Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība „Dzelzceļa gājēju pārejas pieeju izbūvei Raiņa ielā”” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/60.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.10.2018. plkst.10.00.

Nolikums_2018_60

2017_06_LDZ_Raina_parbr (1)

pielikums_1_Projektēšanas uzdevums

Raina_iela_441700038

Paziņojums par pieņemto lēmumu                                                    

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība „Dzelzceļa gājēju pārejas pieeju izbūvei Raiņa ielā””, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/60, iesniegtos piedāvājumus, 2018.gada 2.oktobrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Marten projekti”, reģ. Nr. 40103665072, ar līgumcenu 3700,00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti euro, 00 centi).

Lemums_2018_60

Ligums_SIA_Marten_projekti