenes novada sociālo dienestu maksas pakalpojumiem”.
 37.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdes Nr.16, 37.§ „Gulbenes novada pašvaldības kapsētu maksas pakalpojumi”.
 38.  Par viena audzēkņa izmaksām Gulbenes novada pamata, vispārējās un pirmsskolas izglītības iestādēs pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2014.gadā.
 39.  Par grozījumiem noteikumos „Gulbenes novada sportistu un viņu treneru apbalvošana par izciliem sasniegumiem sportā”.
 40.  Par grozījumiem noteikumos „Gulbenes novada mākslinieku, audzēkņu, to pedagogu un kolektīvu apbalvošana par izciliem sasniegumiem mūzikā, mākslā un kultūrā”.
 41.  Par grozījumiem noteikumos „Gulbenes novada vispārizglītojošo skolu skolēnu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas kārtība”.
 42.  Par grozījumiem nolikumā Gulbenes novada konkursa „Gada skolotājs”.
 43.  Par pabalsta piešķiršanu ….
 44.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 45.  Par projekta „Tirzas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” atbalstīšanu.
 46.  Par projekta „Stāķu sporta halles energoefektivitātes paaugstināšana” atbalstīšanu.
 47.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
 48.  Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju pārreģistrāciju.
 49.  Par nekustāmā īpašuma pārņemšanu.

2014.gada 13.marts

Nr. 4.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par autotransporta iegādi Gulbenes novada domes un tās iestāžu funkciju izpildei.
 2.  Par auto greidera iegādi Lizuma pagasta pārvaldes funkciju izpildei.
 3.  Par traktora iegādi Gulbenes pilsētas pārvaldes funkciju izpildei.
 4.  Par traktora iegādi Rankas pagasta pārvaldes funkciju izpildei.
 5.  Par centralizētās siltumapgādes organizēšanu Gulbenes pilsētā.
 6.  Par Gulbenes novada līdzdalības projektā - konkursā „Radām Novadam” atbalstīšanu.
 7.  Par projektu konkursu „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs”.
 8.  Par pieteikto projektu finansēšanu 2014.gadā no pašvaldības autoceļu (ielu) uzturēšanai piešķirtās mērķdotācijas.
 9.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 10.  Par pirkuma līguma atcelšanu.
 11.  Par atļauju lietot Gulbenes novada pašvaldības ģerboni.
 12.  Par Gulbenes novada pašvaldības policijas dibināšanu un nolikuma apstiprināšanu.

2014.gada 27.marts

Nr. 5.

DARBA KĀRTĪBA

Izpilddirektores informācija

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 5.  Par noteikumu „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” apstiprināšanu
 6.  Par Gulbenes novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu
 7.  Par Daukstes pamatskolas direktora apstiprināšanu.
 8.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 9.  Par nekustamā īpašuma nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai.
 10.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2012.gada 22.novembra lēmumā „Par Gulbenes novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam izstrādāšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.
 11.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2012.gada 22.novembra lēmumā „Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 19, 21.§.)
 12.  Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties divus jaunus, rūpnieciski ražotus M1 kategorijas elektromobiļus Gulbenes novada domes Gulbenes pilsētas pārvaldei un Gulbenes novada pašvaldības aģentūrai “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”” atbalstīšanu.
 13.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 14.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 15.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 16.  Par pašvaldībai piekritīgajiem zemesgabaliem.
 17.  Par platību precizēšanu.
 18.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.
 19.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 20.  Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Gulbenes autobuss” 2013.gada pārskata apstiprināšanu.
 21.  Par Gulbenes novada domes 2014.gada 27.marta saistošo noteikumu Nr.6 ”Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par Pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”” apstiprināšanu.
 22.  Par viena bērna uzturēšanās maksas apstiprināšanu Litenes bērnu patversmē.
 23.  Par personu uzturēšanās maksas apstiprināšanu Jaungulbenes sociālās aprūpes centrā.
 24.  Par personu uzturēšanās maksas apstiprināšanu Tirzas sociālās un veselības aprūpes namā „Doktorāts”.
 25.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 26.  Par nekustamā īpašuma nodokli.
 27.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 28.  Par adresēm un nosaukumiem.
 29.  Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu.
 30.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 31.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 32.  Par projekta „Gulbenes pilsētas centrālās daļas infrastruktūras sakārtošana” papildinājuma atbalstīšanu.
 33.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 34.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2014.gada 13.marta lēmumā „Par pirkuma līguma atcelšanu”
 35.  Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

2014.gada 10.aprīlis

Nr. 6.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Rankas pagasta Gaujasrēveļu ciemā” īstenošanai.
 2.  Par atbalstu Gulbenes novada domes projektam ”Pierādi sevi un dari!”.
 3.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 4.  Par projekta „Gulbenes pilsētas centrālās daļas infrastruktūras sakārtošana” papildinājuma atbalstīšanu.

2014.gada 24.aprīlis

Nr. 7.

DARBA KĀRTĪBA

Izpilddirektores informācija

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 5.  Par atļauju turpināt būvniecību.
 6.  Par Gulbenes 2.vidusskolas ventilācijas, telpu renovācijas un aprīkojuma finansējuma nodrošināšanu.
 7.  Par platību precizēšanu.
 8.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 9.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 10.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 11.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 12.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 13.  Par nekustamā īpašuma zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu.
 14.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.
 15.  Par adresēm un nosaukumiem.
 16.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 17.  Par Gulbenes novada pašvaldības autoceļu saraksta ar noteiktām ikdienas uzturēšanas klasēm vasaras un ziemas sezonā apstiprināšanu.
 18.  Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu.
 19.  Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.
 20.  Par noteikumu „Par specializēto tūrisma transportlīdzekli Gulbenes pilsētā” apstiprināšanu.
 21.  Par pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem.
 22.  Par Gulbenes novada sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Gulbenes nami” 2013.gada pārskata apstiprināšanu.
 23.  Par Gulbenes novada pašvaldības konsolidētā 2013.gada pārskata apstiprināšanu.
 24.  Par finansējuma nodrošināšanu Gulbenes novada valsts ģimnāzijas informācijas tehnoloģijas iegādei.
 25.  Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Spēks un Skaistums”.
 26.  Par mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) sadales kārtību 2014.gadā.
 27.  Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai izlietojuma programmas 2014.gadam apstiprināšanu.
 28.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 29.  Par komunālo maksājumu parāda piedziņu.
 30.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 31.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
 32.  Par pirkuma līguma atcelšanu.
 33.  Par autotransporta iegādi Gulbenes novada pašvaldības policijai.
 34.  Par atvaļinājuma piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājam.
 35.  Par atļauju savienot amatus.
 36.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas apstiprināšanu.

2014.gada 30.aprīlis

Nr. 8

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Rankas pagasta Gaujasrēveļu ciemā” īstenošanai.
 2.  Par atbalstu Gulbenes novada domes projektam ”Pierādi sevi un dari!”.
 3.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 4.  Par projekta „Gulbenes pilsētas centrālās daļas infrastruktūras sakārtošana” papildinājuma atbalstīšanu.

2014.gada 8.maijs

Nr. 9

DARBA KĀRTĪBA

 1. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.

2014.gada 8.maijs

Nr. 10

DARBA KĀRTĪBA

 1. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.

2014.gada 15.maijs

Nr. 11

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par Baložu ielas, Gulbenē atjaunošanas projekta atbalstīšanu.
 2.  Par Atzinības rakstu piešķiršanu.
 3.  Par I.Bērziņas atbrīvošanu no Gulbenes novada Tirzas sociālās un veselības aprūpes nams „Doktorāts" vadītājas amata.
 4.  Par aizņēmuma ņemšanu Gulbenes novada autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta līdzekļa iegādei
 5.  Par projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu rekonstrukcija Gulbenes pilsētā” papildinājuma atbalstīšanu.

