DARBA KĀRTĪBA

Izpilddirektores informācija

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 5.  Par ieceri piešķirt stipendiju ārstam-rezidentam.
 6.  Par izglītojamo uzņemšanu Gulbenes vidusskolas un Gulbenes 2.vidusskolas 1.klasē 2016./2017.mācību gadā.
 7.  Par grozījumu veikšanu Gulbenes 2.vidusskolas nolikumā.
 8.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 9.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 10.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 11.  Par nekustamā īpašuma iegādi.
 12.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 13.  Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.
 14.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 15.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
 16.  Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma izstrādi un darba uzdevuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.
 17.  Par Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017. gadam investīciju plāna 2015. – 2017.gadam grozījumiem.
 18.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 19.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 20.  Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles rīkošanu.
 21.  Par zemes gabala lietošanas mērķiem.
 22.  Par mērķdotācijas sadali Gulbenes novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.augustam.
 23.  Par interešu izglītības mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanai no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.augustam.
 24.  Par valsts budžeta līdzekļu sadali Gulbenes novada pirmskolas un vispārējās izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.augustam.
 25.  Par mērķdotācijas sadali Sveķu internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku darba algām no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.augustam.
 26.  Par amatalgas noteikšanu Gulbenes novada izglītības iestāžu vadītājiem no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.augustam.
 27.  Par Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par pašvaldības stipendiju un naudas balvu piešķiršanu” izdošanu.
 28.  Par Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2015.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.28 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā 2016.gadā”” izdošanu.
 29.  Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
 30.  Par Eiropas Brīvprātīgā darba projektu “JAUNGULBENE. LOADED!” programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”.
 31.  Par projekta „Ceļa posma Dravnieki - Lapši pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 32.  Par projekta „Ceļa posma Menģele – šoseja P27 pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 33.  Par projekta „Ceļa posma Krūzītes-Spriņģi pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 34.  Par projekta „Ceļa posma Galgauska-Zemītes-Lielkaļi pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 35.  Par projekta „Ceļa posma Medņi-Daukstes pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 36.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu personām, kas izslēgtas no Uzņēmumu reģistra.
 37.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu, kuriem iestājies piedziņas noilgums.
 38.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 39.  Par zemes nomas maksas parāda piedziņu.
 40.  Par mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) sadales kārtību 2016.gadā.
 41.  Par mēnešalgas noteikšanu iestāžu vadītājiem.
 42.  Par Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 „Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” izdošanu.
 43.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Gulbenes pilsētas Baložu tranzīta ielas posma pārbūves darbi” īstenošanai.
 44.  Par projekta „Zaļais Pedālis” līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 45.  Par Gulbenes novada pārvalžu vadītāju apdrošināšanu.
 46.  Par atļauju savienot amatus.
 47.  Par Atzinības raksta piešķiršanu.
 48.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 49.  Par dāvinājuma pieņemšanu.
 50.  Par platības precizēšanu.

DARBA KĀRTĪBA

Izpilddirektores informācija

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par īres līguma pārformēšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 5.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 6.  Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” vidējā termiņa darbības stratēģijas (2016-2018) apstiprināšanu.
 7.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 8.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 9.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 10.  Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.
 11.  Par Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2030.gadam gala redakcijas projekta apstiprināšanu.
 12.  Par Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011. – 2017.gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizēšanu.
 13.  Par adresēm un nosaukumiem.
 14.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 15.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 16.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.
 17.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 18.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 19.  Par SIA “Eko NRG” iesnieguma izskatīšanu.
 20.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 21.  Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 22.  Par Gulbenes novada domes 2016.gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”” izdošanu.
 23.  Par Gulbenes novada būvvaldes maksas pakalpojumu atcelšanu.
 24.  Par viena audzēkņa izmaksām Gulbenes novada pamata, vispārējās un pirmsskolas izglītības iestādēs pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2016.gadā.
 25.  Par pirmsskolas izglītības iestādes maksas pakalpojuma parāda piedziņu.
 26.  Par Gulbenes novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmuma “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” (prot.Nr.22, 32.§) 63.punkta atcelšanu.
 27.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 28.  Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam projektu “LV kods”
 29.  Par dzīvojamās mājas Brīvības iela 97, Svelberģis, Beļavas pag., Gulbenes nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
 30.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
 31.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

DARBA KĀRTĪBA

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
 2.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2015.gada 26.novembra lēmumā „Par ceļu (ceļu posmu) apstiprināšanu iesniegšanai Lauku atbalsta programmas 2014.-2020.gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
 3. Par Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam investīciju plāna 2015.-2017. gadam grozījumiem.
 4.  Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības prioritārajam investīciju projektam „Ielu ārējā elektroapgaismošana Gulbenes pilsētā” īstenošanai

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par īres līguma pārformēšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 5.  Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 6.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 7.  Par Gulbenes novada domes sociālā dienesta dalību Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienībā.
 8.  Par dalību projektā “Green Railways” Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā.
 9.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 10.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 11.  Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 12.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 13.  Par amatpersonu pilnvarojumu.
 14.  Par dzīvojamo telpu īres maksas samazināšanu.
 15.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 16.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 17.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 18.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 19.  Par pilnvarojumu pilsētas un pagastu pārvalžu vadītājiem Gulbenes novada domes funkciju izpildei.
 20.  Par Gulbenes novada Lejasciema bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces ievēlēšanu.
 21.  Par izmaiņām komisijas sastāvā.
 22.  Par Gulbenes novada latvāņu izplatības ierobežošanas darba grupu. 23.Par Gulbenes novada mārketinga stratēģijas 2016.–2021. gadam apstiprināšanu.
 23.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
 24.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 25.  Par siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciema dzīvojamām mājām 2016./2017.gada apkures sezonā.
 26.  Par nekustamā īpašuma otrās izsoles rezultātu, trešās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 27.  Par Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu.
 28.  Par Gulbenes novada domes 2016.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Gulbenes novada 2010.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par administratīvo atbildību Gulbenes novada pašvaldības teritorijā”” apstiprināšanu.
 29.  Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Gulbenes novada SIA “Gulbenes nami”.
 30.  Par medību tiesību nomas līguma slēgšanu.
 31.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 32.  Par kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu. Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017. gadam aktualizētā Rīcības plāna 2016.-2017.gadam un Investīciju plāna 2016.-2017.gadam apstiprināšanu.
 33.  Par būvdarbu veikšanu.
 34.  Par Stāmerienas pils atjaunošanu.
 35.  Par biedrības “Gulbenes Rotari klubs” iesnieguma izskatīšanu.
 36.  Par Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu.
 37.  Par adresēm un nosaukumiem.
 38.  Par Gulbenes Mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu
 39.  Par grozījumiem Gulbenes novada jaunatnes politikas stratēģijā 2011.-2017.gadam
 40.  Par Gulbenes novada domes 2016.gada 28.janvāra sēdes lēmuma (protokols Nr.1, 27.§) atcelšanu
 41.  Par Gulbenes novada domes 2016.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījumi Gulbenes novada 2015.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.10 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" maksas pakalpojumu cenrādis”” izdošanu
 42.  Par Gulbenes novada domes noteikumu Nr.4 „Par stipendijām Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem” apstiprināšanu.
 43.  Par viena bērna uzturēšanās maksas apstiprināšanu Gulbenes novada Litenes bērnu patversmē.
 44.  Par personu uzturēšanās maksas apstiprināšanu Gulbenes novada sociālās aprūpes centrā “Siltais” .
 45.  Par personu uzturēšanās maksas apstiprināšanu Gulbenes novada sociālās aprūpes centrā “Tirza” .
 46.  Par grozījumiem Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes nolikumā.
 47.  Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības policijas nolikumā.
 48.  Par dāvinājuma pieņemšanu.
 49.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 50.  Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu un ielu fonda rezerves izlietojuma programmas 2017.-2019. gadam apstiprināšanu.
 51.  Par projektu finansēšanu 2016.gadā no pašvaldību autoceļiem (ielām) uzturēšanai piešķirtās mērķdotācijas.
 52.  Par projekta „Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja energoefektivitātes paaugstināšana” pieteikuma iesniegšanu.
 53.  Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Caunītim.
 54.  Par nekustamā īpašuma “Akācijas” daļas pārbūvi Lizuma vidusskolas vajadzībām.
 55.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 26.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.6, 16.§) atcelšanu.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona skrejceļa pārbūve”.
 2.  Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
 3.  Par būvprojekta izstrādi nekustamajā īpašumā “Akācijas”, Lizuma pagastā.
 4.  Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Būvprojekta izstrāde ēkai „Jaungulbenes alejas”, Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā.
 5.  Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Būvprojekta izstrāde ēkai Vidus ielā 7, Gulbenē.
 6.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2015. gada 23. decembra lēmumā “Par būvprojektu izstrādi” (protokols Nr. 27, 22.§, 1.p.).

DARBA KĀRTĪBA

Izpilddirektores informācija.

