Darba kārtība

 1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.
 5. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 6. Par Gulbenes novada domes saistošo noteikumu Nr.1 “Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu” izdošanu.
 7. Par Gulbenes novada sociālās aprūpes centra “Jaungulbenes Alejas” nolikuma apstiprināšanu.
 8. Par Gulbenes novada domes saistošo noteikumu Nr.2 “Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu Gulbenes novadā” izdošanu.
 1. Par projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā” atbalstīšanu pasākuma 9.3.1.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai, 2. kārtas ietvaros
 2. Par Gulbenes Mūzikas skolas attīstības plāna 2019.-2021.gadam apstiprināšanu.
 3. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu nolikumos.
 4. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 5. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 27.decembra sēdes lēmuma “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu” (protokols Nr.25, 32.§) atcelšanu.
 6. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu.
 8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 9. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 10. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.
 11. Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 12. Par Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes, Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes, Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes un Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas funkciju nodošanu SIA “Gulbenes nami”.
 13. Par kustamās mantas izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 14. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 “Par decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Gulbenes pilsētā un Gulbenes novada ciemu teritorijās” izdošanu.
 15. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 16. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
 17. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.16 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību”” izdošanu.
 18. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumos Nr.8 “Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (protokols Nr. 17, 35.§).
 19. Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Normundam Audzišam.
 20. Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Caunītim.
 21. Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem.
 22. Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un locekļiem.
 23. Par nekustamā īpašuma Gulbenes novada Rankas pagastā ar nosaukumu „Rankas arodvidusskola”, kadastra numurs 5084 008 0159, daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
 24. Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta „Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā” īstenošanai.
 25. Par Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes struktūrvienības „Druvienas Latviskās dzīves ziņas centrs” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
 26. Par pilnvarojumu.
 27. Par pilnvarojuma izdošanu biedrībai “Latvijas Zaļo ceļu asociācija”
 28. Par mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietojumu 2019.gadā
 29. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā
 30. Par konfiscētās mantas vērtības atlīdzināšanu nepamatoti represēto personu mantiniekiem.
 31. Par darba grupas izveidi.
 32. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Normundam Audzišam.

Darba kārtība

 1. Par amatu savienošanas atļauju Oskaram Kreišmanim.
 2. Par amatu savienošanas atļauju Aigaram Cīrulim.
 3. Par amatu savienošanas atļauju Gatim Rikveilim.
 4. Par amatu savienošanas atļauju Vitālijam Platajam.

Darba kārtība

 1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 5. Par 2019.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību””.
 6. Par Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs “Tirza” likvidāciju.
 7. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Par Gulbenes novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” izdošanu.
 8. Par atteikumu izsniegt atļauju azartspēļu organizēšanas vietas atvēršanai Blaumaņa ielā 21, Gulbenē.
 9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 10. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 11. Par zemes nomas līguma pārjaunošanu.
 12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 13. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
 14. Par zemes robežu shēmu apstiprināšanu.
 15. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 16. Par kustamās mantas izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 17. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
 18. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.
 19. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā.
 20. Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 21. Par adresēm un nosaukumiem.
 22. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 23. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam aktualizētā Rīcības plāna 2018.-2020.gadam un Investīciju plāna 2018.-2020.gadam.
 24. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu.
 25. Par nedzīvojamo telpu nomu.
 26. Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALBA” pamatkapitālā.
 27. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr.7 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” apstiprināšanu.
 28. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stradu pagastā posmā no īpašuma “Dālderi” līdz īpašumam “Krustalīči”” īstenošanai.
 29. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stradu pagastā posmā no īpašuma “Ceļmalas” līdz īpašumam “Krustalīči”” īstenošanai.
 30. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stradu pagastā posmā no īpašuma “Ziediņi” līdz īpašumam “Atmiņas”” īstenošanai.
 31. Par pilnvarojumu realizēt parāda piedziņas procesu pret pašvaldības debitoriem, nepieņemot pašvaldības domes lēmumu.
 32. Par grozījumiem Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes nolikumā.
 33. Par iesnieguma izskatīšanu.
 34. Par zemes nomas līguma izbeigšanu
 35. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra sēdes lēmumā “Par darba grupas izveidi” (protokols Nr.1, 39.§)
 36. Par Gulbenes (Vakara) maiņu vidusskolas likvidāciju.
 37. Par Gulbenes sākumskolas likvidāciju.
 38. Par Stāmerienas pamatskolas, K.Valdemāra sākumskolas un Galgauskas pamatskolas reorganizāciju un Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolīši” izveidi.
 39. Par K.Valdemāra sākumskolas likvidāciju.
 40. Par Stāmerienas pamatskolas likvidāciju
 41. Par Galgauskas pamatskolas likvidāciju.
 42. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Ētikas komisijas sastāvā.
 43. Par meža cirsmas izsoles rīkošanu.
 44. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2018.gada 29.marta lēmumā “Par pašvaldības mantas nodošanu nomā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ALBA”” (protokols Nr.4, 27.§).
 45. Par kustamās mantas pircēja apstiprināšanu.
 46. Par komandējumu uz Balmazujvarošu (Ungārija).

Darba kārtība

 1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.
 5. Par projekta "Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem" atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
 6. Par Sveķu internātpamatskolas nosaukuma maiņu un grozījumiem Sveķu internātpamatskolas nolikumā.
 7. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2018.gada 27.decembra sēdes lēmumā “Par Gulbenes novada pašvaldības tiešās līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu” (protokols Nr.25, 37.§).
 8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 9. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 10. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 12. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
 13. Par nekustamā īpašuma nodošanu valstij bez atlīdzības.
 14. Par nedzīvojamo telpu nomu.
 15. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
 16. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.
 17. Par specializētā tūrisma transportlīdzekļa kustības maršruta pilsētā apstiprināšanu.
 18. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
 19. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 “Par decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Gulbenes pilsētā un Gulbenes novada ciemu teritorijās” precizēšanu.
 20. Par adresēm un nosaukumiem.
 21. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 22. Par Deleģēšanas līguma darbības termiņa pagarināšanu.
 23. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu.
 24. Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 25. Par siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu dzīvojamajai mājai “Aduliena 1”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads.
 26. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu dzīvojamajai mājai “Aduliena 1”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads.
 27. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Gulbenes novada 2009.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.23 „Gulbenes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”” izdošanu.
 28. Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Gulbenes novada pašvaldības pagastu kapsētās.
 29. Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.1.2.0/17/I/013 “Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” īstenošanai.
 30. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra lēmumā “Par nekustamā īpašuma Gulbenes novada Rankas pagastā ar nosaukumu „Rankas arodvidusskola”, kadastra numurs 5084 008 0159, daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā” (protokols Nr.1, 31.§).
 31. Par galvojuma sniegšanu SIA “Gulbenes nami”.
 32. Par dalību URBACT programmas projektā “AGORA”.
 33. Par projekta „Rotaļu laukumu “Vinnijs Pūks un viņa draugi” izveide Daukstu pagasta ciemos” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 34. Par projekta “Druvienas muižas dīķa un tā teritorijas sakārtošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 35. Par projekta “DabasZāle Galgauskā atpūtai un rekreācijai” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 36. Par projekta “Annas Sakses ielas teritorijas labiekārtošana Gulbenes novada Lejasciemā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 37. Par projekta “Latvijas armijas Litenes nometnes vietas labiekārtošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 38. Par projekta „Rotaļu laukumu izveide un aprīkojuma iegāde Līgo pagasta Līgo ciemā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 39. Par projekta „Brīvā laika aktivitāšu iespēju dažādošana pie Stāķu dīķa” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 40. Par projekta „Kultūras pasākumu un pulcēšanās laukuma izveide Šķieneru ciemā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 41. Par projekta "Stāmerienas pils gaismas ceļā" atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 42. Par projekta “Arhitektūras pieminekļa “Biedrības nams” Tirzas kultūras nama kāpņu atjaunošana un kāpņu telpas remonts” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 43. Par projekta „Ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras uzlabošana Gulbenes novadā” atbalstīšanu un finansējuma nodrošināšanu.
 44. Par projekta “Stronger together” (Stiprāki kopā) priekšfinansējuma nodrošināšanu Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes dalībai Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” (2018. 2020.) izsludinātajā projektu konkursā.
 45. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu Gulbenes Evanģēliski luteriskās draudzei, projekta apstiprināšanas gadījumā.
 46. Par finansējuma piešķiršanu …. komandas dalībai starptautiskajās pneimobiļu sacensībās Ungārijā.
 47. Par projekta “Rankas kultūras nama apkārtnes labiekārtošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 48. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas komisijas sastāvā.
 49. Par kustamās mantas pircēja apstiprināšanu.
 50. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.
 51. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Ētikas komisijas sastāvā.
 52. Par Aivara Rakstiņa atbrīvošanu no Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes vadītāja amata.
 53. Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes apkārtnes labiekārtošana” īstenošanai.
 54. Par grozījumiem Gulbenes novada domes lēmumā “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem”.
 55. Par deputāta Mārtiņa Bogdana deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.

Darba kārtība

 1. Par starptautiska mākslas festivāla un zinātniskas konferences DIVI JŪLIJI. STRAUME organizēšanu.
 2. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 9.aprīļa saistošo noteikumu Nr.9 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”” izdošanu.
 3. Par zemes gabala iznomāšanu.
 4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 5. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Caunītim.

Darba kārtība

 1. Par aizņēmuma ņemšanu projektam “Nākotnes ielas 3.kārtas Gulbenē pārbūve ”.

Darba kārtība

 1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 5. Par pilnvarojumu lemt par bērnam sniegtā ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai audžuģimenē samaksas pieprasīšanu no bērna vecākiem, nepieņemot pašvaldības domes lēmumu.
 6. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.
 7. Par Gulbenes novada pašvaldības bērnu nometņu projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu.
 8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 9. Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.
 10. Par Vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 11. Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
 12. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 13. Par nedzīvojamo telpu nomu.
 14. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
 15. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 16. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Par Gulbenes novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” precizēšanu.
 17. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 18. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
 19. Par zemes robežu shēmas apstiprināšanu.
 20. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 21. Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 22. Par izmaiņām zemes nomas tiesību izsoles komisijas sastāvā.
 23. Par izmaiņām Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sastāvā.
 24. Par Gulbenes novada pašvaldības sociālās aprūpes iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
 25. Par Sveķu internātpamatskolas sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu.
 26. Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu fonda rezerves izlietojumu un programmas 2019.-2021. gadam apstiprināšanu.
 27. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas sastāvā
 28. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā
 29. Par komandējumu uz Odesu (Ukraina)
 30. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem”.
 31. Par amatu savienošanas atļauju Aigaram Cīrulim.
 32. Par amatu savienošanas atļauju Aleksandram Vasiļjevam.
 33. Par amatu savienošanas atļauju Elitai Trupavniecei.
 34. Par Gunas Švikas atbrīvošanu no Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektora amata.
 35. Par komandējumu uz Grodņas apgabalu (Baltkrievija).

Darba kārtība

 1. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
 2. Par izpilddirektora iecelšanu.
 3. Par izpilddirektora mēnešalgas noteikšanu.
 4. Par izpilddirektora vietnieka iecelšanu.
 5. Par izpilddirektora vietnieka mēnešalgas noteikšanu.
 6. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 7. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 8. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 9. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 10. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.
 11. Par grozījumiem Gulbenes novada sociālā dienesta nolikumā
 12. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2016.gada 25.augusta noteikumos Nr.6 „Noteikumi par minimālo izglītojamo skaitu Gulbenes novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”.
 13. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 14. Par Vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 15. Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
 16. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 17. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu, apvienošanu un robežu pārkārtošanu.
 18. Par Gulbenes novada pašvaldības Īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisijas sekretāru.
 19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 20. Par Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes kustamās mantas – automašīnas Hyndai Sonata atsavināšanu.
 21. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.
 22. Par Gulbenes novada Beļavas pagasta Beļavas ciema robežu noteikšanu.
 23. Par Gulbenes novada Beļavas pagasta Svelberģa ciema robežu noteikšanu.
 24. Par Gulbenes novada Beļavas pagasta Letes ciema robežu noteikšanu.
 25. Par Gulbenes novada Beļavas pagasta Pilskalna ciema robežu noteikšanu.
 26. Par Gulbenes novada Daukstu pagasta Krapas ciema robežu noteikšanu.
 27. Par Gulbenes novada Daukstu pagasta Staru ciema robežu noteikšanu.
 28. Par Gulbenes novada Druvienas pagasta Druvienas ciema robežu noteikšanu.
 29. Par Gulbenes novada Galgauskas pagasta Galgauskas ciema robežu noteikšanu.
 30. Par Gulbenes novada Galgauskas pagasta Rimstavu ciema robežu noteikšanu.
 31. Par Gulbenes novada Litenes pagasta Litenes ciema robežu noteikšanu.
 32. Par Gulbenes novada Lizuma pagasta Lizuma ciema robežu noteikšanu.
 33. Par Gulbenes novada Lizuma pagasta Velēnas ciema robežu noteikšanu.
 34. Par Gulbenes novada Līgo pagasta Līgo ciema robežu noteikšanu.
 35. Par Gulbenes novada Rankas pagasta Rankas ciema robežu noteikšanu.
 36. Par Gulbenes novada Rankas pagasta Rēveļu ciema robežu noteikšanu
 37. Par Gulbenes novada Rankas pagasta Gaujasrēveļu ciema robežu noteikšanu.
 38. Par Gulbenes novada Stāmerienas pagasta Stāmerienas ciema robežu noteikšanu.
 39. Par Gulbenes novada Stāmerienas pagasta Kalnienas ciema robežu noteikšanu.
 40. Par Gulbenes novada Stāmerienas pagasta Vecstāmerienas ciema robežu noteikšanu.
 41. Par Gulbenes novada Stradu pagasta Stradu ciema robežu noteikšanu.
 42. Par Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu ciema robežu noteikšanu.
 43. Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciema robežu noteikšanu.
 44. Par Gulbenes novada Stradu pagasta Ceļmalu ciema robežu noteikšanu.
 45. Par Gulbenes novada Tirzas pagasta Tirzas ciema robežu noteikšanu.
 46. Par Gulbenes novada Tirzas pagasta Vecadulienas ciema robežu noteikšanu.
 47. Par nomas objekta piedāvājuma atlases organizēšanu.
 48. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 49. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu.
 50. Par ieguldījumu SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā.
 51. Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 52. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
 53. Par nekustamā īpašuma nodošanu valstij bez atlīdzības.
 54. Par Gulbenes novada pašvaldības 2018.gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu.
 55. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” izdošanu
 56. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2018.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.16 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību”.
 57. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas sastāvā.
 58. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Autoceļu (ielu) fonda komisijas sastāvā.
 59. Par izmaiņām Gulbenes novada domes 2010.gada 28.janvāra sēdes lēmumā “Par Gulbenes novada domes iestāšanos biedrībā “Vidzemes tūrisma asociācija”” (prot. Nr.1, 41.§).
 60. Par izmaiņām Gulbenes novada domes 2014.gada 29.maija sēdes lēmumā “Par iestāšanos biedrībā “Latvijas zaļie ceļi” (prot. Nr.12, 44.§).
 61. Par projekta “Sound of Youth 2” (Jauniešu balss 2) priekšfinansējuma nodrošināšanu.
 62. Par projekta “Vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem „Rotā saule, rotā bite”” priekšfinansējuma nodrošināšanu .
 63. Par projekta “#Bāze” atbalstīšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotajā projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”.
 64. Par SIA “ALBA” pamatkapitāla palielināšanu veicot mantisko ieguldījumu.
 65. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.14 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”” izdošanu.
 66. Par projekta “Druvienas muižas dīķa un tā teritorijas sakārtošana” līdzfinansējuma palielināšanu.
 67. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības sniegto siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenrādī.
 68. Par dzīvojamās mājas uzkrāto finanšu līdzekļu izmantošanu.
 69. Par adresēm un nosaukumiem.
 70. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 71. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Kultūras komisijas sastāvā.
 72. Par Gulbenes novada bāriņtiesas locekles Diānas Tučas atbrīvošanu no bāriņtiesas locekles pienākumu pildīšanas.
 73. Par Māra Čakara atbrīvošanu no Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora amata.
 74. Par Gulbenes novada Beļavas pagasta Ozolkalna ciema robežu noteikšanu.
 75. Par Mairas Ivanovas atbrīvošanu no Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs “Tirza” vadītājas amata.
 76. Par Gulbenes pilsētas administratīvajā teritorijā esošo Gulbenes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kas nav nepieciešami pašvaldības autonomo funkciju veikšanai, apstiprināšanu.
 77. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2018.gada 27.decembra sēdes lēmumā “Par Gulbenes novada pašvaldības tiešās līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu” (protokols Nr.25, 37.§)

Darba kārtība

 1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.
 5. Gulbenes novada domes 2019.gada 27.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 “Grozījums Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par Gulbenes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību””.
 6. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Kultūras komisijas sastāvā.
 7. Par Gulbenes novada pašvaldības Kultūras komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 8. Par Irēnas Ābeltiņas atbrīvošanu no Lizuma vidusskolas direktores amata.
 9. Par Gulbenes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu personāla likmju skaitu (izņemot tehniskos darbiniekus), kas apmaksātas no pašvaldības budžeta, ņemot vērā valsts piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai ar 2019.gada 1.septembri.
 10. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam īstenošanas uzraudzības pārskata par 2018.gadu apstiprināšanu.
 11. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 25.aprīļa lēmumā “Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu fonda rezerves izlietojumu un programmas 2019.-2021. gadam apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 26.§).
 12. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 13. Par servitūta ceļa noteikšanu.
 14. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.
 15. Par Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra lēmuma “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” (protokols Nr.2, 39.§ 9.p.) atcelšanu.
 16. Par adresēm un nosaukumiem.
 17. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 18. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 19. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 27.jūnija saistošu noteikumu Nr. 16 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā” apstiprināšanu.
 20. Par Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes kustamās mantas – automašīnas Opel Combo, atsavināšanu.
 21. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
 22. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 23. Par kustamās mantas pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 24. Par zemes gabala lietošanas mērķi
 25. Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektoram.
 26. Par līguma par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu noslēgšanu ar akciju sabiedrību “Rankas piens”.
 27. Par pašvaldības mantas nodošanu nomā akciju sabiedrībai “Rankas piens”.
 28. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 29. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
 30. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 30.maija lēmumā “Par ieguldījumu SIA “Gulbenes nami “ pamatkapitālā” (protokols Nr.8, 50.§).
 31. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas sastāvā.
 32. Par nekustamo īpašumu iegādi un atsavināšanu.
 33. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA “Gulbenes nami”.
 34. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu .
 35. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.14 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”” precizēšanu.
 36. Par Gulbenes novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 37. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 38. Par Gulbenes novada pašvaldības administrācijas struktūrvienību reorganizāciju.
 39. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nolikumā.
 40. Par Gulbenes novada pašvaldības iestāžu sniegto siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
 41. Par grozījumiem Gulbenes novada domes lēmumā “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem” (protokols Nr.1, 29.§).
 42. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas komisijas sastāvā.
 43. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 44. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta “Golfa laukuma “Siltie” attīstība” realizēšanai
 45. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības "Sporta klubs "Lejasciems"" projekta “Izturība-veselības ķīla” realizēšanai.
 46. Par aizņēmuma ņemšanu Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr.LV-RU-023 ”Parks without borders” (“Parki bez robežām”) īstenošanai.

Darba kārtība

 1. Par nekustamā īpašuma Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Sils” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 2. Par Gulbenes novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “ALBA”.
 3. Par Gulbenes novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu SIA “Gulbenes nami”.
 4. Par Gulbenes novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Gulbenes autobuss”.
 5. Par Gulbenes novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Gulbenes-Alūksnes bānītis”.
 6. Par Gulbenes novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes”.
 7. Par Gulbenes novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”.