2014.gada 29.maijs

Nr. 12

DARBA KĀRTĪBA

 1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par savstarpēju dzīvojamo telpu maiņu.
 5.  Par Gulbenes novada domes 2014.gada 29.maiija saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Gulbenes novada 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Gulbenes novadā”” apstiprināšanu.
 6.  Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
 7.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 8.  Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.
 9.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 10.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 11.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 12.  Par 2004.gada 20.janvārī noslēgtā nomas līguma Nr.1 termiņa pagarināšanu.
 13.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 14.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 15.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.
 16.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 17.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 18.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 19.  Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu.
 20.  Par medību tiesību nomas līguma pagarināšanu.
 21.  Par servitūta noteikšanu.
 22.  Par adresēm un nosaukumiem.
 23.  Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles rīkošanu.
 24.  Par grozījumu Gulbenes novada 2014.gada budžetā apstiprināšanu.
 25.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdes protokola Nr.16, 46.§ „Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem”.
 26.  Par grozījumiem noteikumos „Gulbenes novada vispārizglītojošo skolu skolēnu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas kārtība”.
 27.  Par projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Gulbenes novadā” atbalstīšanu.
 28.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 29.  Par īres un komunālo maksājumu parādu piedziņu.
 30.  Par īres maksas un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu un izlikšanu no dzīvojamās platības bez citas ierādīšanas.
 31.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
 32.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 33.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 34.  Par Gulbenes novada domes 2014.gada 29.maija saistošo noteikumu Nr.10 „„Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" pakalpojumu cenrādis” apstiprināšanu.
 35.  Par atvaļinājuma piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam
 36.  Par Gulbenes novada domes 2014.gada 29.maija saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Gulbenes novada 2010.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par administratīvo atbildību Gulbenes novada pašvaldības teritorijā”” apstiprināšanu.
 37.  Par Gulbenes novada domes 2014.gada 29.maija saistošo noteikumu Nr.12„Grozījumi Gulbenes novada 2010.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.19 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Gulbenes novadā”” apstiprināšanu.
 38.  Par Gulbenes novada domes 2014.gada 29.maija saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Gulbenes novada 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par dzīvnieku turēšanas noteikumiem Gulbenes pilsētā”” apstiprināšanu.
 39.  Par Gulbenes novada domes 2014.gada 29.maija saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Gulbenes novada 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Gulbenes novada simboliku”” apstiprināšanu.
 40.  Par Gulbenes novada domes 2014.gada 29.maija saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Gulbenes novada 2011.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.8 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā”” apstiprināšanu.
 41.  Par Gulbenes novada domes 2014.gada 29.maija saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Gulbenes novada 2009.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.23 „Gulbenes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”” apstiprināšanu.
 42.  Par Gulbenes novada domes 2014.gada 29.maija saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Gulbenes novada 2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par koku ciršanu ārpus meža zemes”” apstiprināšanu.
 43.  Par grozījumiem Gulbenes novada 2010.gada 29.decembra “Gulbenes labiekārtošanas iestādes nolikumā” (protokols Nr.21,24.§).
 44.  Par iestāšanās biedrībā „Latvijas zaļie ceļi”.

2014.gada 13.jūnijs

Nr. 13

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Gulbenes pilsētas centrālās daļas infrastruktūras sakārtošana „īstenošanai.
 2.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu rekonstrukcija Gulbenes pilsētā” īstenošanai.
 3.  Par aizņēmuma ņemšanu jaunas komercfurgona tipa, trafaretas un aprīkotas automašīnas iegādei Gulbenes novada domei.
 4.  Par aizņēmuma ņemšanu jauna traktora un aprīkojuma iegādei Gulbenes labiekārtošanas iestādei.
 5.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” kapacitātes paaugstināšana” īstenošanai.
 6.  Par Tirzas sociālās aprūpes un veselības nama „Doktorāts” vadītāja iecelšanu.
 7.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 27.jūnija lēmumā „Par Gulbenes novada domei lietošanā esošo transporta līdzekļu nodošanu individuālā lietošanā, nobraukuma limitiem un degvielas normām” (protokols Nr.9, 67.§.)

2014.gada 26.jūnijs

Nr. 14

DARBA KĀRTĪBA

Izpilddirektores informācija.

