APSTIPRINĀTI

Gulbenes novada domes

2021.gada 30.jūnija sēdē (protokols Nr.7, 112.p.)

GROZĪJUMI

2022.gada 24.novembra domes sēdē (protokols Nr.23; 86.p)

Noteikumi

Gulbenes novada vispārizglītojošo skolu izglītojamo sasniegumu mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniskās pētniecības darbu konferencēs izvērtēšanas un apbalvošanas kārtība

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izvērtējami vispārizglītojošo skolu izglītojamo sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniskās pētniecības darbu konferencēs un pedagogu un zinātniskās pētniecības darbu vadītāju ieguldījums, gatavojot izglītojamos olimpiādēm un zinātniskās pētniecības darbu konferencēm, kā arī naudas balvu apmēru un apbalvošanas kārtību.

2. Šo noteikumu mērķis ir veicināt izglītojamo kvalitatīvu zināšanu un prasmju apguvi, mērķtiecīgu izaugsmi un konkurētspēju, uzsverot mācību nozīmīgumu, sniegt atbalstu talantīgajiem izglītojamiem, kā arī motivēt pedagogus papildu darbam ar izglītojamiem, lai iegūtu augstus sasniegumus.

II. Izglītojamo sasniegumu izvērtēšanas kārtība

3. Izglītojamo sasniegumus izvērtē pēc rezultātiem, kuri iegūti:

3.1. Valsts izglītības satura centra (turpmāk – VISC) noteiktajās novadu apvienības un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs;

3.2. Eiropas un Pasaules mācību priekšmetu olimpiādēs;

3.3. Vidzemes reģionā organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs;

3.4. Vidzemes reģiona un Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencēs.

4. Noteikumu 3.punktā minēto Gulbenes novada vispārizglītojošo skolu izglītojamo sasniegumu izvērtēšanu līdz kārtēja gada 15.maijam veic ar Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidota komisija trīs cilvēku sastāvā.

5. Komisijas priekšsēdētāju un komisijas priekšsēdētāja vietnieku komisijas locekļi ievēl no sava vidus ar vienkāršu balsu vairākumu.

6. Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā - komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

7. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības.

8. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā divi no komisijas locekļiem.

9. Komisija lēmumu pieņem komisijas sēdes laikā, atklāti balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso klātesošo komisijas locekļu vairākums.

10. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolē Gulbenes novada Izglītības pārvaldes lietvedis. Komisijas sēdes protokolu paraksta visi klātesošie komisijas locekļi un komisijas sekretārs, kurš nav komisijas loceklis.

11. Komisija jautājumu izskatīšanai var pieaicināt Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Gulbenes novada arodorganizācijas priekšsēdētāju un izglītības jomas speciālistus. Pieaicinātajiem nav balsstiesību, sniegtajai informācijai ir rekomendējošs raksturs.

III. Izglītojamo sasniegumu izvērtēšanas kritēriji un naudas balvu apmērs

12. Par sasniegumiem novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiādēs izglītojamiem piešķir naudas balvu šādos apmēros:

12.1. par 1.vietu –50 EUR;

12.2.  par 2.vietu –30 EUR;

 12.3. par 3.vietu –20 EUR.

13. Par sasniegumiem valsts mācību priekšmetu olimpiādēs izglītojamiem piešķir Gulbenes novada pašvaldības Pateicības rakstu un naudas balvu šādos apmēros:

13.1. par 1.vietu –170 EUR;

13.2. par 2.vietu –130 EUR;

13.3. par 3.vietu –100 EUR;

13.4. par Atzinības iegūšanu – 80 EUR.

14. Par sasniegumiem Eiropas un Pasaules mācību priekšmetu olimpiādēs izglītojamiem piešķir Gulbenes novada pašvaldības Pateicības rakstu un naudas balvu šādos apmēros:

14.1. par 1.vietu – 500 EUR;

14.2. par 2.vietu –350 EUR;

14.3. par 3.vietu – 250 EUR;

14.4. par dalību - 150 EUR.

15. Par sasniegumiem Vidzemes reģionā organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs izglītojamiem piešķir naudas balvu šādos apmēros:

15.1. par 1.vietu – 60 EUR;

15.2. par 2.vietu – 40 EUR;

15.3. par 3.vietu – 30 EUR.

16. Par Vidzemes reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē individuāli vai autoru grupā iegūtu:

16.1. pirmās pakāpes diplomu piešķir Gulbenes novada pašvaldības Pateicības rakstu un naudas balvu 100 EUR;

16.2. otrās pakāpes diplomu piešķir Gulbenes novada pašvaldības Pateicības rakstu un naudas balvu 80 EUR;

16.3. trešās pakāpes diplomu piešķir Gulbenes novada pašvaldības Pateicības rakstu un naudas balvu 60 EUR.