Darba kārtība

 1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.
 5. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 6. Par dzīvojamās telpas īres maksas samazināšanu.
 7. Par Gulbenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centra likvidāciju.
 8. Par A. S. iesnieguma izskatīšanu.
 9. Par pilnvarojumu Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājam noslēgt sadarbības līgumu ar Labklājības ministriju par izmēģinājumprojekta par individuālā budžeta modeļa aprobāciju pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai īstenošanu.
 10. Par Aivara Medņa atbrīvošanu no Gulbenes sākumskolas direktora amata
 11. Par Kristīnes Slicas atbrīvošanu no Stāmerienas pamatskolas direktores amata
 12. Par Ivetas Dzenes atbrīvošanu no Galgauskas pamatskolas direktores amata
 13. Par Vizmas Petrovas atbrīvošanu no Rankas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” vadītājas amata
 14. Par Gulbenes novada valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu
 15. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 25.jūlija saistošu noteikumu Nr. 17 “Ēku numurzīmju un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Gulbenes novadā” izdošanu.
 16. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 17. Par nedzīvojamo telpu nomu.
 18. Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
 19. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
 20. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 21. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 22. Par adresēm un nosaukumiem.
 23. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Gulbenes novada 2009.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.23 „Gulbenes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”” precizēšanu.
 24. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Gulbenes autobuss”.
 25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 26. Par vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 27. Par Gulbenes novada pašvaldības sniegto ūdensapgādes pakalpojumu Rankas ciemā.
 28. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
 29. Par projekta iesniegšanu Satiksmes ministrijai un finansējuma nodrošināšanu.
 30. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
 31. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

 32. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Stāķi 3”, Stradu pagastā, Gulbenes novadā energoefektivitātes uzlabošanu.
 33. Par kustamās mantas pircēja apstiprināšanu.
 34. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” izdošanu.
 35. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēra apstiprināšanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā.
 36. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2018.gada 31.maija lēmumā “Par Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.10, 33.§).
 37. Par Gulbenes novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.
 38. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvā.
 39. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Licencēšanas komisijas sastāvā.
 40. Par komandējumu uz Kenčinas pašvaldību (Polija).
 41. Par Gulbenes novada būvvaldes 2019.gada 27.maija lēmuma Nr.BV 2.7/19/11 apstrīdēšanu.
 42. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības “FB Gulbene 2005” projekta realizēšanai Latvijas Futbola federācijas futbola infrastruktūras atbalsta programmas ietvaros.
 43. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā “Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un jauniešu centros” (protokols Nr.16, 47.§)

Darba kārtība

 1. Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Kultūras pārvalde” izveidošanu, Gulbenes novada pagasta pārvalžu reorganizāciju un Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes kultūras centrs” likvidāciju.
 2. Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Izglītības pārvalde” izveidošanu.
 3. Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Sporta pārvalde” izveidošanu, Gulbenes novada pagasta pārvalžu reorganizāciju un Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes sporta centrs” likvidāciju.
 4. Par Gulbenes novada pašvaldības administrācijas reorganizāciju.
 5. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
 6. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Normundam Audzišam.
 7. Par Gaujas upes posma gultnes tīrīšanas (atjaunošanas) būvniecības uzsākšanu un finansējuma piešķiršanu.

Darba kārtība

 1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “GULBENES AUTOBUSS” iesnieguma izskatīšanu.
 2. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
 3. Par nedzīvojamo telpu nomu.

Darba kārtība

 1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.
 5. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 6. Par Elitas Trupavnieces atbrīvošanu no Gulbenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centra vadītājas amata.
 7. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par Gulbenes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību””.
 8. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 25.jūlija lēmuma “Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” atcelšanu (protokols Nr.11, 2.§, 2.punkts).
 9. Par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolīši” nolikuma apstiprināšanu.
 10. Par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolīši” vadītāja iecelšanu amatā.
 11. Par Lizuma vidusskolas direktora iecelšanu amatā.
 12. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 29.augusta noteikumu Nr. GND/IEK/2019/13 “Institūciju sadarbības kārtība izglītojamo problēmsituāciju risināšanā” apstiprināšanu.
 13. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2018.gada 30.augusta noteikumos Nr.11 „Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs”.
 14. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvā.
 15. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2017.gada 31.augusta lēmumā “Par izmaiņām Sporta komisijas sastāvā” (protokols Nr.12, 44.§).
 16. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu.
 17. Par grozījumu Sveķu pamatskolas nolikumā.
 18. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 19. Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
 20. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 21. Par adresēm un nosaukumiem.
 22. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
 23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 24. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
 25. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 26. Par vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 27. Par nekustamā īpašuma iznomāšanu SIA “Pilsētvides serviss”.
 28. Par nedzīvojamo telpu nomu.
 29. Par līguma par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā izbeigšanu.
 30. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
 31. Par atsavināšanas atcelšanu.
 32. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 33. Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 34. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.19 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
 35. Par Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības politikas apstiprināšanu.
 36. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2019.gada 28.marta lēmumā “Par projekta “Ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras uzlabošana Gulbenes novadā” atbalstīšanu un finansējuma nodrošināšanu”.
 37. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā “Par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.16, 43.§).
 38. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā “Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.6, 51.§).
 39. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 40. Par komandējumu uz Bolnisi (Gruzija).
 41. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem”.
 42. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas un papildatvaļinājuma piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Caunītim.
 43. Par servitūta ceļa noteikšanu.
 44. Par projekta „630 Versts Full of Feelings/ 630 verstis pilnas sajūtām” atbalstīšanu un finansējuma nodrošināšanu

