1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 5.  Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 6.  Par Gulbenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centra nolikuma apstiprināšanu.
 7.  Par Stāķu pamatskolas Attīstības plāna 2017.-2019.gadam apstiprināšanu
 8.  Par izglītojamo uzņemšanu Gulbenes vidusskolas un Gulbenes 2.vidusskolas 1.klasē 2017./2018.mācību gadā
 9.  Par Gulbenes novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” nolikums”” izdošanu.
 10.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 11.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 12.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 13.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 14.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 15.  Par Stāmerienas pils balkona pārbūvi.
 16.  Par Sarkanās pils jumta pārbūvi.
 17.  Par projekta “Mobilitātes projekts sākumskolas un pirmsskolas izglītības attīstībai Gulbenes novadā” iesniegšanu ERASMUS+ programmā.
 18.  Par Gulbenes novadā esošo uzņēmējdarbībai nozīmīgo pašvaldības ceļu (ceļu posmu) saraksta precizēšanu.
 19.  Par projekta „Ceļa posma Pogupe - Medņi pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 20.  Par projekta „Ceļa posma Litenes stacija – Sopuļi – Jaunsilenieki, pievedceļš Jaunsileniekiem, Sopuļi – Monte – betona tilts pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 21.  Par projekta „Ceļa posma Ranka – Rankas stacija pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 22.  Par projekta „Ceļa posma Mālukalns - Lejnieki pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 23.  Par projekta „Ceļa posma Stukmaņi – Jaunasarupji - Roznieki pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 24.  Par projekta „Ceļa posma Pamatskola – Jaunauziņas – Ceplīši, Jaunauziņas - Attīrīšanas pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 25.  Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.
 26.  Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 27.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 28.  Par nekustamā īpašuma otrās izsoles rezultātu, trešās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 29.  Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
 30.  Par adresēm un nosaukumiem.
 31.  Par nekustamā īpašuma ceturtās izsoles rezultātu, piektās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 32.  Par pašvaldības automašīnas nodošanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona Gulbenes daļai.
 33.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 34.  Par nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības valstij.
 35.  Par grozījumiem Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes nolikumā
 36.  Par grozījumiem Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes nolikumā.
 37.  Par grozījumiem Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes nolikumā.
 38.  Par grozījumiem Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes nolikumā.
 39.  Par grozījumiem Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes nolikumā.
 40.  Par Gulbenes novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 „Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
 41.  Par mērķdotācijas sadali Gulbenes novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam.
 42.  Par interešu izglītības mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanai no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam.
 43.  Par valsts budžeta līdzekļu sadali Gulbenes novada pirmskolas un vispārējās izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam.
 44.  Par mērķdotācijas sadali Sveķu internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku darba samaksai no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam.
 45.  Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Gulbenes 2.vidusskolas internāta ēkas fasādes un 1.stāva pārbūves būvprojekta izstrāde” īstenošanai.
 46.  Par aizņēmuma ņemšanu izglītības iestāžu investīciju projekta „Būvprojekta izstrāde ēkai Vidus ielā 7, Gulbenē ” īstenošanai.
 47.  Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objekta Gulbenes 2.vidusskola pārbūvei”.
 48.  Par aizņēmuma ņemšanu sociālo programmu investīciju projekta „Būvprojekta izstrāde ēkai „Jaungulbenes alejas”, Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā” īstenošanai.
 49.  Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana”.
 50.  Par Strukturētā dialoga: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektu “Help!” programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”.
 51.  Par pilnvarojumu Gulbenes novada pašvaldības pārvalžu vadītājiem.
 52.  Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi.
 53.  Par īres maksas parāda izslēgšanu no uzskaites.
 54.  Par likvidētas komercsabiedrības zemes nomas maksas parāda izslēgšanu no uzskaites
 55.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 56.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2015.gada 11.februāra lēmumā “Par vēlētāju parakstu apliecināšanu” (protokols Nr.3, 2.§).
 57.  Par Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes reorganizāciju.
 58.  Par Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes reorganizāciju.
 59.  Par Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes reorganizāciju .
 60.  Par grozījumiem Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes nolikumā.
 61.  Par Goda diploma un Atzinības raksta piešķiršanu.
 62.  Par platības precizēšanu
 63.  Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.
 64.  Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
 65.  Par aizņēmumu Lizuma vidusskolas infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai.
 66.  Par Gulbenes novada domes noteikumu Nr.1 „Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Gulbenes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās ievirzes iestāžu pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu.
 67.  Par Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.31 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Gulbenes novada pašvaldībā”” precizēšanu.
 68.  Par Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.29 “Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai” precizēšanu.
 69.  Par Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vadītājas Irēnas Libekas atbrīvošanu no amata.

