2015.gada 29.janvāris

Nr. 1.

DARBA KĀRTĪBA

 

Izpilddirektores informācija

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 5.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 6.  Par Gulbenes novada domes 2014.gada 29.janvāra Gulbenes novada saistošo noteikumu Nr.1 „Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” apstiprināšanu.
 7.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 8.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 9.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 10.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 11.  Par adresēm un nosaukumiem.
 12.  Par servitūta noteikšanu.
 13.  Par līdzfinansējuma nodrošināšanu nometnei „Jauno dabas pētnieku skola” Druvienas pagastā.
 14.  Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu.
 15.  Par operatīvā ziņojuma „Par Gulbenes novada Investīciju plāna izpildi 2014.gadā” apstiprināšanu.
 16.  Par Gulbenes novada domes Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 17.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 18.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 19.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošo noteikumu Nr.2„Par Gulbenes pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību” apstiprināšanu.
 20.  Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma darba uzdevuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.
 21.  Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014 – 2020 projektu konkursā ar mērķi veikt Sarkanās pils un tās piebūves rekonstrukciju un teritorijas labiekārtošanu.
 22.  Par SIA „LETES FURS” iesnieguma izskatīšanu.
 23.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 24.  Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu.
 25.  Par nekustamā īpašuma Ābeļu iela 13, Gulbene, Gulbenes novads, domājamās daļas atsavināšanu.
 26.  Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” struktūrvienības „Tūrisma informācijas centrs „STĀMERIENA”” izveidi.
 27.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 28.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 „Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
 29.  Par grozījumiem Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes nolikumā.
 30.  Par Gulbenes novada domes Iepirkuma komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 31.  Par Gulbenes novada domes Iepirkuma komisiju.
 32.  Par valsts budžeta līdzekļu finansējuma sadali 5.-6.gadīgajiem bērniem Gulbenes novada pirmskolas un vispārējās izglītības iestādēs no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.
 33.  Par mērķdotācijas sadali Gulbenes novada vispārējās pamata un vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.
 34.  Par amatalgas noteikšanu izglītības iestāžu vadītājiem no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.
 35.  Par interešu izglītības mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanai no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.
 36.  Par mērķdotācijas sadali Gulbenes novada Sveķu internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku darba algām no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.
 37.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdes Nr.16, 34.§ „Par Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem”.
 38.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu rekonstrukcija Gulbenes pilsētā” īstenošanai.
 39.  Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu.
 40.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 41.  Par komunālo maksājumu parāda piedziņu.
 42.  Par īres maksas un komunālo maksājumu parāda piedziņu.
 43.  Par naudas balvas piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Nikolajam Stepanovam.
 44.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.
 45.  Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta „Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam „Lubāna mitrājs”.
 46.  Par Gulbenes vidusskolas reorganizāciju par Gulbenes sākumskolu.
 47.  Par Gulbenes Bērzu sākumskolas likvidāciju.
 48.  Par izglītojamo uzņemšanu Gulbenes vidusskolas un Gulbenes 2.vidusskolas 1.klasē 2015./2016.mācību gadā.
 49.  Par mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) sadales kārtību 2015.gadā.
 50.  Par Imanta Kublačova atbrīvošanu no Gulbenes novada pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu izpildītāja pienākumu pildīšanas.
 51.  Par Mārtiņa Didrihsona-Linarda iecelšanu par Gulbenes novada pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu izpildītāju.
 52.  Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar …..
 53.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 54.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas apstiprināšanu.

2015.gada 6.februāris

Nr. 2.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par darba līguma uzteikumu Gulbenes novada domes izpilddirektorei Sarmītei Krišānei un viņas atbrīvošanu no darba.

2015.gada 11.februāris

Nr. 3.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par maksas noteikšanu par vēlētāju parakstu apliecināšanu.
 2.  Par vēlētāju parakstu apliecināšanu.
 3.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
 4.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
 5.  Par Gulbenes novada domes izpilddirektora pienākumu izpildītāja iecelšanu.

2015.gada 26.februāris

Nr. 4.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 5.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 6.  Par izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 7.  Par projekta „EUROWEEK 2015 Gulbenē” iesniegšanu ES programmas „Eiropa Pilsoņiem” projektu konkursā.
 8.  Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 9.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 10.  Par grozījumiem Gulbenes novada Gulbenes pilsētas bāriņtiesas nolikumā.
 11.  Par Gulbenes novada Lizuma bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu .
 12.  Par Gulbenes novada Jaungulbenes bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu.
 13.  Par Gulbenes novada Lejasciema bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu.
 14.  Par Gulbenes novada Litenes bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu.
 15.  Par Gulbenes novada Rankas bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu.
 16.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 17.  Par izmaiņām Gulbenes novada domes tūrisma komisijā.
 18.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 19.  Par Gulbenes 2.vidusskolas projekta „Esi „zaļš” Gulbenes novadā” atbalstīšanu.
 20.  Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu.
 21.  Par izstrādātā zemes ierīcības projekta grafiskās daļas grozījumu apstiprināšanu.
 22.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 23.  Par Gulbenes novada domes projekta „3,2,1 - Aiziet!” atbalstīšanu finansējuma piesaistei Gulbenes novada jauniešu centra „Bāze” darbības nodrošināšanai.
 24.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 25.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 26.  Par mēnešalgu noteikšanu iestāžu vadītājiem.
 27.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 26.februāra saistošo noteikumu Nr.4 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” izdošanu.
 28.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.
 29.  Par viena audzēkņa izmaksām Gulbenes novada pamata, vispārējās un pirmskolas izglītības iestādēs pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2015.gadā.
 30.  Par Stāmerienas pamatskolas projekta „Iepazīsti un mācies palīdzēt” atbalstīšanu.
 31.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
 32.  Par īres un komunālo maksājumu parādu norakstīšanu.
 33.  Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu.
 34.  Par īres un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu un īres līguma laušanu.
 35.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 36.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 37.  Par projektu finansēšanu 2015.gadā no pašvaldību autoceļiem (ielām) uzturēšanai piešķirtās mērķdotācijas.
 38.  Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai izlietojuma programmas 2015.-2017.gadam apstiprināšanu.
 39.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 40.  Par adresēm un nosaukumiem.
 41.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu
 42.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.
 43.  Par mēnešalgu noteikšanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Nikolajam Stepanovam.
 44.  Par mēnešalgu noteikšanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Caunītim.
 45.  Par platības precizēšanu.

2015.gada 11.marts

Nr. 5.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Gulbenes novada domes projekta „Gulbenes novada apgaismojuma infrastruktūras energoefektivitātes paaugstināšana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
 2.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 3.  Par grozījumiem 2015.gada 11.februāra domes sēdes Nr.3, 5.§ „Par Gulbenes novada domes izpilddirektora pienākumu izpildītāja iecelšanu”.

2015.gada 26.marts

Nr. 6.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 5.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Gulbenes novada 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.17 „Par sociālo palīdzību un pašvaldības sociālajiem pabalstiem Gulbenes novadā”” apstiprināšanu.
 6.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2012.gada 23.augusta saistošajos noteikumos nr.20 “Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam”” apstiprināšanu
 7.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.7 „Par materiālo palīdzību Gulbenes novadā” apstiprināšanu.
 8.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 26.marta noteikumu Nr.1 „Gulbenes novada Gada balva kultūrā un Gulbenes novada GODS” apstiprināšanu.
 9.  Par balvas „Gulbenes novada GODS – 2015” piešķiršanu.
 10.  Par grozījumu veikšanu Gulbenes vidusskolas nolikumā.
 11.  Par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Gulbenes novada teritorijā.
 12.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 13.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Gulbenes novada 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” nolikums” apstiprināšanu.
 14.  Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu.
 15.  Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.
 16.  Par nekustamā īpašuma iegādi.
 17.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 18.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 19.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 20.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 21.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 22.  Par Vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 23.  Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 24.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 25.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 26.  Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Gulbenes autobuss” 2014.gada pārskata apstiprināšanu.         
 27.  Par Gulbenes novada sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Gulbenes nami” 2014.gada pārskata apstiprināšanu.
 28.  Par Gulbenes novada domes Iepirkumu nodaļas izveidošanu.    
 29.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.9 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 „Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.        
 30.  Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nolikumā.         
 31.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.10 „Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" maksas pakalpojumu cenrādis” izdošanu.           
 32.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.       
 33.  Par pašvaldības izglītības iestāžu lietvedības sekretāru amata likmēm.   
 34.  Par viena bērna uzturēšanās maksas apstiprināšanu Litenes bērnu patversmē.    
 35.  Par maksas pakalpojumiem sociālās aprūpes centrā “Siltais”.      
 36.  Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības prioritārajam investīciju projektam „Gulbenes novada domes administrācijas ēkas iekšējo elektrotīklu un telpu remontdarbiem” īstenošanai.        
 37.  Par Gulbenes novada invalīdu biedrības iesnieguma izskatīšanu.
 38.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.     
 39.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 40.  Par Atzinības rakstu piešķiršanu.
 41.  Par zemes gabalu piekritību.
 42.  Par adresēm un nosaukumiem.
 43.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu” izdošanu.
 44.  Par īres maksas un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda dzēšanu.
 45.  Par mēnešalgu noteikšanu iestāžu vadītājiem.
 46.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Daukstu pagasta Staru ciemā” īstenošanai.
 47.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.12 ”Grozījumi Gulbenes novada domes 2011.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.8 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā.

2015.gada 26.marts

Nr. 7.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdes Nr.16, 46.§ „Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem”.

2015.gada 8.aprīlis

Nr. 8.

DARBA KĀRTĪBA

 1. Par G.Švikas atbrīvošanu no Gulbenes novada domes izpilddirektora pienākumu pildīšanas.

2015.gada 10.aprīlis

Nr. 9.

DARBA KĀRTĪBA

 1. Par S.Krišānes atbrīvošanu no Gulbenes novada domes izpilddirektora amata

2015.gada 14.aprīlis

Nr. 10.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes novada Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu „Jaungulbenes lauksaimniecības skola”, kadastra numurs 5060 004 0224, daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
 2.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Beļavas pagasta Beļavas ciemā” īstenošanai.
 3.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 4.  Par 2015.gada 11.februāra domes sēdes Nr.3, 5.§ „Par Gulbenes novada domes izpilddirektora pienākumu izpildītāja iecelšanu” 3.punkta atcelšanu.
 5.  Par izpilddirektora iecelšanu.

