Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 5.pantu bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz attiecīgās pašvaldības domei pārskata ziņojumu par savu darbību. Pārskata ziņojums ir publicējams pašvaldības mājaslapā.

 

Pārskati par darbu 2016.gadā