Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde, reģistrācijas numurs 90000017472, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Logu nomaiņa pašvaldības īpašumā esošajās dzīvojamās mājās Gulbenes pilsētā", iepirkuma identifikācijas Nr.GNGPP-2015/5.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2015.gada 19.maija plkst.11.00.

Nolikums

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000017472, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Logu nomaiņa pašvaldības īpašumā esošajās dzīvojamās mājās Gulbenes pilsētā", iepirkuma identifikācijas numurs – GNGPP-2015/5.

Saņemto piedāvājumu skaits –4.

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes iepirkumu komisija 2015.gada 3.jūnijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „VESKOR", reģistrācijas numurs 42403027354, juridiskā adrese: Raiņa iela 1, Balvi, Balvu novads, LV-4501 ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 41999,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro 00 centi).

Lēmums

Līgums