2015.gada 30.aprīlis

Nr. 11.

DARBA KĀRTĪBA

Izpilddirektores informācija

 1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 5.  Par izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 6.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 13 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” izdošanu.
 7.  Par dalību biedrībā “Gaujas ilgtspējīgās attīstības biedrība”.
 8.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 9.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 10.  Par atteikumu nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu –Dzirnavu iela 2-9, Gulbene, Gulbenes novads.
 11.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 12.  Par Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes kustamās mantas – automašīnas Mercedes Benz V230 atsavināšanu un atkātotas izsoles organizēšanu.
 13.  Par Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes kustamās mantas – autobusa VW LT35, atsavināšanu.
 14.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu „Grozījumi Gulbenes novada domes saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Gulbenes novada teritoriālo vienību detālplānojumu apstiprināšanu”” apstiprināšanu.
 15.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 16.  Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotai personai.
 17.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 18.  Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
 19.  Par biedrības “Sporta klubs “TORS”” iesnieguma izskatīšanu.
 20.  Par Gulbenes novada pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšanu.
 21.  Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Gulbenes novada valsts ģimnāzijai.
 22.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 23.  Par servitūta ceļa noteikšanu.
 24.  Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
 25.  Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu.
 26.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.15 „Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Gulbenes novadā” apstiprināšanu.
 27.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.16 „Pašvaldības nodeva par reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Gulbenes novadā” pieņemšanu.
 28.  Par adresēm un nosaukumiem.
 29.  Par nekustamā īpašuma otrās izsoles rezultātu, trešās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 30.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
 31.  Par izstrādātā zemes ierīcības projekta grafiskās daļas grozījumu apstiprināšanu.
 32.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 33.  Par Gulbenes novada pašvaldības konsolidētā 2014.gada pārskata apstiprināšanu.
 34.  Par Eiropas Brīvprātīgā darba projektu “On Wings” programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā.
 35.  Par dalību projekta „PROTI un DARI!” īstenošanā.
 36.  Par Gulbenes pilsētas pārvaldes kustamās mantas – Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” siltummezgla norakstīšanu.
 37.  Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu.
 38.  Par publiska testamenta pieņemšanu.
 39.  Par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Gulbenes novada pašvaldības policijai.
 40.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 41.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
 42.  Par zemes nomas maksājumu parādu norakstīšanu.
 43.  Par īres un komunālo maksājumu parādu norakstīšanu.
 44.  Par komunālo pakalpojumu parāda piedziņu.
 45.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 46.  Par Gulbenes novada domes 2012.gada 27.septembra noteikumu Nr.4 “Kapitāla daļu pārvaldīšanas noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem.
 47.  Par aizņēmuma projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Beļavas pagasta Beļavas ciemā” īstenošanai plānotā atmaksas grafika precizēšanu.
 48.  Par izstrādātā zemes ierīcības projekta grafiskās daļas grozījumu apstiprināšanu.
 49.  Par izmaiņām komisijās.
 50.  Par Atzinības rakstu piešķiršanu.
 51.  Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 52.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 53.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes novada Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu „Jaungulbenes lauksaimniecības skola”, kadastra numurs 5060 004 0224, daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
 54.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 17 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 „Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
 55.  Par zemes nomas līguma noslēgšanu.

2015.gada 20.maijs

Nr. 12.

DARBA KĀRTĪBA

 1. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Stradu pagasta Stradu ciemā” īstenošanai.
 2.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta ( Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/073/067) „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Gulbenes novadā” īstenošanai
 3.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.

2015.gada 28.maijs

Nr. 13.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 5.  Par licences anulēšanu pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Gulbenes novadā.
 6.  Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.
 7.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 28.maija saistošo noteikumu Nr.18 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Gulbenes novada teritorijā” izdošanu.
 8.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 9.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 10.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 11.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 12.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 13.  Par adresēm un nosaukumiem.
 14.  Par zemes vienības nomas tiesību izsoles rīkošanu.
 15.  Par pilnvarojumu Gulbenes novada domes funkciju izpildei.
 16.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes novada Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu „Jaungulbenes lauksaimniecības skola”, kadastra numurs 5060 004 0224, daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
 17.  Par ceļa servitūta noteikšanu.
 18.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 19.  Par Gulbenes sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RAINIS” iesnieguma izskatīšanu
 20.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 28.maija saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 „Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
 21.  Par grozījumu veikšanu Gulbenes sporta centra nolikumā
 22.  Par grozījumu veikšanu Gulbenes novada valsts ģimnāzijas nolikumā.
 23.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 28.maija saistošo noteikumu Nr.20 ”Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”” pieņemšanu”.
 24.  Par līdzfinansējuma nodrošināšanu sadarbības projektam ar Rekrutēšanas un Jaunsardzes centru.
 25.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 28.maija saistošo noteikumu Nr.21 „Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2015.gada budžetā” apstiprināšanu.
 26.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 27.jūnija lēmumā „Par Gulbenes novada domei lietošanā esošo transporta līdzekļu nodošanu individuālā lietošanā, nobraukuma limitiem un degvielas normām”.
 27.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 28.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 29.  Par īres maksas un komunālo pakalpojumu parāda piedziņu.
 30.  Par īres līguma laušanu, izlikšanu no dzīvojamās telpas bez citas ierādīšanas, īres maksas un komunālo pakalpojumu parāda piedziņu.
 31.  Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu.
 32.  Par īres maksas parāda piedziņu.
 33.  Par uztura vērtības noteikšanu Gulbenes novadā.
 34.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 35.  Par atvaļinājuma piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājam.
 36.  Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu.
 37.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 28.maija saistošo noteikumu Nr.22 ”Grozījumi Gulbenes novada domes 2011.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.8 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā” pieņemšanu.
 38.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 39.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 40.  Par izmaiņām Gulbenes novada domes Starpinstitucionālajā komisijā.