 1.  Par personu izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 2.  Par Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā iekļauto datu precizēšanu.
 3.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 4.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 5.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 6.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 7.  Par Gulbenes novada domes   Starpinstitucionālās   komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 8.  Par patvaļīgu būvniecību.
 9.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 10.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 11.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 12.  Par adresēm un nosaukumiem.
 13.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 14.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 15.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 16.  Par kustamā īpašuma nomu.
 17.  Par nolikuma “Par Gulbenes novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību” apstiprināšanu.
 18.  Par ēku (būvju) īpašuma uzturēšanai nepieciešamā zemes gabala noteikšanu.
 19.  Par platību precizēšanu.
 20.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 21.  Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu.
 22.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.
 23.  Par Gulbenes novada pašvaldības 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 24.  Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā   mantojuma centrs” 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 25.  Par dāvinājuma pieņemšanu.
 26.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 27.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 28.  Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu.
 29.  Par īres maksas un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu un izlikšanu no dzīvojamās platības bez citas ierādīšanas.
 30.  Par nedzīvojamo telpu nomas maksas un komunālo maksājumu parāda piedziņu.  
 31.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Meliorācijas sistēmu renovācija Jaungulbenes pagasta zemes gabalā „Tehniskais centrs” un „Rudzīši”” īstenošanai.
 32.  Par aizņēmuma ņemšanu mazlietotu pasažieru autobusu iegādei Gulbenes novada   pašvaldības vajadzībām.
 33.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Daukstu pagasta Staru ciemā” īstenošanai.
 34.  Par aizņēmuma ņemšanu Gulbenes 2.vidusskolas rekuperācijas sistēmas ierīkošanai, zāles renovācijai un aprīkojuma iegādei.
 35.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 36.  Par pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem
 37.  Par pabalsta piešķiršanu ….
 38.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 29.augusta sēdes Nr.12, 28.§ „Par Gulbenes novada pagastu pārvalžu maksas pakalpojumiem komunālās saimniecības jomā”.

2014.gada 24.jūlijs

Nr. 15

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par īres līguma pārformēšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 5.  Par savstarpēju dzīvojamo telpu maiņu
 6.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 7.  Par Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” vadītājas M.Grases atbrīvošanu no darba.
 8.  Par grozījumu veikšanu Gulbenes novada konkursa „Gada skolotājs” nolikumā.
 9.  Par Gulbenes novada Jauniešu centra „BĀZE” nolikuma apstiprināšanu.
 10.  Par grozījumu veikšanu Gulbenes novada domes 2011.gada 29.decembra noteikumos Nr.8 „Gulbenes novada Gada balva kultūrā”.
 11.  Par nekustamā īpašuma un inženierkomunikāciju pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
 12.  Par kustamās mantas atsavināšanu.
 13.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 14.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 15.  Par adresēm un nosaukumiem.
 16.  Par platību precizēšanu.
 17.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 18.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 19.  Par projekta „Vecgulbenes muižas klēts – lauku mantojuma glabātāja” papildus izmaksu atbalstīšanu.
 20.  Par pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem.
 21.  Par Gulbenes novada domes 2014.gada 24.jūlija saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Gulbenes novada 2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par koku ciršanu ārpus meža zemes”” apstiprināšanu.
 22.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 23.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
 24.  Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu.
 25.  Par Gulbenes novada valsts ģimnāzijas renovācijas izmaksu atbalstīšanu.
 26.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 27.  Par grozījumu veikšanu Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes nolikumā.
 28.  Par grozījumu veikšanu Stāķu pamatskolas nolikumā.
 29.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Gulbenes pilsētas centrālās daļas infrastruktūras sakārtošana” īstenošanai.
 30.  Par projekta „Ceļā uz XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem” līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 31.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 32.  Par remonta izdevumu ieskaitu īres maksas parāda segšanai.
 33.  Par īres un komunālo maksājumu parādu piedziņu.
 34.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 35.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu rekonstrukcija Gulbenes pilsētā” īstenošanai
 36.  Par Lejasciema vidusskolas direktores I.Stāvavenas atbrīvošanu no darba.
 37.  Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības policijas nolikumā
 38.  Par Imanta Kublačova iecelšanu par Gulbenes novada pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu izpildītāju.
 39.  Par Gulbenes novada domes administratīvā pārkāpuma protokola veidlapas apstiprināšanu.
 40.  Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 41.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 42.  Par servitūta ceļa noteikšanu.
 43.  Par Gulbenes novada domes balvas Gulbenes novada GODS piešķiršanu.

