Apstiprināts ar Gulbenes novada domes 2014.gada 10.aprīļa rīkojumu Nr. GND/3.5/14/92

Grozījumi ar Gulbenes novada pašvaldības 2018.gada 19.septembra rīkojumu Nr. GND/3.5/18/205

Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas nolikums

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļa (turpmāk tekstā - nodaļa) ir Gulbenes novada domes (turpmāk tekstā – dome) izveidota administrācijas struktūrvienība, kura savu funkciju ietvaros sniedz juridisko atbalstu un nodrošina tiesiskumu, juridiskā riska mazināšanu pašvaldības darbībā, organizē novada domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī veic domes darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.

1.2. Nodaļa savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, likumus, Ministru Kabineta noteikumus, domes saistošos noteikumus, lēmumus, rīkojumus, kā arī šo nolikumu.

1.3. Nodaļu izveido, reorganizē un likvidē dome saskaņā ar domes lēmumu.

1.4. Nodaļa pilda savus uzdevumus, sadarbojoties ar citām domes nodaļām, pilsētas un pagastu pārvaldēm, iestādēm, kapitālsabiedrībām, citām juridiskām personām.

2. Nodaļas uzdevumi

2.1. Nodaļai, sekmējot pašvaldības funkciju, domes pieņemto lēmumu, domes vadības, izpilddirektora izdoto rīkojumu izpildi ir šādi uzdevumi:

2.1.1. izstrādāt, aktualizēt Gulbenes novada attīstības plānošanas dokumentus un koordinēt to īstenošanu;

2.1.2. izstrādāt investīciju projektus, t.sk. valsts budžeta, Eiropas Savienības (turpmāk ES) struktūrfondu, kā arī citu finansēšanas avotu (fondu) līdzekļu piesaistei;

2.1.3. nodrošināt investīciju projektu ieviešanas un plānošanas procesu, to vadīšanu, konsultēšanu un koordinēšanu;

2.1.4. pildīt pasūtītāja funkcijas būvniecības projektu realizācijas gaitā visā novada teritorijā gan pašvaldības, gan valsts, gan ES fondu, gan citu finanšu avotu projektiem;

2.1.5. sniegt atzinumus par būvniecības un saimnieciskās darbības atbilstību teritorijas plānojumiem;

2.1.6. izveidot un uzturēt ģeotelpiskās informācijas sistēmas (ĢIS);

2.1.7. īstenot pašvaldības pasākumus uzņēmējdarbības atbalsta jomā;

2.1.8. sagatavot darba uzdevumu un tehnisko specifikāciju iepirkumu procedūru veikšanai, kas ir nodaļas kompetencē.

2.1.9. sagatavot un sniegt pārskatus par aktuālo projektu realizācijas gaitu;

2.1.10. līdzdarboties domes budžeta plānošanā;

2.1.11. sagatavot lēmumprojektus iesniegšanai domes pastāvīgajās komitejās un domes sēdēs, atbilstoši domes nolikumam un Nodaļas kompetencei;

2.1.12. organizēt aktuālākās informācijas sagatavošanu par Nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem publicēšanai novada mājas lapā www.gulbene.lv, vietējā laikrakstā „Gulbene Vēstis” un citos vietējos un reģionālos masu mēdijos;

2.1.13. nodrošināt Nodaļas dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un domes noteiktajai lietu nomenklatūrai;

2.1.14. sagatavot atbildes fiziskām un juridiskām personām uz iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem par jautājumiem, kas ir nodaļas kompetencē.

2.2. Nodrošinot un organizējot pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, aktualizēšanu, īstenošanu, nodaļa:

2.2.1. izstrādā, aktualizē Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un koordinē tās īstenošanu;

2.2.2. izstrādā, aktualizē Gulbenes novada attīstības programmu un koordinē tās īstenošanu;

2.2.3. izstrādā, aktualizē teritoriju plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un koordinē to izpildi;

2.2.4. koordinē stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu jeb vides pārskatu izstrādi, un nodrošina to monitoringu;

2.2.5. koordinē Gulbenes novada nozaru plānošanas dokumentu izstrādi, aktualizāciju un īstenošanu;

2.2.6. izstrādā kartogrāfiskos materiālus teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī veic tematisko karšu sagatavošanu (skolēnu autobusu maršruti, pagasta ceļu kartes ceļu uzturēšanai, tematiskās kartes tūrisma vajadzībām, kartes novada svētku norisei utt.), izmantojot pieejamos datu resursus;

2.2.6. sagatavo pārskatus par plānošanas dokumentu ieviešanas gaitu.

