Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000017434, Dārza ielā 10, c. Stari, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4417, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Degvielas iegāde Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes vajadzībām 2015./2016.gadam". Iepirkuma identifikācijas Nr.DPP -2015/2.

Nolikums

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu
Sēdes protokols Nr.3, 03.06.2015.
Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde , reģ. Nr. 90000017434,Dārza iela 10,Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, pieņēmusi lēmumu iepirkumā "Degvielas iegāde Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldei 2015./2016. gadā", Identifikācijas Nr. DPP 2015 /2.
Saņemto piedāvājumu skaits 3.
Daukstu pagasta pārvalde nolēmusi slēgt līgumu ar AS "Virši-A", reģ.Nr.40003242737 par summu EUR16580.00 bez PVN.

Protokols