2014.gada 6.augusts

Nr. 16

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par papildus līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Stāķu sporta halles energoefektivitātes paaugstināšana” neattiecināmo izmaksu segšanai.
 2.  Par papildus līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Tirzas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” neattiecināmo izmaksu segšanai.
 3.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Rankas pagasta Rēveļu ciemā” īstenošanai.

2014.gada 28.augusts

Nr. 17

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 5.  Par Sveķu internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu
 6.  Par Starpinstitucionālās komisijas sastāvu.
 7.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 8.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 9.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 10.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 11.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 12.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 13.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 14.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.
 15.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 16.  Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu.
 17.  Par adresēm un nosaukumiem.
 18.  Par Vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 19.  Par pārskata „Pārskats par Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011. - 2017.gadam ieviešanas gaitu 2011.-2013.gadā” apstiprināšanu.
 20.  Par nekustamā īpašuma iegādi.
 21.  Par projekta Nr.13-07-LL05-L413201-000007 nosaukuma maiņu, papildus līdzfinansējuma piešķiršanu neattiecināmo izmaksu segšanai un aizņēmuma ņemšanu projekta īstenošanai.
 22.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
 23.  Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zeltaleja” kapitāla daļu pārdošanu.
 24.  Par siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciema dzīvojamām mājām.
 25.  Par projekta „Vecgulbenes muižas klēts – lauku mantojuma glabātāja” papildus izmaksu atbalstīšanu
 26.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Vecgulbenes muižas klēts – lauku mantojuma glabātāja” īstenošanai
 27.  Par projekta „Gulbenes novada līdzdalība Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
 28.  Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēra apstiprināšanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā
 29.  Par papildus finanšu līdzekļu iemaksu SIA „Gulbenes-Alūksnes bānītis” pamatkapitālā
 30.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
 31.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
 32.  Par īres maksas un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu
 33.  Par īres maksas un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu, īres līguma laušanu un izlikšanu no dzīvojamās platības bez citas ierādīšanas
 34.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā
 35.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā
 36.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Stradu pagasta Stradu ciemā” īstenošanai
 37.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta Gulbīša ciemā” īstenošanai
 38.  Par Lejasciema vidusskolas direktora apstiprināšanu
 39.  Par grozījumiem novada domes 2014.gada 13.marta sēdes Nr.4, 8.§ „Par pieteikto projektu finansēšanu 2014.gadā no pašvaldību Autoceļiem (ielām) piešķirtās mērķdotācijas”.
 40.  Par ielas statusa noteikšanu .
 41.  Par ikgadējā apmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Caunītim.
 42.  Par pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem.
 43.  Par servitūta ceļa noteikšanu.
 44.  Par dāvinājuma pieņemšanu.
 45.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

2014.gada 3.septembris

Nr. 18

DARBA KĀRTĪBA

Par papildus finansējuma piešķiršanu projektam „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties divus jaunus, rūpnieciski ražotus M1 kategorijas elektromobiļus Gulbenes novada domes Gulbenes pilsētas pārvaldei un Gulbenes novada pašvaldības aģentūrai “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”” (Nr.KPFI-16/20) .

2014.gada 16.septembris

Nr. 19

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Tirzas pagasta Tirzas ciemā” īstenošanai.
 2.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Beļavas pagasta Beļavas ciemā” īstenošanai.
 3.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada     Druvienas pagasta Druvienas ciemā” īstenošanai.
 4.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada     Jaungulbenes pagasta Jaungulbenes ciemā” īstenošanai.
 5.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada     Lejasciema pagasta Lejasciems ciemā” īstenošanai.
 6.  Par aizņēmumu projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties divus jaunus, rūpnieciski ražotus M1 kategorijas elektromobiļus Gulbenes novada domes Gulbenes pilsētas pārvaldei un Gulbenes novada pašvaldības aģentūrai „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”.
 7.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Lizuma pagasta Lizuma ciemā” īstenošanai.
 8.  Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Gulbenes novada valsts ģimnāzijai.
 9.  Par Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” vadītāja iecelšanu.

