Anulēta 25.11.2008. Tirzas pagasta padomes izdotā bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja atradnē “Mazie Silagusti”. Atradne atrodas Gulbenes novada Tirzas pagasta nekustamajā īpašumā “Valsts mežs 5094006 0032” ar zemes vienības kadastra Nr. 5094006 0032. Gulbenes novada dome lēmumu par atļaujas anulēšanu pieņēmusi 29.09.2016. (protokols Nr.13, 39.§), izskatot akciju sabiedrības “Latvijas Valsts meži” iesniegumu par atradnes rekultivācijas darbu pieņemšanu un grants-smilts ieguves atļaujas anulēšanu.

Gulbenes novada būvvaldes izveidota komisija 20.09.2016. sastādījusi aktu par atradnes “Mazie Silagusti” vietas rekultivāciju – tā sagatavota meža ieaudzēšanai. Atradnes vietā 2,1 ha lielā platībā ir veikta segkārtas un neizstrādātās grunts pārvietošana un līdzināšana, rekultivēto ārējo nogāžu (slīpums 1:3) planēšana.

Derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtību nosaka 06.09.2011. Ministru kabineta noteikumi Nr.696 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība".