Publikācijas datums:
GNGPP-2015/5
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „VESKOR"
Pasūtītājs
Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde
Līgumsumma
bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 41999,00
Rezultātu publicēšanas datums
07.05.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde, reģistrācijas numurs 90000017472, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Logu nomaiņa pašvaldības īpašumā esošajās dzīvojamās mājās Gulbenes pilsētā", iepirkuma identifikācijas Nr.GNGPP-2015/5.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2015.gada 19.maija plkst.11.00.

Nolikums

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000017472, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Logu nomaiņa pašvaldības īpašumā esošajās dzīvojamās mājās Gulbenes pilsētā", iepirkuma identifikācijas numurs – GNGPP-2015/5.

Saņemto piedāvājumu skaits –4.

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes iepirkumu komisija 2015.gada 3.jūnijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „VESKOR", reģistrācijas numurs 42403027354, juridiskā adrese: Raiņa iela 1, Balvi, Balvu novads, LV-4501 ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 41999,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro 00 centi).

Lēmums

Līgums