Publikācijas datums:
GNGPP-2015/24
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „PRODLEX”
Pasūtītājs
Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde
Līgumsumma
bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 19463,77
Rezultātu publicēšanas datums
24.04.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde, reģistrācijas numurs 90000017472, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Telpu tīrīšanas līdzekļu, uzkopšanas inventāra, higiēnas un citu saimniecības preču piegāde Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldei un tās pārraudzībā nodotajām iestādēm", iepirkuma identifikācijas Nr.GNGPP-2015/24.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2015.gada 8.maija plkst.11.00.

Nolikums.docx

Tehn_specifik.docx

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000017472, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Telpu tīrīšanas līdzekļu, uzkopšanas inventāra, higiēnas un citu saimniecības preču piegāde Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldei un tās pārraudzībā nodotajām iestādēm”, iepirkuma identifikācijas numurs – GNGPP-2015/4.

Saņemto piedāvājumu skaits –2.

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes iepirkumu komisija 2015.gada 11.maijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „PRODLEX”, reģistrācijas numurs 50003639361, juridiskā adrese: Mazā krūmu iela 5-36, Rīga, LV-1069, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 19463,77 (deviņpadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit trīs euro 77 centi).

Lēmums

Līgums