Izmaiņas

30.12.2021. Gulbenes novada domes sēdē, rotokols Nr. 23, 137.p.

 

Gulbenes novada domes 28.oktobra sēdē  (protokols Nr.17; 71.p) ir pieņemts Gulbenes novada sporta attīstības plāna 2023.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu.

 Plāna sagatavošanas mērķis ir izstrādāt Gulbenes novada sporta attīstības plānu 2023.-2027.gadam (turpmāk - Plāns), nosakot rīcību kopumu pašvaldības sporta nozares vidēja termiņa prioritāšu īstenošanai.

Plānā noteikti šādi izstrādes uzdevumi: 1) definēt pašvaldības sporta nozares vidējā termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu resursu un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai; 2) izvērtēt un ņemt vērā spēkā esošos normatīvos aktus; 3) apzināt iedzīvotāju redzējumu par sporta nozares attīstību pašvaldībā un turpmākām tās attīstības iespējām; 4) nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Plāna izstrādē atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.

Plāna izstrādes process un izpildes termiņi: 2021.gada oktobris - 2022.gada novembris.

Plāna izstrādes darba grupa: tās vadītājs Lauris Krēmers, Gulbenes novada Sporta pārvaldes vadītājs, Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisijas loceklis; darba grupas vadītāja vietnieks Arnis Šķēls, Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors, Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisijas loceklis; darba grupas locekļi: Aigars Cīrulis, Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisijas priekšsēdētājs; Lauris Šķenders, Gulbenes novada Izglītības pārvaldes projektu vadītājs; Laima Priedeslaipa, Gulbenes novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vecākā juriste; Zane Pūcīte, Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja; sekretāre Dace Anča, Gulbenes novada Sporta pārvaldes vadītāja vietniece nozares jautājumos.

Ar pilnu informāciju par 2021. gada 28.oktobra Gulbenes novada domes sēdē apstiprināto plāna izstrādes procesu un izpildes termiņiem var iepazīties Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā: https://www.gulbene.lv/lv/doks/ds/144-prot/8280-2021-gada-gulbenes-novada-domes-sezu-lemumi