2.3. Izstrādājot investīciju projektus, t.sk. valsts budžeta, ES struktūrfondu, kā arī citu nacionālo un ārvalstu finansēšanas avotu (fondu) līdzekļu piesaistei, nodaļa:

2.3.1. uzturēt un aktualizēt informāciju par starptautiskajiem un nacionālajiem fondiem, programmām, sniegt šo informāciju potenciāli ieinteresētajām pusēm;

2.3.2. atbilstoši izsludinātajiem projektu konkursiem, valsts investīciju, ES fondu programmām, citu starptautisko programmu un novada plānošanas dokumentiem, sagatavo projektu idejas un iesniedz izskatīšanai Tautsaimniecības komitejā;

2.3.3 konsultē pašvaldības iestādēs, kapitālsabiedrībās, novada biedrībās un nodibinājumos projektu pieteikumu sagatavošanas un ieviešanas jautājumos.

2.3.4. pēc projekta idejas apstiprināšanas sagatavo projekta pieteikumu apstiprināšanai novada domē un iesniegšanai attiecīgajā institūcijā.

2.4. Ieviešot un plānojot investīciju projektus, nodaļa:

2.4.1. nodrošina projektu vadīšanu, koordinēšanu, konsultēšanu un uzraudzību;

2.4.2. realizē vienotus projektu vadības procesus;

2.4.3. veic projektu riska analīzi;

2.4.4. sadarbojas ar visām pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm ārējā finansējuma piesaistes un projektu realizācijas jautājumos;

2.4.5. sadarbojas ar atbildīgajām reģionālām, valsts un starptautiskām institūcijām, projektu sagatavošanas un ieviešanas laikā;

2.4.6. apkopo informāciju par esošajiem un plānotajiem pašvaldības projektiem, kā arī par finansējuma avotiem to īstenošanai;

2.4.7. veic domē īstenoto un realizācijā esošo attīstības projektu regulāru uzskaiti un aktualizāciju;

2.4.8. apkopo un sniedz informāciju par domes iestāžu un struktūrvienību izstrādātajiem, realizētajiem projektiem un projektu idejām, norādot finanšu avotu.

2.5. Pildot pasūtītāja funkcijas būvniecības projektu realizācijas gaitā visā novada teritorijā gan pašvaldības, gan valsts, gan Eiropas Savienības fondu, gan citu finanšu avotu     projektiem, nodaļa:

2.5.1. piedalās un uzrauga operatīvo būvniecības sanāksmju norisi;

2.5.2. kontrolē būvniecības procesu uzraudzību objektā;

2.5.3.konsultē citas pašvaldības iestādes un struktūrvienības par tehniskā projekta izstrādi un būvniecības gaitu;

2.5.4. organizē apliecinājumu un citu saistošo dokumentu par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā sagatavošanu;

2.5.5. pēc vadības norīkojuma, pārstāv pasūtītāju objekta pieņemšanas komisijā.

2.6. Sniedzot atzinumus par būvniecības un saimnieciskās darbības atbilstību teritorijas plānojumiem, nodaļa:

2.6.1. izvērtē būvniecības un saimnieciskās darbības atbilstību konkrētajai teritorijai;

2.6.2. sagatavo atzinumu.

2.7. Nodrošinot ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveidošanu un uzturēšanu novadā, nodaļa:

2.7.1. uztur augstas detalizācijas topogrāfiskos datus par Gulbenes novadu un nodrošina informācijas apriti;

2.7.2. veic iesniegtās informācijas pārbaudi un nodrošina datu nodošanu uz valsts centrālo datu bāzi;

2.7.3. nodrošina vietējā ģeodēziskā tīkla apzināšanu un izvērtēšanu. Veic darbu, lai nodrošinātu vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas nepieciešamības izvērtēšanu;

2.7.4. veic vietējā ģeodēziskā tīkla pārraudzību un vietējā ģeodēziskā tīkla informācijas apriti, izmantojot Vietējā ģeodēziskā tīkla datu bāzi.

2.8. Īstenojot pašvaldības pasākumus uzņēmējdarbības atbalsta jomā, nodaļa:

2.8.1. sadarbībā ar Īpašumu pārraudzības nodaļu un pārvaldēm sagatavo un aktualizē pašvaldības brīvo (neiznomāto) īpašumu (ēku un zemju) datu bāzi investoru piesaistei;

2.8.2. veicina sadarbību starp valsts institūcijām, pašvaldību un uzņēmējiem;

2.8.3. sadarbībā ar uzņēmējiem plāno industriālās teritorijas un to attīstībai piesaista dažādu fondu finansējumu ceļu un inženierkomunikāciju attīstībai;

2.8.4. piedalās uzņēmēju tikšanās par viņiem interesējošiem jautājumiem organizēšanā;

2.8.5. apkopo informāciju par uzņēmējiem, izmantojot valsts datu bāzes;

2.8.6. Sagatavo un izsniedz licences un atļaujas nodaļas kompetences ietvaros.

2.9. Sagatavojot darba uzdevumu un tehnisko specifikāciju iepirkumu procedūru veikšanai, kas ir nodaļas kompetencē:

2.9.1. sadarbojas ar atbildīgās struktūrvienības, iestādes vadītāju vai atbildīgo darbinieku pilnīgas situācijas izpētei;

2.9.2. pārbauda un saskaņo izstrādātā tehniskā projekta atbilstību darba uzdevumam;

2.9.3.pārbauda iesniegtajās tāmēs norādīto darbu apjomu un citu rādītāju atbilstību tehniskajam projektam, kuram nav paredzēta būvekspertīze.

2.10. Sagatavojot un sniedzot pārskatus par aktuālo projektu realizācijas gaitu, nodaļa:

2.10.1. pēc vadības pieprasījuma sagatavo pārskatus par aktuālo projektu realizācijas gaitu;

2.10.2. katru mēnesi sagatavo progresa pārskatu par projektu ieviešanas gaitu.

2.11. Līdzdarbojoties domes budžeta plānošanā:

2.11.1. sagatavo un iesniedz Finanšu un ekonomikas nodaļā finanšu pieprasījumu savas darbības nodrošināšanai;

2.11.2. sagatavo plānoto projektu sarakstu ar nepieciešamo finansējumu, norādot finanšu avotu (fondi, pašvaldība, aizņēmums) un plānoto ieviešanas laiku;

2.11.3.sadarbībā ar Īpašumu pārraudzības nodaļu sagatavo priekšlikumus autoceļu fonda izlietojumam un izmaiņām.

2.12. Sagatavot lēmumprojektus iesniegšanai domes pastāvīgajās komitejās un domes sēdēs, atbilstoši domes nolikumam, nodaļa:

2.12.1. sagatavo izskatīšanai jautājumus par teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un dabas resursu izmantošanu;

2.12.2. sniedz rakstisku informāciju teritorijas lietošanas mērķu maiņai, atbilstoši spēkā esošajiem novada plānošanas dokumentiem, lēmumprojekta sagatavošanai Īpašumu pārraudzības nodaļai;

2.12.3. Sagatavo izskatīšanai lēmumprojektu par atbalstu projektu idejām un pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu.

2.13. Organizējot aktuālākās informācijas sagatavošanu par Nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem publicēšanai novada mājas lapā www.gulbene.lv, vietējā laikrakstā "Gulbene Vēstis” un citos vietējos, reģionālos un nacionālos masu mēdijos:

2.13.1. sniedz informāciju par uzsāktajiem un realizētajiem projektiem nodaļā;

2.13.2. apkopo un sniedz aktuālo informāciju par uzņēmējdarbības attīstību novadā.

2.14. Nodrošinot nodaļas dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un domes noteiktajai lietu nomenklatūrai, nodaļa:

2.14.1.izveido lietas atbilstoši lietu nomenklatūrā noteiktajam;

2.14.2.sagatavo priekšlikumus izmaiņām lietu nomenklatūrā un iesniedz izskatīšanai novada domes arhīva speciālistei.

3. Nodaļas darba organizācija un struktūra

3.1. Nodaļas darbu vada nodaļas vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no tā domes izpilddirektors, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts domes izpilddirektoram.

3.2. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļas darbu. Nodaļas vadītāja amata pienākumus nosaka šis nolikums un amata apraksts.

3.3. Nodaļas vadītāja pienākumi:

3.3.1. plānot, organizēt un vadīt nodaļas darbību;

3.3.2. kontrolēt un atbildēt par noteikto uzdevumu izpildi.

3.4. Nodaļas vadītājam ir tiesības:

3.4.1. pastāvīgi izlemt nodaļas kompetencē esošo jautājumu īstenošanas secību;

3.4.2. dot nodaļas darbiniekiem norādījumus nodaļas uzdevumu izpildē, prasīt atskaiti (arī rakstiski) par amata pienākumu, nodaļas vadītāja norādījumu izpildi, neizpildi vai nepienācīgu izpildi;

3.4.3. iesniegt domes izpilddirektoram motivētus priekšlikumus par nodaļas struktūru un personālu, tai skaitā, amatu aprakstiem, darba samaksu, karjeras virzību, apmācības iespējām, disciplināro atbildību, iecelšanu amatā, pārcelšanu citā amatā un atbrīvošanu no amata.

3.5. Nodaļas darbinieki funkcionāli ir pakļauti domes izpilddirektoram, administratīvi un strukturāli pakļauti nodaļas vadītājam.

