APSTIPRINĀTI

Gulbenes novada domes

2011.gada 29.decembra sēdē (protokols Nr.18, 27.§)

GROZĪJUMI

Gulbenes novada domes

2014.gada 27.februāra sēdē (protokols Nr.3, 41.§)

2014. gada 29. maija sēdē (protokols Nr.12, 25.§)

2017. gada 29. jūnija sēdē (protokols Nr.9, 11.§)

Noteikumi

Gulbenes novada vispārizglītojošo skolu skolēnu  sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas kārtība

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"

41.panta pirmās daļas 2.punktu

1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izvērtējami vispārējās izglītības iestāžu skolēnu sasniegumi VISC noteiktajās novada, valsts un starptautiska mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, Vidzemes reģionā organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs, Vidzemes reģiona un Latvijas skolēnu zinātniskajās konferencēs.

1.2. Noteikumi nosaka apbalvošanas kārtību , naudas balvu apmērus un finansēšanas avotus.

2. SKOLĒNU SASNIEGUMU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Gulbenes novada vispārizglītojošo skolu skolēnu sasniegumus vērtē attiecīgā mācību gada noslēgumā.

2.2. Skolēnu sasniegumus izvērtē pēc rezultātiem, kuri sasniegti:

2.2.1. novada un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs;

2.2.2. Eiropas un Pasaules mācību priekšmetu olimpiādēs;

2.2.3. Vidzemes reģiona un Latvijas skolēnu zinātniskajā konferencē, Vidzemes reģionā organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs.

2.3. Noteikumu 2.2.apakšpunktā minēto sasniegumu vērtēšanu līdz kārtēja gada maija mēneša 15.datumam veic ar Gulbenes novada domes izpilddirektora rīkojumu izveidota komisija trīs cilvēku sastāvā.

2.5. Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

2.6. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības.

2.7. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā divi no komisijas locekļiem.

2.8. Komisija lēmumu pieņem komisijas sēdes laikā atklāti balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso klātesošo komisijas locekļu vairākums. Balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

2.9. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolē Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas lietvedības sekretārs. Komisijas sēdes protokolu paraksta visi klātesošie komisijas locekļi un komisijas sekretārs, kurš nav komisijas loceklis.

2.10. Komisija jautājumu izskatīšanai var pieaicināt Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Gulbenes novada arodorganizācijas priekšsēdētāju, izglītības jomas speciālistus. Pieaicinātajiem nav balsstiesību, sniegtajai informācijai ir rekomendējošs raksturs.

 

3. BALVU FONDS UN APBALVOŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Skolēnu apbalvošanai izveido balvu fondu, kura līdzekļus veido:

3.1.1.novada domes budžeta līdzekļi;

3.1.2.juridisko un fizisko personu ziedotie līdzekļi.

3.2. Par sasniegumiem Eiropas un Pasaules mācību priekšmetu olimpiādēs skolēniem piešķir novada Pateicības rakstu un naudas balvas šādos apmēros:

3.2.1. par 1.vietu – līdz EUR 500;

3.2.2. par 2.vietu – līdz EUR 300;

3.2.3. par 3.vietu – līdz EUR 200;

3.2.4. par dalību EUR 100.

3.3. Par panākumiem Valsts mācību priekšmetu olimpiādēs skolēniem piešķir novada Pateicības rakstu un naudas balvas šādos apmēros:

3.3.1. par 1.vietu – līdz EUR 150;

3.3.2. par 2.vietu – līdz EUR 120;

3.3.3. par 3.vietu – līdz EUR 80;

3.3.4. par Atzinības iegūšanu – līdz EUR 50.

3.4. Par Latvijas skolēnu zinātniskajā konferencē individuālo vai grupu autoru iegūtu:

3.4.1. pirmās pakāpes diplomu skolēnam vai autoru grupai piešķirt novada Pateicības rakstu un naudas balvu līdz EUR 150;

3.4.2. otrās pakāpes diplomu skolēnam vai autoru grupai piešķir novada Pateicības rakstu un naudas balvu līdz EUR 120;

3.4.3. trešās pakāpes diplomu skolēnam vai autoru grupai piešķir novada Pateicības rakstu un naudas balvu līdz EUR 80.

3.5. Ja vienu zinātnisko darbu izstrādā vairāki skolēni, iegūtās prēmijas summu sadala uz skolēnu skaitu.

3.6. Par panākumiem Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē un Vidzemes reģionā organizētājās mācību priekšmetu olimpiādēs skolēniem piešķir naudas balvu līdz EUR 50.

3.7. Pirmo vietu ieguvējiem novada mācību priekšmetu olimpiādēs piešķir naudas balvu līdz EUR 30.

3.8. Ja skolēns ieguvis vairākas godalgotās vietas, naudas balvu apmēru summē un izmaksā noteikumos noteikto balvu apmēra kopsummā.

3.9. Skolotājiem, kuru skolēni ieguvuši godalgotas vietas vai piedalījušies Eiropas un Pasaules mācību priekšmetu olimpiādēs, piešķir novada Pateicības rakstu un naudas balvu līdz EUR 500.

3.10. Skolotājiem, kuru skolēni ieguvuši godalgotas vietas vai piedalījušies Valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, piešķir novada Pateicības rakstu un naudas balvu līdz EUR 300.

3.11. Skolotājiem, kuru skolēni ieguvuši godalgotas vietas Latvijas skolēnu zinātniskajā konferencē, piešķir novada Pateicības rakstu un naudas balvu līdz EUR 150.

3.12. Skolotājiem, kuru skolēni ieguvuši godalgotas vietas Vidzemes reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē – konkursā, piešķir naudas balvu līdz EUR 100.

3.13. Ja skolēnu olimpiādei vai zinātniski pētniecisko darbu konferencei ir gatavojuši vairāki skolotāji, iegūtās naudas balvas summu sadala uz skolotāju skaitu.

3.14. Naudas balvu pasniegšanu organizē nodaļa ikgadējā svinīgā mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu pasākumā.

3.15. Naudas balvas izmaksā saskaņā ar Gulbenes novada domes rīkojumu un no tām ietur likumos paredzētos nodokļus.

3.16. Starptautiskajās olimpiādēs, kuras notiek vasaras mēnešos, gūtos rezultātus iekļauj nākamā mācību gada sasniegumu izvērtēšanā.