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 5.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 6.  Par Gulbenes novada 2016.gada 28.aprīļa saistošo noteikumu Nr.7 ”Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.17 “Par sociālo palīdzību un pašvaldības sociālajiem pabalstiem Gulbenes novadā“” izdošanu.
 7.  Par ceļu (ceļu posmu) apstiprināšanu iesniegšanai Lauku atbalsta programmas 2014.- 2020.gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.
 8.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 9.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 10.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 11.  Par medību tiesību nomas līguma slēgšanu.
 12.  Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 13.  Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
 14.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 15.  Par servitūta ceļa noteikšanu.
 16.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 17.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
 18.  Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles rīkošanu.
 19.  Pa nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu.
 20.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 21.  Par projekta „Stāķu dīķa labiekārtošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 22.  Par biedrības “Stāķi-16” projekta “Droša un mūsdienīga ģimeņu rotaļu laukuma Stradu pagasta Stāķu ciemā izveide” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 23.  Par projekta „Mēs darām Latvijai – tautas tērpu iegāde Litenes pagasta deju kolektīviem “Ratenieki” un “Litenietis”” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 24.  Par projekta „Objekta “Litenes centra dīķis” un tā teritorijas labiekārtošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 25.  Par projekta „Tautas tērpu iegāde Gulbenes novada folkloras kopām” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 26.  Par projekta „Rankas kultūras nama apkārtnes labiekārtošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 27.  Par projekta „Gulbenes novada sociālā aprūpes centra “Siltais” atpūtas zonas izveidošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 28.  Par biedrības „Aktīvs Gulbenē” projekta “Esi pamanāms” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 29.  Par projekta „Druvienas muižas pils torņa atjaunošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 30.  Par projekta „Līgo pagasta Asarupes ūdenstilpnes meniķa pārbūve un teritorijas labiekārtošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 31.  Par projekta „Stāķu parka labiekārtošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 32.  Par projekta “Āra lasītavu izveide pagastu bibliotēkās – jauna iespēja iedzīvotājiem” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 33.  Par biedrības “KAPO” projekta “Multifunkcionālā sporta laukuma izveide Kalnienā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 34.  Par nodibinājuma „Gulbenes Olimpiskais centrs” projekta “Gulbenes novada distanču slēpošanas trases infrastruktūras uzlabošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 35.  Par projekta “Disku golfs – aktīvās atpūtas un tūrisma dažādošana Stāmerienas pagastā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 36.  Par projekta „Latviešu skatuviskās un jaunrades deju mākslas attīstības sekmēšana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 37.  Par projekta “Saieta laukuma izveide Rankas pagastā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 38.  Par projekta “Staru kultūras nama skatuves apgaismojuma ierīkošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 39.  Par biedrības „KAPO” projekta “Kalnienas centra sakopšana, uzlabojot dzīves un vides kvalitāti iedzīvotājiem – 2” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 40.  Par projekta „Ielu apgaismojuma ierīkošana Galgauskas centrā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 41.  Par biedrības „Tirzas pagasta attīstības biedrība” projekta „Iniciatīvu centra izveide Tirzas pagastā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 42.  Par projekta „Šujmašīnas iegāde rokdarbu darbnīcai “Krāsains dzīpars Beļavai”” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 43.  Par projekta „Tautastērpu iegāde Beļavas pagasta deju kopai “EGA”” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 44.  Par projekta “Radošo iniciatīvu centra energoefektivitātes paaugstināšana” pieteikuma iesniegšanu.
 45.  Par biedrības „Savļaudīm” projekta „Vesels es, vesels tu Gulbenes nākotnei!” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 46.  Par biedrības „Lizuma tautskola” projekta „Lizumā dejo un dzied visas paaudzes” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 47.  Par komunālo pakalpojumu turpmāko sniegšanu Gulbenes novadā.
 48.  Par Gulbenes novada pašvaldības konsolidētā 2015.gada pārskata apstiprināšanu.
 49.  Par Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa noteikumu Nr.5 ”Par kārtību, kādā Gulbenes novada domes amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus” apstiprināšanu.
 50.  Par Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa saistošo noteikumu Nr.8 “Par Gulbenes novada domes 2009.gada 13.augusta saistošo noteikumu Nr.3 “Par kārtību, kādā Gulbenes novada domes amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus” atzīšanu par spēku zaudējušiem” izdošanu.
 51.  Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem.
 52.  Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada bāriņtiesa” izveidošanu.
 53.  Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Jaungulbenes bāriņtiesa” likvidāciju.
 54.  Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes pilsētas bāriņtiesa” likvidāciju.
 55.  Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Litenes bāriņtiesa” likvidāciju.
 56.  Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Lejasciema bāriņtiesa” likvidāciju.
 57.  Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Rankas bāriņtiesa” likvidāciju.
 58.  Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Lizuma bāriņtiesa” likvidāciju.
 59.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 60.  Par komunālo maksājumu un īres maksas parāda piedziņu.
 61.  Par komunālo maksājumu, īres maksas parāda piedziņu un īres līguma laušanu.
 62.  Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai izlietojuma programmas 2016.-2018.gadam apstiprināšanu.
 63.  Par Gulbenes novada domes 2015.gada 25.jūnija lēmuma “Par nekustamā īpašuma   nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” (protokols Nr.15, 50.§) 35.punkta atcelšanu.
 64.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 31.marta lēmumā “Par Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu” (protokols Nr.4, 28.§).
 65.  Par Atzinības raksta piešķiršanu.
 66.  Par Gulbenes novada Rankas bāriņtiesas locekles ievēlēšanu.
 67.  Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotai personai.
 68.  Par biedrības “Sporta klubs “TORS”” iesnieguma izskatīšanu.
 69.  Par izmaiņām Gulbenes novada domes Administratīvajā komisijā.
 70.  Par zemes gabala un ēkas daļas iznomāšanu.
 71.  Par biedrības „GULCES GĒNS” projektu „Multifunkcionāla, monolīta āra skeitparka izveide” un “Sporta aktivitāšu centra labiekārtošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 72.  Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
 73.  Par projekta „Rijas kalns – vieta latviešu darba tikuma godināšanai” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 74.  Par izstrādātā zemes ierīcības projekta grafiskās daļas grozījumu apstiprināšanu.
 75.  Par biedrības „Rūsiņš” projekta „Ar etnogrāfisku un skaistu tautastērpu uz Latvijas simtgadi” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

DARBA KĀRTĪBA

 1. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016. gada 28. aprīļa lēmumā „Par ceļu (ceļu posmu) apstiprināšanu iesniegšanai Lauku atbalsta programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos””

(protokols Nr. 6, 7.§).

Nr. 8.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 5.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 6.  Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”.
 7.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 8.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 9.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 10.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 11.  Par platību precizēšanu.
 12.  Par servitūta ceļa noteikšanu.
 13.  Par biedrības „Stāķu attīstības biedrība” projekta „Tehniskā aprīkojuma iegāde Stradu pagasta vēstures liecību digitalizēšanai Stāķu novadpētniecības ekspozīcijā” līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 14.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.
 15.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 16.  Par iekšējo inženiertīklu sistēmu izbūvi Gulbenes novada sociālā aprūpes centrā “Tirza”.
 17.  Par SIA “AVOTI SWF” iesnieguma izskatīšanu.
 18.  Par medību tiesību nomas līguma slēgšanu.
 19.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 20.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 21.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 22.  Par nekustamā īpašuma otrās izsoles rezultātu, trešās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 23.  Par Gulbenes novada domes 2016.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr.9 „Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada budžetā” izdošanu
 24.  Par Gulbenes novada domes 2016.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2010.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par administratīvo atbildību Gulbenes novada pašvaldības teritorijā”” izdošanu.
 25.  Par Gulbenes novada domes 2016.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr.11 “Kārtība, kādā Gulbenes novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” izdošanu.
 26.  Par Gulbenes novada domes 2016.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Gulbenes novadā” izdošanu.
 27.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2015.gada 26.novembra lēmumā “Par Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības politikas apstiprināšanu” (protokols Nr.26, 5).
 28.  Par grozījumiem Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes nolikumā.
 29.  Par grozījumiem Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumos.
 30.  Par Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas Marikas Sirmās atbrīvošanu no amata.
 31.  Par Gulbenes novada Beļavas pagasta Letes ciema ūdenstorņa un attīrīšanas iekārtu nomas maksu
 32.  Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma grozīšanu.
 33.  Par īres maksas un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu.
 34.  Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi.
 35.  Par adresēm un nosaukumiem.
 36.  Par Tirzas pamatskolas attīstības plāna 2016.-2018.gadam apstiprināšanu.
 37.  Par Gulbenes novada domes 2016.gada 31.marta sēdes lēmuma atcelšanu.
 38.  Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Sportiskas skolas Gulbenes novadā.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Krūzītes – Spriņģi pārbūve” īstenošanai.
 2.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Galgauska – Zemītes- Lielkaļi pārbūve” īstenošanai.
 3.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Medņi – Daukstes pārbūve” īstenošanai.
 4.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Dravenieki - Lapši pārbūve” īstenošanai.
 5.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Meņģele – šoseja P27 pārbūve” īstenošanai.
 6.  Par zemes vienības daļas lietošanas mērķi.
 7.  Par adresēm un nosaukumiem.
 8.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 9.  Par Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu
 10.  Par Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā iekļauto datu precizēšanu.
 2.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 3.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 4.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 5.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 6.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 7.  Par Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr. 13 „Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Gulbenes novadā” izdošanu.
 8.  Par 2016.gada 30.jūnija Gulbenes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 14 “Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.17„Par sociālo palīdzību un pašvaldības sociālajiem pabalstiem Gulbenes novadā” izdošanu.
 9.  Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu – teritorijas plānojuma grozījumiem Gulbenes novada Lizuma pagasta trīs zemes vienībās.
 10.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 11.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 12.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 13.  Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 14.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 15.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 16.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.
 17.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 18.  Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Gulbenes Mūzikas skolai.
 19.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 20.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 21.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 22.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
 23.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 24.  Par nekustamā īpašuma iegādi.
 25.  Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.
 26.  Par adresēm un nosaukumiem.
 27.  Par projekta „ Klausies Gauju!”” iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) konkursā un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 28.  Par projekta „Putnu dziesma manai Latvijai” iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) konkursā un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 29.  Par grozījumu veikšanu Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā.
 30.  Par grozījumu veikšanu Gulbenes Mūzikas skolas nolikumā.
 31.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 31.marta noteikumos Nr. 4 „Par stipendijām Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem”.
 32.  Par balvas „Gulbenes novada GODS” piešķiršanu.
 33.  Par Gulbenes novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 34.  Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 35.  Par Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes kustamās mantas – ūdenssildāmā katla AST - 0,5 atsavināšanu.