2015.gada 4.jūnijs

Nr. 14.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par dalību biedrībā “Reģionālo attīstības centru apvienība”.
 2.  Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 1, Gulbene, Gulbenes novads, paturēšanu par nenotikušās izsoles sākumcenu.
 3.  Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.

2015.gada 25.jūnijs

Nr. 15.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par personu izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 2.  Par Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā iekļauto datu precizēšanu.
 3.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 4.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 5.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 6.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 7.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 8.  Par savstarpēju dzīvojamo telpu maiņu.
 9.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā „Par Gulbenes novada sociālo dienestu maksas pakalpojumiem (sēdes protokols Nr.16, 44.§).
 10.  Par grozījumiem Gulbenes novada Litenes bērnu patversmes nolikumā.
 11.  Par Gulbenes novada domes 2014.gada 29.maija lēmuma “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu” atcelšanu.
 12.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 13.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2015.gada 26.februāra lēmumā „Par projektu finansēšanu 2015.gadā no pašvaldību autoceļiem (ielām) uzturēšanai piešķirtās mērķdotācijas” (protokols Nr. 4, 37.§).
 14.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 25.jūnija saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījumi Gulbenes novada 2010.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par administratīvo atbildību Gulbenes novada pašvaldības teritorijā”” apstiprināšanu.
 15.  Par Gulbenes novada latvāņu izplatības ierobežošanas darba grupu.
 16.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 17.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 18.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 19.  Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 20.  Par adresēm un nosaukumiem.
 21.  Par siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciema dzīvojamām mājām 2015./2016.gada apkures sezonā.
 22.  Par Gulbenes novada būvvaldes nolikuma apstiprināšanu.
 23.  Par ielas statusa noteikšanu.
 24.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 25.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 26.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 27.  Par zemes gabala piekritību.
 28.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 29.  Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādei „Auseklītis”.
 30.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 31.  Par saistošo noteikumu Nr.24 „Par vecāku līdzdalības maksu Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” apstiprināšanu.
 32.  Par mācību maksu Gulbenes Mūzikas skolas sagatavošanas grupā.
 33.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdes lēmumā „Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.16, 46.§).
 34.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdes lēmumā „Par Gulbenes sporta centra maksas pakalpojumiem” ( protokols Nr.16, 40.§).
 35.  Par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem.
 36.  Par personu uzturēšanās maksas apstiprināšanu Tirzas sociālās un veselības aprūpes namā „Doktorāts”.
 37.  Par Gulbenes novada domes 2010.gada 23.aprīļa sēdes lēmuma „Par Gulbenes novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Gulbenes novada ziņas” maksas pakalpojumu apstiprināšanu” atcelšanu (protokols Nr.5, 30.§) .
 38.  Par teritorijas apkopes normu noteikšanu Gulbenes novadā.
 39.  Par apkopēju normu noteikšanu Gulbenes novadā.
 40.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2015.gada 26.marta lēmumā “Par mēnešalgu noteikšanu iestāžu vadītājiem” (protokols Nr.6, 45.§).
 41.  Par Gulbenes novada pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 42.  Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 43.  Par Gulbenes vēsturiskā centra attīstības stratēģijas izstrādi.
 44.  Par Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma – “Attīrīšanas iekārtas” norakstīšanu.
 45.  Par Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu.
 46.  Par Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu.
 47.  Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu
 48.  Par Gulbenes novada domes deputāta Māra Brenča iesnieguma izskatīšanu.
 49.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 50.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 51.  Par komunālo maksājumu parāda piedziņu.
 52.  Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi.
 53.  Par īres līguma laušanu un izlikšanu no dzīvojamās telpas, īres maksas un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu.
 54.  Par Gulbenes novada tūrisma maksas pakalpojumiem.
 55.  Par Gulbenes novada muzeju maksas pakalpojumiem.
 56.  Par Atzinības raksta piešķiršanu Līgai Brosovai.
 57.  Par īres maksas parāda piedziņu.
 58.  Par Vijas Čakares atbrīvošanu no Gulbenes Bērzu sākumskolas direktores amata.
 59.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
 60.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Litenes pagasta Litenes ciemā” īstenošanai.
 61.  Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi.
 62.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

2015.gada 30.jūlijs

Nr. 16.