DARBA KĀRTĪBA

 1. Par dabas resursu nodokļa līdzekļu pārvaldīšanas un izlietošanas kārtības apstiprināšanu.
 2.  Par Gulbenes novada domes 2017.gada 9.februāra saistošo noteikumu Nr.3 “Grozījums Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 „Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
 3.  Par izmaiņām Gulbenes novada domes Vides aizsardzības jautājumu komisijas sastāvā
 4.  Par Gulbenes novada domes 2017.gada 9.februāra saistošo noteikumu Nr.4 „Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” izdošanu.
 5.  Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi.
 6.  Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Gulbenes novadā.
 7.  Par Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.28 “Par Gulbenes novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” precizēšanu.
 8.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 5.  Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 6.  Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam pirmās redakcijas un vides pārskata projekta pilnveidošanu.
 7.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
 8.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 9.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 10.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 11.  Par adresēm un nosaukumiem.
 12.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2014.gada 23.janvāra noteikumos Nr.1 „Par autotransporta izmantošanu Gulbenes novada pašvaldībā” (protokols Nr.2, 38.§).
 13.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 14.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 15.  Par nekustamā īpašuma nomas izsoli.
 16.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 17.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā „Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumi” (protokols Nr.6, 51.§).
 18.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā „Par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.16, 43.§).
 19.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumā „Par sporta zāļu, vingrošanas centru un stadionu maksas pakalpojumu Gulbenes novada pagastos noteikšanu” (protokols Nr.22, 27.§).
 20.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
 21.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 22.  Par biedrības „DĒMS” projekta „Kuš! Zāle aug!” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 23.  Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” direktora iecelšanu.
 24.  Par pārstāvja pilnvarošanu darbam biedrībā „Latvijas Piļu un muižu asociācija”.
 25.  Par īres maksas un komunālo pakalpojumu maksājumu parādu izslēgšanu no uzskaites.
 26.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 27.  Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
 28.  Par servitūta ceļa noteikšanu.
 29.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 30.  Par atļauju savienot amatus.
 31.  Par Gulbenes novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu pedagogu, atbalsta personāla un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāja vietnieku/metodiķu darba slodžu sadali no pašvaldības budžeta.
 32.  Par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāžu, skolu pirmsskolas grupu darbu 2017.gada vasaras periodā no 2017.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 31.augustam.
 33.  Par Druvienas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
 34.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 35.  Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 36.  Par īres maksas un komunālo pakalpojumu maksājumu parādu izslēgšanu no uzskaites.
 37.  Par uzturēšanās maksas Gulbenes novada sociālās aprūpes centrā “Tirza” maksājumu parādu izslēgšanu no uzskaites mirušām personām.
 38.  Par nomas maksas parādu izslēgšanu no uzskaites.
 39.  Par ēdināšanas pakalpojumu maksājumu parādu izslēgšanu no uzskaites.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 5.  Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 6.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 7.  Par grozījumiem Gulbenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centra nolikumā.
 8.  Par Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikuma apstiprināšanu
 9.  Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejam.
 10.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
 11.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 12.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 13.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 14.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.
 15.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 16.  Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 17.  Par adresēm un nosaukumiem.
 18.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 19.  Par Apkures sistēmas izbūvi Gulbenes novada Sociālajā dzīvojamajā mājā “Blomīte” Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads.
 20.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 21.  Par būvju Līkā ielā 13, Gulbenē, nojaukšanu.
 22.  Par Gulbenes novada Attīstības programmas 2018.-2024. gadam izstrādes uzsākšanu.
 23.  Par Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017. gadam aktualizētā Rīcības plāna 2017.gadam un Investīciju plāna 2017.gadam apstiprināšanu.
 24.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 25.  Par piekrišanu nomas līguma slēgšanai.
 26.  Par biedrības “Mēs Auseklītim” projekta „Sāls istaba “Auseklītim”” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 27.  Par projekta „Gulbenes novada sociālā aprūpes centra “Siltais” atpūtas zonas izveidošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 28.  Par projekta „Lizuma muižas vecā parka jaunā dzīve” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 29.  Par projekta „Bērnu rotaļlaukuma un sētas būvniecība” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 30.  Par projekta „Brīvā laika aktivitāšu iespēju dažādošana pie Stāķu dīķa” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 31.  Par projekta „Multifunkcionāla sporta laukuma izveide Tirzā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 32.  Par projekta „Veselības un aktīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas dažādu paaudžu iedzīvotājiem Lizumā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 33.  Par projekta „Kāpņu izbūve uz otro stāvu Litenes tautas namā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 34.  Par projekta „Virtuve” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 35.  Par projekta „Dažāda vecuma grupu iedzīvotāju prasmju un iemaņu pilnveides un attīstības iespējas Gulbenes novadā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 36.  Par projekta „Saudzē, rūpējies, veido Latvijas nākotnei!” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 37.  Par projekta „Stāmerienas pils balkona pārbūve” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 38.  Par projekta „Gulbenes novada sociālā dienesta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” atbalstīšanu un finansējuma nodrošināšanu.
 39.  Par projekta „Sociālās aprūpes centra „Jaungulbenes alejas” energoefektivitātes paaugstināšana” atbalstīšanu un finansējuma nodrošināšanu.
 40.  Par Gulbenes 2.vidusskolas pārbūvi.
 41.  Par Gulbenes 2.vidusskolas internāta pārbūvi.
 42.  Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.
 43.  Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