 36.  Par projekta „Ceļa posma Krimi- Alsupes pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 37.  Par projekta „Ceļa posma Mulcupes-Grimnauži pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 38.  Par projekta „Ceļa posma Priednieki – Āboliņi- Staubernieki pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 39.  Par projekta „Ceļa posma Silalauzas- Kalniņi pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 40.  Par biedrības „Sporta klubs “Lejasciems”” projekta „Tūrisma tehniskās aktivitāšu trases izveidošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 41.  Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu.
 42.  Par dalību projektā „CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions”(Kultūra un mantojums atbildīgām, inovatīvām un ilgtspējīgām tūrisma aktivitātēm).
 43.  Par grozījumiem 2013.gada 24.oktobra Gulbenes novada domes lēmumā „Par Gulbenes novada sociālā dienesta maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.16, 44§).
 44.  Par Sociālās dzīvojamās mājas izveidi.
 45.  Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu.
 46.  Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu, kas mazāki par 15,00 EUR.
 47.  Par mēnešalgas noteikšanu iestāžu vadītājiem.
 48.  Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības prioritārajam investīciju projektam „Nekustāmā īpašuma iegāde Brīvības ielā 106, Gulbenē”, īstenošanai.
 49.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 50.  Par Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem” izdošanu.
 51.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 52.  Par Jolantas Laubes atbrīvošanu no Gulbenes novada Jaungulbenes bāriņtiesas locekļa amata.
 53.  Par Andas Pelses atbrīvošanu no Daukstes pamatskolas direktores amata.
 54.  Par grozījumiem 2016.gada 28.aprīļa domes sēdes Nr.6, 44.§ „Par projekta „Radošo iniciatīvu centra energoefektivitātes paaugstināšana” pieteikuma iesniegšanu”.
 55.  Par mācību maksu Gulbenes Mūzikas skolas sagatavošanas klasē.
 56.  Par Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2015.gada 25.jūnija saistošajos noteikumos Nr.24 „Par vecāku līdzdalības maksu Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”” izdošanu.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 5.  Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 6.  Par .... iesnieguma izskatīšanu.
 7.  Par Gulbenes novada domes 2016.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.17 “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem” precizēšanu.
 8.  Par Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” jumta konstrukciju pārbūvi ēkai Brīvības ielā 22, Gulbenē, Gulbenes novadā.
 9.  Par Gulbenes novadā esošo uzņēmējdarbībai nozīmīgo pašvaldības ceļu (ceļu posmu) saraksta precizēšanu.
 10.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 11.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 12.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 13.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 14.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 15.  Par 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" projekta pieteikuma iesniegšanu.
 16.  Par nekustamā īpašuma trešās izsoles rezultātu, ceturtās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 17.  Par adresēm un nosaukumiem.
 18.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 19.  Par Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja iecelšanu.
 20.  Par aizņēmuma ņemšanu investīcijām Gulbenes novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai.
 21.  Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana”.
 22.  Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu.
 23.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 24.  Par grozījumiem K.Valdemāra pamatskolas nolikumā.
 25.  Par Gulbenes novada bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu.
 26.  Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un locekļiem
 27.  Par Gulbenes novada domes 2016.gada 28.jūlija saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2015.gada 25.jūnija saistošajos noteikumos Nr.24 „Par vecāku līdzdalības maksu Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”” izdošanu.
 28.  Par Atzinības raksta piešķiršanu.
 29.  Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Andrim Apinītim.
 30.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 31.  Par zemes nomas līguma slēgšanu.
 32.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.
 33.  Par robežu shēmu apstiprināšanu.
 34.  Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 35.  Par mēnešalgas noteikšanu iestāžu vadītājiem.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 5.  Par Gulbenes novada sociālā dienesta vadītāja iesnieguma izskatīšanu.
 6.  Par Gulbenes novada domes noteikumu Nr.6 „Noteikumi par minimālo izglītojamo skaitu Gulbenes novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” apstiprināšanu.
 7.  Par Gulbenes novada domes noteikumu Nr.7 „Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Gulbenes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu.
 8.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2014.gada 27.marta noteikumos Nr.1 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”.
 9.  Par grozījumiem Gulbenes novada vispārējās izglītības iestāžu attīstības plānā 2016.-2018.gadam.
 10.  Par grozījumu veikšanu Gulbenes Mākslas skolas nolikumā.
 11.  Par siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu dzīvojamai mājai “Aduliena 1”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads.
 12.  Par adresēm un nosaukumiem.
 13.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 14.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 15.  Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā, Litenes pagasta īpašumā “Jaunancuļi”.
 16.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 17.  Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
 18.  Par dalību projektā “Gaismas ceļš caur gadsimtiem”.
 19.  Par Gulbenes novada domes objekta Stāmerienas pils darbības stratēģijas 2016.-2030.gadam apstiprināšanu.
 20.  Par būvprojekta izstrādi Stāmerienas pils jumta pārbūvei un fasādes atjaunošanai.
 21.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 22.  Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 23.  Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Gulbenes novada SIA “Gulbenes nami”.