DARBA KĀRTĪBA

Izpilddirektores informācija

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 5.  Par personu pārreģistrēšanu dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 6.  Par humānās palīdzības sniegšanu projekta „Pašvaldību palīdzība Ukrainai” ietvaros.
 7.  Par grozījumiem Tirzas sociālā un veselības aprūpes nama „Doktorāts” nolikumā.
 8.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.25 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Gulbenes novada pašvaldībā” izdošanu.
 9.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.26 „Grozījumi Gulbenes novada 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.17 „Par sociālo palīdzību un pašvaldības sociālajiem pabalstiem Gulbenes novadā”” izdošanu.
 10.  Par grozījumiem Gulbenes novada sociālā dienesta nolikumā.
 11.  Par izmaiņām Gulbenes novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā.
 12.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 25.jūnija saistošo noteikumu Nr.24 Par vecāku līdzdalības maksu Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” precizēšanu.
 13.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 14.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 15.  Par īres maksas noteikšanu dzīvojamai mājai „Stāķi 15”, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads.
 16.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 17.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 18.  Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Gulbenes sporta centram .
 19.  Par nekustamā īpašuma iegādi.
 20.  Par izmaiņām komisijās.
 21.  Par Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2030.gadam gala redakcijas projekta apstiprināšanu un iesniegšanu atkārtota atzinuma saņemšanai.
 22.  Par siltumtrases izbūvi nekustamajā īpašumā “Tirzas pamatskola”.
 23.  Par apkures katla nomaiņu Gulbenes novada sociālā dienesta Gulbenes veco ļaužu dzīvojamā mājā Dzirnavu ielā 7A, Gulbenē, Gulbenes novadā.
 24.  Par apkures katla nomaiņu Gulbenes novada sociālās aprūpes centrā „Siltais”.
 25.  Par siltumapgādes sistēmas izbūvi administratīvajā ēkā Rīgas ielā 65, Gulbenē, Gulbenes novadā.
 26.  Par ēkas jumta konstrukcijas un seguma atjaunošanu ēkai Brīvības ielā 22, Gulbenē.
 27.  Par jumta vienkāršotu atjaunošanu ēkai Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā.
 28.  Par dalību biedrībā “Reģionālo attīstības centru apvienība”.
 29.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanas lēmuma atcelšanu.
 30.  Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 31.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 32.  Par adresēm un nosaukumiem.
 33.  Par medību tiesību nomas līguma pagarināšanu.
 34.  Par Brīvības ielas, Gulbenē atjaunošanas projekta atbalstīšanu.
 35.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 36.  Par Gulbenes novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības apstiprināšanu.
 37.  Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem.
 38.  Par papildus finansējuma piešķiršanu Gulbenes vēsturiskā centra attīstības stratēģijas izstrādei.
 39.  Par Gulbenes novada domes izstāšanos no biedrības „FB Gulbene 2005”.
 40.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 41.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
 42.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 43.  Par īres maksas un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu.
 44.  Par Jāņa Nagļa atbrīvošanu no Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītāja amata.
 45.  Par Ilonas Matīsas iecelšanu par Gulbenes Mūzikas skolas direktori.
 46.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 47.  Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Gulbenes novada sociālā dienesta veco ļaužu dzīvojamās mājas apkures katla uzstādīšana Gulbenē, Dzirnavu ielā 7A”.

2015.gada 25.augusts

Nr. 17.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2015.gada 30.aprīļa lēmumā “Par nekustamā īpašuma Gulbenes novada Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu „Jaungulbenes lauksaimniecības skola”, kadastra numurs 5060 004 0224, daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā” (protokols Nr.11, 53.§).

2015.gada 27.augusts

Nr. 18.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 5.  Par grozījumu veikšanu Gulbenes mākslas skolas nolikumā
 6.  Par grozījumu veikšanu Gulbenes sporta centra nolikumā.
 7.  Par skolēnu skaita palielināšanu Gulbenes 2.vidusskolas 1.klasē 2015./2016.mācību gadā.
 8.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 9.  Par zemes gabalu iznomāšanu
 10.  Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
 11.  Par platību precizēšanu.
 12.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 13.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 14.  Par nekustamā īpašuma iegādi.
 15.  Par Gulbenes novada medību koordinācijas komisijas izveidošanu.
 16.  Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
 17.  Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 18.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
 19.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 20.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 27. augusta Noteikumu Nr.2 „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Gulbenes novada pagastu pārvaldēs” apstiprināšanu.
 21.  Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
 22.  Par adresēm un nosaukumiem.
 23.  Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotai personai.
 24.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 25.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 27.augusta saistošo noteikumu Nr.27 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 „Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
 26.  Par mūzikas instrumentu iegādi Gulbenes Mūzikas skolai.
 27.  Par Gulbenes novada pašvaldības tehnikas un transporta izmantošanas maksas pakalpojumiem.
 28.  Par atbalstu Gulbenes Mākslas skolas jaunas profesionālās ievirzes izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” īstenošanas uzsākšanai.
 29.  Par skolēnu peldēšanas apmācību.
 30.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 31.  Par īres maksas un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu.
 32.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 33.  Par izmaiņām komisijās.
 34.  Par Atzinības raksta piešķiršanu.
 35.  Par ikgadējā apmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Caunītim
 36.  Par Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes struktūrvienības izveidošanu.
 37.  Par dāvinājuma pieņemšanu.
 38.  Par Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītāja iecelšanu.

