APSTIPRINĀTS

Gulbenes novada domes 2014. gada 24. jūlija sēdē (prot.Nr.15, 9. §)

GULBENES NOVADA JAUNIEŠU CENTRA „BĀZE” NOLIKUMS

 I. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1. Gulbenes novada jauniešu centrs „BĀZE” (turpmāk – centrs) ir Gulbenes novada domes dibināta iestāde, kuras mērķis ir atbalstīt un veicināt Gulbenes novada jauniešu iniciatīvas, iesaistīt jauniešus savas dzīves kvalitātes veidošanā.

2. Centra juridiskā adrese: Brīvības iela 22, Gulbene, Gulbenes nov., LV – 4401.

3. Darbošanās centrā ir brīvprātīga, tās uzsākšanai nav nepieciešama noteikta izglītība, sociālais vai ekonomiskais stāvoklis.

4. Centra darbības prioritātes – iniciatīva, brīvprātība, pieejamība.

5. Centra pamataktivitātes veido neformālās izglītības pasākumu, projektu kopums. Darbība tiek pielāgota Gulbenes novada jauniešu interesēm un vajadzībām.

6. Centra mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 13 – 25 gadiem, ieskaitot studentus un strādājošos jauniešus.

7. Centra darbības tiesiskais pamats ir Jaunatnes likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Izglītības likums citi tiesību akti, kā arī šis nolikums.

II. CENTRA DARBĪBAS ORGANIZĀCIJA, MĒRĶIS UN UZDEVUMI

8. Centrs, pamatojoties uz jauniešu interesēm, sabiedrības sociālo pieprasījumu, patstāvīgi izstrādā iestādes darbības struktūru, darba plānu un štatu sarakstu noteiktā kārtībā algu fonda robežās, saskaņojot ar Gulbenes novada domi.

9. Ikvienam jaunietim ir tiesības iesaistīties centra aktivitātēs un saņemt atbalstu savu iniciatīvu realizēšanai, ja tas saskan ar centra nolikumu.

10. Centra telpas drīkst izmantot tikai ar centra vadītāja vai Gulbenes novada domes piekrišanu.

11. Centrs ir tiesīgs sadarboties ar iestādēm, kapitālsabiedrībām, citām juridiskām personām, kā arī ar līdzīgām iestādēm ārvalstīs.

12. Centrs var organizēt izglītojoši informatīvus neformālās izglītības pasākumus atbilstoši sabiedrības pieprasījumam.

13. Centra uzdevumi:

13.1. veicināt jauniešu atbalsta struktūru (jauniešu centri, jauniešu klubi, atbalsta centri, tikšanās punkti) izveidi Gulbenes novadā;

13.2. metodiski atbalstīt jauniešu atbalsta struktūru darbību;

13.3. veidot sadarbību starp Gulbenes novada jauniešiem un organizācijām, kas saistītas ar jauniešiem;

13.4. atbalstīt Gulbenes novada jauniešu idejas un praktiski sniegt palīdzību neformālās izglītības pasākumu, akciju organizēšanā un rīkošanā jauniešiem visā novadā;

13.5. piesaistīt papildus finansējumu jauniešu projektu īstenošanai;

13.6. organizēt neformālās izglītības seminārus un apmācības;

13.7. organizēt jauniešu informācijas apkopošanu, veidot jauniešu informācijas datu bāzi, atjaunot to un veicināt informācijas pieejamību jauniešu, jauniešu organizāciju vidū; veicināt sistemātisku jaunatnes informācijas apmaiņu starp jauniešu atbalsta struktūrām;

13.8. veidot sadarbību ar citām jauniešu organizācijām Latvijā un ārpus tās;

13.9. radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai.

III. CENTRA KOMPETENCE

14. Centra kompetenci realizē tās darbinieki saskaņā ar amatu aprakstiem.

15. Savas kompetences ietvaros, centram ir tiesības:

15.1. pieprasīt un saņemt no domes nodaļām, kapitālsabiedrībām un iestādēm darbam nepieciešamo informāciju, iepazīties ar to rīcībā esošajiem dokumentiem atbilstoši centra kompetencei;

15.2. sagatavot un iesniegt Gulbenes novada domei priekšlikumus par centra darba pilnveidošanu;

15.3. piedalīties dažāda līmeņa semināros, konferencēs un apspriedēs par centra kompetences jautājumiem;

15.4. pieprasīt un saņemt darba mūsdienīgai un efektīvai organizēšanai nepieciešamo tehnisko un organizatorisko nodrošinājumu.

16. Centram ir tiesības atteikties sniegt juridisku un cita veida konsultāciju darbiniekiem un apmeklētājiem par jautājumiem, kas nav to kompetencē.

IV. CENTRA VADĪTĀJS

17. Centra vadītāju ieceļ un atbrīvo no amata Gulbenes novada dome.

18. Centra vadītājs ir atbildīgs par centra darbu. Centra vadītāja amata pienākumus nosaka šis Nolikums un amata apraksts.

19. Vadītājs koordinē centra darbību atbilstoši tiesību aktiem, šim Nolikumam un personīgi atbild par iestādes darba organizāciju:

19.1. apstiprina iestādes darba režīmu;

19.2. apstiprina aktivitāšu grafiku;

19.3. nodrošina kontroli par centra uzdevumu un Gulbenes novada domes rīkojumu un lēmumu izpildi;

19.4. atbild par Centra finansiāli saimniecisko darbību.

20. Vadītājs saskaņā ar Darba likumu ieceļ un atbrīvo no amata iestādes darbiniekus, nosaka darbinieku pienākumus un kontrolē darba kvalitāti.

21. Vadītājs atbild par jauniešu drošību iestādes organizētājos pasākumos.

22. Vadītājs atbild par piešķirto līdzekļu racionālu un likumīgu izmantošanu.

23. Vadītājs regulāri paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju.

24. Vadītājam ir tiesības un pienākumi:

24.1. pastāvīgi izlemt centra kompetencē esošos jautājumus;

24.2. dot centra darbiniekiem norādījumus centra uzdevumu izpildē;

24.3. iesniegt Gulbenes novada domei motivētus priekšlikumus par centra struktūru un personālu, tai skaitā, amatu aprakstiem, darba samaksu, karjeras virzību, apmācības iespējām, disciplināro atbildību, iecelšanu amatā, pārcelšanu citā amatā un atbrīvošanu no amata.

24.4. piedalīties Gulbenes novada domes sēdēs, kurās risina ar centra darbību un jauniešiem saistītus jautājumus.

24.5. Vadīt centra saimniecisko darbību.

24.6. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām par Centram nepieciešamo darbu veikšanu atbilstoši tiesību aktos noteiktajai kārtībai esošā finansējuma ietvaros.

V. FINANSES, MATERIĀLI – TEHNISKĀ BĀZE UN LIETVEDĪBA

25. Centra uzturēšanu un materiāli tehniskās bāzes pilnveidi un attīstību saskaņā ar tiesību aktiem nodrošina Gulbenes novada dome.

26. Centra finanses veido:

26.1. Gulbenes novada pašvaldības līdzekļi;

26.2. valsts budžeta līdzekļi;

26.3. ieņēmumi no maksas pakalpojumiem;

26.4. telpu apakšīre;

26.5. ziedojumi un dāvinājumi;

26.6. projektu piesaistītie dažādu fondu līdzekļi un investīcijas;

26.7. un citi tiesību aktos atļautie ieņēmumi.

27. Grāmatvedības un statistikas uzskaites kārtību centram nosaka tiesību akti, šo uzskaiti veic Gulbenes novada domes Gulbenes pilsētas pārvaldes grāmatvedība.

28. Lietvedību Centrs veic atbilstoši tiesības aktu prasībām.

29. Centra saimnieciskās darbības galvenais finansēšanas avots ir Gulbenes novada dome, kas ņemot vērā iestādes pieprasījumu un pastāvošos normatīvus nosaka iestādes gada budžetu.

30. Centrs dažādu pasākumu organizēšanai papildus finansējumu var lūgt no pašvaldības brīvajiem un citiem līdzekļiem.

31. Centra materiāli tehniskā bāze ir pamatlīdzekļi, inventārs un apgrozāmie līdzekļi.

32. Centra finanšu līdzekļi tiek izmantoti atbilstoši Centra mērķim.

VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

33. Nolikums stājas spēkā ar datumu, kad tas ir apstiprināts Gulbenes novada domes sēdē.

34. Centra nolikumu var grozīt un papildināt saskaņā ar Gulbenes novada domes lēmumu.

35. Centru izveido, organizē un likvidē Gulbenes novada dome.

36. Atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 29.decembra Gulbenes novada domes sēdes apstiprināto centra nolikumu (prot.Nr.17. 42&).