 24.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 25.  Par nedzīvojamo telpu apakšnomu.
 26.  Par zemes vienības piekritību pašvaldībai.
 27.  Par nekustamā īpašuma iegādi.
 28.  Par nekustamā īpašuma trešās izsoles rezultātu, ceturtās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 29.  Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.
 30.  Par telpu grupas pārbūvi pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vajadzībām “Akācijās”, Lizumā, Lizuma pagastā, Gulbenes novadā.
 31.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 32.  Par platības precizēšanu.
 33.  Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Apkures sistēmas un iekšējo ūdensvadu sistēmas izbūve Gulbenes novada sociālās aprūpes centram „Tirza“.
 34.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Silalauzas - Kalniņi pārbūve” īstenošanai.
 35.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Priednieki – Āboliņi - Staubernieki pārbūve” īstenošanai.
 36.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Krimi - Alsupes pārbūve” īstenošanai
 37.  Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objekta Gulbenes 2.vidusskola pārbūvei”.
 38.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Mulcupes - Grimnauži pārbūve” īstenošanai.
 39.  Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības prioritārā investīciju projekta „Sešu ceļu posmu pārbūvju būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” īstenošanai.
 40.  Par aizņēmuma ņemšanu Gulbenes 2.vidusskolas infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai.
 41.  Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības prioritārā investīciju projekta „Jumtu segumu nomaiņa ēkām Gulbenes novadā” īstenošanai.
 42.  Par mēnešalgas noteikšanu novada izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem un metodiķiem no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 30.septembrim.
 43.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu, kuriem iestājies piedziņas noilgums
 44.  Par komunālo maksājumu un īres maksas parāda piedziņu.
 45.  Par papildinājumiem Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumos.
 46.  Par grozījumiem Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes nolikumā.
 47.  Par izmaiņām komisijas sastāvā.
 48.  Par nekustamā īpašuma otrās izsoles rezultātu, trešās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 49.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 50.  Par grozījumiem Gulbenes novada sociālās aprūpes centra „Siltais" nolikumā.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu.
 5.  Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 6.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 7.  Par savstarpēju dzīvojamo telpu maiņu.
 8.  Par Lizuma vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
 9.  Par amatpersonu pilnvarojumu.
 10.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 11.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 12.  Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.
 13.  Par adresēm un nosaukumiem.
 14.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 15.  Par nekustamā īpašuma ceturtās izsoles rezultātu, piektās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 16.  Par Vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 17.  Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
 18.  Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 19.  Par nekustamā īpašuma iegādi.
 20.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 21.  Par izmaiņu veikšanu Gulbenes novada pašvaldības ceļu un ielu reģistrā.
 22.  Gulbenes novada domes 2016.gada 29.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu” izdošanu.
 23.  Par dāvinājuma pieņemšanu.
 24.  Par Izglītības un zinātnes ministrijas iesnieguma izskatīšanu.
 25.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 26.  Par Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada 29.septembra saistošo noteikumu Nr.20 „Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada budžetā” izdošanu.
 27.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdes lēmumā “Maksas pakalpojumi Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs” (protokols Nr.16, 43.§).
 28.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa sēdes lēmumā “Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumi” (protokols Nr.6, 51.§).
 29.  Par Eiropas Brīvprātīgā darba projektu “Let it be” programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”.
 30.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 31.  Par īres maksas un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu, īres līgumu laušanu un izlikšanu no dzīvojamās telpas.
 32.  Par debitoru parādu norakstīšanu.
 33.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu, kas mazāki par 15,00 EUR.
 34.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu mirušām personām.
 35.  Par pilnvarojumu realizēt parāda piedziņas procesu pret pašvaldības debitoriem par īres līgumu laušanu un īres maksas un komunālo pakalpojumu maksājumu parādu piedziņu, nepieņemot pašvaldības domes lēmumu.
 36.  Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Jumta seguma nesošo konstrukciju nomaiņa un jumta pārbūve ēkai Brīvības ielā 22, Gulbenē, Gulbenes novadā” īstenošanai.
 37.  Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Gulbenes vidusskolas internāta ēkas fasādes un 1.stāva pārbūves būvprojekta izstrāde” īstenošanai.
 38.  Par izmaiņām komisijas sastāvā.
 39.  Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas anulēšanu.
 40.  Par Gulbenes novada domes 2016.gada 29.septembra saistošo noteikumu Nr.21 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”” izdošanu.
 41.  Par Gulbenes novada domes 2016.gada 29.septembra saistošo noteikumu Nr.22 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem”” izdošanu.
 42.  Par mērķdotācijas sadali Gulbenes novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai no 2016.gada 1.septembra līdz 31.decembrim.
 43.  Par interešu izglītības mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanai no 2016.gada 1.septembra līdz 31.decembrim.
 44.  Par valsts budžeta līdzekļu sadali Gulbenes novada pirmskolas un vispārējās izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai no 2016.gada 1.septembra līdz 31.decembrim.
 45.  Par mērķdotācijas sadali Sveķu internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku darba algām no 2016.gada 1.septembra līdz 31.decembrim.
 46.  Par mēnešalgas noteikšanu novada izglītības iestāžu vadītājiem no 2016.gada 1.oktobra līdz 2017.gada 31.augustam.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 5.  Par grozījumiem Sociālās dzīvojamās mājas „Blomīte” nolikumā.
 6.  Par Gulbenes novada domes 2016.gada 27.oktobra saistošo noteikumu Nr.23 “Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.30 “Par veselības aprūpes pabalstu Gulbenes novadā”” izdošanu.
 7.  Par Andas Rēderes iesnieguma izskatīšanu.
 8.  Par grozījumu veikšanu Gulbenes novada konkursa „Gada skolotājs” nolikumā.
 9.  Par grozījumiem Interešu un pieaugošo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikumā.
 10.  Par izmaiņām Gulbenes novada domes Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvā.
 11.  Par Gulbenes novada domes saistošo noteikumu Nr.24 “Grozījums Gulbenes novada domes 2013.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”” izdošanu.
 12.  Par Gulbenes vidusskolas struktūrvienības – internāts - nodošanu Gulbenes 2.vidusskolai.
 13.  Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Gulbenes 2.vidusskolai.
 14.  Par grozījumiem Gulbenes vidusskolas nolikumā
 15.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 16.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 17.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 18.  Par adresēm un nosaukumiem.
 19.  Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.
 20.  Par būvprojekta izstrādi Gulbenes novada sociālā dienesta ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai.
 21.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 22.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 23.  Par finansējuma piešķiršanu apkures sistēmas sakārtošanai Gulbenes novada Lejasciema pagasta Sinoles ciemā.
 24.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes novadā Litenes pagastā ar nosaukumu „Jaunpodnieki”, kadastra numurs 5068 005 0149, daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
 25.  Par izmaiņu veikšanu Gulbenes novada pašvaldības ceļu un ielu reģistrā.
 26.  Par Gulbenes novadā esošo uzņēmējdarbībai nozīmīgo pašvaldības ceļu (ceļu posmu) saraksta precizēšanu un priekšlikumu pieņemšanas pārtraukšanu ceļu posmu pārbūvei iesniegšanai pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
 27.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2011.gada 24.marta lēmumā “Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Gulbenes novada jauniešu centram “Bāze”” (protokols Nr.5, 28.§).
 28.  Par VID iesnieguma izskatīšanu.
 29.  Par pašvaldībai piederošu un piekrītošo zemes vienību izmantošanu siltumtrases izbūvei.
 30.  Par pilnvarojumu pilsētas un pagastu pārvalžu vadītājiem Gulbenes novada domes funkciju izpildei.
 31.  Par nekustamā īpašuma iegādi.
 32.  Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 33.  Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu fonda rezerves izlietojumu un programmas 2017.-2019. gadam apstiprināšanu.
 34.  Par Gulbenes novada domes 2016.gada 27.oktobra saistošo noteikumu Nr.25 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” izdošanu.
 35.  Par grozījumiem interešu izglītības mērķdotācijas sadalē interešu izglītības programmu īstenošanai no 2016.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim
 36.  Par grozījumiem un papildinājumiem Gulbenes novada pārvalžu maksas pakalpojumos komunālās saimniecības jomā
 37.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 27.jūnija protokola Nr.9, 67.§ ”Par Gulbenes novada domei lietošanā esošo transporta līdzekļu nodošanu individuālā lietošanā, nobraukuma limitiem un degvielas normām”
 38.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā
 39.  Par debitoru parādu norakstīšanu
 40.  Par Gulbenes novada domes 2016.gada 27.oktobra saistošo noteikumu Nr.26 “Par koku ciršanu ārpus meža” izdošanu.
 41.  Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Lizuma vidusskolas telpu grupas pārbūve pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai” .
 42.  Par Goda diploma, Atzinības raksta un Pateicības raksta piešķiršanu.
 43. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.
 44.  Par platības precizēšanu
 45.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 46.  Par nomas maksas samazināšanu.
 47.  Par maksas pakalpojumu atcelšanu.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Gulbenes novada sociālās aprūpes centra „Siltais” struktūrvienības „Dzērves” vienkāršota pārbūve un virtuves aprīkojuma iegāde”.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 5.  Par grozījumiem Gulbenes 2.vidusskolas nolikumā.
 6.  Par Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” nolikuma apstiprināšanu.
 7.  Par Lejasciema vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
 8.  Par K.Valdemāra pamatskolas reorganizāciju.
 9.  Par Litenes pirmsskolas izglītības iestādes un Litenes pamatskolas reorganizāciju un Litenes sākumskolas izveidi.
 10.  Par Druvienas pamatskolas reorganizāciju.
 11.  Par Gulbīša vidusskolas reorganizāciju.
 12.  Par grozījumiem Gulbenes Mūzikas skolas nolikumā.
 13.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 14.  Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
 15.  Par zemes gabala iznomāšanu.
 16.  Par nekustamā īpašuma pārņemšanu.
 17.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 18.  Par Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam investīciju plāna 2016.-2017.gadam grozījumiem.
 19.  Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam pirmās redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
 20.  Par zemes nomas līguma slēgšanu.
 21.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 22.  Par nekustamā īpašuma otrās izsoles rezultātu, trešās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 23.  Par Gulbenes novada domes 2016.gada 27.oktobra saistošo noteikumu Nr.26 “Par koku ciršanu ārpus meža Gulbenes novadā” precizēšanu.
 24.  Par licences izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Gulbenes novadā.
 25.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 26.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 27.  Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
 28.  Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles rīkošanu
 29.  Par papildus piešķirtās mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali.
 30.  Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības politikā.
 31.  Par projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stāmerienas pagastā” pieteikuma iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 32.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu mirušai personai.
 33.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
 34.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 35.  Par biedrības „ Kārtenes skati” projekta „Kārtenes skatu torņa izveide” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 36.  Par izmaiņām komisiju sastāvā.
 37.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas mazāki par EUR 15,00, dzēšanu.
 38.  Par debitoru parādu norakstīšanu
 39.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 40.  Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Andrim Apinītim.
 41.  Par aizņēmumu vieglās automašīnas iegādei Lizuma pagasta pārvaldei.
 42.  Par Gulbenes novada domes 2016.gada 27.oktobra saistošo noteikumu Nr.25 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Gulbenes novadā” precizēšanu.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 5.  Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 6.  Par īres līguma pārformēšanu.
 7.  Par Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.27 “Par Gulbenes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību” izdošanu.
 8.  Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību ”Latvijas Samariešu apvienība”.
 9.  Par Galgauskas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
 10.  Par Druvienas pamatskolas Attīstības plāna 2016./2017.-2018./2019.mācību gadam saskaņošanu.
 11.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 12.  Par adresēm un nosaukumiem.
 13.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 14.  Par zem.
 15.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 16.  Par Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.28 „Par Gulbenes novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” izdošanu.
 17.  Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” darba plāna apstiprināšanu.
 18.  Par zemes nomas līguma slēgšanu.
 19.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 20.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 21.  Par atteikumu iegādāties dzīvokļa īpašumu.
 22.  Par Gulbenes 2. vidusskolas sporta laukuma pārbūvi.
 23.  Par siltumenerģijas piegādes līguma termiņu Lizuma pagastā.
 24.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 25.  Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 26.  Par dalību projektā „Act Now: Action for Energy Efficiency in Baltic Cities”.
 27.  Par dalību projektā „Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region”.
 28.  Par līguma par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu slēgšanu ar Gulbenes novada sabiedrības ar ierobežotu “Gulbenes nami”.
 29.  Par Litenes pagasta pārvaldes, Stāmerienas pagasta pārvaldes un Stradu pagasta pārvaldes ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas funkciju nodošanu Gulbenes novada sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Gulbenes nami”.
 30.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.
 31.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.
 32.  Par Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.29 “Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai” izdošanu.
 33.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 34.  Par Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada budžetā” izdošanu.
 35.  Par Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu.
 36.  Par grozījumiem Gulbenes novada bāriņtiesas nolikumā.
 37.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2015.gada 29. oktobra sēdes lēmumā “Par Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu” (protokols Nr.24,44.§).
 38.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2015.gada 29. oktobra sēdes lēmumā “Par Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu” (protokols Nr.24,45.§).
 39.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2015.gada 29. oktobra sēdes lēmumā “Par Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu” (protokols Nr.24,50.§).
 40.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2015.gada 29. oktobra sēdes lēmumā “Par Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu” (protokols Nr.24,54.§).
 41.  Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēra apstiprināšanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā.
 42.  Par Gulbenes novada pašvaldības dibināto un finansēto vispārējo izglītības iestāžu pedagogu, atbalsta personāla un pirmsskolas izglītības iestāžu administrācijas darba slodžu sadali no pašvaldības budžeta.
 43.  Par atalgojumu Gulbenes novadu vēlēšanu komisijas un iecirkņu vēlēšanu komisiju locekļiem 2017.gada pašvaldības vēlēšanu organizēšanā.
 44.  Par aizņēmumu Gulbenes 2.vidusskolas infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu.
 45.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 46.  Par likvidētas komercsabiedrības komunālo pakalpojumu maksājumu parāda izslēgšanu.
 47.  Par zemes nomas maksas parādu izslēgšanu no uzskaites.
 48.  Par zemes nomas maksas, īres maksas un komunālo pakalpojumu maksājumu parādu izslēgšanu no uzskaites.
 49.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu, kas mazāki par 15,00 EUR.
 50.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu mirušām personām.
 51.  Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi.
 52.  Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā.
 53.  Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Andrim Apinītim.
 54.  Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Caunītim
 55.  Par grozījumu veikšanu Gulbenes novada domes 2016.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Gulbenes novada pašvaldībā”.
 56.  Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda izslēgšanu no uzskaites.
 57.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 27.oktobra protokola Nr.14 lēmuma 39.§ 2.punktā “Par debitoru parādu norakstīšanu”.
 58.  Par Gulbenes novada Jaungulbenes bāriņtiesas priekšsēdētājas, priekšsēdētājas vietnieces un locekļu atbrīvošanu.
 59.  Par Gulbenes pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājas un locekļu atbrīvošanu.
 60.  Par Gulbenes novada Litenes bāriņtiesas priekšsēdētājas, priekšsēdētājas vietnieces un locekļu atbrīvošanu.
 61.  Par Gulbenes novada Lejasciema bāriņtiesas priekšsēdētājas, priekšsēdētājas vietnieces un locekļu atbrīvošanu.
 62.  Par Gulbenes novada Rankas bāriņtiesas priekšsēdētājas, priekšsēdētājas vietnieces un locekļu atbrīvošanu.
 63.  Par Gulbenes novada Lizuma bāriņtiesas priekšsēdētājas, priekšsēdētājas vietnieces un locekļu atbrīvošanu.