2015.gada 14.septembris

Nr. 19.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 27.augusta lēmuma “Par ikgadējā apmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Caunītim” (protokols Nr.18, 35.§) atcelšanu.

2015.gada 17.septembris

Nr. 20.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības prioritārajam investīciju projektam „Novada domes ēkas jumta vienkāršotā atjaunošana” īstenošanai.
 2.  Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Jumta seguma nomaiņa ēkai Brīvības ielā 22 un darbnīcu jumta konstrukciju un pārseguma atjaunošana” īstenošanai.
 3.  Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Apkures katla uzstādīšana sociālās aprūpes centram „Siltais””.
 4.  Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Katlu iekārtu nomainīšana Druvienas katlu mājā Gulbenes novada Druvienas pagasta Druvienas ciemā”.

2015.gada 24.septembris

Nr. 21.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu
 5.  Par Gulbenes novada domes noteikumu Nr.3 „Par atbalsta sniegšanu sportistiem un sporta organizācijām Gulbenes novadā” apstiprināšanu.
 6.  Par Gulbenes novada domes Kultūras komisijas sastāva izmaiņām
 7.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 8.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 9.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 10.  Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu.
 11.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 12.  Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.
 13.  Par adresēm un nosaukumiem.
 14.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 15.  Par zemes gabala piekritību.
 16.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 17.  Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.
 18.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 19.  Par siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu dzīvojamajai mājai “Aduliena 1”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads.
 20.  Par apkures katla nomaiņu ēkai Saules iela 8, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads.
 21.  Par mērķdotācijas sadali Gulbenes novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai no 2015.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.decembri.
 22.  Par interešu izglītības mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanai no 2015.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.decembrim.
 23.  Par valsts budžeta līdzekļu sadali Gulbenes novada pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai no 2015.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.decembrim.
 24.  Par mērķdotācijas sadali Sveķu internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku darba samaksai no 2015.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.decembrim.
 25.  Par amatalgas noteikšanu Gulbenes novada izglītības iestāžu vadītājiem no 2015.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.decembrim.
 26.  Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem.
 27.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr.28 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā 2016.gadā” izdošanu.
 28.  Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi.
 29.  Par nedzīvojamo telpu nomas maksas parāda norakstīšanu.
 30.  Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldei no dabas resursu nodokļa rezerves fonda.
 31.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 32.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2015.gada 11.februāra lēmumā “Par vēlētāju parakstu apliecināšanu” (protokols Nr.3, 2.§).
 33.  Par autobusa iegādi Gulbenes novada bērnu un jaunatnes sporta skolai.
 34.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr.29 „Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2015.gada budžetā” izdošanu.
 35.  Par servitūta ceļa noteikšanu.
 36.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
 37.  Par zemes nomas līguma slēgšanu.
 38.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 24.septembra noteikumu Nr.4 “Gulbenes novada sportistu un viņu treneru apbalvošana par sasniegumiem sportā” apstiprināšanu.
 39.  Par izstrādātā zemes ierīcības projekta grafiskās daļas grozījumu apstiprināšanu.
 40.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 41.  Par Gulbenes novada domes 2015gada 24.septembra noteikumu Nr.5 “Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm” pieņemšanu.
 42.  Par Gulbenes novada domes priekšsēdētāja Nikolaja Stepanova atbrīvošanu no amata.
 43.  Par Gulbenes novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.

2015.gada 1.oktobris

Nr. 22.

Domes sēde tiek atcelta, plānotais jautājums pārcelts izskatīšanai nākamajā domes sēdē.

2015.gada 8.oktobris

Nr. 23.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 13.jūnija lēmumā “Par Gulbenes novada domes deputātu ievēlēšanu domes pastāvīgo komiteju sastāvā” (protokols Nr.8, 3.§)
 2.  Par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Gulbenes autobuss”.
 3.  Par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Alba”.
 4.  Par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Gulbenes-Alūksnes bānītis”.
 5.  Par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „AP Kaudzītes”.
 6.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2015.gada 30.jūlija lēmumā “Par dalību biedrībā “Reģionālo attīstības centru apvienība” (protokols Nr.16, 28.§).
 7.  Par izmaiņām domes komisijās.
 8.  Par transporta līdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes priekšsēdētājam.
 9.  Par mobilo tālruņu nodošanu individuālā lietošanā un tālruņu sarunu izmaksu limita noteikšanu.
 10.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 8.oktobra saistošo noteikumu Nr.30 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 „Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
 11.  Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.
 12.  Par dāvinājuma pieņemšanu.
 13.  Par pārstāvja deleģēšanu Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomē

2015.gada 29.oktobris

Nr. 24.

DARBA KĀRTĪBA

Izpilddirektores informācija

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 5.  Par izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 6.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 7.  Par Gulbenes vēsturiskā centra attīstības stratēģijas apstiprināšanu.
 8.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 9.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 10.  Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā.
 11.  Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu dzīvojamajai mājai “Aduliena 1”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads.
 12.  Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu „Atpūtas” pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
 13.  Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.
 14.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 15.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 16.  Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejam.
 17.  Par adresēm un nosaukumiem.
 18.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 19.  Par būves sakārtošanu.
 20.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 21.  Par apkures nodrošināšanu nekustamajam īpašumam “Jaungulbenes alejas”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads.
 22.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 27.jūnija sēdes lēmumā ““Par Gulbenes novada domes 2010.gada 26. augusta sēdes Nr.13, 24.§ „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Stradu pagasta teritorijā” izteikšanu jaunā redakcijā.” (protokols Nr.9,26.§)
 23.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 27.jūnija sēdes lēmumā “Par Gulbenes novada domes 2010.gada 26. augusta sēdes Nr.13, 17.§ „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta teritorijā” izteikšanu jaunā redakcijā (protokolsNr.9,19.§)
 24.  Par zemes gabala lietošana mērķiem.
 25.  Par Gulbenes novada Gulbenes pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu.
 26.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 27.  Par SIA “Vitala” iesnieguma izskatīšanu.
 28.  Par kustamās mantas – autobusa VW LT35, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu un otrās izsoles rīkošanu.
 29.  Par ceļu atlases kārtības un kritēriju apstiprināšanu Lauku atbalsta programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
 30.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 31.  Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 32.  Par servitūta ceļa noteikšanu.
 33.  Par nekustamā īpašuma otrās izsoles rezultātu, trešās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 34.  Par medību tiesību nomas līguma slēgšanu.
 35.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr.31 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2015.gada 25.jūnija saistošajos noteikumos Nr.24 „Par vecāku līdzdalības maksu Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”” apstiprināšanu
 36.  Par grozījumiem 2013.gada 24.oktobra Gulbenes novada domes lēmumā „Maksas pakalpojumi Gulbenes novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un jauniešu centros” (protokols Nr.16, 47.§)
 37.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2015.gada 24.septembra noteikumos Nr.3 „Par atbalsta sniegšanu sportistiem un sporta organizācijām Gulbenes novadā” (protokols Nr.21, 5.§)
 38.  Par izmaiņām Gulbenes novada savstarpējos norēķinos par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2015.gada 1.septembra
 39.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2015.gada 26.februāra lēmumā „Par projektu finansēšanu 2015.gadā no pašvaldību autoceļiem (ielām) uzturēšanai piešķirtās mērķdotācijas” (protokols Nr. 4, 37.§)
 40.  Par Gulbenes novada Litenes bāriņtiesas locekles ievēlēšanu
 41.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā
 42.  Par Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu
 43.  Par Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu.
 44.  Par Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu.
 45.  Par Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu.
 46.  Par Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu.
 47.  Par Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu.
 48.  Par Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu.
 49.  Par Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu.
 50.  Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu.
 51.  Par Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu.
 52.  Par Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu.
 53.  Par Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu.
 54.  Par Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu.
 55.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 56.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu, kuriem iestājies piedziņas noilgums.
 57.  Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu, kas mazāki par EUR 15,00.
 58.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu mirušām personām.
 59.  Par debitoru parādu norakstīšanu.
 60.  Par dzīvojamās telpas īres maksas, komunālo maksājumu, uzturēšanas un apsaimniekošanas maksas parāda piedziņu.
 61.  Par zemes nomas maksas parāda piedziņu.
 62.  Par grozījumu veikšanu Gulbenes novada domes 2013.gada 27.jūnija sēdes lēmumā “Par Gulbenes novada domes 2010.gada 26. augusta sēdes Nr.13, 16.§ „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Galgauskas pagasta teritorijā” izteikšanu jaunā redakcijā.” (protokolsNr.9,18.§).
 63.  Par Goda diploma un Atzinības raksta piešķiršanu.
 64.  Par ikgadējā apmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Caunītim.
 65.  Par Gulbenes SIA “Vārpa” iesnieguma izskatīšanu.
 66.  Par izmaiņām Gulbenes novada domes pastāvīgo komiteju sastāvā.
 67.  Par I.Krūmiņas iesnieguma izskatīšanu.
 68.  Par atļauju savienot amatus.

2015.gada 11.novembris

Nr. 25.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Mūzikas instrumentu iegāde Gulbenes Mūzikas skolai”.
 2.  Par siltumapgādes sistēmas izbūvi administratīvajā ēkā Rīgas ielā 65, Gulbenē, Gulbenes novadā.
 3.  Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības prioritārā investīciju projekta “Siltumapgādes sistēmas izbūve administratīvajā ēkā Rīgas ielā 65, Gulbenē, Gulbenes novadā” īstenošanai.
 4.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

2015.gada 26.novembris

Nr. 26.