Darba kārtība

 1. Par nekustamā īpašuma “Sils” Jaungulbenes pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 2. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2018.gada 30.augusta noteikumos Nr.11„Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs”
 3. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2019.gada 29.augusta lēmumā “Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas un papildatvaļinājuma piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Caunītim” (protokols Nr.14, 42. §)

Darba kārtība

 1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.
 5. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 6. Par nedzīvojamo telpu nomu.
 7. Par vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 8. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvā.
 9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 10. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 25.aprīļa lēmuma “Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr. 7, 20.§)  atcelšanu.
 11. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 12. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
 13. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 15. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 16. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 27.jūnija saistošu noteikumu Nr. 16 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā” atcelšanu.
 17. Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
 18. Par līguma par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā izbeigšanu.
 19. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
 20. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
 21. Par nekustamā īpašuma neiegādāšanos pašvaldības īpašumā.
 22. Par adresēm un nosaukumiem.
 23. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 24. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Kultūras komisijas sastāvā.
 25. Par grozījumiem Gulbenes Mākslas skolas nolikumā.
 26. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” izdošanu.
 27. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.22 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
 28. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.23 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Gulbenes novadā” izdošanu.
 29. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.24 “Grozījums Gulbenes novada domes 2016.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” izdošanu.
 30. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra sēdes lēmumā “Par pilnvarojumu” (protokols Nr.1, 34.&).
 31. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nolikumā.
 32. Par grozījumiem Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes nolikumā.
 33. Par grozījumiem Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes nolikumā.
 34. Par grozījumiem Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes nolikumā.
 35. Par grozījumu Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes nolikumā.
 36. Par grozījumu Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes nolikumā.
 37. Par grozījumu Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes nolikumā.
 38. Par grozījumu Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes nolikumā.
 39. Par grozījumu Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes nolikumā.
 40. Par grozījumu Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes nolikumā.
 41. Par grozījumu Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes nolikumā.
 42. Par grozījumu Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes nolikumā.
 43. Par grozījumu Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes nolikumā.
 44. Par Egona Kliesmeta atbrīvošanu no Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes kultūras centrs” direktora amata.
 45. Par Ziedoņa Lazdiņa atbrīvošanu no Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes sporta centrs” direktora amata.
 46. Par Rankas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” vadītāja iecelšanu amatā.
 47. Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Kultūras pārvalde” vadītāja iecelšanu amatā.
 48. Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Sporta pārvalde” vadītāja iecelšanu amatā.
 49. Par Edītes Kanaviņas iecelšanu Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Izglītības pārvalde” vadītājas amatā un atbrīvošanu no Gulbenes 2.vidusskolas direktores amata.
 50. Par Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora iecelšanu amatā.
 51. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas komisijas sastāvā.
 52. Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Gulbenes nami”.
 53. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Stāķi 11”, Stradu pagastā, Gulbenes novadā energoefektivitātes uzlabošanu.
 54. Par projekta “Viedās pilsētvides tehnoloģijas ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanai Gulbenē” finansējuma nodrošināšanu.
 55. Par Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības skolu pedagoģiskā personāla mobilitātes projekta “Paplašinām skolas durvis – mācāmies ārā” atbalstīšanu.
 56. Par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Brīvprātīgā darba projekta  “Iesaistīts = Aktīvs” atbalstīšanu.
 57. Par projekta Nr. 2019-1-SK01-KA229-060660_3 “Rural versus city life” (“Lauku dzīve pret lielpilsētu dzīvi”) realizēšanu programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības KA 2 sektorā.
 58. Par projekta Nr. 2019-1-LV01-KA201-060363 “Let Equity Avoid Discrimination” (“Ļauties vienlīdzībai, izvairoties no diskriminācijas”) realizēšanu programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projekta skolu izglītības KA 2 sektorā.
 59. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumos Nr.8 ”Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (protokols Nr. 17, 35.§).
 60. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 61. Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu.
 62. Par atlikušā apmaksātā papildatvaļinājuma piešķiršanu Gulbenes novada domes  priekšsēdētāja vietniekam Andim Caunītim.
 63. Par mēnešalgas noteikšanu novada izglītības iestāžu vadītājiem, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem un metodiķiem no 2019.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.augustam.
 64. Par valsts budžeta līdzekļu sadali Gulbenes novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2019.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.augustam.
 65. Par interešu izglītības programmu mērķdotācijas sadali pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2019.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.augustam.
 66. Par valsts budžeta līdzekļu sadali Gulbenes novada pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2019.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.augustam
 67. Par mērķdotācijas sadali Sveķu pamatskolas pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2019.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.augustam.
 68.  “Par grozījumu Gulbenes novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra lēmumā “Par projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā” atbalstīšanu pasākuma 9.3.1.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai, 2. kārtas ietvaros””.

