Sēdes ieraksts

26.01.2023. sēdes protokols

Gulbenes novada domes sēdes Nr.2 lēmumi

1.Par G. S. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

2.Par A. J. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

3.Par L. P. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

4.Par G. G. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

5.Par M. A. izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

6.Par E. N.izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

7.Par K. R. izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

8.Par P. J. izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

9.Par dzīvojamās telpas Blaumaņa iela 29-8, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

10.Par dzīvojamās telpas Līkā iela 10-30, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

11.Par dzīvokļa Ābeļu iela 26-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

12.Par dzīvokļa Brīvības iela 5-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

13.Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

14.Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

15.Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-4-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

16.Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-9-11, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

17.Par dzīvokļa Upes iela 3-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

18.Par dzīvokļa “Ceļmalas”-11A, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

19.Par dzīvokļa “Ceļmalas”-12, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

20.Par dzīvokļa Dārza iela 15 - 4, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

21.Par dzīvokļa “Pabērži”- 4, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

22.Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 6–4, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

23.Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 7-6, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

24.Par dzīvokļa “Vītoli” - 13, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

25.Par dzīvokļa Krasta iela 4, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

26.Par dzīvokļa “Skolas māja”-8, Kalniena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

27.Par dzīvokļa “Stāķi 3”-4, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

28.Par dzīvokļa “Šķieneri 1”-8, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

29.Par dzīvokļa “Šķieneri 6”-5, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

30.Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-21, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

31.Par dzīvokļa “Ceļmalas 2”-9, Ceļmalas, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

32.Par dzīvokļa “Ozoliņi”-3, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

33.Par dzīvokļa “Kļavkalni”-5, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

34.Par J. K. iesnieguma izskatīšanu

35.Par S. K. iesnieguma izskatīšanu

36.Par Stāķu pamatskolas attīstības plāna 2023.-2025.gadam apstiprināšanu

37.Par Gulbenes novada pašvaldībai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu

38.Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Ievudārzs” atsavināšanu

39.Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma “Šķieneri 9” - 1 atsavināšanu

40.Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Ilgas” sastāva grozīšanu

41.Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Skaidriņi” sastāva grozīšanu

42.Par Daukstu pagasta nekustamā īpašuma “Briežsalas” sastāva grozīšanu

43.Par Daukstu pagasta nekustamā īpašuma “Jaundreiņi” sastāva grozīšanu

44.Par Jaungulbenes pagasta nekustamā īpašuma “Jaunkokles” sastāva grozīšanu

45.Par Jaungulbenes pagasta nekustamā īpašuma “Šumas” sastāva grozīšanu

46.Par Jaungulbenes pagasta nekustamā īpašuma “Lāči” sastāva grozīšanu

47.Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Skujenieši - 3” sastāva grozīšanu

48.Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Zuzāni” sastāva grozīšanu

49.Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Lidoņi” sastāva grozīšanu

50.Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Tīrumdukuļi” sastāva grozīšanu

51.Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Strautmaļi” sastāva grozīšanu

52.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Jaunvanagi”

53.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Jaungulbenes pagasta nekustamajam īpašumam “Birzmalas”

54.Par nekustamā īpašuma Zvaigžņu iela 4A, Gulbene, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

55.Par nekustamā īpašuma Litenes iela 39A, Gulbene, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

56.Par nekustamā īpašuma Litenes iela 41A, Gulbene, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

57.Par nekustamā īpašuma Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Pļavas” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

58.Par kustamās mantas – traktora (riteņtraktora) T-150K (valsts reģistrācijas numurs T3238LF), pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

59.Par kustamās mantas – traktora (pašgājēja iekrāvēja) PEA - 1,0 (valsts reģistrācijas numurs T5683LC), pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

60.Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā Gulbenes novada Stāmerienas pagasta nekustamajā īpašumā  “Burtnieki”

61.Par zemes vienības noteikšanu par starpgabalu

62.Par zemes vienības piekritību pašvaldībai

63.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0403 ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

64.Par izmaiņām Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā

65.Par iekšējā normatīvā akta “Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums” apstiprināšanu

66.Par aizņēmumu investīciju projektam “Līgo kultūras nama  energoefektivitātes paaugstināšana

67.Par aizņēmumu investīciju projektam “Gulbenes mūzikas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”

68.Par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Jaungulbenes  pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”” finansējuma nodrošināšanu

69.Par projekta “Greenways of Latvia / Latvijas Zaļie ceļi” pieteikuma iesniegšanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu

70.Par projekta “Parks without borders - wider / Parki bez robežām - plašāk” pieteikuma iesniegšanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu

71.Par projekta „Versts full of Feelings in Eastern Latvia/ Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” atbalstīšanu un finansējuma nodrošināšanu

72.Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Litenes iela 42” pircēja apstiprināšanu

73.Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Litenes iela 44” pircēja apstiprināšanu

74. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lizuma pagasta nekustamajam īpašumam Jaunzemi-2"

75.Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2022.gada 29.decembra lēmumā Nr. GND/2022/1349 “Par Gulbenes novada pašvaldības iestāžu sniegto siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu apstiprināšanu”

76.Par dzīvokļa īpašuma Vienības iela 5-10, Beļava, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

 77.Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 5001 007 0270 un adresi: Zaļā iela 3, Gulbene, Gulbenes novads, ražošanas ēkas daļas 421,81 m2 platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 50010070270 daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

78.Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 5001 007 0270 un adresi: Zaļā iela 3, Gulbene, Gulbenes novads, ražošanas ēkas daļas 421,83 m2 platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 007 0270 daļas otrās nomas tiesību izsoles rīkošanu

79.Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 5001 007 0270 un adresi: Zaļā iela 3, Gulbene, Gulbenes novads, ražošanas ēkas daļas 199,30 m2 platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 007 0270 daļas otrās nomas tiesību izsoles rīkošanu

80. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu "Pakalni"pircēja apstiprināšanu