DARBA KĀRTĪBA

Izpilddirektores informācija

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par 2015.gada 26.novembra Gulbenes novada domes saistošo noteikumu Nr.32 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.12 “Par vienreizējo apbedīšanas pabalstu”” izdošanu.
 5.  Par Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības politikas apstiprināšanu.
 6.  Par Sveķu internātpamatskolas sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu.
 7.  Par dzīvojamai mājai “Aduliena 1”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu.
 8.  Par angāra būvniecību Gulbenes novada Rankas pagastā.
 9.  Par dāvinājuma pieņemšanu.
 10.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu juridiskām personām, kuras ir izslēgtas no Uzņēmumu reģistra reģistriem.
 11.  Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi.
 12.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 13.  Par komunālo pakalpojumu maksājumu un īres maksas parāda piedziņu.
 14.  Par īres līguma laušanu un izlikšanu no dzīvojamās telpas, īres maksas un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu.
 15.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 16.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.
 17.  Par adresēm un nosaukumiem.
 18.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 19.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 20.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 21.  Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.
 22.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 23.  Par nekustamā īpašuma otrās izsoles rezultātu, trešās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 24.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
 25.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 26.  Par Gulbenes novada sociālā dienesta vadītāja iesnieguma izskatīšanu.
 27.  Par nedzīvojamo telpu nomas izbeigšanu.
 28.  Par ceļu (ceļu posmu) apstiprināšanu iesniegšanai Lauku atbalsta programmas 2014.-2020.gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.
 29.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 30.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 31.  Par Atzinības raksta piešķiršanu.
 32.  Par atļauju savienot amatu.

2015.gada 23.decembris

Nr. 27.

DARBA KĀRTĪBA

Izpilddirektores informācija.

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 5.  Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 6.  Par Gulbenes novada domes dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.
 7.  Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība”.
 8.  Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
 9.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 10.  Par izmaiņām komisijā.
 11.  Par Gulbenes novada domes Civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 12.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 13.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 14.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.
 15.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 16.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 17.  Par zemes nomas līguma slēgšanu.
 18.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 23.decembra saistošo noteikumu Nr.33 „Grozījumi Gulbenes novada 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” nolikums” izdošanu.
 19.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 23.decembra saistošo noteikumu Nr.34 ”Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”” izdošanu.
 20.  Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” darba plāna apstiprināšanu.
 21.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 23.decembra saistošo noteikumu Nr.35 ”Grozījumi Gulbenes novada domes 2015.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 „Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Gulbenes novadā” izdošanu.
 22.  Par būvprojekta izstrādi.
 23.  Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
 24.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 25.  Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu Gulbenes novada Daukstu pagasta dzīvojamai mājai “Ezīši”, Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov.
 26.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 23.decembra saistošo noteikumu Nr.36 “Par Gulbenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” izdošanu.
 27.  Par konceptuālo atbalstu Rekrutēšanas un jaunsardzes centra projektam “Atceries Lāčplēšus”.
 28.  Par Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2030.gadam gala redakcijas projekta precizēšanu un nodošanu atkārtotai publiskajai apspriešanai.
 29.  Par licences izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Gulbenes novadā.
 30.  Par adresēm un nosaukumiem.
 31.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 32.  Par zemes gabala lietošanas mērķiem.
 33.  Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nolikumā.
 34.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā
 35.  Par grozījumiem Gulbenes novada Gulbenes pilsētas un pagastu pārvalžu nolikumos.
 36.  Par Gulbenes novada pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanu.
 37.  Par Gulbenes novada domes Iepirkuma komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 38.  Par Gulbenes novada būvvaldes maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
 39.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 29.augusta lēmumā „Gulbenes novada pagastu pārvalžu maksas pakalpojumi komunālās saimniecības jomā” (protokols Nr.12, 28.§).
 40.  Par Gulbenes novada bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
 41.  Par dzīvojamai mājai “Ezīši”, Krapa, Daukstu pagasts, Gulbenes novads sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma maksas noteikšanu.
 42.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 43.  Par debitoru parādu izslēgšanu no uzskaites.
 44.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu mirušām personām.
 45.  Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu, kas mazāki par 15,00 euro.
 46.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu, kuriem iestājies piedziņas noilgums.
 47.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
 48.  Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi.
 49.  Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Andrim Apinītim.
 50.  Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Caunītim.
 51.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
 52.  Par Gulbenes novada bāriņtiesu locekļu atbrīvošanu no amata.
 53.  Par Gulbenes novada Jaungulbenes bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.
 54.  Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada domes izpilddirektorei Gunai Švikai.
 55.  Par Gulbenes novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāva izmaiņām.
 56.  Par grozījumu veikšanu Gulbenes novada konkursa „Gada skolotājs” nolikumā.
 57.  Par Gulbenes novada vispārējās izglītības iestāžu attīstības plāna 2016. – 2018. gadam apstiprināšanu.
 58.  Par Atzinības raksta piešķiršanu.
 59.  Par aizņēmuma ņemšanu Gulbenes novada autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta līdzekļa iegādei”.
 60.  Par dāvinājuma pieņemšanu.
 61.  Par Gulbenes novada valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumu papildināšanu.
 62.  Par SIA “Lauku apgāds un meliorācija” iesnieguma izskatīšanu.

2015.gada 29.decembris

Nr. 28.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 2.  Par Gulbenes novada domes īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējuma apstiprināšanu.
 3.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 4.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.37 „Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2015.gada budžetā” izdošanu.
 5.  Par Daukstes pamatskolas likvidāciju.
 6.  Par Gulbenes novada domes īpašumā esoša transportlīdzekļa nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
 7.  Par aizņēmuma ņemšanu Gulbenes novada autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta līdzekļa iegādei”.
 8.  Par dāvinājuma pieņemšanu.