Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde, reģistrācijas numurs 90000017472, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Telpu tīrīšanas līdzekļu, uzkopšanas inventāra, higiēnas un citu saimniecības preču piegāde Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldei un tās pārraudzībā nodotajām iestādēm", iepirkuma identifikācijas Nr.GNGPP-2015/24.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2015.gada 8.maija plkst.11.00.

Nolikums.docx

Tehn_specifik.docx

Paziņojums par pieņemto lēmumu

 

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000017472, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Telpu tīrīšanas līdzekļu, uzkopšanas inventāra, higiēnas un citu saimniecības preču piegāde Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldei un tās pārraudzībā nodotajām iestādēm”, iepirkuma identifikācijas numurs – GNGPP-2015/4.

 

Saņemto piedāvājumu skaits –2.

 

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes iepirkumu komisija 2015.gada 11.maijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „PRODLEX”, reģistrācijas numurs 50003639361, juridiskā adrese: Mazā krūmu iela 5-36, Rīga, LV-1069, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 19463,77 (deviņpadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit trīs euro 77 centi).

Lēmums

Līgums