Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums

Apstiprināts 2018.gada 26.aprīļa Gulbenes novada domes sēdē, prot.Nr.7, 51.§

GROZĪJUMI

2018.gada 26.jūlija Gulbenes novada domes sēdē, prot. Nr.15, 28.§

2018.gada 30.augusta Gulbenes novada domes sēdē, prot. Nr.19, 16.§

2018.gada 29.novembra Gulbenes novada domes sēdē, prot. Nr.24, 42.§

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktu

I.KOMISIJAS LOCEKĻU SASTĀVS

1. Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs ir Normunds Audzišs – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs.

2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieki ir:

2.1. Alvis Romāns – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta norīkota amatpersona;

2.2. Dace Ilva – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta norīkota amatpersona, kura aizvieto Alvi Romānu viņa prombūtnes laikā.

3. Ņemot vērā iespējamos apdraudējumus Gulbenes novada pašvaldības teritorijā, darbam Komisijā deleģēti šādi valsts un pašvaldību iestāžu un komercsabiedrību pārstāvji:

3.1. Ilmārs Ginevičs - Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Gulbenes iecirkņa priekšnieks;

3.2. Rolands Luiks - valsts akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs" Alūksnes ceļu rajona Gulbenes nodaļas vadītājs;

3.3. Dzintars Stradiņš - akciju sabiedrības „Sadales tīkls" Ziemeļaustrumu Tehniskās daļas Madonas tīklu nodaļas vadītājs;

3.4. Ģirts Pintāns - Gulbenes Zemessardzes 25.kājnieku bataljona komandieris, pulkvežleitnants;

3.5. Ilze Ābrama - sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" galvenā ārste Gulbenes struktūrvienībā;

3.6. Indra Tomiņa - Pārtikas un veterinārā dienesta Austrumvidzemes pārvaldes vadītāja;

3.7. Inese Sedleniece - Valsts Vides dienesta Madonas reģionālās Vides pārvaldes Kontroles daļas piesārņojuma kontroles sektora vadītāja - valsts vides inspektore;

3.8. Kristaps Dauksts – Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs;

3.9. Gints Āboliņš - Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs;

3.10. Sandra Aldere - Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Vidzemes reģionālā centra Gulbenes brigādes atbalsta centra galvenā ārsta palīdze.

3.11. Komisijas sekretāre, kura nav Komisijas locekle: Gulbenes novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas kancelejas pārzine Vita Baškere.

II. KOMISIJAS LOCEKĻU PIENĀKUMI

4. Ierosināt Komisijas priekšsēdētājam sasaukt Komisiju apdraudējumos vai pasākumos, kuros attiecīgās institūcijas amatpersona ir reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājs.

5. Ierosināt Komisijas priekšsēdētājam sasaukt Komisiju, ja izskatāmais jautājums skar attiecīgās institūcijas kompetenci un ir saistīts ar katastrofu pārvaldīšanu, katastrofu pārvaldīšanas koordinēšanu vai civilo aizsardzību.

6. Sniegt priekšlikumus Komisijas nolikuma izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai.

7. Sniegt priekšlikumus civilās aizsardzības plāna izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai.

8. Sniegt informāciju Komisijai par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, kā arī par situāciju katastrofas vietā.

9. Sniegt informāciju Komisijai par veiktajiem pasākumiem apdraudējuma pārvarēšanā.

10. Sniegt informāciju Komisijai par attiecīgās institūcijas atbildīgajā glabāšanā esošajām valsts materiālajām rezervēm.

11. Koordinēt attiecīgās institūcijas rīcību, kā arī informēt institūciju, reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāju par Komisijā pieņemtajiem lēmumiem.

12. Piedalīties ekspertu grupās, preses konferencēs, kā arī vietēja, reģionāla un valsts mēroga civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās.

III. KOMISIJAS LOCEKĻU TIESĪBAS

13. Ierosināt uzaicināt uz Komisijas sēdēm valsts, pašvaldību, citu institūciju vai komersantu amatpersonas un speciālistus.

14. Pieprasīt viņa atsevišķā viedokļa iekļaušanu Komisijas sēdes protokolā.

IV. KOMISIJAS APZIŅOŠANAS KĀRTĪBA

apzin kartiba

15. Apdraudējuma gadījumos veic Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis, pārējos gadījumos – Komisijas sekretāre.

16. Apziņošanas kārtība tiek pārbaudīta divas reizes gadā. Gadījumos, ja nav sakaru, vai arī jebkādu apstākļu dēļ nav iespējams veikt apziņošanu Komisijas pulcēšanās vieta ir Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, 208.kabinets.

Ziņas piemērs:

“Notiek apziņošanas kārtības pārbaude. Lūdzu, nosūtiet apstiprinājumu par ziņas saņemšanu uz tālr. Nr. 29299934, norādot vārdu un uzvārdu.”

“Tiek organizēta Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sēde 2018. gada 1. jūnijā, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, 208.kabinets. Lūdzu, nosūtiet apstiprinājumu par ierašanos vai arī informāciju par neierašanos uz tālr. Nr. 29474393, norādot vārdu un uzvārdu.”

“Nekavējoši tiek organizēta Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sēde sakarā ar lielu meža ugunsgrēku Gulbenes novada Litenes pagastā. Sēde notiek 2018. gada 1.jūnijā plkst. 14.00 Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, 208.kabinetā. Lūdzu, nosūtiet apstiprinājumu par ierašanos vai arī informāciju par neierašanos uz tālr. Nr. 29474393, norādot vārdu un uzvārdu.”