17. Par Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē individuāli vai autoru grupā iegūtu:

17.1. pirmās pakāpes diplomu piešķir Gulbenes novada pašvaldības Pateicības rakstu un naudas balvu 150 EUR;

17.2. otrās pakāpes diplomu piešķir Gulbenes novada pašvaldības Pateicības rakstu un naudas balvu 120 EUR;

17.3. trešās pakāpes diplomu piešķir Gulbenes novada pašvaldības Pateicības rakstu un naudas balvu 100 EUR.

18. Ja vienu zinātniskās pētniecības darbu izstrādā vairāki izglītojamie, iegūtās naudas balvas summu sadala uz izglītojamo skaitu.

19. Ja izglītojamais gūst panākumus gan Vidzemes reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē, gan Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē, tad naudas balvas apmēru nosaka pēc rezultāta valsts konferencē. 

20. Ja izglītojamais ieguvis vairākas godalgotās vietas, naudas balvu apmēru summē un izmaksā noteikumos noteikto naudas balvu apmēra kopsummā.

IV. Pedagogu un zinātniskās pētniecības darbu vadītāju ieguldījuma, gatavojot izglītojamos olimpiādēm un zinātniskās pētniecības darbu konferencēm, izvērtēšanas kritēriji un naudas balvu apmērs

21. Pedagogiem, kuru izglītojamie guvuši sasniegumus Valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, piešķir Gulbenes novada pašvaldības Pateicības rakstu un naudas balvu šādos apmēros:

21.1. par 1.vietu – 130 EUR;

21.2. par 2.vietu – 100 EUR;

21.3. par 3.vietu – 70 EUR;

21.4. par Atzinības iegūšanu – 50 EUR.

22. Pedagogiem, kuru izglītojamie guvuši sasniegumus vai piedalījušies Eiropas un Pasaules mācību priekšmetu olimpiādēs, piešķir Gulbenes novada pašvaldības Pateicības rakstu un naudas balvu šādos apmēros:

22.1. par 1.vietu – 400 EUR;

22.2. par 2.vietu – 300 EUR;

22.3. par 3.vietu – 200 EUR;

22.4. par dalību – 150 EUR.

23. Zinātniskās pētniecības darbu vadītājiem, kuru izglītojamie guvuši sasniegumus Vidzemes reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē, piešķir naudas balvu šādos apmēros:

23.1. par 1.pakāpes diplomu – 80 EUR;

23.2. par 2.pakāpes diplomu – 60 EUR;

23.3. par 3.pakāpes diplomu – 40 EUR.

24. Zinātniskās pētniecības darbu vadītājiem, kuru izglītojamie guvuši sasniegumus Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē, piešķir Gulbenes novada pašvaldības Pateicības rakstu un naudas balvu šādos apmēros:

24.1. par 1.pakāpes diplomu – 130 EUR;

24.2. par 2.pakāpes diplomu – 100 EUR;

24.3. par 3.pakāpes diplomu – 80 EUR.

25. Ja izglītojamais gūst panākumus gan Vidzemes reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē, gan Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē, tad naudas balvas apmēru darba vadītājam nosaka pēc izglītojamā rezultāta valsts konferencē. 

26. Ja izglītojamo olimpiādei vai zinātniskās pētniecības darbu konferencei ir gatavojuši vairāki pedagogi vai zinātniskās pētniecības darbu vadītāji, iegūtās naudas balvas summu sadala uz pedagogu vai darba vadītāju skaitu.

V. Apbalvošanas kārtība

27. Apbalvošanas pasākumu organizē Gulbenes novada Izglītības pārvalde katra mācību gada noslēgumā. 

28. Naudas balvas izmaksā saskaņā ar Gulbenes novada pašvaldības rīkojumu un no tām ietur likumos paredzētos nodokļus.

29. Izglītojamajiem naudas balvas tiek izsniegtas skaidrā naudā apbalvošanas pasākumā.

30. Pedagogiem un zinātniskās pētniecības darbu vadītājiem naudas balvas tiek pārskaitītas bezskaidras naudas veidā uz bankas kontu.

31. Starptautiskajās olimpiādēs, kuras notiek vasaras mēnešos, gūtos rezultātus iekļauj nākamā mācību gada sasniegumu izvērtēšanā.

VI. Noslēguma jautājumi

32. Atzīt par spēku zaudējušiem Gulbenes novada domes 2011.gada 29.decembra noteikumus “Gulbenes novada vispārizglītojošo skolu skolēnu  sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas kārtība” (protokols Nr.18, 27.§).

33. Noteikumi stājas spēkā 2021.gada 1.jūlijā.

Grozījumi noteikumos stājas spēkā 2022.gada 25.novembrī.