Darba kārtība

 1. Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa
 2. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 3. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 4. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 5. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.
 6. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 7. Par dzīvojamās telpas īres maksas samazināšanu.
 8. Par Atzinības rakstu piešķiršanu.
 9. Par Goda diplomu piešķiršanu.
 10. Par projekta “ComMUSICation” (Saziņa caur folkloru) priekšfinansējuma nodrošināšanu Stāķu pamatskolai;
 11. Par amatu savienošanas atļauju.
 12. Par grozījuma apstiprināšanu Gulbenes novada domes 2017.gada 25.maija nolikumā “Gulbīša pamatskolas nolikums”.
 13. Par grozījuma apstiprināšanu Gulbenes novada domes 2018.gada 28.jūnija nolikumā “Stāķu pamatskolas nolikums”.
 14. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.25 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2015.gada 25.jūnija saistošajos noteikumos Nr.24 “Par vecāku līdzdalības maksu Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”” izdošanu.
 15. Par Gulbenes Mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu.
 16. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvā.
 17. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāvā.
 18. Par iekšējo noteikumu projekta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 30.augusta iekšējos noteikumos “Gulbenes novada pašvaldības ētikas kodekss”” apstiprināšanu.
 19. Par iekšējā normatīvā akta projekta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 25.oktobra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikums”” apstiprināšanu.
 20. Par iekšējā normatīvā akta projekta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2019.gada 27.jūnija iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada pašvaldības Kultūras komisijas nolikums”” apstiprināšanu
 21. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Kultūras komisijas sastāvā.
 22. Par Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 23. Par iekšējā normatīvā akta projekta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 25.janvāra noteikumos Nr.1 “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Gulbenes novadā”” apstiprināšanu.
 24. Par iekšējā normatīvā akta projekta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 22.februāra noteikumos Nr.7 “Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs”” apstiprināšanu.
 25. Par Gulbenes novada bibliotēkas reorganizāciju.
 26. Par Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” dalības ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projektā „Natural Classroom (Dabas klase)” atbalstīšanu un priekšfinansējuma nodrošināšanu.
 27. Par projekta “Bites un brieži gaisu maisa” priekšfinansējuma nodrošināšanu Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” dalībai Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” izsludinātajā projektu konkursā.
 28. Par nedzīvojamo telpu nomu.
 29. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 30. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 31. Par adresēm un nosaukumiem.
 32. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
 33. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 34. Par atsavināšanas atcelšanu.
 35. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 36. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
 37. Par servitūta ceļa noteikšanu.
 38. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 39. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 40. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra lēmumā “Par līguma par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu slēgšanu ar Gulbenes novada sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gulbenes nami” (protokols Nr.17, 28.§).
 41. Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes priekšsēdētājam.
 42. Par Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes kustamās mantas – automašīnas Hyndai Sonata, atsavināšanu.
 43. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 44. Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
 45. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.
 46. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā
 47. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā “Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.6, 51.§)
 48. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu hidrodinamiskās automašīnas iegādei.
 49. Par Litenes katlu mājas, Litenes pagastā, Gulbenes novadā, nojaukšanu.
 50. Par ēkas, Dārza ielā 17A, Staros, Daukstu pagastā, Gulbenes novadā, nojaukšanu.
 51. Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanu.
 52. Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 53. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisijas sastāvā.
 54. Par Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Normundam Audzišam piešķirtā ikgadējā apmaksātā papildatvaļinājuma atlikušās daļas izmantošanu.
 55. Par grozījumu 2019.gada 27.jūnija domes sēdes lēmumā Nr.9 46.§ “Par aizņēmuma ņemšanu Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr.LV-RU-023 “Parks without borders” (“Parki bez robežām”) īstenošanai”.

Darba kārtība

 1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.
 5.  Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 6.  Par sociālās dzīvojamās mājas statusa atcelšanu.
 7.  Par līdzfinansējumu biedrības “Gulbenes Rotari klubs” projekta realizēšanai sociālā aprūpes centrā “Jaungulbenes Alejas”
 8.  Par projekta “Wisdom of the streets” (“Ielu gudrība”) realizēšanu programmā ERASMUS+ jauniešu apmaiņas KA1 sektorā
 9.  Par grozījumu apstiprināšanu Gulbenes novada domes 2017.gada 31.augusta nolikumā “Gulbenes novada bibliotēkas nolikums”
 10.  Par pārstāvja deleģēšanu darbam Ogres tehnikuma konventā
 11.  Par amatu savienošanas atļauju Gundegai Ķikustei.
 12.  Par Gulbenes 2.vidusskolas direktora iecelšanu amatā.
 13.  Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.26 “Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” izdošanu.
 14.  Par adresēm un nosaukumiem.
 15.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 16.  Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu.
 17.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 18.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
 19.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 20.  Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
 21.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 22.  Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 23.  Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu.
 24.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 25.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 26.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 27.  Par SIA “ALBA” pamatkapitāla palielināšanu veicot mantisko ieguldījumu.
 28.  Par Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Ingas Dukures un priekšsēdētājas vietnieces Ineses Pērkones ikgadējo novērtēšanu
 29.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā
 30.  Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Bolnisi pašvaldību (Gruzija)
 31.  Par projekta “Brīvā laika aktivitāšu iespēju dažādošanu pie Stāķu dīķa” līdzfinansējuma palielināšanu
 32.  Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.27 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Gulbenes pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība”” izdošanu
 33.  Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.28 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 5.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Gulbenes novada pašvaldības teritorijā” izdošanu
 34.  Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.29 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2015.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 “Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Gulbenes novadā” izdošanu
 35.  Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.30 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.26 “Par koku ciršanu ārpus meža Gulbenes novadā”” izdošanu
 36.  Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.31 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Gulbenes pilsētā un Gulbenes novada ciemu teritorijā”” izdošanu
 37.  Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.32 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada simboliku”” izdošanu
 38.  Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.33 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2019.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 “Ēku numurzīmju un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Gulbenes novadā””  izdošanu
 39.  Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.34 “Par sabiedrisko kārtību Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” izdošanu
 40.  Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par Gulbenes novada domes 2016.gada 29.septembra saistošo noteikumu Nr.19 „Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem” izdošanu
 41.  Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam
 42. Par izmaiņām Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāvā.
 43.  Par zemes vienības piekritību pašvaldībai
 44.  Par zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem.
 45.  Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Caunītim.
 46.  Par pilnvarojumu.

Darba kārtība

 1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.
 5.  Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 6.  Par iesnieguma izskatīšanu.
 7.  Par SIA “Gulbenes nami” informācijas izskatīšanu.
 8.  Par projekta “#Clowning” (“#Klaunošanās”) priekšfinansējuma nodrošināšanu programmā ERASMUS+ Jaunatne darbībā.
 9.  Par projekta “Power of healthy lifestyle” (“Veselīga dzīvesveida spēks”) priekšfinansējuma nodrošināšanu programmā ERASMUS+ Jaunatne darbībā
 10.  Par grozījumu Gulbenes novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmumā “Par komisiju apstiprināšanu” (protokols Nr.9, 51.§)
 11.  Par iekšējā normatīvā akta projekta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2017.gada 30.marta nolikumā “Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikums”” apstiprināšanu
 12.  Par iekšējā normatīvā akta projekta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 19.decembra nolikumā “Gulbenes novada pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikums”” apstiprināšanu
 13.  Par iekšējā normatīvā akta projekta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2017.gada 25.maija noteikumos Nr.5 “Kārtība, kādā piešķir atbalstu talantīgajiem Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem”” apstiprināšanu
 14.  Par iekšējā normatīvā akta projekta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2017.gada 25.maija noteikumos Nr.4 “Gulbenes novada pašvaldības amatierkolektīvu dalības starptautiskā, valsts, reģionālā un pašvaldības mēroga kultūras pasākumos līdzfinansēšanas kārtība”” apstiprināšanu
 15.  Par iekšējā normatīvā akta projekta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2017.gada 25.maija noteikumos Nr.3 “Gulbenes novada pašvaldības sportistu un komandu dalības starptautiskā, valsts, reģionālā un pašvaldības mēroga sporta sacensībās līdzfinansēšanas kārtība”” apstiprināšanu.
 16.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
 17.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 18.  Par ielas statusa noteikšanu.
 19.  Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam investīciju plāna 2018.-2020.gadam grozījumiem.
 20.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 21.  Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.
 22.  Par zemes vienības robežu shēmas apstiprināšanu.
 23.  Par Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes kustamās mantas - automašīnas Hyndai Sonata, norakstīšanu un nodošanu utilizācijai.
 24.  Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu.
 25.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
 26.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 27.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
 28.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 29.  Par nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības valstij.
 30.  Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
 31.  Par nekustamā īpašuma iegādāšanos pašvaldības īpašumā.
 32.  Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 33.  Par adresēm un nosaukumiem.
 34.  Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu.
 35.  Par Gulbenes novada domes 2019.gada 30.decembra saistošo noteikumu Nr.36 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” izdošanu.
 36.  Par iekšējā normatīvā akta projekta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2015.gada 30.jūlija iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība”” apstiprināšanu.
 37.  Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” likvidāciju, nododot tās pārvaldes uzdevumus Gulbenes novada pašvaldības administrācijai.
 38.  Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” darba plāna apstiprināšanu 2020.gadam.
 39.  Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājam.
 40.  Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
 41.  Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektorei.
 42.  Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam.
 43.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra sēdes lēmumā “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem” .
 44.  Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un locekļiem.
 45.  Par atteikumu pieņemt novēlēto mantojumu.
 46.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 47.  Par būvprojekta izstrādi Stāmerienas pils iekštelpu atjaunošanai un restaurācijai.
 48.  Par 2018.gada 1.aprīļa Pilnvarojuma līguma darbības termiņa pagarināšanu.
 49.  Par Deleģēšanas līguma darbības termiņa pagarināšanu.
 50.  Par viedokli par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”.
 51.  Par projekta „Druvienas muižas dīķa un tā teritorijas sakārtošana” līdzfinansējuma palielināšanu.
 52.  Par zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem.
 53.  Par grozījumu Gulbenes novada domes 2019.gada 30.septembra lēmumā “Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Gulbenes nami”” (protokols Nr.16, 52.§).