09.07.2021. Gulbenes novada domes ārkārtas komiteju darba kārtība

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Darba kārtība

1. Par Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

Darba kārtība

1. Par Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu

Tautsaimniecības komiteja

Darba kārtība

1. Par Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu

2. Par Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

21.07.2021. Gulbenes novada domes komiteju darba kārtība

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Darba kārtība

1. Par Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

2. Par atteikumu reģistrēt Ģ. R. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

3. Par G. Z. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

4. Par I. O. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

5. Par atteikumu reģistrēt E. R. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

6. Par I.P. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

7. Par dzīvokļa Litenes iela 13-2, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

8. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-1, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

9. Par dzīvokļa Skolas iela 3-2, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

10. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 7-6, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

11. Par dzīvokļa Brīvības iela 24-26, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

12. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

13. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-44, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

14. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-4-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

15. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-9-39, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

16. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

17. Par dzīvokļa Rīgas iela 68A-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

18. Par dzīvokļa Rīgas iela 70-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

19. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-3-33, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

20. Par dzīvokļa Upes iela 5-7, Gulbene, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

21. Par dzīvokļa Viestura iela 29A-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

22. Par dzīvokļa Viestura iela 41-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

23. Par dzīvokļa “Mežotnes 1”-4, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

24. Par dzīvojamās telpas Nr.27A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

25. Par dzīvokļa Dārza iela 15-4, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres  līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

26. Par dzīvokļa “Vietaskrasts”-3, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

27. Par dzīvojamās telpas Nr.8, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

ZIŅO: Anatolijs Savickis

28. Par dzīvokļa “Gatves 5”-3, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres  līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

29. Par dzīvokļa “Gatves 5”-6, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

30. Par dzīvokļa “Gatves 9”-3, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres  līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

31. Par dzīvokļa “Avoti”-2, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres  līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

32. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 3”-4, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres  līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

33. Par dzīvokļa “Rēveļi 8”-13, Rēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres  līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

34. Par dzīvokļa “Krustalīces”-4, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

35. Par dzīvokļa “Šķieneri 6”-5, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

36. Par dzīvokļa “Ceļmalas 1”-18, Ceļmalas, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

37. Par dzīvokļa “Ozoliņi”-4, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

38. Par dzīvokļa Dārza iela 3-8, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

39. Par Gulbenes novada domes pievienošanos Memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās

ZIŅO: Jānis Antaņevičs

Tautsaimniecības komiteja

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

2. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Ķīvītes” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

3. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Irbenāji” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

4. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Zvejnieki” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

5. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Lejasvirši” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

6. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu 2021.gada 30.jūnija lēmumā Nr. GND/2021/691 “Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Jaunplaudīši” sastāva grozīšanu”

ZIŅO: Guna Švika

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Gulbenes Zvērsaimniecība”

ZIŅO: Guna Švika

8. Par grozījumiem 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr. GND/2020/982 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Imantas””

ZIŅO: Guna Švika

9. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Latgales iela 2” sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 005 0019 ½ domājamās daļas  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

10. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Lazdiņas” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

11. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzelzceļa iela 1E” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

12. Par dzīvokļa īpašuma “Šķieneri 1" - 9, Stradu pagastā, atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

13. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 15” atsavināšanas izbeigšanu

ZIŅO: Guna Švika

14. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Ievugrava 17” atsavināšanas izbeigšanu

ZIŅO: Guna Švika

15. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 12”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

16. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 47 – 2, Gulbene, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

17. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Lidlauks”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

18. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Pienenes”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

19. Par nekustamā īpašuma “Gatves” – 8, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

20. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Purenes” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

21. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Graužvidi” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

22. Par nekustamā īpašuma “Rēveļi 8” – 17, Rēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

23. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Mežmalas”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

24. Par nekustamā īpašuma “Ilgas” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

25. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 17” – 1, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

26. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Jasmīni”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

27. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Jaunavoti” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

28. Par projekta “MUZEJS BEZ ROBEŽĀM – parka stāsti” pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Guna Švika

29. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 5090 001 0069, 5090 001 0070, 5090 001 0071, robežu shēmu apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

30. Par Gulbenes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm

ZIŅO: Guna Švika

31. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas  komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika