Informācijas iesniegšanai aicinām izmantot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS).

BIS www.bis.gov.lv ir elektroniskā vide, kurā tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie elektroniskie pakalpojumi (e-pakalpojumi).

Būvniecības procesu shēmas

Būvniecības_shēma_1__grupas_ēkām.pdf

Būvniecības_shēma_2__un_3__grupas_būvēm.pdf

Nojaukšanas_shēma_2__un_3__grupas_ēkām_docx_3.pdf

Nojaukšana_1__grupas_ēkām_un_2_grupas_ēkām_kas_nav_pieslēgtas_inženiertīkliem_3.pdf

Vienkāršotā_fasādes_atjaunošana-1.pdf

Vienkāršotā_ēkas_atjaunošana_1_grupas_ēkas_pilsētās_un_ciemos_2__un_3_grupas_ēkas_3.pdf

 

Maksa par būvvaldes pakalpojumiem saskaņā ar Gulbenes novada domes saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā” (Nr.11, 24.09.2009).

 

Veidlapas

Ēkas

Veidlapas atbilstoši Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"

1.            Paskaidrojuma raksts 1.grupas ēku būvniecībai. 2.daļa.

2.            Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai. 2.daļa

3.            Apliecinājuma karte ēkas vai tās daļas atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu /bez lietošanas veida maiņas. 2.daļa.

4.          Ēkas fasādes apliecinājuma karte. 2.daļa.

5.          Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai. 2.daļa.

6.          Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts.

7.          Segto darbu pieņemšanas akts.

8.          Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts.

9.          Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai.

10.          Apliecinājums par ēkas nojaukšanu.

 

Inženierbūves

I. Veidlapas atbilstoši Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumiem Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"

1. Paskaidrojuma raksts inženierbūvēm 2.daļa.

2. Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai 2.daļa

3. Apliecinājuma karte inženierbūvēm. 2.daļa.

4. Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts.

5. Segto darbu pieņemšanas akts.

6. Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts.

7. Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai.

8. Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu.

 

    II.  Veidlapas atbilstoši 16.09.2014 MK noteikumiem Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi"

       1. Paskaidrojuma raksts 1.grupas būvei, 2.daļa

       2.   Paskaidrojuma raksts būves konservācijai

       3. Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts

       4.  Segto darbu pieņemšanas akts

       5.  Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu

 

III.  Veidlapas atbilstoši 14.10.2014. MK noteikumiem Nr.633  "Autoceļu un ielu būvnoteikumi"

      1.  Segto darbu pieņemšanas akts

      2.  Paskaidrojuma raksts ceļiem, 2.daļa

      3.  Apliecinājuma karte, 2.daļa

      4.  Apliecinājums par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai

 

IV. Veidlapas atbilstoši Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumiem nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvnoteikumi”.

1.            Paziņojums par būvniecību.

4.            Paskaidrojuma raksts. 2.daļa.

6.            Apliecinājuma karte. 2.daļa.

7.            Projekta saskaņošanas veidlapa.

8.            Iesniegums par atsevišķu koku ciršanu.

9.            Apliecinājums par energoapgādes būvobjekta gatavību ekspluatācijai.

 

V. Veidlapas atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība”.

2.            Segto darbu pieņemšanas akts (elektronisko sakaru tīkla kabeļi).

3.            Segto darbu pieņemšanas akts (elektronisko sakaru tīkla kabeļu kanalizācija).

4.            Apliecinājums par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai.