Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Gulbenes novadā

2020.gada 24.septembra noteikumi Nr. GND/IEK/2020/28

Apstiprināti 2020.gada 24.septembra Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.17, 112.p.

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu

1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) sniedz finansiālo atbalstu, lai veicinātu iedzīvotāju sportiskās aktivitātes Gulbenes novadā (turpmāk – novads).

2. Noteikumi neattiecas:

2.1. uz Pašvaldības atbalstu individuālo sportistu un komandu dalībai, pārstāvot novadu starptautiska, valsts mēroga, reģionālajās un Pašvaldības sporta sacensībās un pasākumos, kuros dalību pilnā apmērā nodrošina vai kurus organizē Pašvaldības iestādes vai struktūrvienības;

2.2. uz sportistiem, kuri iekļauti Latvijas Olimpiskās vienības sastāvā un saņem valsts finansējumu.

3. Pašvaldības atbalsts tiek nodrošināts attiecīgā gada Pašvaldības budžeta finansējuma ietvaros.

2. Finansiālā atbalsta sadalījums

4. Ņemot vērā attiecīgā gada Pašvaldības budžetā paredzēto finansējumu, noteikumu 3. un 4.nodaļā paredzēto Pašvaldības finansiālo atbalstu piešķir šādā procentuālā sadalījumā:

4.1. 60 procentu apmērā – bērnu un jauniešu sporta grupai, no tiem:

4.1.1. 70 – 80 procentu apmērā – profesionālās ievirzes izglītības apakšgrupai;

4.1.2. 20 – 30 procentu apmērā – neformālās izglītības (interešu izglītības) un bērnu - individuālo sportistu apakšgrupai;

4.2. 40 procentu apmērā – pieaugušo augstu sasniegumu un tautas sporta grupai šādās apakšgrupās:

4.2.1. individuālo sporta veidu apakšgrupai;

4.2.2. sporta spēļu komandu apakšgrupai.

5. Ja kādā no noteikumu 3. vai 4.nodaļā paredzētajās grupās vai apakšgrupās pieprasītais finansiālais atbalsts ir mazāks nekā Pašvaldības budžetā paredzētais finansējums vai arī piešķirtais finansiālais atbalsts netiek pilnībā izlietots, tad Gulbenes novada Sporta pārvalde (turpmāk – Pārvalde) šo finansējumu var izlietot Pašvaldības sporta infrastruktūras uzlabošanai.

6. Ja kādā no noteikumu 3. vai 4.nodaļā paredzētajā grupās vai apakšgrupās pieprasītais finansiālais atbalsts ir lielāks nekā Pašvaldības budžetā paredzētais finansējums, tad Pārvalde visiem pretendentiem attiecīgajā grupā/apakšgrupā proporcionāli samazina piešķiramo finansiālo atbalstu, ņemot vērā pretendenta pieprasīto finansiālā atbalsta apmēru un noteikumos maksimāli paredzēto finansiālā atbalsta apmēru attiecīgajā atbalsta pozīcijā.

7. Finansiālo atbalstu individuālajam sportistam vai sporta spēļu komandai piešķir tikai vienā no apakšgrupām atbilstoši noteikumos paredzētajam apmēram.

8. Ņemot vērā attiecīgā gada Pašvaldības budžetā paredzēto finansējumu, noteikumu 5.nodaļā paredzēto finansējuma apmēru un sadalījumu nosaka Gulbenes novada dome.

3. Finansiālā atbalsta piešķiršana bērnu un jauniešu sportam

3.1. Finansiālā atbalsta piešķiršanas kārtība profesionālās ievirzes izglītības apakšgrupā

9. Tiesības pretendēt uz finansiālo atbalstu profesionālās ievirzes izglītības apakšgrupā ir tām sporta organizācijām, kuras darbojas Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuru profesionālās ievirzes izglītības programmas ir licencētas un akreditētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10. Šajā apakšgrupā paredzēto finansiālo atbalstu pretendentam piešķir tās audzēkņu, kuri ir iekļauti sporta organizācijas “Talantīgo audzēkņu atbalsta programmā” (kura ir saskaņota ar Pārvaldi), atbalstam šādā apmērā:

10.1. individuālajiem sportistiem vai atsevišķiem sporta spēļu komandu sportistiem - līdz 1500 EUR;

10.2. sporta spēļu komandām - līdz 3000 EUR.

11. Šajā apakšgrupā paredzēto finansiālo atbalstu pretendentam piešķir šādām atbalsta pozīcijām:

11.1. gatavošanās procesam un dalībai starptautiskās sacensībās (ceļa izdevumiem, dalības maksai, izmitināšanai, apdrošināšanai sacensību dienā u.c.);

11.2. augstvērtīga inventāra un ekipējuma iegādei;

11.3. dalībai starptautiskās nometnēs;

11.4. medicīnas izdevumiem un uzturam;

11.5. jauniešu izlašu dalībnieku atbalstam.

12. Pretendents attiecīgā gada ietvaros iesniedz Pārvaldei (adrese: Skolas iela 12A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401) iesniegumu (1.pielikums), pielikumā pievienojot iesniegumā norādītos dokumentus. Pretendents attiecīgā gada ietvaros var iesniegt vairākus iesniegumus.

13. Iesniegumu izskata un lēmumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu pieņem Pārvalde viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, ņemot vērā attiecīgā gada Pašvaldības budžetā paredzēto finansējumu. Piešķirto finansiālo atbalstu sniedz, apmaksājot atbalsta saņēmēja iesniegtos izdevumus attaisnojošus dokumentus.

3.2. Finansiālā atbalsta piešķiršanas kārtība neformālās izglītības (interešu izglītības) un bērnu – individuālo sportistu apakšgrupā

14. Tiesības pretendēt uz finansiālo atbalstu neformālās izglītības (interešu izglītības) apakšgrupā ir tām sporta organizācijām, kuras darbojas Pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuru programmas ir licencētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un kuras vēlas saņemt finansiālo atbalstu tās sastāvā esošajiem bērniem un jauniešiem – individuālajiem sportistiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā, un sporta spēļu komandām, kurās vismaz pusei no komandas dalībniekiem deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

15. Tiesības pretendēt uz finansiālo atbalstu šajā apakšgrupā ir arī bērniem – individuālajiem sportistiem, kuri nav nevienas sporta organizācijas sastāvā un kuriem deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

16. Šajā apakšgrupā paredzēto finansiālo atbalstu pretendentam piešķir šādās atbalsta pozīcijās un apmērā:

16.1. individuālajiem sportistiem:

16.1.1. dalībai Latvijas čempionātā vai Latvijas kausa izcīņā (dalības maksām, licencēm, apdrošināšanas izdevumiem, ceļa izdevumiem) – līdz 50 EUR;

16.1.2. gatavošanās procesam dalībai Latvijas čempionātā vai Latvijas kausa izcīņā (kontrolsacensībām, nometnēm) - līdz 150 EUR;

16.1.3. gatavošanās procesam dalībai Eiropas vai Pasaules čempionātā (kontrolsacensībām, nometnēm) - līdz 300 EUR.

16.2. sporta spēļu komandām:

16.2.1. dalībai Latvijas čempionātā vai Latvijas kausa izcīņā (dalības maksām, licencēm, tiesāšanas izdevumiem, ceļa izdevumiem) - līdz 100 EUR;

16.2.2. gatavošanās procesam dalībai Latvijas čempionātā vai Latvijas kausa izcīņā (kontrolsacensībām, nometnēm) - līdz 300 EUR.

17. Pretendents no kārtējā gada 15.oktobra līdz 15.novembrim iesniedz Pārvaldei (adrese: Skolas iela 12A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401) iesniegumu (2.pielikums), pielikumā pievienojot iesniegumā norādītos dokumentus.

18. Iesniegumu izskata un lēmumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu attiecīgajam gadam pieņem Pārvalde viena mēneša laikā no Pašvaldības budžeta apstiprināšanas dienas, ņemot vērā attiecīgā gada Pašvaldības budžetā paredzēto finansējumu. Pamatojoties uz pieņemto lēmumu, Pārvalde un atbalsta saņēmējs noslēdz līgumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu. Piešķirto finansiālo atbalstu pārskaita uz atbalsta saņēmēja norādīto kontu saskaņā ar līguma nosacījumiem.

19. Atbalsta saņēmējam ir pienākums līdz kārtējā gada 1.decembrim iesniegt Pārvaldei atskaiti par piešķirtā finansiālā atbalsta izlietojumu kārtējā gadā (3.pielikums).

4. Finansiālā atbalsta piešķiršana pieaugušo augstu sasniegumu un tautas sportam

4.1. Finansiālā atbalsta piešķiršanas kārtība individuālo sporta veidu apakšgrupā

20. Tiesības pretendēt uz finansiālo atbalstu individuālo sporta veidu apakšgrupā ir:

20.1. individuālajiem sportistiem, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā;

20.2. sporta organizācijām, kuras darbojas Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuras vēlas saņemt finansiālo atbalstu tās sastāvā esošajiem individuālajiem sportistiem, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

21. Šajā apakšgrupā paredzēto finansiālo atbalstu pretendentam piešķir šādās atbalsta pozīcijās un apmērā:

21.1. individuālā sportista dalībai Latvijas čempionātā vai Latvijas kausa izcīņā (dalības maksām, licencēm, apdrošināšanas izdevumiem, ceļa izdevumiem) - līdz 150 EUR;

21.2. individuālā sportista gatavošanās procesam dalībai Latvijas čempionātā vai Latvijas kausa izcīņā (kontrolsacensībām, sporta bāzes īrei, nometnēm) - līdz 500 EUR;

21.3. individuālā sportista gatavošanās procesam dalībai Eiropas vai Pasaules čempionātā vai kausā (kontrolsacensībām, nometnēm) - līdz 1000 EUR.

22. Pretendents no kārtējā gada 15.oktobra līdz 15.novembrim iesniedz Pārvaldei (adrese: Skolas iela 12A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401) iesniegumu (2.pielikums), pielikumā pievienojot iesniegumā norādītos dokumentus.

23. Iesniegumu izskata un lēmumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu attiecīgajam gadam pieņem Pārvalde viena mēneša laikā no Pašvaldības budžeta apstiprināšanas dienas, ņemot vērā attiecīgā gada Pašvaldības budžetā paredzēto finansējumu. Pamatojoties uz pieņemto lēmumu, Pārvalde un atbalsta saņēmējs noslēdz līgumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu. Piešķirto finansiālo atbalstu pārskaita uz atbalsta saņēmēja norādīto kontu saskaņā ar līguma nosacījumiem.

24. Atbalsta saņēmējam ir pienākums līdz kārtējā gada 1.decembrim iesniegt Pārvaldei atskaiti par piešķirtā finansiālā atbalsta izlietojumu kārtējā gadā (3.pielikums).

4.2. Finansiālā atbalsta piešķiršanas kārtība sporta spēļu komandu apakšgrupā

25. Tiesības pretendēt uz finansiālo atbalstu sporta spēļu komandu apakšgrupā ir sporta organizācijām, kuras darbojas Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuras vēlas saņemt finansiālo atbalstu tās sastāvā esošajām pieaugušo sporta spēļu komandām, kurās vismaz pusei no komandas dalībniekiem (kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu) deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

26. Šajā apakšgrupā paredzēto finansiālo atbalstu pretendentam piešķir šādās atbalsta pozīcijās un apmērā:

26.1. sporta spēļu komandas dalībai reģionālajā līgā vai čempionātā (dalības maksām, licencēm, tiesāšanas izdevumiem, ceļa izdevumiem) - līdz 500 EUR;

26.2. sporta spēļu komandas dalībai Latvijas čempionātā un Latvijas kausa izcīņā, ja komanda piedalās sava sporta veida spēcīgākajā vai otrajā spēcīgākajā līgā vai čempionātā (dalības maksām, licencēm, tiesāšanas izdevumiem, ceļa izdevumiem) - līdz 1500 EUR;

26.3. sporta spēļu komandas gatavošanās procesam dalībai Latvijas čempionātā un Latvijas kausa izcīņā, ja komanda piedalās sava sporta veida spēcīgākajā vai otrajā spēcīgākajā līgā vai čempionātā (sporta bāzes īrei, kontrolsacensībām) - līdz 3000 EUR.

27. Pretendents no kārtējā gada 15.oktobra līdz 15.novembrim iesniedz Pārvaldei (adrese: Skolas iela 12A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401) iesniegumu (2.pielikums), pielikumā pievienojot iesniegumā norādītos dokumentus.

28. Iesniegumu izskata un lēmumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu attiecīgajam gadam pieņem Pārvalde viena mēneša laikā no Pašvaldības budžeta apstiprināšanas dienas, ņemot vērā attiecīgā gada Pašvaldības budžetā paredzēto finansējumu. Pamatojoties uz pieņemto lēmumu, Pārvalde un atbalsta saņēmējs noslēdz līgumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu. Piešķirto finansiālo atbalstu pārskaita uz atbalsta saņēmēja norādīto kontu saskaņā ar līguma nosacījumiem.

29. Atbalsta saņēmējam ir pienākums līdz kārtējā gada 1.decembrim iesniegt Pārvaldei atskaiti par piešķirtā finansiālā atbalsta izlietojumu kārtējā gadā (3.pielikums).

5. Finansiālā atbalsta piešķiršanas kārtība basketbola komandai “Gulbenes buki”, sporta sacensību “Rallijs “Sarma”’ un “Minirallijs “Gulbis”” organizēšanai

30. Lai pretendētu uz finansiālo atbalstu basketbola komandas “Gulbenes buki” gatavošanās procesam un dalībai Latvijas basketbola čempionātā un kausa izcīņā, sporta sacensību “Rallijs “Sarma”” un “Minirallijs “Gulbis”” organizēšanai nākamajam gadam, sporta organizācija/juridiskā persona, kuras sastāvā ir komanda vai kura organizē sporta sacensības, no kārtējā gada 1.oktobra līdz 1.novembrim iesniedz Gulbenes novada domei (adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401) iesniegumu, pielikumā pievienojot izdevumu tāmi.

31. Iesniegumu izskata un lēmumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu attiecīgajam gadam pieņem Gulbenes novada dome viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, ņemot vērā attiecīgā gada Pašvaldības budžetā paredzēto finansējumu. Pamatojoties uz pieņemto lēmumu, Pašvaldība un atbalsta saņēmējs noslēdz līgumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu. Piešķirto finansiālo atbalstu pārskaita uz atbalsta saņēmēja norādīto kontu saskaņā ar līguma nosacījumiem.

32. Atbalsta saņēmējam ir pienākums līdz kārtējā gada 1.novembrim iesniegt Pārvaldei atskaiti par piešķirtā finansiālā atbalsta izlietojumu kārtējā gadā (3.pielikums).

6. Pašvaldības kompetence iesniegumu izvērtēšanā un lēmumu pieņemšanā

33. Pārvaldei un Gulbenes novada domei, izvērtējot saņemtos iesniegumus finansiālā atbalsta saņemšanai un pieņemot lēmumus, ir tiesības:

33.1. uzaicināt pretendentus sniegt paskaidrojumus personīgi;

33.2. pieprasīt sniegt papildus informāciju vai dokumentus;

33.3. izlases kārtībā veikt pārbaudes, ierodoties pie sportistiem nodarbību (treniņu) norises vietās.

34. Finansiālo atbalstu nepiešķir:

34.1. ja pretendents neatbilst šo noteikumu prasībām;

34.2. ja pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas;

34.3. ja pretendents nav iesniedzis atskaiti par iepriekš piešķirtā finansiālā atbalsta izlietojumu (ja attiecināms);

34.4. ja pretendents nav atmaksājis iepriekš piešķirto finansiālo atbalstu, kurš netika izlietots vai tika izlietots neatbilstoši;

34.5. ja pretendents ir saņēmis maksimāli pieļaujamo finansiālā atbalsta apmēru attiecīgā gada ietvaros;

34.6. ja individuālajam sportistam vai sporta spēļu komandai ir piešķirts finansiālais atbalsts jau citā šo noteikumu paredzētajā apakšgrupā;

34.7. pretendentam, ja attiecībā uz viņu vai tās sastāvā esošo sportistu ir pierādīts fakts par Pasaules Antidopinga kodeksa normu pārkāpumiem, divus gadus no pārkāpuma konstatēšanas.

35. Ja iespējams, pretendentam ir tiesības novērst noteikumu 34.punktā minētos trūkumus, iesniedzot precizētu informāciju vai dokumentus.

7. Atbalsta saņēmēja pienākumi

36. Atbalsta saņēmējam ir šādi pienākumi:

36.1. uz sacensību formām izmantot Pašvaldības nosaukumu un simboliku (izņemot, ja tiek pārstāvēta valsts izlase);

36.2. vienas nedēļas laikā no individuālā sportista vai sporta spēļu komandas dalības sporta sacensībās iesniegt Pārvaldei informāciju par sasniegtajiem rezultātiem sporta sacensībās;

36.3. sniegt bezatlīdzības palīdzību novada sporta sacensību vai pasākumu organizēšanā (piemēram, organizatoru konsultēšana, tiesāšana) un, ja iespējams, līdzdarboties tajos (piemēram, piedalīšanās sacensībās, paraugdemonstrējumi, intervijas);

36.4. iesniegt atskaites par piešķirtā finansiālā atbalsta izlietojumu šo noteikumu paredzētajā kārtībā (ja attiecināms);

36.5. ja piešķirtais finansiālais atbalsts ir izlietots neatbilstoši, nav ticis izlietots vai ir izlietots daļēji, atmaksāt Pašvaldībai neatbilstoši izlietoto finansiālo atbalstu (t.sk. finansiālo atbalstu, kurš izlietots sportista atbalstam, attiecībā uz kuru ir pierādīts fakts par Pasaules Antidopinga kodeksa normu pārkāpumiem) vai neizlietoto finansiālā atbalsta daļu līgumā noteiktajā kārtībā.

8. Noslēguma jautājumi

37. Atzīt par spēku zaudējušiem Gulbenes novada domes 2018.gada 25.janvāra noteikumus Nr.1 “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Gulbenes novadā”.

38. Gulbenes novada domes 2018.gada 25.janvāra noteikumu Nr.1 “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Gulbenes novadā” normas piemērojamas attiecībā uz atskaišu par 2020.gadā piešķirtā finansiālā atbalsta izlietojumu (sagatavošanās procesam un dalībai sporta sacensībās un sporta sacensību un pasākumu organizēšanai) iesniegšanu un izvērtēšanu.

39. Noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.oktobrī.

1.pielikums - iesniegums finansiālā atbalsta saņemšanai “Talantīgo audzēkņu atbalsta programmai”

2.pielikums - iesniegums finansiālā atbalsta saņemšanai

3.pielikums - atskaite par piešķirtā finansiālā atbalsta izlietojumu