1. Par A. B. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

2. Par J. V. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

3. Par S. M. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

4. Par R. V. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

5. Par V.O. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

6. Par G. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

7. Par L. C. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

8. Par D. N. izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

9. Par dzīvojamās telpas O.Kalpaka iela 35-2, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

10. Par dzīvojamās telpas Nākotnes iela 2 k-1-41, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

11. Par dzīvojamās telpas Nākotnes iela 2 k-4-56, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

12. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

13. Par dzīvokļa Brīvības iela 17-13, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

14. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-60, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

15. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-35, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

16. Par dzīvokļa Rīgas iela 51-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

17. Par dzīvokļa Upes iela 3-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

18. Par dzīvokļa Viestura iela 9A-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

19. Par dzīvokļa Dārza iela 1- 4, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

20. Par dzīvokļa Dārza iela 15- 4, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

21. Par dzīvojamās mājas “Purvīši”,  Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

22. Par dzīvokļa “Veiši”-6, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

23. Par dzīvokļa “Stacija” - 2, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

24. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 6” - 2, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

25. Par dzīvokļa “Ražotāji”- 7, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

26. Par dzīvojamās telpas “Dzelmes”-15, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

27. Par dzīvokļa “Egles”- 2, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

28. Par dzīvokļa Krasta iela 4, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

29. Par dzīvokļa “Ievlejas”-4, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

30.Par dzīvokļa “Dzelzceļa ēka 11.6.km’’-1, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

31. Par dzīvokļa “Stāķi 17”- 18, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

32. Par dzīvokļa “Stāķi 19”- 12, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

33. Par dzīvokļa “Šķieneri 7”- 1, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

34. Par dzīvokļa “Kļavkalni”-5, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

35. Par dzīvokļa “Tirzmalas”-11, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

36. Par dzīvokļa “Tirzmalas”-11, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

37. Par D. G. iesnieguma izskatīšanu

38. Par V. A. iesnieguma izskatīšanu

39. Par S. K. iesnieguma izskatīšanu

40. Par M. C. iesnieguma izskatīšanu

41. Par Gulbenes novada domes 2023.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.__  “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Gulbenes novada pašvaldībā” izdošanu

42. Par Gulbenes novada domes 2023.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.__  “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” izdošanu

43. Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijas izveidi, sastāva un nolikuma apstiprināšanu

44. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu

45. Par Gulbenes novada domes 2023.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.___ “Par interešu izglītības programmu licencēšanu” izdošanu

46. Par iekšējā normatīvā akta “Gulbenes novada pašvaldības interešu un neformālās izglītības programmu izvērtēšanas komisijas nolikums” izdošanu

47. Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada kultūras centrs” iekšējo reorganizāciju

48. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Brīvības iela 16 - 5 atsavināšanu

49. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Brīvības iela 16 – 7 atsavināšanu

50. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Brīvības iela 16 – 16 atsavināšanu

51. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Brīvības iela 16 – 19 atsavināšanu

52. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Dzirnavu iela 2 - 2 atsavināšanu

53. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Litenes iela 13 - 2 atsavināšanu

54. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Litenes iela 13 - 3 atsavināšanu

55. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Litenes iela 13 - 4 atsavināšanu

56. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Litenes iela 13 - 5 atsavināšanu

57. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Litenes iela 13 - 6 atsavināšanu

58. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, sadalīšanu un atsavināšanu

59. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 22, Gulbene, Gulbenes novads, atsavināšanu

60. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Raiņa iela 44 - 4 atsavināšanu

61. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 68A - 1 atsavināšanu

62. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Skolas iela 5 k – 4 - 22 atsavināšanu

63. Par nekustamā īpašuma Druvienas pagastā ar nosaukumu “Elši” sadalīšanu un atsavināšanu

64. Par nekustamā īpašuma Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Gulbīšu zemes” atsavināšanu

65. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Smilšu-5” atsavināšanu

66. Par Līgo pagasta nekustamā īpašuma “Krasta iela 4” atsavināšanu

67. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Rēveļi 8” - 14 atsavināšanu

68. Par Stāmerienas pagasta dzīvokļa īpašuma “Putrāni” - 2  atsavināšanu

69. Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma “Stāķi 18” - 32  atsavināšanu

70. Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma “Šķieneri 2” - 3  atsavināšanu

71. Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma “Šķieneri 6” - 17  atsavināšanu

72. Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma “Šķieneri 7” - 9 atsavināšanu

73. Par Druvienas pagasta nekustamā īpašuma “Akoti” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

74. Par Līgo pagasta nekustamā īpašuma “Kamradži” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

75. Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Galenieki 1” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

76. Par Daukstu pagasta nekustamā īpašuma nosaukuma “Lāči” piešķiršanu

77. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma nosaukuma “Meijeri” piešķiršanu

78. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Bazāri” ēkas ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0442 003 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

79. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas – transportlīdzekļa VW Transporter (valsts reģistrācijas numurs FG8847), norakstīšanu un nodošanu utilizācijai

80. Par dzīvokļa īpašuma O. Kalpaka iela 17A – 23, Gulbene, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

81. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes iela 2 k-9 – 39, Gulbene, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

82. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Mūrnieki” nosacītās cenas apstiprināšanu

83. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Ozolkalna krejotava” nosacītās cenas apstiprināšanu

84. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā bez nosaukuma nosacītās cenas apstiprināšanu

85. Par cirsmu nekustamajā īpašumā Tirzas pagastā ar nosaukumu “Vecstāmeri” izsoles organizēšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

86. Par cirsmu nekustamajā īpašumā Tirzas pagastā ar nosaukumu “Meža stāmeri” izsoles organizēšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

87. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Žagatas” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

88. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Līkloči” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

89. Par nekustamā īpašuma Druvienas pagastā ar nosaukumu “Lauka Svilāres” otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

90. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Zemturu pļava” otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

91. Par nekustamā īpašuma Alkšņu iela 5, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

92. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Drīliņpļava” pircēja apstiprināšanu

93. Par nekustamā īpašuma Druvienas pagastā ar nosaukumu “Lejastrušļi” pircēja apstiprināšanu

94. Par nekustamā īpašuma Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Viesturu pļavas” pircēja apstiprināšanu

95. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Vārgaļu pirts” pircēja apstiprināšanu

96. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  nekustamajam īpašumam Upes ielā 1, Gulbenē, Gulbenes novadā

97. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  nekustamajam īpašumam Upes ielā 1A, Gulbenē, Gulbenes novadā

98. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stradu pagasta nekustamajam īpašumam “Stāķi Nr.6”

99. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stradu pagasta nekustamajam īpašumam “Stāķi-11”

100. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stradu pagasta nekustamajam īpašumam “Stāķu skola”

101. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stradu pagasta nekustamajam īpašumam “Mācītājmāja 5”

102. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu Daukstu pagasta nekustamajam īpašumam “Ploskupi”

103. Par nekustamā īpašuma iegādāšanos pašvaldības īpašumā

104. Par telpu nodošanu patapinājumā biedrībai “Gulbenes Velo fans”

105. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam investīciju plāna 2022.-2024.gadam grozījumiem

106. Par atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna apstiprināšanu un atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra izveidošanu

 

107. Par Gulbenes novada domes 2023.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.   “Grozījumi Gulbenes novada domes 2023.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.8 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” nolikums”” izdošanu

108.Par Gulbenes novada domes 2023.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.__ “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis” izdošanu

 

109. Par atļaujas sniegšanu atsavināt nekustamo īpašumu O.Kalpaka iela 46–14a, Gulbene, Gulbenes novads

110. Par atļaujas sniegšanu atsavināt nekustamo īpašumu Skolas iela 5 k-7-48, Gulbene, Gulbenes novads

111. Par atļaujas sniegšanu atsavināt nekustamo īpašumu “Lauksaimniecības Skola 6”-6, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads

112. Par atļaujas sniegšanu atsavināt nekustamo īpašumu “Gaujmalas”-14, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads

113. Par atļaujas sniegšanu atsavināt nekustamo īpašumu Liepu iela 1, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads

114. Par atļaujas sniegšanu atsavināt nekustamo īpašumu Vītoli 15, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads

115. Par atļaujas sniegšanu atsavināt nekustamo īpašumu “Skolas”, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads

116. Par projekta “Gulbīšu parka atjaunošana Gulbenē – 1.kārta” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu

117. Par projekta “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Gulbenes novadā” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu

118. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2023.gada 29.jūnija lēmumā Nr. GND/2023/645 (protokols Nr.9; 90.p) “Par Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumiem”

119. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2023.gada 26.oktobra lēmumā Nr. GND/2023/1062  (protokols Nr.17;  86.p)   “Par prioritāro aizņēmumu investīciju projektam “Siltumtrases izbūve no Pils ielas līdz Klēts ielai Gulbenē un divu siltummezglu pārbūve”

120.Par Gulbenes novada pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai nepieciešamo nedzīvojamo telpu nomāšanu no SIA “Gulbenes Energo Serviss”

121. Par nomas līgumu darbības termiņa pagarināšanu centralizētās siltumapgādes organizēšanai Gulbenes pilsētā

122. Par Gulbenes novada domes 2023.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.__ “Gulbenes novada pašvaldības nolikums” izdošanu

123. Par Gulbenes novada pašvaldības 2023.gada 30.novembra noteikumu Nr.__ “Gulbenes novada pašvaldības darba reglaments” izdošanu

124. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Ievudārzs” pircēja apstiprināšanu

125. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Skujiņas” pircēja apstiprināšanu

126. Par kustamās mantas – traktora piekabes LMR-2,5/01 (valsts reģistrācijas numurs P717LK), pircēja apstiprināšanu

127. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā

128. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas Skolas iela 5 k-4-27, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

129. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Saulrieti” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

130.Par Līgo pagasta nekustamā īpašuma “Vecliedeskrogs” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

131. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5052 003 0302 robežu shēmas apstiprināšanu

132. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu

133. Par atļaujas sniegšanu atsavināt nekustamo īpašumu Dārza iela 1-6, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads

134. Par Lienas Silaunieces iecelšanu Gulbenes novada vidusskolas direktora amatā

135. Par grozījumiem 2022.gada 28.jūlija Gulbenes novada domes lēmumā Nr. GND/2022/674 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Pļavnieki”” (protokols Nr.14; 19.p.)