Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ūdensnoteku atjaunošana Gulbenes novada Beļavas pagastā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/8/ELFLA.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.02.2018. plkst.10.00.

Nolikums_2018_8.doc

1_pielikums_Darbu_apjomi.xlsx

Buvatlauja_mel.sist.pdf

Buvprojekts_Belavas_melioracijas_sistema.pdf

VVD_Tehn.noteikumi_UN52825432.10_un_UN52825432.20.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus iepirkumā „Ūdensnoteku atjaunošana Gulbenes novada Beļavas pagastā”, identifikācijas Nr. GND-2018/8/ELFLA, 2018.gada 15.februārī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “AMBERGOLD”, reģ. Nr. 44103058866, ar līgumcenu bez PVN 54732,18 EUR.

Lemums_2018_8.pdf

Ligums_2018_8.pdf

Vienosanas1_pie_liguma