3.6. Darba tiesiskās attiecības ar nodaļas darbiniekiem nodibina un pārtrauc domes izpilddirektors, saskaņojot to ar nodaļas vadītāju. Darbinieku darba pienākumus, tiesības un atbildību nosaka amatu apraksti un darba līgumi. Amatu aprakstus darbiniekiem apstiprina domes izpilddirektors.

3.7. Nodaļas nolikumu un amatu sarakstu apstiprina domes izpilddirektors.

4. Nodaļas tiesības un atbildība

4.1. Pildot nodaļai noteiktos uzdevumus, nodaļas darbiniekiem ir šādas tiesības:

4.1.1. pieprasīt un saņemt nodaļas darba veikšanai nepieciešamo informāciju, dokumentus no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām personām un iestādēm, ievērojot attiecīgās institūcijas (iestādes) iekšējo kārtību, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

4.1.2. nodaļai noteikto uzdevumu risināšanai un domes interešu aizsardzībai sarežģītos vai specifiskos jautājumos, konsultēties un sadarboties ar sertificētiem speciālistiem,       konsultantiem, valsts amatpersonām, u.c. speciālistiem;

4.1.3. atbilstoši nodaļas kompetencei, pārstāvēt domi vietējās iestādēs, institūcijās un organizācijās;

4.1.4. piedalīties domes un domes pastāvīgo komiteju sēdēs ar padomdevēja tiesībām;

4.1.5. nepieņemt no domes administrācijas struktūrvienībām un institūcijām nodaļas uzdevumu veikšanai nepieciešamos dokumentus, kuri neatbilst lietvedību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

4.1.6. izteikt viedokli un rosināt izmaiņas nodaļas kompetencē esošajās jomās;

4.1.7. ierosināt grozījumus nodaļas nolikumā;

4.1.8. izstrādāt priekšlikumus, kas saistīti ar pašvaldības darba procesu organizēšanu un vadību;

4.1.9. plānot un pieprasīt nodaļas darba efektīvai organizēšanai nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu;

4.1.10. piedalīties kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos;

4.1.11. piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumos Latvijas un ārzemju pašvaldību izpildinstitūcijās;

4.1.12. atteikties sniegt konsultācijas darbiniekiem un apmeklētājiem par jautājumiem, kas nav pašvaldības, nodaļas, amata kompetencē.

4.2. Pildot nodaļai noteiktās funkcijas un veicot uzdotos pienākumus, nodaļas darbinieki ir atbildīgi:

4.2.1. par šajā nolikumā noteikto funkciju nodrošināšanu pašvaldībā;

4.2.2. par šajā nolikumā uzdoto uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;

4.2.3. par nodaļas darbinieku personīgi pieņemto lēmumu izpildes procesu un lēmuma izpildes rezultāta radītajām sekām;

4.2.4. par nodaļas darbinieku rīcības atbilstību normatīvajiem aktiem;

4.2.5. par sagatavotās informācijas precizitāti un pareizību un izstrādāto atzinumu un priekšlikumu kvalitāti;

4.2.6. iegūtās informācijas konfidencialitātes nodrošināšanu, saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, par jebkuras citas informācijas neizplatīšanu, kura var nest morālu vai materiālu kaitējumu pašvaldībai;

4.2.7. amata pienākumu un darba uzdevumu savlaicīgu, precīzu un godprātīgu izpildi, par to izpildi atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pašvaldības saistošajiem noteikumiem, domes lēmumiem, pašvaldības nolikumam, nodaļas nolikumam, pašvaldības vadības rīkojumiem, kā arī par uzticēto darba priekšmetu un līdzekļu saglabāšanu un ekspluatēšanu atbilstoši lietošanas noteikumiem.

5. Nodaļas finansēšana

Nodaļas darbība tiek finansēta no domes budžeta.

6. Nodaļas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un pārskati par darbību

6.1. Nodaļas darbības tiesiskumu nodrošina nodaļas vadītājs. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļas iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu un darbību.

6.2. Nodaļas darbības tiesiskuma nodrošinājuma mehānisms:

6.2.1. darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu nodaļas vadītājam;

6.2.2. nodaļas vadītāja lēmumu par darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu domes izpilddirektoram;

6.2.3. nodaļas vadītāja faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu pašvaldības Izpilddirektoram.

6.3. Domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekiem, deputātiem, domes ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatus par nodaļas darbu.

7. Nobeiguma noteikumi

7.1. Nolikumam ir viens pielikums uz vienas lapas, kur attēlota nodaļas struktūra.

7.2. Nolikums stājas spēkā ar datumu, kad to apstiprinājis domes izpilddirektors.

 

Pielikums Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas nolikumam

Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas struktūra

Amats

Skaits

Nodaļas vadītājs

1

Teritorijas plānotājs

2

Vecākais projektu vadītājs 1

Projektu vadītājs

4.5

Energopārvaldnieks

2

Kopā

10.5