 44.  Par Vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 45.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 46.  Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
 47.  Par medību tiesību nomas līguma slēgšanu un medību tiesību nomas izsoles rīkošanu.
 48.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 49.  Par projekta „Multifinkcionāla rotaļu laukuma labiekārtošana, brīvā laika dažādošanai un drošas bērnu rotaļu vides nodrošināšanai Stāķos” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 50.  Par projekta „Latvijas sakrālais mantojums” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 51.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā „Par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.16, 43.§).
 52.  Par mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) sadales kārtību.
 53.  Par Gulbenes novada domes Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 54.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Litenes stacija – Sopuļi – Jaunsilenieki, pievedceļš Jaunsileniekiem, Sopuļi – Monte – betona tilts pārbūve” īstenošanai.
 55.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Mālukalns - Lejnieki pārbūve” īstenošanai.
 56.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Pamatskola- Jaunauziņas- Ceplīši, Jaunauziņas - Attīrīšanas pārbūve” īstenošanai.
 57.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Pogupe - Medņi pārbūve” īstenošanai.
 58.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Ranka – Rankas stacija pārbūve” īstenošanai.
 59.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Stukmaņi – Jaunasarupji - Roznieki pārbūve” īstenošanai.
 60.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana posmā no pašvaldības autoceļa „Kalniena-Vidiena” Nr.11-8 līdz autoceļam „Kalniena–Lūri” Nr.11-3” īstenošanai.
 61.  Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā atklātā projektu konkursā „Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”.
 62.  Par projekta „Infrastruktūras uzlabošana industriālās zonas attīstībai Lizumā” līdzfinansēšanu.
 63.  Par finansējuma nodrošināšanu projektā „Gaismas ceļš caur gadsimtiem”.
 64.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 65.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu, kam iestājies piedziņas noilgums.
 66.  Par personu uzturēšanās maksas apstiprināšanu Gulbenes novada sociālās aprūpes iestādēs.
 67.  Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem.
 68.  Par biedrības “KNAUSIS” projekta atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 69.  Par izmaiņām Gulbenes novada domes Administratīvās komisijas sastāvā.
 70.  Par Gulbenes novada domes 2017.gada 5.janvāra lēmuma (brīdinājuma) Nr.GND.4.19/17/52 atcelšanu.
 71.  Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Būvprojekta „Gulbenes 2.vidusskolas pārbūve” ekspertīzes veikšana”.
 72.  Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Gulbenes novada ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde” īstenošanai.
 73.  Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Būvprojekta izstrāde rotācijas apļa izbūvei Brīvības ielā” īstenošanai
 74. Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Būvprojekta izstrāde Brīvības ielas pārbūvei” īstenošanai
 75.  Par aizņēmuma ņemšanu izglītības iestāžu investīciju projekta „Mūzikas instrumentu piegāde Lejasciema vidusskolas pūtēju orķestrim ” īstenošanai
 76.  Par nekustamā īpašuma iegādi
 77.  Par Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” vadītājas atbrīvošanu no amata.
 78.  Par Gulbenes 2. pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vadītāja iecelšanu.
 79.  Par Gulbenes evaņģēliski luteriskās draudzes projekta „Gulbenes luterāņu baznīcas ēkas konstruktīvās noturības saglabāšana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 80. Par Gulbenes novada domes 2017.gada 30.marta saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi Gulbenes novada 2015.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.10 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”” izdošanu.
 81.  Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Gulbenes novada sociālā dienesta pārbūves būvprojekta izstrāde”.
 82.  Par projekta „Rijas kalns – vieta latviešu darba tikuma godināšanai” līdzfinansējuma palielināšanu.
 83.  Par ēkas nojaukšanu Jaungulbenes pagastā.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 5.  Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
 6.  Par Gulbenes novada domes Vides aizsardzības jautājumu komisijas 2016.gada 24.novembrī izdotās atļaujas koku ciršanai ārpus meža atcelšanu.
 7.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 8.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 9.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 10.  Par siltumapgādes sistēmas izbūvi Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā un Stāķu ciemā.
 11.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu un līguma par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā noslēgšanu.
 12.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 13.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.
 14.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 15.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 16.  Par Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona II kārtas būvniecību.
 17.  Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles rīkošanu.
 18.  Par Gulbenes novada mārketinga stratēģijas 2016.-2021. gadam aktualizētā Gulbenes novada mārketinga stratēģijas ieviešanas rīcības plāna apstiprināšanu.
 19.  Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības politikā.
 20.  Par apkures katla nomaiņu kultūras un sporta centrā “Zīļuks”.
 21.  Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā.
 22.  Par grozījumiem Gulbene novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā “Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.6.51.§).
 23.  Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada sociālās aprūpes centrā “Tirza”.
 24.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes kultūras namos, tautas namos un estrādēs” (protokols Nr.16, 45§).
 25.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 26.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un jauniešu centros” (protokols Nr.16, 47.§).
 27.  Par adresēm un nosaukumiem.
 28.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 29.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2011.gada 29.decembra noteikumos “Gulbenes novada mākslinieku, audzēkņu, to pedagogu un kolektīvu, to vadītāju apbalvošana par sasniegumiem mūzikā, mākslā un kultūrā”
 30.  Par grozījumiem Lizuma vidusskolas nolikumā.
 31.  Par atļauju strādāt amatu savienošanas kārtībā 463.vēlēšanu iecirknī Mairai Ivanovai.
 32.  Par atļauju strādāt amatu savienošanas kārtībā 452.vēlēšanu iecirknī Aleksandram Vasiļjevam.
 33.  Par platības precizēšanu
 34.  Par Atzinības rakstu piešķiršanu
 35.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 36.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016. gada 29. decembra lēmumā “Par Gulbenes 2. vidusskolas sporta laukuma pārbūvi” (protokols Nr.17, 22.§).
 37.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Stāmerienas pils balkona pārbūve” īstenošanai .
 38.  Par atļauju strādāt amatu savienošanas kārtībā 455.vēlēšanu iecirknī Elitai Trupavniecei.

 

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 5.  Par Gulbīša pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
 6.  Par Druvienas sākumskolas nolikuma apstiprināšanu.
 7.  Par Litenes sākumskolas nolikuma apstiprināšanu.
 8.  Par Gulbenes sākumskolas nolikuma apstiprināšanu.
 9.  Par K.Valdemāra sākumskolas nolikuma apstiprināšanu.
 10.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 26.janvāra noteikumos Nr.1 “Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Gulbenes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās ievirzes iestāžu pedagogu darba samaksai”.
 11.  Par Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja nolikuma apstiprināšanu.
 12.  Par Gulbenes novada domes 2017.gada 30.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4 , 47.§) atcelšanu daļā.
 13.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 14.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 15.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 16.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 17.  Par lēmuma atcelšanu.
 18.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 19.  Par adresēm un nosaukumiem.
 20.  Par Gulbenes Bērnu un jaunatnes sporta skolas ēkas Skolas ielā 10A, Gulbenē, Gulbenes novadā, jumta atjaunošanu.
 21.  Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
 22.  Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu.
 23.  Par servitūta ceļa noteikšanu.
 24.  Par nekustamā īpašuma piektās izsoles rezultātu, sestās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 25.  Par nekustamā īpašuma otrās izsoles rezultātu, trešās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 26.  Par nekustamā īpašuma iegādi.
 27.  Par Gulbenes novada jaunatnes politikas stratēģijas 2018.-2024. gadam izstrādes uzsākšanu.
 28.  Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles rīkošanu.
 29.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 30.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.
 31.  Par A.Stīvera iesnieguma izskatīšanu.
 32.  Par Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu
 33.  Par Gulbenes novada domes 2017.gada 25.maija saistošo noteikumu Nr.6 „Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2017.gada budžetā” izdošanu
 34.  Par grozījumiem Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes nolikumā
 35.  Par grozījumiem Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes nolikumā
 36.  Par grozījumiem Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes nolikumā
 37.  Par grozījumiem Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes nolikumā
 38.  Par grozījumiem Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes nolikumā
 39.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā „Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumi” (protokols Nr.6, 51.§)
 40.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un jauniešu centros” (protokols Nr.16, 47.§)
 41.  Par dabas resursu nodokļa līdzekļu pārvaldīšanas un izlietošanas kārtības apstiprināšanu.
 42.  Par aizņēmuma ņemšanu būvprojektu izstrādei Purva ielas, Klēts ielas un Pils ielas pārbūvei.
 43.  Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Kalēju ielas būvprojekta izstrāde” īstenošanai.
 44.  Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Ražotāju ielas pārbūve” īstenošanai.
 45.  Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Lapu ielas pārbūve” īstenošanai.
 46.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošanas un restaurācijas būvprojekta izstrāde” īstenošanai.
 47.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Gulbenes 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūve” īstenošanai.
 48.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 49.  Par īres maksas, komunālo pakalpojumu un zemes nomas maksājumu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
 50.  Par Gulbenes novada domes 2017.gada 25.maija noteikumu Nr.3 “Gulbenes novada pašvaldības sportistu un komandu dalības starptautiskā, valsts, reģionālā un pašvaldības mēroga sporta sacensībās līdzfinansēšanas kārtība” izdošanu.
 51.  Par Gulbenes novada domes 2017.gada 25.maija noteikumu Nr.4 “Gulbenes novada pašvaldības amatierkolektīvu dalības starptautiskā, valsts, reģionālā un pašvaldības mēroga kultūras pasākumos līdzfinansēšanas kārtība” izdošanu.
 52.  Par Gulbenes novada domes 2017.gada 25.maija noteikumu Nr.5 “Kārtība, kādā piešķir atbalstu talantīgajiem Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem” izdošanu.
 53.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 29.augusta lēmumā „Gulbenes novada pārvalžu maksas pakalpojumi komunālās saimniecības jomā” (protokols Nr.12, 28.§)
 54.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2015.gada 29.oktobra lēmumā “Par Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu”( protokols Nr.24,48.§).
 55.  Par Gulbenes novada domes 2017.gada 25.maija saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
 56.  Par izmaiņām Gulbenes novada domes dzīvesvietas reģistrācijas un anulācija komisijas sastāvā.
 57.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un jauniešu centros” (protokols Nr.16, 47.§)
 58.  Par Atzinības rakstu piešķiršanu.
 59.  Par aizņēmuma ņemšanu prioritārajam investīciju projektam nekustamā īpašuma „Jaunakas” iegādei
 60.  Par siltumenerģijas piegādes līguma termiņu Lizuma pagastā.
 61.  Par finansējuma piešķiršanu Gulbenes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaišu tehnoloģisko iekārtu nomaiņai.
 62.  Par finansējuma piešķiršanu Gulbenes novada Lizuma vidusskolas internāta ēkas pievienošanai ūdensapgādes sistēmai.
 63.  Par Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” vadītāja iecelšanu.
 64.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 65.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 66.  Par pašvaldības kustamas mantas atsavināšanu, ieguldot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “GULBENES AUTOBUSS” pamatkapitālā.

DARBA KĀRTĪBA

Par Gulbenes novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.

DARBA KĀRTĪBA

 1. Par Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.
 2.  Par pastāvīgo komiteju izveidošanu.
 3.  Par Gulbenes novada domes deputātu ievēlēšanu domes pastāvīgo komiteju sastāvā.
 4.  Par Administratīvās komisijas un Civilās aizsardzības komisijas izveidošanu.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā iekļauto datu precizēšanu.
 2.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 3.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 4.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 5.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 6.  Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 7.  Par Tirzas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
 8.  Par Sarmītes Locānes atbrīvošanu no Litenes pamatskolas direktores amata
 9.  Par Elitas Trupavnieces atbrīvošanu no Litenes pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas amata.
 10.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikumā.
 11.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2011.gada 29.decembra noteikumos „Gulbenes novada vispārizglītojošo skolu skolēnu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas kārtība”.
 12.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 23.februāra lēmumā “Par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāžu, skolu pirmsskolas grupu darbu 2017.gada vasaras periodā no 2017.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 31.augustam” (protokols Nr.3, 32.§).
 13.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 14.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 15.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 16.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 17.  Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 18.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 19.  Par adresēm un nosaukumiem.
 20.  Par finansējuma piešķiršanu būvprojekta izstrādei un būvniecībai Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes apkārtnes labiekārtošanai.
 21.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 22.  Par servitūta ceļa noteikšanu.
 23.  Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Gulbenes nami”.
 24.  Par pašvaldības nekustamas mantas atsavināšanu, ieguldot SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā.
 25.  Par pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Gulbenes nami”.
 26.  Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.
 27.  Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 28.  Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles rīkošanu.
 29.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 30.  Par dalību projektā „Balancing bioenergy and ecosystems services for a low carbon and climate resilient circular economy in the Baltic Sea Region”.
 31.  Par amatpersonu pilnvarojumu.
 32.  Par Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
 33.  Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu fonda rezerves izlietojumu un programmas 2017.-2019.gadam apstiprināšanu.
 34.  Par projekta „Lizuma muižas pils kāpņu restaurācija” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
 35.  Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Gulbenes 2.vidusskolas internāta ēkas fasādes un 1.stāva pārbūve” īstenošanai.
 36.  Par amatu savienošanas atļauju.
 37.  Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu.
 38.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 39.  Par pārstāvi biedrībā „Gulbenes Kikboksa. Spēkavīru. Pauerliftinga." sporta klubs”.
 40.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Gulbenes Sarkanās pils jumta atjaunošana” īstenošanai.
 41.  Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Gulbenes novada sociālā dienesta pārbūve”.
 42.  Par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Gulbenes autobuss”.
 43.  Par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Gulbenes nami”.
 44.  Par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Alba”.
 45.  Par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Gulbenes-Alūksnes bānītis”.
 46.  Par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „AP Kaudzītes”.
 47.  Par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”.
 48.  Par pārstāvja deleģēšanu biedrībā “Reģionālo attīstības centru apvienība”.
 49.  Par mobilo tālruņu sarunu izmaksu limita noteikšanu.
 50.  Par transportlīdzekļu nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes priekšsēdētājam un Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
 51.  Par komisiju apstiprināšanu.
 52.  Par Litenes sākumskolas direktora iecelšanu amatā.
 53.  Par Atzinības raksta piešķiršanu.

DARBA KĀRTĪBA

 1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 5. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 6.  Par Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja darbības un attīstības stratēģijas 2017.-2022.gadam apstiprināšanu
 7. Par grozījumu veikšanu Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
 8.  Par līguma par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu slēgšanu ar akciju sabiedrību “Rankas piens”.
 9.  Par pašvaldības mantas nodošanu nomā akciju sabiedrībai “Rankas piens”.
 10.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 11.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 12.  Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.
 13.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 14.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 15.  Par ieguldījumu SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā.
 16.  Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
 17.  Par medību tiesību nomas līgumu slēgšanu.
 18.  Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma darba grupas sastāva izmaiņām.
 19.  Par “Gulbenes novada teritorijas plānojuma” otrās redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
 20.  Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Gulbenes autobuss”.
 21.  Par pašvaldības kustamas mantas atsavināšanu, ieguldot SIA “Gulbenes autobuss” pamatkapitālā.
 22.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 23.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 24.  Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 25.  Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
 26.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 27.  Par nekustamā īpašuma otrās izsoles rezultātu, trešās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 28.  Par Gulbenes novada domes 2017.gada 27.jūlija noteikumu Nr.8 „Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensāciju piemērošanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” izdošanu.
 29.  Par dalību Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā par zaļā ceļa izveidi Rīga – Pleskava.
 30.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes Autoceļu (ielu) fonda komisijas nolikumā.
 31.  Par Apbalvošanas komisijas apstiprināšanu.
 32.  Par Autoceļu (ielu) fonda komisijas apstiprināšanu.
 33.  Par Iepirkuma komisijas apstiprināšanu.
 34.  Par Kultūras komisijas apstiprināšanu.
 35.  Par Licencēšanas komisijas apstiprināšanu.
 36.  Par Medību koordinācijas komisijas apstiprināšanu.
 37.  Par Sabiedriskā transporta komisijas apstiprināšanu.
 38.  Par Tūrisma komisijas apstiprināšanu.
 39.  Par nedzīvojamo telpu un zemes nomas līguma slēgšanu.
 40.  Par nekustamā īpašuma iegādi.
 41.  Par dalību Eiropas Ekonomiskas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu projektu iesniegumu atlasē Jauniešu nodarbinātības fondā.
 42.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 43.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.
 44.  Par zemes gabalu nodošanu nomā ar apbūves tiesību.
 45. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 46.  Par Gulbenes novada domes 2017.gada 27.jūlija saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
 47.  Par Gulbenes novada domes pārstāvja izvirzīšanu.
 48.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 19.jūnija ārkārtas sēdes lēmumā “Par Administratīvās komisijas un Civilās aizsardzības komisijas izveidošanu” (protokols Nr.8, 4.§.)
 49.  Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu.
 50.  Par aizņēmuma ņemšanu ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo īpašumu iegādei Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā.
 51.  Par aizņēmuma ņemšanu investīcijām Gulbenes novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai.
 52.  Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu Gulbenes novada Rankas pagasta Rankas ciemā.
 53.  Par Atzinības rakstu piešķiršanu.
 54.  Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes izpilddirektoram.
 55.  Par dzīvojamo telpu īres maksas samazināšanu.
 56.  Par atļauju zemes gabala nodošanai apakšnomā.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par apkures sistēmas izbūvi Gulbenes novada sociālā dienesta sociālajā dzīvojamajā mājā “Blomīte”.
 2.  Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Apkures sistēmas izbūve sociālajā dzīvojamā mājā „Blomīte””.
 3.  Par apkures katla nomaiņu Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes Ozolkalna kultūras un sporta centrā “Zīļuks”.
 4.  Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Apkures katla nomaiņa Ozolkalna kultūras un sporta centrā “Zīļuks””.
 5.  Par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Gulbenes novada pašvaldības izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāna (APP) apstiprināšanu.
 6.  Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Gulbenes nami”.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 5.  Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 6.  Par īpašuma tiesību atjaunošanu.
 7.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 8.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 9.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 10.  Par biedrības “Sporta klubs “Lejasciems”” projekta atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 11.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 12.  Par adresēm un nosaukumiem.
 13.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 14.  Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā, Stradu pagasta īpašumā “Aizupieši”.
 15.  Par siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu dzīvojamajai mājai “Aduliena 1”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads.
 16.  Par platības precizēšanu.
 17.  Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu.
 18.  Par apbūves tiesību piešķiršanu uz zemes gabala Skolas iela 5, Gulbene, kadastra numurs 5001 002 0077, daļu.
 19.  Par Gulbenes pilsētas Nākotnes ielas pārbūves realizāciju un aizņēmuma ņemšanu.
 20.  Par Gulbenes Sarkanās pils piebūves Parka ielā 10, Gulbenē, Gulbenes novadā, nojaukšanu.
 21.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra lēmumā “Par Litenes pagasta pārvaldes, Stāmerienas pagasta pārvaldes un Stradu pagasta pārvaldes ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas funkciju nodošanu Gulbenes novada sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Gulbenes nami”” (protokols Nr.17, 29.§).
 22.  Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.
 23.  Par Tūrisma komisijas sastāva palielināšanu.
 24.  Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
 25.  Par nekustamā īpašuma iegādi.
 26.  Par Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Parki bez robežām” (“Parks without borders”) atbalstīšanu.
 27.  Par Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta idejas “Sadarbība un kompetences – uzņēmējdarbības attīstībai” (Cooperation and competencies – for local business development) atbalstīšanu.
 28.  Par Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam investīciju plāna 2015.-2017.gadam grozījumiem.
 29.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes novada Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu „Jaungulbenes lauksaimniecības skola”, kadastra numurs 5060 004 0224, daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
 30.  Par nekustamā īpašuma otrās izsoles rezultātu, trešās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 31.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.
 32.  Par Gulbenes novada domes 2017.gada 31.augusta noteikumu Nr.9 “Par autotransporta izmantošanu Gulbenes novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
 33.  Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības politikā.
 34.  Par grozījumiem un papildinājumiem maksas pakalpojumos.
 35.  Par vecāku līdzdalības maksu Gulbenes Mūzikas skolas sagatavošanas klasē.
 36.  Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā.
 37.  Par likvidētas komercsabiedrības zemes nomas maksas parāda izslēgšanu no uzskaites
 38.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā “Par Gulbenes labiekārtošanas iestādes maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.16, 36.§).
 39.  Par mirušas fiziskas personas īres maksas un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda izslēgšanu no uzskaites.
 40.  Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Gulbenes 2.vidusskolas infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai”.
 41.  Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas jumta seguma atjaunošana”.
 42.  Par Atzinības raksta piešķiršanu.
 43.  Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu.
 44.  Par izmaiņām Sporta komisijas sastāvā.
 45.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
 46.  Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
 47.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 48.  Par pārstāvi biedrībā „Gulbenes buki”.
 49.  Par grozījuma izdarīšanu Gulbenes sākumskolas nolikumā.
 50.  Par Gulbenes sporta centra nolikuma apstiprināšanu.
 51.  Par Gulbenes novada domes Sporta komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 52.  Par Gulbenes novada domes pilnvarojumu.
 53.  Par Gulbenes novada bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu.
 54.  Par apliecinājuma vēstules parakstīšanu.
 55.  Par aizņēmuma ņemšanu līdzfinansējuma nodrošināšanai Gulbenes novada pašvaldības teritorijā dabas stihijas radīto postījumu novēršanai.
 56.  Par amatu savienošanas atļauju.
 57.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 27.jūlija lēmumā “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Gulbenes autobuss” (protokols Nr.10, 20.§).
 58.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 27.jūlija lēmumā “Par pašvaldības kustamas mantas atsavināšanu, ieguldot SIA “Gulbenes autobuss” pamatkapitālā” (protokols Nr.10, 21.§).
 59.  Par Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes un akciju sabiedrības “Rankas piens” sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu Gulbenes novada Rankas pagasta Rankas ciemā.

DARBA KĀRTĪBA

 1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 5.  Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 6.  Par Gulbenes novada domes 2017.gada 28.septembra saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par Gulbenes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību”” izdošanu.
 7.  Par Līgas Mūrnieces iesnieguma izskatīšanu.
 8.  Par grozījumu Gulbenes novada domes 2017.gada 26.janvāra noteikumos Nr.1 „Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Gulbenes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās ievirzes iestāžu pedagogu darba samaksai”.
 9.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 25.augusta noteikumos Nr.6 „Noteikumi par minimālo izglītojamo skaitu Gulbenes novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”.
 10.  Par izmaiņām komisiju sastāvā
 11.  Par balvas “Gulbenes novada GODS” piešķiršanu.
 12.  Par Ineses Sockas atbrīvošanu no Stāmerienas pamatskolas direktores amata.
 13.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.
 14.  Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.
 15.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 16.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 17.  Par platību precizēšanu.
 18.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 19.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 20.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 21.  Par izmaiņām Gulbenes novada Attīstības programmas 2018.-2024. gadam izstrādes darba grupu sastāvā.
 22.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes Tūrisma komisijas nolikumā.
 23.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 24.  Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā atklātā projektu konkursā „Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana”.
 25.  Par Eiropas Brīvprātīgā darba projektu “Come as you are” programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”.
 26.  Par medību tiesību nomas līguma slēgšanu.
 27.  Par ceļa servitūta noteikšanu.
 28.  Par nekustamā īpašuma nodošanu valstij bez atlīdzības.
 29.  Par dalību Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Dārza pērles”.
 30.  Par Gulbenes labiekārtošanas iestādes nolikuma apstiprināšanu.
 31.  Par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
 32.  Par Gulbenes novada Beļavas pagasta Letes ciema ūdenstorņa un attīrīšanas iekārtu nomas maksu.
 33.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 34.  Par zemes nomas līguma slēgšanu.
 35.  Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 36.  Par nekustamā īpašuma otrās izsoles rezultātu, trešās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 37.  Par adresēm un nosaukumiem.
 38.  Par Gulbenes novada domes 2017.gada 28.septembra saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2017.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par Gulbenes novada pašvaldības 2017.gada budžetu”” izdošanu.
 39.  Par mēnešalgas noteikšanu novada izglītības iestāžu vadītājiem, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem un metodiķiem no 2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.augustam.
 40.  Par prasības izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
 41.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 42.  Par grozījumiem un papildinājumiem maksas pakalpojumos komunālās saimniecības jomā.
 43.  Par SIA “Gulbenes nami” siltumenerģijas apgādes Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemā maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
 44.  Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu fonda rezerves izlietojumu un programmas 2017.-2019. gadam apstiprināšanu
 45.  Par Jāņa Biezā atbrīvošanu no Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes vadītāja amata.
 46.  Par amatu savienošanas atļauju.
 47.  Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nolikumā.
 48.  Par grozījumiem Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes nolikumā.
 49. Par grozījumiem Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes nolikumā.
 50.  Par grozījumiem Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes nolikumā.
 51.  Par grozījumiem Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes nolikumā.
 52.  Par nekustamā īpašuma iznomāšanu ūdenssaimniecības pakalpojuma nodrošināšanai Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā.
 53.  Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Apkures katla nomaiņa Ozolkalna kultūras un sporta centrā „Zīļuks””.
 54.  Par Valsts ieņēmumu dienesta iesnieguma izskatīšanu.
 55.  Par sadarbības līgumu ar Baltkrievijas Republikas Ošmjani rajonu.
 56.  Par Stāmerienas pamatskolas direktora iecelšanu amatā.
 57.  Par mērķdotācijas sadali Gulbenes novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai no 2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.augustam.
 58.  Par interešu izglītības mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanai no 2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.augustam.
 59.  Par valsts budžeta līdzekļu sadali Gulbenes novada pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai no 2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.augustam.
 60.  Par mērķdotācijas sadali Sveķu internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku darba algām no 2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.augustam.
 61.  Par Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu.
 62.  Par Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes vadītāja mēnešalgas noteikšanu.

 

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”.
 2.  Par grozījumu veikšanu 2017.gada 1.marta Deleģēšanas līgumā Nr. GND/9.13/17/136.
 3.  Par Gulbenes novada domes 2017.gada 28.septembra sēdes lēmuma atcelšanu.
 4.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 5.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 6.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 7.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 8.  Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 9.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 10.  Par Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes kustamās mantas – autobusa BMC 215 SCB atsavināšanu.
 11.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 12.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 13.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 14.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 15.  Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.
 16.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 17.  Par projekta „Sociālās aprūpes centra „Jaungulbenes alejas” energoefektivitātes paaugstināšana” atbalstīšanu un finansējuma nodrošināšanu.
 18.  Par projekta „Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” finansējuma nodrošināšanu.
 19.  Par “Gulbenes novada teritorijas plānojuma” otrās redakcijas un vides pārskata projekta pilnveidošanu un trešās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
 20.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 31.augusta noteikumos Nr. 9 “Par autotransporta izmantošanu Gulbenes novada pašvaldībā.
 21.  Par SIA “AP Kaudzītes” dalībnieku saskaņojumu darījuma veikšanai.
 22.  Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā.
 23.  Par robežu shēmas apstiprināšanu.
 24.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 25.  Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu.
 26.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.
 27.  Par trešās izsoles rezultātu apstiprināšanu un īpašumu atkātotu novērtēšanu.
 28.  Par Gulbenes novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
 29.  Par grozījumu veikšanu Gulbenes novada domes 2016.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.12 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu”.
 30.  Par Gulbenes novada domes 2017.gada 26.oktobra noteikumu Nr.11 “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” izdošanu.
 31.  Par grozījumiem Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes nolikumā.
 32.  Par vēlētāju parakstu apliecināšanu.
 33.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 34.  Par Atzinības rakstu un Goda diplomu piešķiršanu.
 35.  Par izmaiņām Gulbenes novada domes Kultūras komisijas sastāvā.
 36.  Par pārstāvi biedrībā “Gulbenes buki”.
 37.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 38.  Par Gulbenes novada domes Īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisijas sekretāru.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu un maksas noteikšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā.
 2.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 31.augusta lēmumā “Par nekustamā īpašuma iegādi” (protokols Nr.12, 25.§).
 3.  Par aizņēmuma ņemšanu nekustamā īpašuma „Šķieneru apbūve”, Stradu pagastā, Gulbenes novadā, iegādei.

 

DARBA KĀRTĪBA

 1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 5.  Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 6.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 7.  Par grozījumiem Gulbenes novada konkursa “Gada skolotājs” nolikumā.
 8.  Par pilnvarojumu saskaņot Gulbenes novada domes dibināto izglītības iestāžu pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtību.
 9.  Par Satiksmes ministrijas iesnieguma izskatīšanu.
 10.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 11.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 12.  Par piedalīšanos izsolē un nekustamā īpašuma iegādi.
 13.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu un līguma par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā noslēgšanu.
 14.  Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
 15.  Par nekustamā īpašuma iegādi.
 16.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 17.  Par adresēm un nosaukumiem.
 18.  Par nekustamā īpašuma „Krastmalas – Liepkalni” pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
 19.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 20.  Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.
 21.  Par projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Beļavas pagastā” pieteikuma iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā apakšpasākumā “Ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 22.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes Autoceļu (ielu) fonda komisijas nolikumā.
 23.  Par īpašuma tiesību atjaunošanu un zemes nodošanu īpašumā par maksu.
 24.  Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 25.  Par zemes robežu shēmu apstiprināšanu.
 26.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 27.  Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā, Lizuma pagasta īpašumā „Robežnieki ”.
 28.  Par Gulbenes novada domes 2017.gada 29.novembra noteikumu Nr.14 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas aprēķināšanas metodika Gulbenes novada pagastu pārvaldēs” apstiprināšanu.
 29.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā “Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu”(prot. Nr.14, 25.§).
 30.  Par projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stradu pagastā posmā no īpašuma „Ziediņi” līdz īpašumam „Atmiņas”” pieteikuma iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā apakšpasākumā „Ieguldījumi lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 31.  Par projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stradu pagastā no īpašuma „Dālderi” līdz īpašumam „Krustalīči”” pieteikuma iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā apakšpasākumā „Ieguldījumi lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 32.  Par projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stradu pagastā no īpašuma „Ceļmalas” līdz īpašumam „Krustalīči”” pieteikuma iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā apakšpasākumā „Ieguldījumi lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 33.  Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu pārjaunošanu.
 34.  Par akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” iesnieguma izskatīšanu
 35.  Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības politikā.
 36.  Par Gulbenes novada domes 2017.gada 29.novembra saistošo noteikumu Nr.13 „Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" pakalpojumu cenrādis” izdošanu.
 37.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada sociālās aprūpes centrā „Tirza”” (protokols Nr.5, 23.§).
 38.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā „Par Gulbenes novada domes un pagastu pārvalžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.16, 33.§).
 39.  Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu fonda rezerves izlietojumu un programmas 2017.-2019. gadam apstiprināšanu.
 40.  Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Nākotnes ielas Gulbenē pārbūve”.
 41.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā “Par vēlētāju parakstu apliecināšanu”.
 42. . Par likvidētas komercsabiedrības nedzīvojamo telpu un zemes nomas maksas parāda izslēgšanu no uzskaites.
 43.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
 44.  Par amatu savienošanas atļauju.
 45.  Par Atzinības raksta piešķiršanu.
 46.  Par dzīvokļa nodošanu nomā.

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 5.  Par Gulbenes novada valsts ģimnāzijas Attīstības plāna 2017.-2020.gadam saskaņošanu.
 6.  Par Gulbenes Mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu.
 7.  Par izglītojamo uzņemšanu Gulbenes sākumskolas un Gulbenes 2.vidusskolas 1.klasē 2018./2019.mācību gadā.
 8.  Par valsts budžeta  mērķdotācijas līdzekļu sadali Gulbenes novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam.
 9.  Par interešu izglītības mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanai no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam.
 10.  Par valsts budžeta līdzekļu sadali Gulbenes novada pirmskolas un vispārējās izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam.
 11.  Par mērķdotācijas sadali Sveķu internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku darba algām no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam.
 12.  Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu pedagogu, atbalsta personāla un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāja vietnieku/metodiķu darba slodžu sadalē no pašvaldības budžeta.
 13.  Par amatu savienošanas atļauju.
 14.  Par Ērikas Ivanovas atbrīvošanu no K.Valdemāra sākumskolas direktores amata.
 15.  Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma trešās redakcijas pilnveidošanu un funkcionālā zonējuma maiņu Gulbenes pilsētā Raiņa ielā 37, Raiņa ielā 30, Baložu ielā 15, Baložu ielā 17 un Liepu ielā 11, un tās nodošanu publiskajai apspriešanai.
 16.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 17.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 18.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 19.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 20.  Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
 21.  Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā, Tirzas pagasta īpašumā “Jaunstāmeri”.
 22.  Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
 23.  Par nekustamā īpašuma trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 24.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 25.  Par nekustamā īpašuma otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 26.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 27.  Par adresēm un nosaukumiem.
 28.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 29.  Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” darba plāna apstiprināšanu 2018.gadam.
 30.  Par SIA “Alba” iesnieguma izskatīšanu.
 31.  Par pirmpirkuma tiesībām.
 32.  Par Gulbenes novada domes 2017.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2017.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par Gulbenes novada pašvaldības 2017.gada budžetu” izdošanu.
 33.  Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības politikā.
 34.  Par grozījumiem maksas pakalpojumos komunālās saimniecības jomā.
 35.  Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.13 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”.
 36.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 37.  Par Gulbenes sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas izveidošanu.
 38.  Par Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu lietvedības sekretāru amatu likmēm.
 39.  Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Andrim Vējiņam.
 40.  Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Mārtiņam Bogdanam.
 41.  Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un locekļiem.
 42.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 28.septembra lēmumā “Par SIA “Gulbenes nami” siltumenerģijas apgādes Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemā maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” (prot. Nr.13, 43.§).
 43.  Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā.
 44.  Par Atzinības raksta piešķiršanu.
 45.  Par ikgadējā apmaksāta atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Mārtiņam Bogdanam.
 46.  Par Gulbenes novada būvvaldes 2017.gada 14.septembra lēmuma Nr.BV 2.7/17/151 apstrīdēšanu.