2014.gada 25.septembris

Nr. 20

DARBA KĀRTĪBA

Izpilddirektores informācija

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 5.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 6.  Par personu izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 7.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdes Nr.16, 44.§ „Gulbenes novada sociālo dienestu maksas pakalpojumi”
 8.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdes Nr.16, 35.§ „Par Gulbenes novada pašvaldības tehnikas un transporta izmantošanas maksas pakalpojumiem”.
 9.  Par Gulbenes novada domes 2014.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Gulbenes novada 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību”” apstiprināšanu.
 10.  Par Gulbenes novada Lizuma bāriņtiesas sastāva ievēlēšanu.
 11.  Par Gulbenes pilsētas bāriņtiesas sastāva ievēlēšanu.
 12.  Par Gulbenes novada Lejasciema bāriņtiesas sastāva ievēlēšanu.
 13.  Par Gulbenes novada Jaungulbenes bāriņtiesas sastāva ievēlēšanu.
 14.  Par Gulbenes novada Litenes bāriņtiesas sastāva ievēlēšanu.
 15.  Par Gulbenes novada Rankas bāriņtiesas locekles atbrīvošanu no amata.
 16.  Par Gulbenes novada Rankas bāriņtiesas sastāva ievēlēšanu.
 17.  Par grozījumu veikšanu Gulbenes vidusskolas nolikumā.
 18.  Par grozījumu veikšanu Gulbenes novada valsts ģimnāzijas nolikumā.
 19.  Par grozījumu veikšanu Gulbenes novada domes noteikumos „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība”.
 20.  Par skolēnu peldēt apmācību.
 21.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 22.  Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.
 23.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 24.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 25.  Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu „Krieviņu ceļš” nodošanu valstij bez atlīdzības.
 26.  Par nekustamā īpašuma „Kalaņģi”, Lizuma pagastā, nomu.
 27.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.
 28.  Par zemes vienības daļas lietošanas mērķi.
 29.  Par nekustamā īpašuma iegādi.
 30.  Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu.
 31.  Par Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam Rīcības plāna aktualizēšanu.
 32.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
 33.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 34.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 35.  Par zemes gabalu piekritību.
 36.  Par Gulbenes novada domes 2014.gada 25.septembra saistošos noteikumu Nr.20 „Par grozījumiem Gulbenes novada 2014.gada budžetā” apstiprināšanu.
 37.  Par mērķdotācijas sadali novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai no 2014.gada 1.septembra līdz 31.decembrim.
 38.  Par interešu izglītības mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanai no 2014.gada 1.septembra līdz 31.decembrim.
 39.  Par valsts budžeta līdzekļu finansējuma sadali 5.-6.gadīgajiem bērniem Gulbenes novada pirmskolas un vispārējās izglītības iestādēs no 2014.gada 1.septembra līdz 31.decembrim.
 40.  Par mērķdotācijas sadali Gulbenes novada Sveķu internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku darba algām no 2014.gada 1.septembra līdz 31.decembrim.
 41.  Par amatalgas noteikšanu izglītības iestāžu vadītājiem no 2014.gada 1.septembra līdz 31.decembrim.
 42.  Par Gulbenes novada domes 2014.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.21 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā 2015.gadā” apstiprināšanu.
 43.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes noteikumos „Gulbenes novada mākslinieku, audzēkņu, to pedagogu un kolektīvu, to vadītāju apbalvošana par izciliem sasniegumiem mūzikā, mākslā un kultūrā”.
 44.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2012.gada 23.augusta noteikumos Nr.3 „Par pusdienu izdevumu segšanu Gulbenes novadā esošo pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu bērniem, skolēniem un audzēkņiem un ārpus Gulbenes novada esošo profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri deklarēti Gulbenes administratīvajā teritorijā”.
 45.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdes Nr.16, 45.§ „Maksas pakalpojumi Gulbenes novada kultūras namos, tautas namos un estrādēs privātiem un komerciāliem pasākumiem”.
 46.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 29.augusta sēdes Nr.12, 28.§ „Par Gulbenes novada pagastu pārvalžu maksas pakalpojumiem komunālās saimniecības jomā”.
 47.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdes Nr.16, 42.§ „Par Gulbenes novada muzeju maksas pakalpojumiem”.
 48.  Par dāvinājuma pieņemšanu.
 49.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 50.  Par komunālo maksājumu parāda piedziņu.
 51.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
 52.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 53.  Par pašvaldības ielas statusa noteikšanu.
 54.  Par pašvaldības ceļa statusa noteikšanu.
 55.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Vecgulbenes muižas klēts – lauku mantojuma glabātāja” neattiecināmiem izdevumiem.
 56.  Par atļauju savienot amatus.
 57.  Par izmaiņām komisijās.
 58.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 59.  Par zemes reformas pabeigšanu Gulbenes novada Gulbenes pilsētā.
 60.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 61.  Par adresēm un nosaukumiem.
 62.  Par Gulbenes novada bāriņtiesu darbības izvērtēšanu.

Informācija par Emzes parka rekonstrukcijas projektu.

2014.gada 16.oktobris

Nr. 21

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes kustamās mantas - automašīnas VW CARAVELLE atsavināšanu un atkātotas izsoles organizēšanu.
 2.  Par kustamās mantas – traktora Belarus MTZ 320 - pārdošanu.
 3.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciems ciemā” īstenošanai.
 4.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Rankas pagasta Rēveļu ciemā” īstenošanai.
 5.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Stāķu sporta halles energoefektivitātes paaugstināšana ( identifikācijas Nr.KPFI-15.3/87)” īstenošanai.
 6.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Tirzas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana ( identifikācijas Nr.KPFI-15.3/89)” īstenošanai.
 7.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 8.  Par platības precizēšanu.
 9.  Par Gulbenes novada bāriņtiesu darbības izvērtēšanas termiņa pagarinājumu.
 10.  Par grozījumiem Gulbenes novada Jaungulbenes sociālās aprūpes centra nolikumā.

2014.gada 30.oktobris

Nr. 22

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 5.  Par personu izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 6.  Par Gulbenes novada domes 2014.gada 30.oktobra saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par interešu un pieaugušo izglītības programmu licencēšanu”” izdošanu.
 7.  Par nodibinājuma „Gulbenes Olimpiskā centra” dibināšanu.
 8.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.
 9.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 10.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 11.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 12.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 13.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 14.  Par pirkuma līguma slēgšanu.
 15.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 16.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 17.  Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 18.  Par platību precizēšanu.
 19.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 20.  Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu.
 21.  Par nekustamā īpašuma “Atpūtas” pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
 22.  Par zemes gabalu piekritību. SIA „AP Kaudzītes” iesnieguma izskatīšanu.
 23.  Par adresēm un nosaukumiem.
 24.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 25.  Par izmaiņām Gulbenes novada savstarpējos norēķinos par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2014.gada 1.septembra
 26.  Par Sporta zāļu, vingrošanas centru un stadionu maksas pakalpojumu Gulbenes novada pagastos noteikšanu
 27.  Par redakcionālajiem grozījumiem Gulbenes novada domes 2014.gada 25.septembra sēdes Nr.20, 7.§ „Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdes Nr.16, 44.§ „Gulbenes novada sociālo dienestu maksas pakalpojumi””.
 28.  Par redakcionālajiem grozījumiem Gulbenes novada Līgo sociālās aprūpes centra nolikumā
 29.  Par Gulbenes pilsētas stadiona pārbūvi.
 30.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā
 31.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
 32.  Par Goda diploma, Atzinības raksta un Pateicības raksta piešķiršanu.
 33.  Par dāvinājuma pieņemšanu.
 34.  Par īres maksas peļņas daļas un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu
 35.  Par Gulbenes novada domes 2014.gada 30.oktobra saistošo noteikumu Nr.23 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā 2015.gadā” apstiprināšanu.
 36.  Par ielas statusa noteikšanu.
 37.  Par Gulbenes novada pašvaldības ceļu un ielu reģistrāciju.
 38.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

2014.gada 27.novembris

Nr. 23

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par savstarpējo dzīvojamo telpu maiņu.
 5.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 6.  Par personu izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 7.  Par Tirzas pamatskolas nolikuma grozījumiem.
 8.  Par nodibinājuma „Gulbenes Olimpiskais centrs” darbības mērķu noteikšanu un statūtu apstiprināšanu.
 9.  Par nodibinājuma „Gulbenes Olimpiskais centrs” valdes ievēlēšanu.
 10.  Par lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisiju.
 11.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 12.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 13.  Par kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 14.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 15.  Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli.
 16.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 17.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
 18.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
 19.  Par servitūta ceļa noteikšanu.
 20.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 21.  Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu.
 22.  Par Saistošo noteikumu „Gulbenes pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība” apstiprināšanu.
 23.  Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 24.  Par adresēm un nosaukumiem.
 25.  Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar Aivaru Dzērvi.
 26.  Par Gulbenes novada domes 2014.gada 27.novembra saistošo noteikumu Nr.24 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 „Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
 27.  Par grozījumiem Gulbenes novada sociālā dienesta nolikumā.
 28.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
 29.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā.
 30.  Par lēmuma „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā” atcelšanu.
 31.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 32.  Par komunālo maksājumu parāda piedziņu.
 33.  Par projekta „Minies globāli” līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 34.  Par īres un komunālo pakalpojumu maksājumu parādu dzēšanu.
 35.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 36.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 37.  Par platības precizēšanu.
 38.  Par Jura Dubrovska iesnieguma izskatīšanu.

2014.gada 18.decembris

Nr. 24

DARBA KĀRTĪBA

Izpilddirektores informācija

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 5.  Par personu izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 6.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 7.  Par grozījumiem Gulbenes novada sociālās aprūpes centra „Siltais” nolikumā.
 8.  Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu.
 9.  Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
 10.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 11.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 12.  Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
 13.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 14.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 15.  Par Gulbenes vietējās nozīmes dabas teritorijām.
 16.  Par dabas resursu nodokļa līdzekļu pārvaldīšanas un izlietošanas kārtības apstiprināšanu.
 17.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 18.  Par atļaujas izsniegšanu.
 19.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 20.  Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Gulbenes autobuss” valdes locekļa iecelšanu.
 21.  Par grozījumiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Gulbenes autobuss” statūtos.
 22.  Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības policijas nolikumā.
 23.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdes Nr.16, 36. Gulbenes labiekārtošanas iestādes maksas pakalpojumiem”.
 24.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 25.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
 26.  Par zemes nomas maksas parāda dzēšanu.
 27.  Par debitoru parādu norakstīšanu.
 28.  Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu.
 29.  Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu un īres līguma laušanu.
 30.  Par remonta izdevumu ieskaitu īres maksas parāda segšanai.
 31.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu nedzīvojamo telpu nomas maksā.
 32.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 33.  Par adresēm un nosaukumiem.
 34.  Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 35.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
 36.  Par kustamās mantas – automašīnas Mercedes Benz V230, atsavināšanu.
 37.  Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu.
 38.  Par Atzinības raksta piešķiršanu.

2014.gada 29.decembris

Nr. 25.

DARBA KĀRTĪBA

 1. Par Gulbenes novada domes 2014.gada 29.decembra saistošos noteikumu Nr.25 „Par grozījumiem Gulbenes novada 2014.gada budžetā” apstiprināšanu.
 2.  Par Gulbenes novada aktualizētā Rīcības un Investīciju plāna 2015.-2017.gadam   apstiprināšanu.
 3.  Par Gulbenes novada domes 2014.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.26 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 „Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
 4.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikumā.
 5.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.
 6.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 19.decembra sēdes Nr.19, 43. maksas pakalpojumiem ģeotelpiskās informācijas apritei Gulbenes novadā”.
 7.  Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” darba plāna apstiprināšanu.
 8.  Par vecāku līdzdalības maksas parāda dzēšanu.
 9.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 10.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 11.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 12.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 13.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 14.  Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu.
 15.  Par kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 16.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 17.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 18.  Par A.Vējiņa atbrīvošanu no Gulbenes novada domes Iepirkumu komisijas locekļa amata pienākumiem.