Sēdes ieraksts

1.Par M. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

2. Par I. B. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

3. Par Z.P. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

4.Par N. R.reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

5.  Par V. L. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

6. Par G. C. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

7. Par V. F. iesnieguma izskatīšanu

8.Par dzīvojamās telpas Gaitnieku iela 10-37, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

9.Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas “Stāķi 11”-4, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

10. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-51, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

11. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-8-53, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

12.Par dzīvokļa Viestura iela 39-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

13.Par dzīvokļa Upes iela 2-20, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

14.Par dzīvojamās telpas Nr.27 sociālā dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

15. Par dzīvokļa “Jaunzemi 1”, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

16.Par dzīvokļa Dārza iela 15 - 4, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

17. Par dzīvojamās mājas “Purvīši”,  Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

18.Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 6-4, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

19. Par dzīvojamās mājas “Alkšņi”, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

20.Par dzīvokļa “Vītoli” - 12, Līgo , Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pagarināšanu

21.Par dzīvokļa “Šķieneri 9”- 18, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

22. Par dzīvokļa “Kļavkalni”-5, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

23. Par dzīvokļa “Skoliņa”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

24. Par dzīvokļa “Veiši”-12, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

25. Par dzīvokļa “Veiši”-18, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

26.Par dzīvokļa “Gaujmalas”-1, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

27.Par dzīvokļa “Gaujmalas”-9, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

28. Par dzīvokļa “Ievlejas”-5, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

29.Par dzīvokļa “Ievlejas”-7, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

30. Par dzīvokļa “Ziedukalns”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

31.Par I. M. iesnieguma izskatīšanu

32.Par Gulbenes novada domes 2023.gada 27.aprīļa saistošo noteikumu Nr.2“Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas”

33.Par Gulbenes novada domes 2023.gada 27.aprīļa saistošo noteikumu Nr.3 “Par Gulbenes novada pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtību” izdošanu

34.Par finansiālā atbalsta piešķiršanu biedrībai “Gulbenes Velo fans”

35. Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Kultūras pārvalde” iekšējo reorganizāciju un nosaukuma maiņu uz “Gulbenes novada kultūras centrs”

36. Par Beļavas pagasta dzīvokļa īpašuma “Mežotnes 1” - 8 atsavināšanu

37.Par Lizuma pagasta dzīvokļa īpašuma “Ražotāji” - 1 atsavināšanu

38. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Robežu iela 23 - 8 atsavināšanu

39.Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Rītausmas” atsavināšanu

40. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Vecgraužu lauks” atsavināšanu

41. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Kļavu iela 22A” atsavināšanu

42. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Vārgaļu pirts” atsavināšanu

43.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Daukstu pagasta nekustamajam īpašumam “Jaundreiņi”

44. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Daukstu pagasta nekustamajam īpašumam “Jaundreiņi 4”

45. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Daukstu pagasta nekustamajiem īpašumiem “Silabriči” un “Straumēni”

46.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Druvienas pagasta nekustamajam īpašumam “Upes – Murāni”

47.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Vīcupi”

48. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Vilupe”

49. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Čiekuri” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

50. Par Jaungulbenes pagasta nekustamā īpašuma “Stūrīši” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

51.Par Lizuma pagasta nekustamā īpašuma “Apškalni 1” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

52.Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Smaidas” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

53. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Indrāni” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

54.Par Gulbenes pilsētas nekustamā īpašuma “Zvaigžņu iela 2” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

55. Par servitūta ceļa noteikšanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5064 012 0428

56. Par servitūta ceļa noteikšanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0219

57. Par Gulbenes novada domes 2009. gada 10. septembra saistošo noteikumu Nr.8 “Par Gulbenes novada teritorijas plānojumiem” atcelšanu un spēku zaudējušiem

58. Par Gulbenes novada domes 2010. gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr.20 “ Gulbenes novada Gulbenes pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2010.-2022.gads” atcelšanu un atzīšanu par spēku zaudējušiem

59. Par Gulbenes novada domes 2009. gada 28. decembra saistošo noteikumu Nr.24 “ Gulbenes novada Druvienas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2009.2021.gads”  atcelšanu un atzīšanu par spēku zaudējušiem

60. Par  Gulbenes novada domes 2012. gada 22. marta saistošo noteikumu Nr.8 “Gulbenes novada Lejasciema pagasta teritorijas plānojuma (grozījumi) 2008.-2020.gadam grozījumu grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem

61. Par dzīvokļa īpašuma “Gaujmalas” – 11, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

62. Par dzīvokļa īpašuma “Gaujmalas” – 16, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

63. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Lapotnes” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

64. Par dzīvokļa īpašuma “Pienotava 3” – 2, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

65. Par dzīvokļa īpašuma Dzelzceļa iela 13 – 5, Gulbene, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

66. Par dzīvokļa īpašuma Upes iela 5 - 8, Gulbene, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

67. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Vāverītes” nosacītās cenas apstiprināšanu

68.Par dzīvokļa īpašuma “Rēveļi 8” – 13, Rēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

69. Par dzīvokļa īpašuma Skolas iela 1 - 8, Gulbene, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

70. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 5001 007 0270 un adresi: Zaļā iela 3, Gulbene, Gulbenes novads, ražošanas ēkas daļas 421,83 m2 platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 50010070270 daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

71.Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 5001 007 0270 un adresi: Zaļā iela 3, Gulbene, Gulbenes novads, ražošanas ēkas daļas 199,30 m2 platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 50010070270 daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

72. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Pinkas”, kadastra numurs 5072 006 0138, ražošanas/noliktavas ēkas daļas 1784,05 m2 platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0238 daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

73. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Pinkas”, kadastra numurs 5072 006 0138, ražošanas/noliktavas ēkas daļas 2990,58 m2 platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0238 daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

74. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Pinkas”, kadastra numurs 5072 006 0138, ražošanas/noliktavas ēkas daļas 1800,34 m2 platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0238 daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

75. Par nekustamā īpašuma iegādāšanos pašvaldības īpašumā

76. Par specializētā tūristu transportlīdzekļa kustības maršruta Gulbenes pilsētā apstiprināšanu 2023.gadam (no maija līdz oktobrim)

77. Par zemes nomas līguma slēgšanu

78.Par pilnvarojuma līguma slēgšanu ar SIA "Gulbenes Energo Serviss"

79. Par zemes vienības noteikšanu par starpgabalu

80. Par dzīvokļa īpašuma Skolas iela 5 k-1 – 54, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

81. Par nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma “Stūris” – 2, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts,  Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

82.Par dzīvokļa īpašuma Miera iela 15 – 3, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

83. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam investīciju plāna 2022.-2024.gadam grozījumiem

84. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Siljāņi” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

85. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2022.gada 26.maija lēmumā Nr. GND/2022/526 “Par Gulbenes novada muzeju maksas pakalpojumu apstiprināšanu”

86. Par aizņēmumu investīciju projektam “Stāmerienas pagasta administratīvās ēkas “Vecstāmeriena” energoefektivitātes uzlabošana”

87. Par aizņēmumu investīciju projektam “Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” energoefektivitātes paaugstināšana”

88. Par aizņēmumu investīciju projektam ‘’Pašvaldības ceļa Tehnikums – Lāčauss pārbūve Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads’’

89. Par aizņēmumu investīciju projektam ‘’Autoceļa Grīvas – Krapas pasts pārbūve Daukstu pagasts, Gulbenes novads’’

90. Par aizņēmumu investīciju projektam “Gulbenes mūzikas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”

91. Par aizņēmumu ERAF priekšfinansēšanas daļai investīciju projektam “Līgo kultūras nama  energoefektivitātes paaugstināšana”

92. Par aizņēmumu ERAF priekšfinansēšanas daļai investīciju projektam “Ražošanas/noliktavas ēkas ar biroja telpām būvniecība Gulbenē”

 93. Par aizņēmumu investīciju projektam ‘’Autoceļa Rimstavas – Pamati un Veišu ielas pārbūve Galgauskas pagastā, Gulbenes novadā’’

94.Par grozījumiem 2023.gada 30.marta Gulbenes novada domes lēmumā Nr. GND/2023/324 “Par servitūta ceļa noteikšanu” (protokols Nr.4; 110.p)

95. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes iela 2 k-9 – 81, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

 96. Par sociālā dzīvokļa Nr.6 izīrēšanu sociālajā dzīvojamajā mājā „Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads

97.  Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas  un papildatvaļinājuma piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Andim Caunītim

98. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Vecgaliņi” atsavināšanu

99. Par projekta “Biotopu uzlabošanas pasākumu ieviešana Emzes parkā – 3.kārta” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu

100. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Skolas - 1” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu