Izmaiņas

30.12.2021. Gulbenes novada domes sēdē, rotokols Nr. 23, 137.p.

 

Gulbenes novada domes 28.oktobra sēdē  (protokols Nr.17; 71.p) ir pieņemts Gulbenes novada sporta attīstības plāna 2023.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu.

 Plāna sagatavošanas mērķis ir izstrādāt Gulbenes novada sporta attīstības plānu 2023.-2027.gadam (turpmāk - Plāns), nosakot rīcību kopumu pašvaldības sporta nozares vidēja termiņa prioritāšu īstenošanai.

Plānā noteikti šādi izstrādes uzdevumi: 1) definēt pašvaldības sporta nozares vidējā termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu resursu un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai; 2) izvērtēt un ņemt vērā spēkā esošos normatīvos aktus; 3) apzināt iedzīvotāju redzējumu par sporta nozares attīstību pašvaldībā un turpmākām tās attīstības iespējām; 4) nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Plāna izstrādē atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.

Plāna izstrādes process un izpildes termiņi: 2021.gada oktobris - 2022.gada novembris.

Plāna izstrādes darba grupa: tās vadītājs Lauris Krēmers, Gulbenes novada Sporta pārvaldes vadītājs, Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisijas loceklis; darba grupas vadītāja vietnieks Arnis Šķēls, Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors, Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisijas loceklis; darba grupas locekļi: Aigars Cīrulis, Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisijas priekšsēdētājs; Lauris Šķenders, Gulbenes novada Izglītības pārvaldes projektu vadītājs; Laima Priedeslaipa, Gulbenes novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vecākā juriste; Zane Pūcīte, Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja; sekretāre Dace Anča, Gulbenes novada Sporta pārvaldes vadītāja vietniece nozares jautājumos.