25.07..2019. Gulbenes novada dome nolēma izdot Gulbenes novada pašvaldības 2019.gada 25.jūlija saistošos noteikumus Nr.18 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”"

Saistošo noteikumu pielikums Nr.1